Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Procedura uzyskania doktoratu

Podstawa prawna POBIERZ

USTAWA o stopniach i tytule

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.):
"1. Rozprawa doktorska,(...) powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego lub oryginalne dokonanie artystyczne oraz wykazywać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej.
2. Rozprawa doktorska może mieć formę maszynopisu książki, książki wydanej lub spójnego tematycznie zbioru rozdziałów w książkach wydanych, spójnego tematycznie zbioru artykułów opublikowanych lub przyjętych do druku w czasopismach naukowych, określonych przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie przepisów dotyczących finansowania nauki, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
3. Rozprawę doktorską może stanowić praca projektowa, konstrukcyjna, technologiczna lub artystyczna, jeżeli odpowiada warunkom określonym w ust. 1.
4. Rozprawę doktorską może także stanowić samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, jeżeli wykazuje ona indywidualny wkład kandydata przy opracowywaniu koncepcji, wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu i interpretacji wyników tej pracy, odpowiadający warunkom określonym w ust. 1.
(...)
6. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a rozprawa doktorska przygotowana w języku obcym również streszczeniem w języku polskim. W przypadkach, gdy rozprawa doktorska nie ma formy pisemnej powinna być opatrzona opisem w języku polskim i angielskim".

Wymagane dokumenty

Osoba ubiegająca się o wszczęcie przewodu doktorskiego składa w sekretariacie WGSR (najpóźniej na 10 dni przed posiedzeniem Rady Wydziału)  następujące dokumenty:

1. Podanie doktoranta o wszczęcie przewodu (wzór podania), zawierające: tytuł i cele rozprawy, podanie obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być wszczęty przewód doktorski, imię i nazwisko proponowanego promotora,dyscyplinę dodatkową.

2. Oryginał lub poświadczona przez jednostkę przeprowadzającą przewód doktorski kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych. W myśl nowych przepisów stopień doktora może uzyskać osoba, bez tytułu magistra, jeśli uzyskała tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera i zdobyła tzw. „Diamentowy Grant” w ramach programu ustanowionego przez ministra.

3. Wykaz prac naukowych wraz z dokumentacją ich prezentacji, w tym: minimum jedna publikacja naukowa wydana lub przyjęta do druku w formie książkowej lub co najmniej jedna publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym, informacja o działalności popularyzującej naukę.

4. Życiorys naukowy.

5. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem (dwustronny druk).

6. Opinia samodzielnego pracownika naukowego (opiekun naukowy - przyszły promotor), wraz ze zgodą na przyjęcie funkcji promotora.

7. Oświadczenie o brzmieniu przepisów, zgodnie z którymi ma być przeprowadzony przewód doktorski (Ustawa z dnia 14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2003 r., nr 65, poz. 595, Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365, Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), w brzmieniu przepisów obowiązujących od dnia 01.10.2011 r.

8. Protokoły egzaminów.

(opcja) 9. Informacja o przebiegu przewodu doktorskiego - dotyczy tylko kandydata, który ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w tej samej dziedzinie.

(opcja) 10. Oświadczenie o pokryciu kosztów przewodu, na podstawie zawartej umowy – dotyczy tylko kandydata spoza UW. 

(opcja) 11. Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (zwalniający z egzaminu doktorskiego z języka nowożytnego);

(opcja) 12. Wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku innym niż polski.

13. Autoreferat -  najpóźniej na 10 dni przed terminem obrony należy przesłać wersję elektroniczną na adres sekretarza odpowiedniej Komisji i dostarczyć wersje papierowe (10-12 egz.):

   geografii fizycznej  -  gerlee@uw.edu.pl

   geografii społeczno-ekonomicznej -jmietkie@uw.edu.pl


Złożenie rozprawy doktorskiej.

Autor (Doktorant) przedkłada promotorowi gotową rozprawę doktorską.

Promotor:

1. Przekazuje Dziekanowi informację o przyjęciu rozprawy doktorskiej.
2. Przekazuje przewodniczącemu odpowiedniej Komisji doktorskiej inforację o przyjęciu pracy, w celu ustalenia terminu posiedzenia, na którym zostaną wyznaczeni kandydaci na recenzentów.
 

Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a w języku polskim gdy rozprawa jest obcojęzyczna (przykład pierwszej strony ). 

Autor (Doktorant) gotową pracę, wydrukowaną dwustronnie, powinien złożyć w sekretariacie WGSR w 4 egzemplarzach (1x biblioteka, 2 x recenzenci oraz 1 x do akt) wraz z wersją elektroniczną (pdf. na płycie CD) i pisemną opinią promotora o przyjęciu pracy.   

 

Umieszczenie rozprawy doktorskiej w Archiwum Prac Dyplomowych UW (APD).

Przewody otwarte po 1 października 2013 muszą zostać umieszczone w Archiwum Prac Dyplomowych UW (zarządzenie nr 43 Rektora UW z dnia 1 października 2013 w sprawie prowadzenie Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich, § 5).

KROK 1 i 2. Autor (Doktorant): wpisuje do APD (wejście ze stronyWGSR) streszczenie
               (max. 1,5 strony) wraz ze słowami kluczowymi w języku polskim i angielskim oraz załącza pracę (pdf.)
                 UWAGA - nazwa pliku z pracą doktorską to: 1900-DR-GF-PESEL.pdf

KROK 3. Promotor: wpisuje do APD opinię o pracy doktorskiej.
 
KROK 4. Recenzenci: wpisują do APD recenzje. Osoby spoza WGSR UW przesyłają recenzje
             na adres:jszczesna@uw.edu.pl
 

KROK 5. Autor (Doktorant): po ustaleniu daty obrony składa w APD oświadczenie o udzieleniu
             uczelni licencji na udostępnianie rozprawy w Repozytorium UW (najpóźniej 10 dni przed
             obroną)
.

Instrukcja postępowania:
            
http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1561

             Redakcja Repozytorium UW potwierdza otrzymanie pracy i przesyła zaświadczenie. Kopię Autor składa w sekretariacie WGSR lub przesyła na adres: jszczesna@uw.edu.pl.
            

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Karta SYNABA

Autor po uzyskaniu stopnia doktora wypełnia Kartę SYNABA wg instrukcji zamieszczonej na stronie Nauka Polska http://www.nauka-polska.pl/articles/id/185.html a wydruk KARTY dostarcza do sekretariatu WGSR lub przesyła mailowo. Na jej podstawie zostaną uaktualnione osiągnięcia naukowe w BAZIE NAUKI POLSKIEJ. 

DYPLOM

Dyplom doktora odbiera się bezpośrednio w Biurze ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego - Pałac Kazimierzowski na podstawie dowodu opłaty.

Dyplom doktorski wraz z odpisem wynosi - 100 zł

Odpis dyplomu w języku angielskim - 40 zł

 

Opłatę należy dokonać na konto: 12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 - opłata za dyplom doktorski