Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Zakład Hydrologii

Dane kontaktowe

 

Zakład Hydrologii
Instytut Geografii Fizycznej
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
tel. 22 5520635
 

Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Mieścimy się w pokojach 125 (Sekretariat), 124 i 123 (zobacz: Plan Wydziału - I piętro)

Dane kontaktowe pracowników Zakładu Hydrologii są dostępne w zakładce "Zespół"

 

 

 

Kierownik jednostki: dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
dr Lenartowicz Maciej
[www] [email] 225520635
mgr Łaszewski Maksym
[www] [email] 601189824 czwartek 11:30-13:00
dr hab. prof. UW Magnuszewski Artur
[www] [email] 225520665
dr Nowicka Barbara
[www] [email] 225020635
dr hab. prof. UW Somorowska Urszula
[www] [email] 225520665 czwartek 11:15-12:15
dr Suchożebrski Jarosław
[www] [email] 225520635
dr Woronko Dariusz
[www] [email] 225520635

Badania

Problematyka badawcza:
 • Wdrażanie nowych technik pomiarowych i informatycznych (GIS) do modelowania matematycznego procesów hydrologicznych;
 • Testowanie modeli hydrologicznych relacji opady-odpływ w różnych warunkach fizycznogeograficznych zlewni o parametrach przestrzennie skupionych i rozłożonych;
 • Testowanie modeli ekohydrologicznych w zlewniach reprezentujących różną skalę przestrzenną i czasową;
 • Ochrona zasobów wodnych w zlewniach jeziornych, źródliskowych i bagiennych oraz w strefach ochronnych;
 • Prognozowanie i retrodykcja procesów hydrologicznych; ocena wpływu zintegrowanego gospodarowania wodą w zlewni;
 • Ocena wartości krytycznych dotyczących ilości, jakości i dostępności wody dla człowieka i różnych form jego gospodarczej aktywności w warunkach zrównoważonego rozwoju;
 • Ochrona przed suszą i powodzią miast, osiedli - podstawy metodyczne;
 • Kartowanie hydrograficzne jako podstawa lokalnego oraz regionalnego planowania i gospodarowania wodą.

Większa część wymienionych kierunków badawczych znajduje odzwierciedlenie w książkach, artykułach, notatkach samodzielnych i zbiorowych.
 

Dydaktyka

Prowadzimy zajęcia na obu kierunkach studiów na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych (Geografia i Gospodarka Przestrzenna) oraz na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska i na Wydziale Biologii, zarówno na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskie).

Są to m.in. takie przedmioty jak:

 • Hydrologia i oceanografia (1. rok studiów I stopnia, kierunek Geografia)
 • Hydrologia stosowana (2. rok studiów I stopnia, specjalność - Geografia fizyczna stosowana)
 • Hydrologia obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich (kierunek Gospodarka przestrzenna)
 • Gospodarka wodna (Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska)

Prowadzimy seminarium hydrologiczne na studiach I stopnia (licencjackich) i II stopnia (magisterskich). Od lat 60. XX w. powstało już klikaset prac magisterskich i licencjackich napisanych pod opieką naszych pracowników (zobacz w zakładce "Studia na specjalności").  Z zajęciami prowadzonymi na specjalności Hydrologia i Klimatologia na Studiach magisterskich możesz zapoznać się tutaj (link)

Prowadzimy również zajęcia w ramach innych przedmiotów (m.in. Zastosowanie GIS, Matematyka z elementami statystyki, Monitoring i ochrona środowiska, Modelowanie matematyczne, Ćwiczenia terenowe z Geografii fizycznej stosowanej, Przyroda Mazowsza, Baltic Sea University i wiele innych)

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Zakładu Hydrologii (zobacz)

Poznaj tajniki obiegu wody!

 

Z nami nauczysz się badać wodę, prognozować przebieg zjawisk i procesów hydrologicznych w atmosferze i na powierzchni Ziemi, opanujesz narzędzia, które pozwolą Ci modelować jej obieg, poznasz nowoczesne urządzenia i metody pomiarowe przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Poznasz tu ludzi z pasją i nawiążesz kontakty ze spacjalistami, które zaprocentują w przyszłej pracy zawodowej.

Nasi absolwenci są cenionymi specjalistami pracującymi w służbie hydro-meteorologicznej (IMGW, Wojsko Polskie), w administracji wodnej (KZGW i RZGW), w służbach monitoringu i ochrony środowiska  (GDOŚ, RDOŚ, WIOŚ), w administracji różnego szczebla (Ministerstwo Środowiska, Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Wydziały Planowania Przestrzennego), szkołach, uczelniach i instytutach naukowych, w firmach zajmujących się oceną oddziaływania inwestycji na środowisko oraz analizą i przetwarzaniem danych przestrzennych, fundacjach i organizacjach związanych z ochroną oraz kształtowaniem środowiska i wielu, wielu innych...

Zobacz prezentację o naszej Specjalności (zobacz)

Zapraszamy do zgłębiania tajników wody, zarówno na studiach I stopnia (w ramach seminarium licencjackiego w Zakładzie Hydrologii na specjalności Geografia fizyczna stosowana), jak i II stopnia na specjalności Hydrologia i Klimatologia.

 

Woda i powietrze - dwa zywioły w jednym!

 

Obejrzyj prezentację Specjalności Hydrologia i Klimatologia (zobacz)

Z programem specjalności Hydrologia i Klimatologia możesz zapoznać się tutaj (zobacz)

Kierownikiem specjalności Hydrologia i Klimatologia jest dr Jarosław Suchożebrski

Chcesz dowiedzieć się wiecej? Odwiedź nas. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Zakład Hydrologii mieści się w pokojach 125, 124 i 123 (zobacz na planie Wydziału -> I piętro).

 

Prace licencjackie i magisterskie nie tylko o wodzie

 

Prace licencjackie i magisterskie realizowane w Zakładzie Hydrologii dotyczą szerokiej problematyki zwiazanej z wodą, m.in. takich zagadnień jak:

 • Zasoby wód płynących i ich zmienność
 • Zamiany jakości wód powierzchniowych i podziemnych
 • Oceny stanu ekologicznego rzek i jezior, parametry ekologiczne
 • Ochrona zasobów i gospodarowanie wodą na obszarach chronionych
 • Jeziora w sieci "Natura 2000" w Polsce
 • Percepcja rzeki w krajobrazie miasta
 • Wykorzystanie technik GIS w hydrologii
 • Mokradła w parkach narodowych
 • Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zmienność odpływu rzek europejskich
 • Powodzie błyskawiczne na terenach zurbanizowanych
 • Rola rzek w rozwoju miast
 • Stan czystości Bałtyku
 • Zielone dachy i ich wpływ na obieg wody w mieście
 • Społeczno-gospodarcze konsekwencje zjawiska El Niño
 • Wpływ różnych dziedzin gospodarki na zasoby wodne
 • Żegluga śródlądowa i jej znaczenie
 • Systemy zaopatrzenia w wodę
 • Wykorzystanie wód podziemnych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną
 • Wykorzystanie zasobów wód geotermalnych w wybranych miejscowościach
 • i inne.

