Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym


Geoinformatyka w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym

 

W roku akademickim 2017/2018 rekrutacja na studia nie będzie uruchomiona.

 

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z firmą Esri Polska zaprasza na Studia Podyplomowe z zakresu geoinformatyki, teledetekcji oraz kartografii. Zajęcia trwają dwa semestry (zimowy i letni) roku akademickiego 2016/2017.

Program studiów obejmuje 252 godz. (60 ECTS) z zakresu następujących bloków tematycznych: Systemy Informacji Geograficznej (analizy sieciowe i przestrzenne, bazy danych), teledetekcja (naziemne metody i techniki badań teledetekcyjnych, cyfrowe przetwarzanie obrazów, teledetekcyjne wskaźniki roślinności, klasyfikacje obrazów, ekstrakcja obiektów), kartografia (pozycjonowanie GPS, układy współrzędnych, redakcja i edycja map).

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy dotyczącej metod pozyskania, przetwarzania, interpretacji i prezentacji danych geoinformatycznych w ochronie środowiska oraz planowaniu przestrzenym. W trakcie studiów nacisk położony będzie na integrację danych rastrowych oraz wektorowych, pozyskanych z materiałów kartograficznych, naziemnych, lotniczych i satelitarnych.

Studia mają charakter zaoczny, zjazdy odbywać się będą w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

Kandydaci na studia składają dokumenty w wersji elektronicznej poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK UW) w dniach od 1 lipca do 1 września 2016, a oryginały, po formalnym zatwierdzeniu uruchomienia studiów i przyjęcia kandydatów, prosimy o dostarczenie podczas pierwszego zjazdu, w Sekretariacie Studiów (p. 106, ul. Krakowskie Przedmieście 30).

O przyjęciu na studia decyduje liczba punktów uzyskana podczas rekrutacji. Warunkiem wstępnym jest ukończenie minimum studiów licencjackich. Bazując na przesłanych dokumentach (dyplomach, zaświadczeniach) oraz CV przyznane zostaną punkty za znajomość szeroko rozumianej geoinformatyki: 0 punktów – brak dotychczasowego kontaktu z geoinformatyką, do 5 pkt - średni stopień (na dyplomie lub w CV podane zostaną informacje, że kandydat uczestniczył w zajęciach, kursach z zakresu geoinformatyki, teledetekcji, kartografii lub posiada umiejętność obsługi programów geoinformatycznych), do 10 pkt - wykazuje się dobrą znajomością profesjonalnych programów, np. ArcGIS, ENVI, umiejętność ta poświadczona jest dyplomem lub zaświadczeniem, np. pracodawcy. O przyjęciu decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

 

Po zakwalifikowaniu należy dokonać opłaty za studia.


Minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie studiów: 15

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: 1 października 2016

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:
• zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;
• złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za całość lub pierwszy semestr studiów (dowody wpłaty należy przekazywać do Sekretariatu Studiów),
• dostarczeniem oryginałów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Koszt studiów wynosi 5 000 PLN + 30 zł opłaty za dyplom
Opłatę za studia można wnosić jednorazowo lub w dwóch ratach.

Kontakt:
adres mailowy: geoinformatyka.wgsr@uw.edu.pl

 

 

Rozpoczęcie semestru letniego 2015/2016

31.02 przeprowadzone zostały egzaminy z GISu, Teledetekcji i Kartografii i do 20.02 słuchacze mają czas ferii zimowych, po których zapraszamy na semestr letni, podczas którego będą przeprowadzane bardziej praktyczne zajęcia związane z geoinformatyką w ochronie środowiska i planowaniu przestrzennym. 

 

Rekrutacja na rok akademicki 2015/2016 dobiegła końca

4 września dobiegła końca rekrutacja na studia, serdecznie dziękujemy wszystkim zgłoszonym kandydatom, obecnie analizowane są przesłane dokumenty i już wkrótce przekażemy informację o podjętych decyzjach.

 

Egzaminy i rozpoczęcie semestru letniego

W dniu 8.02.2015 r. odbyły się egzaminy z trzech bloków tematycznych prowadzonych na studiach (Teledetekcja, GIS, Kartografia). Do 28.02 słuchacze mają chwilę "oddechu" do rozpoczęcia semestru letniego studiów, w którym zajęcia będą bardziej zorientowane na praktyczne zastosowania geoinformatyki. 

 

GIS Day 2014 - "GIS w Stolicy"

W dniu 21.11.2014 w budynku Starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbył się GIS Day 2014 - "GIS w Stolicy" pod hasłem "GIS - wymiary współczesności", organizowany przez warszawskie instytucje naukowe, którego gospodarzem było Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego działające przy Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Więcej informacji o wydarzeniu znajduje się na stronie http://www.gisday.waw.pl/ oraz na profilu https://www.facebook.com/giswstolicy.

 

Studia 2014/2015 rozpoczęte

W roku akademickim 2014/2015 na studia zostało przyjętych 29 słuchaczy, liczba ta w stosunku do roku poprzedniego, w którym uruchomione zostały studia wzrosła dwukrotnie, z czego niezmiernie się cieszymy, gdyż świadczy to o dużym zainteresowaniu kierunkiem geoinformatycznym. Nowym słuchaczom życzymy zdobycia podczas studiów jak najwięcej wiedzy oraz umiejętności praktycznych w tej dziedzinie !

Program studiów obejmuje 252 godz. (60 ECTS) z zakresu następujących bloków tematycznych: Systemy Informacji Geograficznej (analizy sieciowe i przestrzenne, bazy danych), teledetekcja (naziemne metody i techniki badań teledetekcyjnych, cyfrowe przetwarzanie obrazów, teledetekcyjne wskaźniki roślinności, klasyfikacje obrazów, ekstrakcja obiektów), kartografia (pozycjonowanie GPS, układy współrzędnych, redakcja i edycja map).

Studia mają charakter zaoczny, zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, co 2 tygodnie.

  Kierownik studiów:

    

   dr hab. Bogdan Zagajewski

   Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
   Uniwersytetu Warszawskiego

   Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

   ul. Krakowskie Przedmieście 30 p. 106

   tel. 225520654

   bogdan@uw.edu.pl

 

Sekretariat studiów:

   mgr Adriana Marcinkowska-Ochtyra

    Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
    Uniwersytetu Warszawskiego

    Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji

    ul. Krakowskie Przedmieście 30 p. 106

    tel. 225521507

adriana.marcinkowska@uw.edu.pl

 

geoinformatyka.wgsr@uw.edu.pl