Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Zakład Geomorfologii

 

 

 

Kierownik jednostki: dr hab. Ewa Smolska

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
dr hab. Dąbski Maciej
[www] [email] 225521514
dr hab. Dłużewski Maciej
[www] [email] 225520653 środa 09:30-11:30
dr Giriat Dorota
[www] [email] 225520653 czwartek 10:00-11:30
mgr Greń Katarzyna
[www] [email] 225520653
mgr Kokosiński Łukasz
[www] [email]
dr Korotaj-Kokoszczyńska Maria
[www] [email] 225520672
mgr Kwil Dominika
[www] [email]
dr Rojan Elżbieta
[www] [email] 225520653
dr hab. prof. UW Smolska Ewa
[www] [email] 225520788 poniedziałek 14:00-16:00
dr Szwarczewski Piotr
[www] [email] 225520666 środa 13:00-15:00
dr hab. Tsermegas Irena
[www] [email] 225520653
mgr Zawadzka-Pawlewska Urszula
[www] [email]

Badania

Problematyka badawcza:
 • współczesne procesy rzeźbotwórcze w różnych strefach morfoklimatycznych,
 • rekonstrukcja dynamiki procesów poprzez analizę zapisu w rzeźbie i osadach,
 • wpływ człowieka na środowisko w pradziejach, czasach historycznych i współcześnie,
 • metale ciężkie w różnych środowiskach sedymentacyjnych,
 • cechy teksturalne osadów fluwialnych,
 • paleogeografia holocenu Mazowsza, Ziemi Sejneńskiej, Ponidzia Pińczowskiego,
 • zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym,
 • współczesne procesy morfogenetyczne oraz ich uwarunkowania klimatyczne i strukturalne,
 • wpływ człowieka na rzeźbę i procesy rzeźbotwórcze,
 • katastrofalne procesy rzeźbotwórcze i ich związek z działalnością człowieka,
 • wpływ tektoniki na rzeźbę,
 • współczesne procesy rzeźbotwórcze w strefie peryglacjalnej - geneza gruntów strukturalnych,
 • datowanie lichenometryczne,
 • kopalny zapis plejstoceńskiego środowiska peryglacjalnego,
 • wykorzystanie zdjęć lotniczych do rejestracji kopalnych poligonów mrozowych,
 • proces sortowania rumowiska w profilu podłużnym i jego zapis w cechach strukturalnych i teksturalnych osadów rzecznych (współczesnych i kopalnych),
 • zapis warunków środowiska na powierzchni ziarn kwarcowych
 • współczesne procesy morfogenetyczne,
 • rzeźba obszarów górskich,
 • procesy ekstremalne i zdarzenia katastrofalne w środowisku przyrodniczym.

Badania naukowe pracowników koncentrują się na procesach glacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych, fluwialnych, erozji gleby oraz różnokierunkowej antropopresji. Obszary objęte badaniami to: Polska centralna i północno-wschodnia oraz Tatry, północna Afryka, Grecja, Ukraina, Islandia. Prowadzono również badania na Wyspach Zielonego Przylądka, Spitsbergenie, w Uzbekistanie.

Dzieje

Zakład Geomorfologii jako samodzielna jednostka powstał w ramach Instytutu Geografii w 1974 roku. Pierwszym kierownikiem Zakładu była prof. dr hab. Cecylia Radłowska, uczennica prof. Dylika. Kierowała Zakładem przez ponad 10 lat. W latach 1985-2004 Zakładem kierował dr hab. Mirosław Bogacki (prof. UW) do chwili przejścia na emeryturę. W latach 2004-2006 kuratorem Zakładu został prof. dr hab. Andrzej Richling. Przy Instytucie Nauk Fizycznogeograficznych w 1985 roku została utworzona Pracownia Sedymentologiczna, którą przez 18 lat kierowała prof. dr hab. Elżbieta Mycielska-Dowgiałło, a następnie do 2006 roku dr Ewa Smolska. Od 2006 roku Pracownia stałą się integralną częścią Zakładu Geomorfologii, którego kierownikiem została dr hab. Ewa Smolska.