 

Poniżej znajduje się wykaz przykładowych prac prac licencjackich i magisterskich zrealizowanych w Zakładzie Hydrologii

 

Tytuł pracy dyplomowej

 

Autor

 

Opiekun

 

Rok obrony

Zastosowanie danych satelitarnych GRACE w ocenie obszarowej retencji na przykładzie dużej zlewni

 

Stefan Józefowicz (mgr)

 

Urszula Somorowska

 

2017

Rola strefy brzegowej w ochronie jeziora Niesłysz

 

Paulina Maliszewska (mgr)

 

Dariusz Woronko

 

2017

Wpływ wymiany atmosferycznej na zasoby jeziora Niesłysz

 

Małgorzata Pawelska

 

Barbara Nowicka

 

2017

Przemiany warunków hydrologicznych w dolinie Narwi poniżej zapory w Dębem

 

Paweł Chodun (mgr)

 

Artur Magnuszewski i Aneta Afelt

 

2017

Sezonowa i wieloletnia zmienność przepływu rzeki Jeziorki w profilu Piaseczno

 

Anna Węgorowska (mgr)

 

Urszula Somorowska

 

2016

Wpływ zabudowy hydrotechnicznej na warunki odpływu w zlewni Pisi

 

Dominika Kudosz (mgr)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2016

Wykorzystanie zasobów energii geotermalnej na przykładzie Pyrzyc

 

Emilia Szewczak (lic)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2016

Zagospodarowanie obiektów hydrologicznych gminy Wieliszew

 

Małgorzata Kurek (mgr)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2016

Zmiany jakości wód Liwca w latach 1990-2014

 

Mateusz Gaweł (mgr)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2016

Wykorzystanie zasobów wodnych w powiecie otwockim

 

Robert Skarżycki (lic)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2016

Stan ekologiczny wód podziemnych w gminie Wiązowna

 

Aleksandra Odolak (lic)

 

Dariusz Woronko

 

2016

Zagospodarowanie zlewni Rządzy i jej warunki hydrologiczne

 

Dominika Adamska (mgr)

 

Dariusz Woronko

 

2016

Ochrona i zagrożenia zbiorników wodnych na obszarach prawnie chronionych w Polsce

 

Katarzyna Siwy (lic)

 

Dariusz Woronko

 

2016

Charakterystyka i zastosowanie wybranych modeli powodziowych

 

Michał Nowicki (lic)

 

Dariusz Woronko

 

2016

Zrównoważone gospodarowanie wodą opadową na obszarach miejskich

 

Anna Sobotka

 

Barbara Nowicka

 

2016

Zmiany w strukturze hydrograficznej w okolicach Jeziora Zegrzyńskiego

 

Dominika Karczmarzyk

 

Barbara Nowicka

 

2016

Zagospodarowanie obszarów zagrożonych powodzią na przykładzie prawobrzeżnej Warszawy

 

Natalia Kachel

 

Barbara Nowicka

 

2016

Warszawiak z wodą w kieszeni. Fenomen konsumpcji wód butelkowanych

 

Michał Sikora-Le (lic - dyplom z wyróżnieniem)

 

Aneta Afelt

 

2016

Aktualny stan oraz prawne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju małych elektrowni wodnych w Polsce

 

Wojciech Rzepczyński (lic)

 

Aneta Afelt

 

2016

Zmiany zanieczyszczeń Bzury i jej głównych dopływów (od źródła do ujścia Rawki) w latach 1992-2009

 

Justyna Zalewska (lic)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2015

Zmiany form korytowych i koryta w ujściowym odcinku Bugu

 

Katarzyna Jachna (mgr)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2015

Adaptacja metody URS do oceny stanu hydromorfologicznego cieków Warszawy

 

Małgorzata Matejko (mgr)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2015

Sposoby ograniczenia zagrożenia powodziowego na obszarach zurbanizowanych (na przykładzie Warszawy)

 

Oskar Osowski (lic)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2015

Wykorzystanie turystyczne i rewitalizacja sztucznych zbiorników wodnych

 

Przemysław Szmulik (lic)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2015

Retencyjność zbiorników w Polsce na tle wybranych krajów Europy i świata

 

Sylwia Kulczyńska (lic)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2015

Zagospodarowanie i ochrona mokradeł na Pojezierzu Gostynińskim

 

Agnieszka Kowalska (mgr)

 

Dariusz Woronko

 

2015

Mokradła w polskich parkach narodowych

 

Ewelina Szulc (lic)

 

Dariusz Woronko

 

2015

Wpływ działalności człowieka na zmiany hydrograficzne w zlewni Osławy

 

Joanna Czarnecka (mgr)

 

Dariusz Woronko

 

2015

Obieg wody na mokradłach nizinnych na przykładzie Doliny Biebrzy

 

Klara Goldstein (lic)

 

Dariusz Woronko

 

2015

Cele, metody oraz efektywność renaturyzacji rzek na wybranych przykładach

 

Wioleta Tałałaj (lic)

 

Dariusz Woronko

 

2015

Wpływ zagospodarowania zlewni jezior przybrzeżnych na stan jakości wód w jeziorach

 

Elżbieta Kwiatkowska

 

Barbara Nowicka

 

2015

Zagospodarowanie zlewni Brzeźnicy i jej warunki hydrologiczne

 

Jan Szymankiewicz

 

Barbara Nowicka

 

2015

Zlodzenie środkowej Wisły: warunki formowania i przebieg

 

Marek Mostowski (mgr)

 

Aneta Afelt

 

2015

Zagospodarowanie Doliny Dobrzykowsko-Iłowskiej a zagrożenie powodziowe

 

Monika Wnukiewicz-Cichocka (mgr)

 

Aneta Afelt

 

2015

Wieloletnia zmienność elementów bilansu wodnego w zlewni Liwca po profil Zaliwie

 

Adam Wirski (mgr)

 

Urszula Somorowska

 

2014

Wpływ zanieczyszczeń wód morskich na faunę na przykładzie orek

 

Anna Węgorowska (lic)

 

Urszula Somorowska

 

2014

Stan ekologiczny wód wybranych rzek w zlewni Pilicy, w województwie łódzkim

 

Barbara Ciupa (lic)

 

Urszula Somorowska

 

2014

Wpływ polskiego rolnictwa na jakość wód Bałtyku w aspekcie dostawy biogenów

 

Jakub Tekielski (lic)

 

Urszula Somorowska

 

2014

Ustrój termiczny oraz elementy bilansu cieplnego rzeki na przykładzie dolnego Świdra

 

Maksym Łaszewski (mgr)

 

Urszula Somorowska

 

2014

Zmienność przepływów wybranych rzek zlewiska Morza Bałtyckiego w latach 1951-2009 na przykładzie Odry, Niemna i Kemijoki

 

Paweł Klukowski (lic)

 

Urszula Somorowska

 

2014

Zmiany warunków odpływu powierzchniowego w dorzeczu dolnego Bugu w XIX-XXI w.

