Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Przyrodnicze Uwarunkowania Gospodarki Przestrzennej

Przyrodnicze Uwarunkowania Gospodarki Przestrzennej

Studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, których obecna lub przyszła praca zawodowa jest związana z ochroną, planowaniem i kształtowaniem środowiska na obszarach zurbanizowanych, użytkowanych rolniczo, leśnych, a także na obszarach chronionych. W ramach studiów podyplomowych jest realizowany interdyscyplinarny program obejmujący zbiór problemów, metod i informacji źródłowych wraz z aktualnymi przykładami aplikacyjnymi wskazującymi na rolę i znaczenie informacji przyrodniczej w procedurze planowania przestrzennego.

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy dotyczącej przyrodniczych uwarunkowań różnych form działalności gospodarczej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w stosowaniu szeroko rozumianej wiedzy o środowisku przyrodniczym w strategicznym programowaniu, ocenianiu projektów (studiów i planów) wykorzystania przestrzeni. W trakcie studiów słuchacze zdobędą m.in. umiejętności sporządzania, analizowania i weryfikowania różnego rodzaju opracowań, decyzji, projektów i koncepcji dotyczących zagospodarowania przestrzeni i wykorzystywania zasobów środowiska z punktu widzenia wiarygodności informacji i możliwości jej zastosowania dla potrzeb ochrony przyrody, krajobrazu, zrównoważonego rozwoju i in.

Studia w wymiarze 288 godzin dydaktycznych trwają dwa semestry i są realizowane w trybie zaocznym: 16 dwudniowych zjazdów - soboty i niedziele, co 2 tygodnie, zajęcia w godz. 08.30-18.00.

Całkowity koszt studiów: 3500 PLN. Opłatę za studia można wnosić jednorazowo lub w dwóch ratach.

Przyjęcie na studia odbędzie się na podstawie złożenia w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej kompletu wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Termin rejestracji w IRK: do 29 września 2017 r.


Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu),
• życiorys,
• 3 zdjęcia,
• odpis dyplomu studiów wyższych I lub II stopnia,
zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia,
• adres do korespondencji.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w Sekretariacie Studiów (p. 10, ul. Krakowskie Przedmieście 30). Kopie dokumentów można też przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy sp-przyroda.wgsr@uw.edu.pl, a oryginały dostarczyć przed rozpoczęciem zajęć.

O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. Wymagane jest ukończenie minimum studiów I stopnia. W przypadku dużej liczby kandydatów preferowane będą osoby po studiach II stopnia. O przyjęciu decyduje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Decyzja o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia podyplomowe zostanie doręczona w formie pisemnej na adres wskazany do korespondencji.

Minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie studiów: 30

Przystąpienie do studiów uwarunkowane jest:
• zawarciem umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe;
• złożeniem potwierdzenia wniesienia opłaty za całość lub pierwszy semestr studiów (dowody wpłaty należy przekazywać do Sekretariatu Studium),
• dostarczeniem oryginałów dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.


Kontakt telefoniczny z Organizatorami:
+48 22 55 20 630 - mgr Barbara Padzińska (Sekretariat Studiów)
+48 665 229 228 - dr Ewa Malinowska (Kierownik Studiów)

 

Aktualności

 


REKRUTACJA

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 odbędzie się od 9 stycznia do 29 września 2017 r.

Kandydaci na studia składają dokumenty w wersji elektronicznej poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK UW). 

Oryginały dokumentów rekrutacyjnych należy składać w Sekretariacie Studiów (p. 10, ul. Krakowskie Przedmieście 30).

Kandydaci na studia składają następujące dokumenty:
• podanie o przyjęcie na studia podyplomowe (drukuje się bezpośrednio z IRK po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu)
• życiorys,
• 3 zdjęcia,
• odpis dyplomu studiów wyższych I lub II stopnia,
zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia,
• adres do korespondencji.

SEMESTR I

1.Geologiczne i geomorfologiczne uwarunkowania gospodarowania
Podstawy prawne; wpływ ukształtowania terenu na kierunki działalności i zagospodarowania, erozja gleby, ruchy masowe,  ochrona przeciwerozyjna stoków, obszary zagrożone; gospodarowanie surowcami, surowce mineralne i zasady ich wydobycia; odpady i warunki składowania; powodzie, regulacja koryt;  bariery zagospodarowania; źródła informacji geologiczno-geomorfologicznej.

