Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Audyt krajobrazowy – ocena, kształtowanie, planowanie krajobrazu

Audyt krajobrazowy – ocena, kształtowanie, planowanie krajobrazu

Sposób zagospodarowania przestrzeni i wynikająca z niego stan otaczającego krajobrazu jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o jakości życia człowieka. Pozwala on bowiem na zaspokojenie różnorodnych, nie tylko materialnych, ale także estetycznych potrzeb, wśród których coraz bardziej istotne miejsce zajmuje potrzeba przebywania w jak najmniej przekształconym, a jednocześnie atrakcyjnym wizualnie, estetycznym środowisku. Zaburzenie ładu przestrzennego, dysharmonijny pod względem wizualnym krajobraz, ale także brak tożsamości krajobrazu i unifikacja otaczającej przestrzeni skutkuje, bowiem brakiem bezpieczeństwa i behawioralnym dyskomfortem. Z tego względu niezwykle ważne jest, aby opracowywane i realizowane koncepcje zagospodarowania terenu nie były warunkowane wyłącznie przez czynniki społeczno-gospodarcze, ale pozostawały w równowadze ze sferą przyrodniczą i sferą wizualną. Racjonalne, zrównoważone planowanie przestrzenne jest także jednym z najważniejszych narzędzi, służącym ochronie krajobrazu.

Uchwalona w marcu 2015 roku „Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu” zawiera szereg narzędzi prawnych, organizacyjnych i planistycznych służących ochronie szczególnie cennych krajobrazów występujących na terenie kraju. Istniejące regulacje prawne były w tym względzie daleko niewystarczające. Ustawa przewiduje m.in. obowiązek podejmowania działań służących identyfikacji krajobrazów występujących na obszarze danego województwa, ustalenia lokalizacji krajobrazów priorytetowych, wskazania zagrożeń dla możliwości zachowania ww. krajobrazów oraz przygotowania rekomendacji i wniosków mających przysłużyć się ich ochronie. Wszystkie te działania wchodzą w zakres tzw. audytu krajobrazowego.

Rzeczywista przydatność działań prowadzonych w ramach audytu jest jednak zależna po pierwsze od ich wartości merytorycznej, uzależnionej od wiedzy osób wykonujących audyt, po wtóre zaś od umiejętności zweryfikowania i odpowiedniego zastosowania w praktyce wniosków płynących z audytu przez jego odbiorców, czyli pracowników administracji terenowej i samorządowej.  Brak świadomości znaczenia jakości otaczającej przestrzeni skojarzony z niedostatkiem odpowiedniej wiedzy z zakresu identyfikacji i waloryzacji krajobrazu może skutkować marginalizacją zagadnień krajobrazowych w praktyce planistycznej gmin i województw, podobnie jak ma to dziś miejsce w przypadku przyrodniczych uwarunkowań zagospodarowania.

Biorąc powyższe pod uwagę w ramach studiów podyplomowych będzie realizowany interdyscyplinarny program obejmujący zbiór problemów, metod i informacji źródłowych, wraz z aktualnymi przykładami aplikacyjnymi, umożliwiający zrozumienie roli i znaczenia krajobrazu (w jego sensie materialnym i niematerialnym), potrzeb oraz zasad kształtowania i ochrony, a także metod planowania i zarządzania.

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodów związanych z ochroną, planowaniem i kształtowaniem krajobrazu naturalnego i kulturowego na obszarach zabudowanych, rolniczych i leśnych. Realizowany w ramach studiów podyplomowych program umożliwia nabycie praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania wymaganych przepisami ocen i waloryzacji krajobrazu oraz określania zasad i warunków ochrony. Poznanie tych zagadnień daje szansę lepszego ukształtowania otaczającej przestrzeni, ochrony cennych struktur krajobrazowych oraz ich tożsamości przyrodniczej i kulturowej oraz umocowania tych zagadnień w procedurze planowania przestrzennego. Absolwenci zdobędą niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę nie tylko w placówkach administracji samorządowej i państwowej, ale również firmach usługowych, w tym biurach planistycznych i urbanistycznych.

 

Studia w wymiarze 296 godzin dydaktycznych trwają dwa semestry i są realizowane w trybie zaocznym: 16 dwudniowych zjazdów - soboty i niedziele, co 2 tygodnie, zajęcia w godz. 08.30-19.00.

Całkowity koszt studiów: 3 600 PLN. Opłatę za studia można wnosić jednorazowo lub w dwóch ratach.

Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Termin rejestracji w IRK: od 1 czerwca do 29 września 2017 r.

 

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wydrukowane ze strony IRK,
• życiorys,
• 3 zdjęcia,
• odpis dyplomu studiów wyższych I lub II stopnia,
zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia,
• adres do korespondencji.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Sekretariacie Studiów (p. 10, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30). Kopie dokumentów można też przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sp-krajobraz.wgsr@uw.edu.pl, a oryginały dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć.

Wymagane jest ukończenie minimum studiów I stopnia. W przypadku przekroczenia limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje ocena na dyplomie. Postępowanie kwalifikacyjne zostanie przeprowadzone przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, powołaną przez Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Decyzja o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe zostanie doręczona Kandydatowi w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie studiów: 30

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:
zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;
• złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za całość lub pierwszy semestr studiów (dowody wpłaty należy przekazywać do Sekretariatu Studium),
• dostarczeniem oryginałów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.


Kontakt telefoniczny z Organizatorami:
+48 55 20 630 - mgr Barbara Padzińska (Sekretariat Studiów)
+48 665 229 228 - dr Ewa Malinowska (Kierownik Studiów)