 

Anna Bączyk (mgr)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2014

Wpływ konwencjonalnych elektrowni na wody powierzchniowe Polski

 

Katarzyna Kolibabska (lic)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2014

Powodzie błyskawiczne na terenach zurbanizowanych

 

Katarzyna Kurek (lic)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2014

Wykorzystanie energii geotermalnej w projektowaniu miasta Skierniewice

 

Łukasz Sieńko (mgr)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2014

Renaturyzacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych w Polsce i na świecie

 

Paweł Górowski (lic)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2014

Wpływ górnictwa odkrywkowego na zasoby wody na wybranych przykładach kopalni węgla brunatnego w zlewni Nysy Łużyckiej

 

Stefan Józefowicz (lic)

 

Jarosław Suchożebrski

 

2014

Wpływ retencji powierzchniowej na formowanie się odpływu  rzecznego

 

Andrzej Keler (lic)

 

Dariusz Woronko

 

2014

Poldery jako element ochrony przeciwpowodziowej na przykładzie Żuław Wiślanych

 

Katarzyna Czajkowska (lic)

 

Dariusz Woronko

 

2014

Ochrona przeciwpowodziowa w bezpośredniej zlewni regionu wodnego Środkowej Wisły

 

Katarzyna Weselak (mgr)

 

Dariusz Woronko

 

2014

Przyczyny i hydrologiczne skutki degradacji torfowisk w Polsce

 

Rafał Stężycki (lic)

 

Dariusz Woronko

 

2014

Charakterystyka, przyczyny i skutki niżówek Wisły w Warszawie

 

Natalia Nowierska

 

Barbara Nowicka

 

2014

Glinianki w krajobrazie Warszawy

 

Dorota Wawrzyńska (lic)

 

Aneta Afelt

 

2014

Przepuszczalność powierzchniowa utworów młodoglacjalnych – na przykładzie zlewni źródeł Łyny

 

Katarzyna Rodzik (mgr)

 

Aneta Afelt

 

2014

Społeczna percepcja małych cieków miejskich na przykładzie Potoku Służewieckiego

 

Natalia Dobrowolska (lic)

 

Aneta Afelt

 

2014

Wielkie obszary bezodpływowe na świecie. Charakterystyka regionalna

 

Natalia Kowalska (lic)

 

Aneta Afelt

 

2014

 