2.Gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi
Podstawy prawne; woda jako bariera i szansa rozwoju, zasoby wodne a potrzeby różnych grup odbiorców, instrumenty gospodarowania wodą: plan gospodarowania wodą w zlewni, bilans wodno-gospodarczy, bilans zasobów wód, bilans zapotrzebowania na wodę; własność wód i obowiązki właścicieli, korzystanie z wód, ochrona przed powodzią i suszą; strefy zagrożenia powodziowego w planowaniu przestrzennym; gospodarka ściekowa na obszarach miejskich i wiejskich, ochrona ilości i jakości zasobów wodnych; źródła informacji hydrologicznej w planowaniu gospodarowania wodą i ściekami,. Dyrektywa Wodna jako zbiór zasad gospodarowania wodą.

3.Klimatyczne uwarunkowania gospodarowania
Podstawy prawne; uwarunkowania klimatyczne funkcjonowania różnych dziedzin gospodarki (rolnictwo, leśnictwo, transport, turystyka, budownictwo, energetyka, ochrona zdrowia); zakres informacji pogodowych i klimatycznych dla różnych użytkowników; wskaźniki i metody bonitacji warunków klimatycznych; klimat jako walor/bariera gospodarowania; melioracje klimatu; zanieczyszczenie powietrza a warunki meteorologiczne, konsekwencje zmian klimatu (globalne ocieplenie) dla poszczególnych gałęzi gospodarki, ochrona klimatu w działaniach krajowych i międzynarodowych; wykorzystanie klimatycznych źródeł energii.

4.Gospodarowanie glebami i gruntami
Podstawy prawne; klasyfikacja gleboznawcza gruntów; bariery zagospodarowania związane z właściwościami gleby i ich degradacją, ochrona i rekultywacja gleb, standardy jakości gleby; potencjał rolniczy gleb, zrównoważone gospodarowanie glebą, programy rolnośrodowiskowe.

5.Gospodarowanie zasobami przyrody ożywionej
Podstawy prawne; znaczenie strategiczne gospodarowania zasobami szaty roślinnej; rola (miejsce, znaczenie, funkcja) szaty roślinnej w rozwoju zrównoważonym; mierniki rozwoju zrównoważonego związane z zasobami przyrody ożywionej; krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej; szacunki i inwentaryzacje zasobów biosfery; ochrona prawna gatunków;  zasoby odnawialne, energetyka – OZE;  zrównoważona gospodarka leśna.

Efekty kształcenia (1-5): słuchacz pozna podstawowe pojęcia, uwarunkowania proceduralne i akty prawne z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska odnoszące się do poszczególnych komponentów przyrody, pogłębi wiedzę z zakresu geografii fizycznej i innych nauk przyrodniczych i potrafi ją praktycznie zastosować na poszczególnych poziomach planowania przestrzennego w celu wyjaśnienia wpływu wybranych czynników przyrodniczych na przydatność terenu dla określonych form zagospodarowania i wyznaczenia optymalnej jego formy, zgodnej z zasobami przyrody, a także uzyska praktyczne umiejętności określania przyrodniczych uwarunkowań gospodarowania i identyfikacji środowiskowych barier rozwoju gospodarczego oraz konfliktów przestrzennych.

 

SEMESTR II


6.Zjawiska ekstremalne, przyrodnicze aspekty zarządzania ryzykiem 
Podstawy prawne (normy ISO zarządzania ryzykiem); techniki i metody oceny ryzyka środowiskowego, plany zarządzania ryzykiem powodziowym; ekstremalne zjawiska meteorologiczne i klimatyczne i ich wpływ na gospodarkę, katastrofalne stany pogodowe, katastrofalne procesy geodynamiczne  i in. klęski żywiołowe, zjawiska ekstremalne, ich skutki i zapobieganie;

Efekty kształcenia: słuchacz potrafi przewidzieć ryzyko wystąpienia zjawisk ekstremalnych i zaplanować właściwy system ich przewidywania i monitorowania, a także ocenić proponowane rozwiązania w tym zakresie.

7.Gospodarowanie na obszarach chronionych
Podstawy prawne;  obszary chronione jako bariera zagospodarowania, konflikty przestrzenne na styku ochrona przyrody i krajobrazu – rozwój społeczno-gospodarczy; plany ochrony parków narodowych, krajobrazowych, obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody i ich wykorzystanie w planowaniu przestrzennym, zagospodarowanie otulin obszarów chronionych, ochrona i kształtowanie krajobrazu w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w świetle zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Efekty kształcenia: słuchacz pozna zasady zarządzania ochroną przyrody, środowiska i krajobrazu, potrafi wskazać tereny o najwyższej wartości przyrodniczej i sprecyzować konieczne dla nich działania ochronne, potrzeby i zasady rekultywacji oraz podstawowe zasady i kierunki wykorzystania i zagospodarowania.