Opieka nad pracami licencjackimi i magisterskimi

Tytuł pracyAutor (typ)PromotorRok obrony
Wpływ Oscylacji Północnego Atlantyku na zmienność odpływu rzek europejskich
Effect of the North Atlantic Oscillation on the runoff variability of European rivers
Paweł ChodunAneta Afelt2013
Powodzie monsunowe w Azji
Monsoon floods in Asia
Piotr SłomkaAneta Afelt2013
Od degradacji do renaturyzacji: współczesne zagospodarowanie wód powierzchniowych na obszarach poprzemysłowych (przykład Pisi-Gągoliny w Żyrardowie)
From degradation to restoration: modern methods of management of surface water in postindustrial areas (on the example of Pisia-Gągolina in Żyrardów)
Katarzyna ObłąkowskaAneta Afelt2013
Długoterminowe zmiany jakości wód rzeki Narew
Long-term changes in water quality of the river Narew
Grzegorz SasinMaciej Lenartowicz2013
Modelowanie hydrologiczne w Systemach Informacji Geograficznej
Hydrological modelling in Geographical Information Systems
Anna IzdebskaMaciej Lenartowicz2013
Rozwój melioracji w Puszczy Kampinoskiej
The development of land improvement in the Kampinoska Forest
Dominika AdamskaMaciej Lenartowicz2013
Metody prognoz hydrologicznych w Polsce
Methods of hydrological forecasts in Poland
Marta ChlebnaMaciej Lenartowicz2013
Hydrogeologia obszarów zurbanizowanych na przykładzie Warszawy
Hydrogeology of Warsaw
Justyna KryńskaMaciej Lenartowicz2013
Analiza przestrzenno czasowej dynamiki NDVI wywołanej zmianami środowiska na obszarze bagien Biebrzanskich w Polsce z zastosowaniem danych teledetekcyjnych oraz hydrodynamicznego modelu
Analysis of spatio-temporal dynamics of NDVI caused by environmental change using remotely sensed data and hydrodynamical modelling in wetlands, Biebrza, Poland
Valentin LouisArtur Magnuszewski2013
Zagrożenie powodziowe Pułtuska
Flood risk in Pułtusk Town
Emilia GodlewskaArtur Magnuszewski2013
Zmiany zagospodarowania Jeziora Zegrzyńskiego
The changes of development of the Zegrzyńskie Lake
Magdalena WarownaArtur Magnuszewski2013
Budowle hydrotechniczne w Borach Tucholskich
Hydraulic structure in Bory Tucholskie
Katarzyna BogackaBarbara Nowicka2013
Wpływ stopnia wodnego na warunki hydrologiczne rzeki aluwialnej na przykładzie Wisły na odcinku Włocławek – Toruń
The influence of a dam on hydrological conditions of alluvial river based on the example of Vistula’s river section from Włocławek to Toruń
Monika WnukiewiczBarbara Nowicka2013
Korzyści i zagrożenia wynikające z zagospodarowania doliny rzeki Mieni
The risks and benefits due to development of the river valley Mienia
Monika BieniekBarbara Nowicka2013
Metody oceny stanu ekologicznego jezior
Methods of ecological assessment of lakes
Marcin WynimkoBarbara Nowicka2013
Zakwity wód w jeziorach Polski: przyczyny, skutki, monitoring
Water blooms in Polish lakes: reasons, effects and monitoring
Patrycja BrzozowskaBarbara Nowicka2013
Wykorzystanie pochodnych cyfrowego modelu terenu w analizie formowania się odpływu ze zlewni Liwca
The use of derivatives of digital terrain model in the analysis of runoff formation in the Liwiec catchment.
Małgorzata RzepkaUrszula Somorowska2013
Rola HELCOM w ograniczaniu eutrofizacji Morza Bałtyckiego
The role of HELCOM in reducing the eutrophication of the Baltic Sea
Małgorzata JaroszewiczUrszula Somorowska2013
Wieloletnia i sezonowa zmienność ewapotranspiracji w zlewni Łasicy
Inter-annual and seasonal variability of evapotranspiration in the Łasica catchment
Agnieszka GajdaUrszula Somorowska2013
Metody oceny kosztów powodzi
Methods of assessing the cost of floods
Przemysław GracelJarosław Suchożebrski2013
Wpływ bobrów na bezpieczeństwo wałów przeciwpowodziowych Wisły na odcinku Wyszogród – Płock
Influence of beavers on the safety of levees of Vistula River at Wyszogród - Płock
Katarzyna JachnaJarosław Suchożebrski2013
Wpływ torfowisk dolinnych na zdolności retencyjne zlewni rzecznej
The influence of the valley peatlands on the water storage in a river basin
Agnieszka KowalskaDariusz Woronko2013
Hydrologiczne uwarunkowania rozwoju energetyki wodnej w Norwegii
Hydrological conditions for development of hydroelectricity in Norway
Julian PodgórskiDariusz Woronko2013
Udział opadów śniegu w strukturze zasilania atmosferycznego zlewni rzeki Ter (Katalonia, północna Hiszpania)
Snowfall participation in general atmospheric Ter river supply structure (northen Spain, Catalonia)
Katarzyna WeselakAneta Afelt2012
Problem renaturyzacji miejskiej sieci rzecznej na przykładzie Londynu
The concept of urban rivers restoration on the example of London
Beata CynalewskaAneta Afelt2012
Rola systemu przewodów krasowych w przewodzeniu wód podziemnych w wapiennych wodonoścach
Role of the karst conduits in conductivity of ground water in calcareous karst aquifers
Adam WirskiAneta Afelt2012
Zmienność i zmiany pokrywy śnieżnej w zlewni Pożary
Changes and veriability in snow cover in the Pożary basin
Grzegorz DominiakMaciej Lenartowicz2012
Zanieczyszczenie azotanami wód podziemnych w Polsce
Nitrates pollution of groundwater in Poland Seminarium licencjackie [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Natalia DąbrowskaArtur Magnuszewski2012
Zagrożenie powodziowe na terenie m. st. Warszawy
The threat of flooding in the capital city of Warsaw Seminarium licencjackie [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Natalia NowierskaArtur Magnuszewski2012
ANALIZA WEZBRAŃ RZEK W KARPATACH ZACHODNICH
Flood analysis of the Western Carpathians rivers
Andrzej KryńskiBarbara Nowicka2012
Wpływ szaty roślinnej na przebieg procesu ewapotranspiracji w zlewni Nurca
Impact of vegetation cover on the evapotranspiration process in the catchment of the Nurzec River
Mateusz ŚlązekUrszula Somorowska2012
Temperatura wód rzecznych: procesy, dynamika, znaczenie
River water temperature: processes, dynamics, significance
Maksym ŁaszewskiUrszula Somorowska2012
Charakterystyka wybranych delt rzecznych w zlewisku Morza Bałtyckiego
Characteristics of selected river deltas of the Baltic Sea basin
Klaudia MichalskaUrszula Somorowska2012
Zmiany jakości wody Dolnej Narwi w latach 1990-2010
Changes in the Lower Narew river water quality in the years 1990-2010
Magdalena WysockaJarosław Suchożebrski2012
Zjawiska lodowe na Bugu
Ice Phenomena on the Bug River
Anna BączykJarosław Suchożebrski2012
Ochrona obszarów wodno-błotnych Gorczańskiego Parku Narodowego
Protection of wetland areas in Gorczanski National Park