8.Systemy krajobrazowe i ich potencjał zasobowy i użytkowy
Ochrona i kształtowanie krajobrazu naturalnego i kulturowego, potencjał gospodarczy (zasobowy i użytkowy) środowiska, świadczenia ekosystemowe, środowiskowe wskaźniki rozwoju zrównoważonego, waloryzacje środowiska dla potrzeb planowania przestrzennego, przyrodnicze bariery zagospodarowania.

Efekty kształcenia: słuchacz pozna podstawowe uwarunkowania przyrodnicze różnych form działalności gospodarczej, metody waloryzacji środowiska przyrodniczego, potrafi wyjaśnić wpływ wybranych czynników przyrodniczych na przydatność terenu dla określonych form zagospodarowania; umie wskazać optymalne przeznaczenie terenu i potrzeby jego ochrony lub rekultywacji, zaakceptuje  działania planistyczne służące poprawie ładu przestrzennego oraz ochronie środowiska przyrodniczego i krajobrazu.

9.Wykorzystanie informacji przyrodniczej w planowaniu przestrzennym
Opracowania wykorzystywane w planowaniu przestrzennym zawierające informacje przyrodnicze – zakres informacji, interpretacja treści przyrodniczej (opracowanie ekofizjograficzne, prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego, strategii, program ochrony środowiska, studium ochrony krajobrazu, plan gospodarowania wodą w zlewni, oceny oddziaływania na środowisko i in), Państwowy Monitoring Środowiska jako źródło informacji o poziomie degradacji; strefy ograniczonego użytkowania i in.

Efekty kształcenia: słuchacz pozna zakres informacji przyrodniczej uwzględnianej w różnych dokumentach planistycznych i strategicznych o charakterze krajowym, regionalnym, miejscowym oraz sektorowym, potrafi wykorzystać wiedzę i doświadczenia geografii fizycznej i innych nauk przyrodniczych w planowaniu krajowym, regionalnym i miejscowym do tworzenia i interpretacji dokumentów planistycznych, zdobędzie praktyczne umiejętności analizy i weryfikacji  różnego rodzaju opracowań, decyzji, projektów i koncepcji zagospodarowania przestrzeni i wykorzystywania zasobów środowiska z punktu widzenia wiarygodności informacji i możliwości jej praktycznego zastosowania dla potrzeb ochrony przyrody, krajobrazu, zrównoważonego rozwoju i in.; potrafi rozpoznać obecność błędów planistycznych wynikających z niedostatecznego wykorzystania wiedzy przyrodniczej, ocenić jakość wykorzystania wiedzy przyrodniczej przy sporządzaniu planów i strategii oraz stosować środowiskowe wskaźniki rozwoju zrównoważonego; doceni konieczność uwzględniania informacji przyrodniczej w procedurze planowania przestrzennego oraz potrafi ocenić ryzyko wynikające z wpływu niedostatecznego stanu inwentaryzacji przyrodniczej na planowanie przestrzenne.

10.Systemy informacji geograficznej i przestrzennej - metody pozyskiwania i przetwarzania informacji o środowisku przyrodniczym, analizy i interpretacji danych 
System gromadzenia i udostępniania danych przestrzennych - dyrektywa INSPIRE, systemy informacji przestrzennej, źródła i zakres dostępnych danych, wybrane metody pozyskiwania, przetwarzania i wizualizacji danych geograficznych i przestrzennych oraz ich udostępniania (geoprzetwarzanie, webGIS i systemy udostępniania danych w Internecie),  wykorzystanie oprogramowania GIS w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Efekty kształcenia: słuchacz pozna źródła informacji geograficznej, w tym różnorodne systemy informacji przestrzennej,  rekomendowane i wymagane standardy w zakresie udostępniania i gromadzenia danych przestrzennych (INSPIRE), nabędzie umiejętności pozyskiwania i przetwarzania informacji geograficznej z różnych źródeł oraz praktycznego zastosowania oprogramowania GIS do celów planistycznych, prognostycznych i informacyjno-sprawozdawczych, doceni konieczność uwzględniania informacji przyrodniczej w procedurze planowania przestrzennego przy poszanowaniu zasad ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

11.Ćwiczenia terenowe – Mobilne techniki inwentaryzacji terenowej dla potrzeb
Praca z urządzeniami GPS oraz oprogramowaniem pozwalającym na przetwarzanie i gromadzenie wyników pomiarów terenowych, w tym szczególnie technik inwentaryzacji, opisu i gromadzenia danych geograficznych i przyrodniczych oraz obiektów antropogenicznych (budowli, infrastruktury, itp.), metody wykonywania pomiarów geodezyjnych w zakresie zapewniającym możliwość wykonywania prawidłowych pomiarów GPS, pozyskiwania i analizy geodanych.