Marcin PiątekJarosław Suchożebrski2012
Funkcje hydrologiczne Kanału Bródnowskiego
Hydrological functions of Kanał Bródnowski
Olaf BeśkaDariusz Woronko2012
Funkcjonowanie zbiornika zaporowego przed i podczas przechodzenia fali wezbraniowej
The Functioning of the Czorsztyn - Niedzica and Sromowce Wyżne Reservoir before and during the passing of freshet
Michał LudwiniakAneta Afelt2011
Przegląd metod oznaczania „wieku” wód podziemnych
Review of methods for dating of groundwater age
Bartłomiej PałyskaAneta Afelt2011
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego brzegów Wisły w Warszawie
The conception of spatial development of the Vistula River banks in Warsaw
Karolina ZimińskaAneta Afelt2011
ZMIENNOŚĆ OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH W ZLEWNI „POŻARY”
Variability of precipitation in the “Pożary” catchment
Adam TrubalskiMaciej Lenartowicz2011
ROLA ZAGŁĘBIEŃ BEZODPŁYWOWYCH W OBIEGU WODY I BIOGENÓW W ZLEWNI ŁASICY
The role of blind drainage areas in water and nutrients circulation in the Łasica River catchment
Dorota ProkopczykMaciej Lenartowicz2011
PROCESY SEDYMENTACJI W JEZIORZE ZEGRZYŃSKIM
Sedimentation processes of Zegrzyńskie Reservoir Seminarium IV [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Anna GorzkowskaArtur Magnuszewski2011
Warunki hydrologiczne Kanału Żerańskiego
Hydrological conditions Żerański Channel Seminarium IV [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Marta MackiewiczArtur Magnuszewski2011
Hydrologiczna rola zagłębień bezodpływowych w zlewni Zbrzycy po dopływ Kulawy
Hydrological role of closed depressions in the drainge basin of Zbrzyca river up to the Kulawa tributary
Sebastian KutyłaBarbara Nowicka2011
WARUNKI ODPŁYWU W UJŚCIOWYM ODCINKU BZURY
Outflow conditions in the mouth of the Bzura river
Jolanta KopyraBarbara Nowicka2011
TERMIKA OSADÓW DENNYCH JEZIORA OSTROWITE
Temperature of the bottom sediments of Lake Ostrowite
Maria MazurkiewiczBarbara Nowicka2011
OCENA ZMIENNOSCI ZASILANIA PODZIEMNEGO RZEKI LIWIEC
Baseflow Variability Assessment for the Liwiec River
Marta RyżewskaUrszula Somorowska2011
Wpływ zielonych dachów na krążenie wody
The impact of green roofs on the circulation of water
Anna DruchlińskaUrszula Somorowska2011
Zbiorniki wodne w gminie Starachowice
Water reservoirs in the county of Starachowice
Wojciech JaroszJarosław Suchożebrski2011
Wody mineralne, ich wykorzystanie i ochrona
Mineral waters - utilization and protection
Justyna KlimkiewiczJarosław Suchożebrski2011
Charakterystyka i zmiany hydrologiczne starorzeczy prawego brzegu Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi
Changes in the morphometry and hydrology of oxbow lakes on the right bank of the Vistula River between Wieprz River and Wilga River
Tomasz EkiertDariusz Woronko2011
Przyczyny i skutki zagrożenia pożarowego lasów KPN
Marlena Wiercińska
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka2011
Ustrój termiczny wód w zlewni Rybiego Potoku
Robert Głodek
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka2011
Metody badań współczynnika filtracji w strefie saturacji
Methods of investigations permeability coefficient in saturated zone.
Katarzyna RodzikAneta Afelt2010
Morskie Obszary Chronione na świecie
Marine Protected Areas in World
Katarzyna GreńAneta Afelt2010
Zmienność odpływu i rumowiska wleczonego w dorzeczu górnej Łyny
Variability of run-off and bed-load sediment in Upper Łyna catchment
Mikołaj WydrychAneta Afelt2010
Wpływ ciśnienia atmosferycznego na wahania zwierciadła wód podziemnych w stacji bazowej Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego „Pożary” w Granicy
Influence of atmospheric pressure on groundwater table fluctuations in Integrated Monito-ring of Natural Environment base stadion „Pożary” in Granica
Karolina ZielińskaMaciej Lenartowicz2010
WPŁYW ANTROPOPRESJI NA OBIEG WODY W ZLEWNI JEZIORKI
Anthropogenic impact on water cycle in the Jeziorka river basin
Barbara Kossakowska-BanackaMaciej Lenartowicz2010
INTERAKCJE WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI ŁASICY
Interactions between groundwater and surface water in the Łasica catchment
Magdalena SzydłoMaciej Lenartowicz2010
Zmiany zlodzenia Oceanu Arktycznego szanse i zagrożenia
Changes in Sea Ice Extension on the Arctic Ocean – Chances and Threats Seminarium licencjackie [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Michał KaźmierczakArtur Magnuszewski2010
WPŁYW WISŁY NA ROZWÓJ OSADNICTWA NA PRZYKŁADZIE GÓRY KALWARII I WILANOWA
The influence of the Vistula river on development of settlement based on examples of Gora Kalwaria and Wilanow.
Marcin SzyszkoBarbara Nowicka2010
OBIEG WODY W ZLEWNI JARCEWSKIEJ STRUGI
Water circulation in Jarcewska Struga catchment
Anna NadolnaBarbara Nowicka2010
Gospodarowanie wodą na obszarze wybranych parków narodowych
WATER MANAGEMENT IN POLISH NATIONAL PARKS
Beata GrzymałaBarbara Nowicka2010
OCENA PAROWANIA TERENOWEGO W ZLEWNI NIZINNEJ NA PRZYKŁADZIE ZLEWNI BZURY
Evaluation of areal evapotranspiration in a lowlands catchment on the example of the River Bzura catchment
Adam PolUrszula Somorowska2010
Rodzaje melioracji wodnych – teoria i praktyka
Types of water irrigations – theory and practice
Dariusz NapiórkowskiJarosław Suchożebrski2010
Systemy zaopatrzenia w wodę wybranych miast Mazowsza
Water supply in selected cities of Mazovia
Jakub PłatekJarosław Suchożebrski2010
EKOLOGICZNA OCENA RZEK MAZOWSZA
ECOLOGICAL ASSESSMENT OF MAZOVIA RIVERS
Barbara KwiatkowskaJarosław Suchożebrski2010
Metody oceny stanu ekologicznego rzek
Methods of ecological assessment of rivers.
Karolina DrygielJarosław Suchożebrski2010
Zmiany obiegu wody w zlewni torfowiska Długie Bagno
Changes in water circulation of Torfowisko Długie Bagno catchment
Jakub SawickiDariusz Woronko2010
Ekohydrologiczna rola niżówek w rzekach
Ecohydrological role of low flows in rivers
Olaf BeśkaDariusz Woronko2010
OCHRONA ŹRÓDEŁ W POLSCE
The protection of springs in Poland
Agnieszka DziankowskaAneta Afelt2009
Jeziora w sieci "Natura 2000" w Polsce
Lakes in the
Sebastian KutyłaMaciej Lenartowicz2009
Znaczenie przepławek dla migracji ryb na przykładzie stopni Dębe i Włocławek
Fish pass and its importance for a fish migration, a case study of Dębe and Włocławek barrages Seminarium III [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Łukasz ŻyłaArtur Magnuszewski2009
Percepcja powodzi w gminie Łomianki