Efekty kształcenia: słuchacz zdobędzie elementarną znajomość podstawowych technik i narzędzi badawczych z zakresu mobile GIS pozwalających na interpretację zjawisk przyrodniczych, stosuje podstawowe techniki pomiarowe, przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie odpowiednie pomiary.

dr hab. Elwira Żmudzka - adiunkt w Zakładzie Klimatologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Jest autorem ponad stu opracowań naukowych z zakresu współczesnych zmian klimatu, ich uwarunkowań i implikacji środowiskowych, roli cyrkulacji w kształtowaniu elementów klimatu oraz topoklimatologii i ochrony środowiska. Brała udział w opracowaniu ekspertyz i planów zagospodarowania terenów chronionych na obszarze Polski, m. in. Wigierskiego Parku Narodowego, Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz badania środowiska przyrodniczego Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi oraz projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych, np. Koncepcja ochrony krajobrazu województwa płockiego, Modele naturalnych i antropogenicznych zmian klimatu Polski. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu klimatologii ogólnej, gospodarowania środowiskiem, metod badań i opracowań klimatologicznych.

 

dr hab. Ewa Smolska – adiunkt w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Zainteresowania naukowe koncentrują się na geomorfologii dynamicznej, głównie erozji gleby i procesach fluwialnych.Szczególne miejsce w badaniach zajmują zagadnienia oceny zagrożenia procesami geomorfologicznymi,występowania zdarzeń ekstremalnych i ich wpływu na rzeźbę terenu oraz działalność człowieka. Prowadzi pomiary z użyciem GPS służące przygotowaniu geobazy na potrzeby inwentaryzacji terenowej i oceny ekstremalnych procesów geodynamicznych i zjawisk przestrzennych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z ochrony litosfery i monitoringu środowiska.

 

dr Aneta Afelt - adiunkt w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony i wykorzystania zasobów wód podziemnych, interakcji wód powierzchniowych i podziemnych, roli wody w kształtowaniu środowiska przyrodniczego i kulturowego (kartowanie hydrograficzne). Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy badawczej, w tym terenowej jako konsultant naukowy Hydrograficznej Mapy Polski w skali 1:50 000 , współpracuje z organizacjami samorządowymi w zakresie gospodarki wodnej (m.in. SIRMA). Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. w zakresie zasad badawczych prac terenowych (kartowanie hydrologiczne).

 

dr Barbara Braun – adiunkt w Zakładzie Geoekologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Specjalizuje się w zagadnieniach gospodarowania glebami i gruntami, barierach zagospodarowania związanych z właściwościami gleby i ich degradacją, ochroną gleby, standardami jakości gleby i zrównoważonego gospodarowanie glebą. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z ochrony gleb i geoekosystemów obszarów naturalnych i przekształconych.

 

dr Maciej Lenartowicz - adiunkt w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Brał udział w projektach badawczych krajowych i międzynarodowych, jest członkiem zespołów opracowujących plany ochrony parków narodowych i krajobrazowych w zakresie ochrony ekosystemów i zasobów wodnych, co wiązało się z opracowywaniem map hydrograficznych. Współpracuje z Pracownią Naukowo-badawczą Kampinoskiego Parku Narodowego w zakresie monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych oraz zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego (ZMŚP). Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z cyfrowego i interdyscyplinarnego przetwarzania danych przestrzennych, gospodarki wodnej i zastosowania mobilnych technik GIS w kartowaniu środowiska.

 

dr Ewa Malinowska – starszy wykładowca w Zakładzie Geoekologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony i kształtowania środowiska, monitoringu środowiska, ochrony przyrody i krajobrazu. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień oceny potencjału środowiska i jego zastosowania w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, waloryzacji środowiska dla potrzeb planowania przestrzennego, przyrodniczych barier zagospodarowania, określania zmian środowiska w warunkach zróżnicowanej antropopresji oraz typologii i regionalizacji krajobrazu.Brała udział w grantach realizowanych na obszarze Mazowsza Płockiego (m.in. Dynamika przekształceń środowiska przyrodniczego w strefie oddziaływania dużego zespołu miejsko-przemysłowego na przykładzie Płocka, Przyrodnicze uwarunkowania zagrożenia środowiska produktami emisji gazowej w rejonie Płocka,Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności i in.) oraz w planach ochrony dla parków narodowych (Biebrzańskiego, Narwiańskiego i Wigierskiego). Jest autorem ekspertyz i opracowań dotyczących ochrony środowiska i planowania przestrzennego.Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z przyrodniczych podstaw gospodarowania, gospodarowania środowiskiem, przyrodniczych uwarunkowań rozwoju przestrzennego, monitoringu, ochrony i kształtowania środowiska, systemu przyrodniczego miasta.