Perception of risk flooding in Łomianki County Seminarium IV [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Bartłomiej IwańczakArtur Magnuszewski2009
WPŁYW ROZWOJU GOSPODARCZEGO NA DOPŁYW BIOGENÓW DO BAŁTYKUZ WYBRANYCH ZLEWNI RZEK PRZYMORZA
Economic development influence on nutrients inflow to Baltic from selected coastal catchments. Seminarium IV [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Łukasz ŁuczakArtur Magnuszewski2009
SPOSÓB FUNKCJONOWANIA KASKADY ZBIORNIKÓW ZAPOROWYCH NA PRZYKŁADZIE RZEKI SOŁY
Operation principles of cascade of reservoirs - case study of the Soła River Seminarium licencjackie [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Marta GumińskaArtur Magnuszewski2009
WPŁYW ELEKTROWNI WODNYCH NA USTRÓJ RZECZNY NA PRZYKŁADZIE RZEKI TENNESSEE
Hydro power plants influence on rivers regime -Tennessee River case study Seminarium licencjackie [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Jan PietrońArtur Magnuszewski2009
ZASOBY WODNE A ROZWÓJ MIASTA BYDGOSZCZ
WATER RESOURCES AND THE BYDGOSZCZ CITIES DEVELOPMENT
Katarzyna ŁaweckaBarbara Nowicka2009
WPŁYW RODZAJU SZATY ROŚLINNEJ NA PROCES EWAPOTRANSPIRACJI
Effect of vegetation type on evapotranspiration process
Agnieszka GajdaUrszula Somorowska2009
Zmiany obiegu wody w zlewni Potoku Bielańskiego
Changes in water circulation of Potok Bielański creek
Anna SkąpskaJarosław Suchożebrski2009
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami na przykładzie wybranych gmin w Polsce
Spatial planing in a flood risk areas. Case study at selected communes of Poland
Weronika StelmaszekJarosław Suchożebrski2009
Ustrój termiczny źródeł Skarpy Warszawskiej
Thermal regime of springs on a Warsaw escarpment
Marlena DębowskaJarosław Suchożebrski2009
PROBLEMY GOSPODAROWANIA WODĄ W DORZECZU ŚRODKOWEJ WISŁY
Water management aspects in Vistula River Middle Reach Catchment.
Małgorzata JanickaJarosław Suchożebrski2009
Zróżnicowanie topologiczne i regionalne torfowisk wysokich w Polsce
Topological and regional diversification of raised bogs in Poland
Beata KlimaszewskaDariusz Woronko2009
Mokradła KPN i ich rola hydrologiczna
Wetlands in KPN and their hydrological importance
Tomasz GrabowskiDariusz Woronko2009
Problemy związane z wdrażaniem sieci Natura 2000 w Polsce
The problems associated with implementation of the Nature 2000 network in Poland
Marta MackiewiczDariusz Woronko2009
Obieg wody w zlewni torfowiska Całowanie i jego ochrona
Water cycle in Całowanie wetland and its protection
Magdalena SternikDariusz Woronko2009
El Ni?o: mechanizm, występowanie, konsekwencje hydrologiczne
El Ni?o: mechanism, occurrence, hydrological consequences.
Grzegorz DominiakAneta Afelt2008
Woda w krajobrazie miejskim
Water in an urban landscape
Rafał SulowskiAneta Afelt2008
Społeczno-gospodarcze konsekwencje zjawiska El Ni?o w Peru
Social and economical consequences of El Ni?o process in Peru
Magdalena LichmiraAneta Afelt2008
Obszary bagienne w sieci Natura 2000 w Polsce
Marshy areas in the frame of NATURE 2000 network in Poland
Magdalena MarcinkowskaMaciej Lenartowicz2008
Koncepcja, walory hydrologiczne Parku Krajobrazowego im. "Książąt Mazowieckich" (dolina łęgowa Wisły od ujścia Bzury do Kępy Ośnickiej)
Concept and hydrological values of Landscape Park of "Mazovian Dukes" (in the riparian
Łukasz BiegańskiMaciej Lenartowicz2008
Wpływ zrzutów wody z elektrowni cieplnych na ustrój hydrologiczny rzeki
The influence of wastewater discharge from power stations on a hydrological system of a river Seminarium licencjackie [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Marta BździonArtur Magnuszewski2008
Żegluga śródlądowa w Europie i jej znaczenie
Inland Waterways in Europe Seminarium licencjackie [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Anna GorzkowskaArtur Magnuszewski2008
Obieg materii w jeziorach lobeliowych sandru Brdy
Matter circulation at lobelia lakes on Brda sandur
Elżbieta WołoszyńskaBarbara Nowicka2008
Obronna rola rzek, jezior i bagien w epoce średniowiecza
Defensive role of rivers, lakes and swamps in the Middle Ages
Katarzyna SieradzkaBarbara Nowicka2008
Rola zasilania śnieżnego w odpływie rzek nizinnych
Importance of snowmelt alimentation of lowland rivers
Izabela PiętkaUrszula Somorowska2008
Zasoby wodne a rozwój miast
Water resources and the cities development
Urszula FrydrychowskaUrszula Somorowska2008
Zagrożenia i ochrona wód podziemnych
Threat and protection of groundwater
Barbara KwiatkowskaUrszula Somorowska2008
Hydrologiczna i geochemiczna rola starorzeczy Wisły w Warszawie
Hydrological and geochemical function of oxbow lakes
Katarzyna KowalikJarosław Suchożebrski2008
Problemy gospodarowania wodą w Dorzeczu Górnej Wisły
Problems of water management in upper Vistula river Basin.
Marlena WiercińskaJarosław Suchożebrski2008
Zróżnicowanie hydrologiczne torfowisk w Sudetach
Differences in Sudety Mountains peatlands
Anna KłosDariusz Woronko2008
Metody renaturyzacji mokradeł
Restoration methods of wetlands
Tomasz MiśkiewiczDariusz Woronko2008
Charakterystyka hydrologiczna rezerwatu Źródła rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy
Survey on "Źródła rzeki Łyny im. Prof. R. Kobendzy"
Mirosław SamulskiAneta Afelt2007
Stan i perspektywy rozwoju małych elektrowni wodnych w Polsce
Current condition and development outlook of small water power plants
Krzysztof ŻelaznyAneta Afelt2007
Kształtowanie zagospodarowania prze-strzennego dolin rzek nizinnych w aspek-cie przeciwpowodziowym
Creating spatial development of lowland river valley in flood aspect
Dorota NowakowskaAneta Afelt2007
Wody artezyjskie warunki występowania, przykłady basenów, wykorzystanie
Artesian waters conditions of occurence, basin examples, use
Adam PolAneta Afelt2007
Starożytne systemy zaopatrzenia w wodę w Azji
Ancient water supply systems in Asia
Mikołaj WydrychAneta Afelt2007
Starożytne systemy zaopatrzenia w wodę w zlewisku Morza Śródziemnego
Ancient water supply systems in the Mediterranean Basin area
Maria KromolickaAneta Afelt2007
Rola źródeł w kulturze materialnej
Role of the springs in material culture
Monika FalińskaAneta Afelt2007
Warunki występowania i ochrona źródeł na Roztoczu
Occurrence and protection of springs in Roztocze region
Tomasz GajewskiMaciej Lenartowicz2007
Straty ekologiczne spowodowane zanieczyszczeniem wód powierzchniowych
Ecological losses caused by pollution of surface waters
Magdalena SzydłoMaciej Lenartowicz2007
Wykorzystanie zdjęć hiperspektralnych w hydrologii
Exploitation of hyperspectral imaging in hydrology
Bartłomiej IwańczakArtur Magnuszewski2007
Broń chemiczna-niebezpieczne zanieczyszczenia Bałtyku
Chemical weapon - dangerous pollution in the Baltic Sea
Łukasz ŁuczakArtur Magnuszewski2007
Metody szacowania strat powodziowych
Methodology of Flood loss estimation Seminarium licencjackie [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Alicja PrętkaArtur Magnuszewski2007
Budowa Tamy Trzech Przełomów i przesiedlenia w dolinie Jangcy
The building of the Three Gorges Dam and resettlement in the Yangtze Valley Seminarium licencjackie II [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Michał RadziukArtur Magnuszewski2007
Charakterystyka ustroju hydrologicznego Jeziora Zegrzyńskiego
Characteristic of Zegrze reservoir hydrology Seminarium IV [19000000] Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Tomasz LewickiArtur Magnuszewski2007
Przemarzanie gruntów-skutki hydrologiczne
Hydrological effects of ground freezing
Jolanta KopyraBarbara Nowicka2007
Rola terenów zielonych w obiegu wody w obszarach zurbanizowanych
The role of green spaces in urban water cycle
Jakub SawickiBarbara Nowicka2007
Metody oceny zasilania podziemnego rzek
Assessment methods of groundwater contribution to river discharge
Marta RyżewskaUrszula Somorowska2007
Zasoby wód powierzchniowych w Polsce w wieloleciu 1951-2000
Surface water resources in Poland in years 1951-2000
Piotr CzechowskiUrszula Somorowska2007
Analiza i przyczyny niżówek rzek nizinnych
Analysis and causes of hydrological droughts of lowland rivers
Piotr WalasUrszula Somorowska2007
Gospodarowanie wodą w strefie suchej (na przykładzie Doliny Rzeki Dra w Maroko)
Water management in arid zone (case study: Dra Valley, Morocco)
Anna NadolnaJarosław Suchożebrski2007
System zaopatrzenia Warszawy w wodę
System of water supply in Warsaw
Łukasz KalinowskiJarosław Suchożebrski2007
Kanały śródlądowe Polski. Ich historia i funkcje
Inland polish waterways - their history and responsibilities
Iwona LewczukJarosław Suchożebrski2007
Fiordy europejskie - ich charakterystyka i obieg wody.
European fiords - their characteristics and water circulation
Monika TrubickaDariusz Woronko2007
Rola wody w rozwoju Krakowa
Function of water in development of Krakow
Anna SkąpskaDariusz Woronko2007
Opady pionowe – geneza, ocena ilościowa i jakościowa
Adam Turbalski
(praca licencjacka)
Małgorzata Gutry-Korycka2007
Rola opadów poziomych w obiegu wody
Magdalena Gromek
(praca licencjacka)
Małgorzata Gutry-Korycka2007
Charakterystyka hydrologiczna Jeziora Wiktorii w Afryce
Hydrologic characteristics of The Wictoria Lake in Africa
Maria MazurkiewiczAneta Afelt2006
Rozwój kartowania hydrograficznego i jego rola w ocenie obiegu wody
Development of hydrographic mapping and its role in evaluation of water circulation
Katarzyna KowalikAneta Afelt2006
Koncepcja, walory hydrologiczne Parku Krajobrazowego im. "Książąt Mazowieckich" (dolina łęgowa Wisły od ujścia Narwi do ujścia Bzury)
Concept and hydrological values of Landscape Park of "Mazovian Dukes" (in the riparian Vistula River valley between Narew and Bzura months)
Magdalena KlimaszewskaMaciej Lenartowicz2006
Górskie jeziora Europy
The Mountain Lakes of Europe
Bartosz SułekMaciej Lenartowicz2006
Zmiany jakości wód powierzchniowych na mazowszu
Changes of surface waters quality of mazovian region
Dorota ProkopczykMaciej Lenartowicz2006
Oscylacja Północnego Atlantyku i jej rola hydrologiczna
North Atlantic Oscillation and its hydrological role
Paulina PiotrowskaArtur Magnuszewski2006
Typy wybrzeży Morza Bałtyckiego
Coast types in the Baltic Sea
Claudia Moretti-NaszarkowskaArtur Magnuszewski2006
WYMIANA WÓD MIĘDZY BAŁTYKIEM A MORZEM PÓŁNOCNYM
Water exchange between Batic and North Sea
Marta KalinowskaArtur Magnuszewski2006
Drogi wodne Europy
Water ways of Europe
Kinga StańczukArtur Magnuszewski2006
Jeziora lobeliowe Charakterystyka, zagrożenia, formy ochrony
Lobelia lakes Characteristics, threats, form of protection
Bartosz WawrzyniewiczBarbara Nowicka2006
Wpływ rzeki na rozwój miasta (na przykładzie Gdańska)
The role of rivers in development of cities (case study of Gdańsk)
Marcin DudaBarbara Nowicka2006
Powodzie wybranych regionów Europy
Floods of selected European rivers
Izabela PiętkaBarbara Nowicka2006
Szlaki wodne Polski Północno-Wschodniej i ich wykorzystanie turystyczne
Tourismon the water of Nort-East Poland
Elżbieta WołoszyńskaBarbara Nowicka2006
Zmiany ustroju hydrologicznego Potoku Służewieckiego
A change of hydrological regime of Potok Służewiecki Creek
Monika OksiutaBarbara Nowicka2006
Metody oceny susz hydrologicznych
Methods of evaluation of hydrological droughts
Michał StelęgowskiUrszula Somorowska2006
Ocena zasilania opadem atmosferycznym dorzecza Łasicy
Precipitation in the Łasica River catchment
Michał PętlickiUrszula Somorowska2006
Typy wezbrań i powodzi rzek świata i ich skutki
Jakub MadrjasUrszula Somorowska2006
Zasoby wodne i zaopatrzenie w wodę gminy Raszyn
Water resources and water supply in Raszyn district
Elżbieta MorawskaJarosław Suchożebrski2006
Energetyka wodna w Polsce
Water power engineering in Poland
Tomasz GrabowskiJarosław Suchożebrski2006
Woda jako przyczyna międzynarodowych konfliktów
Water as a reason of international conflicts
Łukasz GłuchowskiJarosław Suchożebrski2006
Współczesne i tradycyjne systemy nawadniania
Historical and contemporary system of irrigation
Marlena DębowskaJarosław Suchożebrski2006
Zasoby i zaopatrzenie w wodę gminy Nadarzyn
Water resources and water supply in Nadarzyn district
Rafał StepnowskiJarosław Suchożebrski2006
Charakterystyka i ocena wód geotermalnych Polski i Włoch
Błażej Koch
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka2006
Źródła Suwalskiego Parku Krajobrazowego
Karolina Cicha
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2006
Parametry jakości wód powierzchniowych według nowych norm (rzeki, jeziora)
Jakub PłatekMaciej Lenartowicz2005
Falowanie wiatrowe w zbiornikach śródlądowych
Tomasz LewickiArtur Magnuszewski2005
Wymiana pozioma wody w jeiorach Strugi Siedmiu Jezior
Magdalena BierozaBarbara Nowicka2005
Warunki hydrologiczne Parku Narodowego "Ujście Warty"
Michał MazgajskiBarbara Nowicka2005
Wpływ zapory w Mylofie na ustrój hydrologiczny rzeki Brdy
Ksawery SkąpskiBarbara Nowicka2005
Dynamika freatycznych wód podziemnych w dorzeczu Łasicy
Karol BajerUrszula Somorowska2005