 

dr Jarosław Suchożebrski – starszy wykładowca w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przekształceń zasobów wodnych pod wpływem działalności człowieka. Autor i współautor prac naukowych i eksperckich z zakresu gospodarowania wodą na obszarach zurbanizowanych i obszarach chronionych, jakości zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią.Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z hydrologii obszarów zurbanizowanych i wiejskich, gospodarki wodnej, monitoringu i ochrony zasobów wodnych, modelowania procesów hydrologicznych.

 

dr Iwona Szumacher – adiunkt w Zakładzie Geoekologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Prowadzi badania m.in. z zakresu ekologii miasta. Specjalizuje się w problematyce funkcji przyrodniczych i społecznych zieleni miejskiej, świadczeniach ekosystemowych w mieście oraz posiada doświadczenie w zakresie waloryzacji środowiska miejskiego dla potrzeb planowania przestrzennego.Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z geochemii środowiska, ochrony gleb i geoekosystemów obszarów naturalnych i przekształconych.

 

dr Irena Tsermegas - adiunkt w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.Zainteresowania badawcze: współczesne procesy morfogenetyczne oraz ich uwarunkowania klimatyczne i strukturalne, wpływ człowieka na rzeźbę i procesy rzeźbotwórcze, katastrofalne procesy rzeźbotwórcze i ich związek z działalnością człowieka, wpływ tektoniki na rzeźbę. Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z globalnych problemów geografii fizycznej.

 

dr Marek Zgorzelski - starszy wykładowca w Zakładzie Geoekologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania ochroną przyrody, zagospodarowania otulin parków narodowych, krajobrazowych i rezerwatów i in., konfliktami przestrzennymi na styku ochrona przyrody i krajobrazu, a rozwój społeczno-gospodarczy.Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z fizjografii planistycznej, rozwoju zrównoważonego i planowania regionalnego.

 

mgr Tomasz Grabowski - starszy wykładowca w Zakładzie Geoekologii Instytutu Geografii Fizycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.Specjalizuje się m.in. w zagadnieniach gospodarowania zasobami szaty roślinnej, rolą (miejsce, znaczenie, funkcja) szaty roślinnej w rozwoju zrównoważonym, biologicznymi miernikami rozwoju zrównoważonego, zrównoważoną gospodarka leśną, ochroną bioróżnorodności.Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z fizjografii planistycznej, geoekosystemów obszarów naturalnych i przekształconych, gospodarowania środowiskiem, biogeografii.

 

mgr Jerzy Lechnio - absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, specjalność hydrologia, pracownik Zakładu Geoekologii. Specjalizuje się w ocenach poziomu zanieczyszczenia środowiska, a także zintegrowanych ocenach i modelowaniu procesów w krajobrazie, wykorzystaniu technik i metod analizy zobrazowań do klasyfikacji pokrycia i użytkowania terenu oraz ocenach wpływu czynników naturalnych i antropogenicznych na procesy geochemiczne i stan krajobrazu. Posiada doświadczenie w zakresie sporządzania studiów i planów ochrony parków narodowych i krajobrazowych, planowania i strategii rozwoju regionów, strategii i działań ochronnych na terenach Natura 2000.Prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z cyfrowego przetwarzania i interdyscyplinarnego przetwarzania danych przestrzennych i zastosowania mobilnych technik GIS w kartowaniu środowiska.

Materiały dydaktyczne

 

Materiały dydaktyczne

Kontakt


Sekretariat Studiów Podyplomowych:
mgr Barbara Padzińska
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 30 p. 10
tel. 22 55 20 630
e-mail: sp-przyroda.wgsr@uw.edu.pl

 

Kierownik Studiów Podyplomowych:        
dr Ewa Malinowska
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Geografii Fizycznej, Zakład Geoekologii
00-927 Wrszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 30 p. 304
tel. 22 5520755; 661146656
e-mail: emal@uw.edu.pl