Zasoby wodne i zaopatrzenie w wodę gminy Michałowice
Barbara MańkowskaJarosław Suchożebrski2005
Parametry ilościowego zużycia wody w miastach
Mateusz ChojnackiJarosław Suchożebrski2005
Procesy samooczyszczania rzek
Anna KłosJarosław Suchożebrski2005
Zasięg zalewów dolinowych Wisły w gorsecie warszawskim
Witold Jaworski, Michał Marcinkowski Artur Magnuszewski2005
Przegląd matod modelowania transformacji fali wezbraniowej
Mikołaj PiniewskiArtur Magnuszewski2005
Transformacja fali wezbraniowej Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Narwi
Adam Kiczko
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka2005
Uwarunkowania termiczne obiegu wody w zlewni Doliny Pańszczyca w Tatrach Wysokich
Zbigniew Warakomski
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka2005
Obieg wody w Napiwodzkim Węźle Wodnym
Adam Jegier
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka2005
Bilans wodny jeziora Hańcza 1981-1995
Maciej Seretny
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2005
Charakterystyka hydrograficzna górnej Raszynki
Edyta Waszkowska (st. zaoczne)
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2005
Wpływ bobrów na funkcjonowanie obiektów hydrograficznych
Mateusz Grygoruk
(praca licencjacka)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2005
Charakterystyka rzek Podlasia
Mirosław Samulski
(praca licencjacka)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2005
Modelowanie formowania się spływu powierzchniowego na podstawie cyfrowej mapy terenu
Agnieszka HarasimczukArtur Magnuszewski2004
Źródła Garbu Pińczowskiego (na odcinku Pińczów – Bogucice)
Damian Stefaniec (studia zaoczne)
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2004
Walory przyrodnicze uzdrowiska Nałęczów
Magdalena Strzelecka (studia zaoczne)
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski2004
Osady denne Jeziora Włocławskiego (Nagroda Zw. Miast Nadwiślańskich)
Małgorzata Bogucka
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski2004
Wpływ miasta Legionowo na przeobrażenia obiegu wody w strefie podmiejskiej Warszawy
Katarzyna Noworucka (st. wieczorowe)
(praca magisterska)
Jarosław Suchożebrski2004
Zbiorniki retencyjne do celów rolniczych i ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze
Mirosław Gmurek
(praca licencjacka)
Jarosław Suchożebrski2004
Typologia i klasyfikacja bagien i mokradeł
Joanna Biegańska
(praca licencjacka)
Małgorzata Gutry-Korycka2004
Piętrowość obiegu wody w obszarach górskich
Andrzej Kryński
(praca licencjacka)
Małgorzata Gutry-Korycka2004
Renaturyzacja i ochrona dolin rzecznych
Magda Klimaszewska
(praca licencjacka)
Jarosław Suchożebrski2004
Ocena podatności wód podziemnych na zanieczyszczenie
Mirosław Grzegrzułka
(praca licencjacka)
Jarosław Suchożebrski2004
Rola osadów dennych jezior w procesach hydrologicznych
Łukasz Biegański
(praca licencjacka)
Barbara Nowicka2004
Wpływ morfogenezy jezior na ich cechy morfometryczne
Kamil Dąbrowski
(praca licencjacka)
Barbara Nowicka2004
Rola hydrologiczna i geochemiczna strefy litoralnej jeziora
Jacek Linke
(praca licencjacka)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2004
Rola zasilania śnieżnego ustroju rzek nizinnych
Piotr Walas
(praca licencjacka)
Urszula Somorowska2004
Rola gospodarki stawowej w obiegu wody (małej retencji)
Paweł Garusiński
(praca licencjacka)
Barbara Nowicka2004
Wpływ urządzeń piętrzących na ustrój rzek i jezior
Krzysztof Baczyński
(praca licencjacka)
Artur Magnuszewski2004
Typy ujęć wód i ich wpływ na środowisko przyrodnicze
Ewa Ostręga
(praca licencjacka)
Małgorzata Gutry-Korycka2004
Bilans wodny jezior Wielkie Krzywce i Małe Krzywce
Piotr Kozak
(praca magisterska)
Barbara Nowicka2003
Zasoby wodne Nidy Gąbinianki
Marcin Dominikowski
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski2003
Bilans wodny jezior Gacno Małe, Gacno Wielkie
Magdalena Sumińska
(praca magisterska)
Barbara Nowicka2003
Dynamika wód podziemnych w dorzeczu Łasicy
Elżbieta Ratajczak
(praca magisterska)
Urszula Somorowska2003
Charakterystyka hydrologiczna zlewni Danielki (Beskid Żywiecki)
Łukasz Ciuk (studia zaoczne)
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Stan czystości wód powiatu ostrołęckiego na tle standardów ekologicznych Europy
Renata Glinka (studia zaoczne)
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Charakterystyka hydrologiczna zlewni Cichej – jednego ze źródłowych potoków Ujsoły
Aleksandra Laskus (studia zaoczne)
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Charakterystyka hydrograficzna potoku Urwisko (Beskid Żywiecki)
Aneta Grela (studia zaoczne)
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Wpływ rolnictwa na jakość wód
Monika Oksiuta
(praca licencjacka)
Jarosław Suchożebrski2003
Wpływ urbanizacji i uprzemysłowienia na jakość wód powierzchniowych
Michał Marcinkowski
(praca licencjacka)
Jarosław Suchożebrski2003
Wpływ miasta na obieg wody
Barbara Mańkowska
(praca licencjacka)
Jarosław Suchożebrski2003
Cechy hydrologiczne i hydrochemiczne starorzeczy
Adam Jegier
(praca licencjacka)
Małgorzata Gutry-Korycka2003
Procesy degradacji jezior
Magdalena Bieroza
(praca licencjacka)
Barbara Nowicka2003
Ocena jakości wód opadowych
Witold Jaworski
(praca licencjacka)
Małgorzata Gutry-Korycka2003
Gospodarka wodna obszarów lessowych
Anna Głowacka
(praca licencjacka)
Małgorzata Gutry-Korycka2003
Termika jeziora Wigry
Karolina Cicha
(praca licencjacka)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Ustroje wodne rzek polskich w klasyfikacji Pardé
Elżbieta Morawska
(praca licencjacka)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2003
Wykorzystanie modelu zanieczyszczeń obszarowych AGNPS i technik GIS do charakterystyki wezbrań (na przykładzie zlewni Łabuńki)
Paweł Sawicki
(praca magisterska)
Urszula Somorowska2002
Ocena elementów obiegu wody w dorzeczu Łasicy
Dorota Mikos (MiSMaP)
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka2002
Rola retencji w kształtowaniu wezbrań Skory
Marta Wolska
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska2002
Zmiana obiegu wody w dorzeczu rzeki Jorki pod wpływem działalności człowieka
Monika Radziszewska
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska2002
Formowanie się wezbrań w zlewni Strugi Siedmiu Jezior
Izabella Zmysłowska
(praca magisterska)
Barbara Nowicka2002
Kształtowanie się wezbrań w zlewni górnej Wisły (po profil Ustroń-Obłaziec)
Adam Kulikowski
(praca magisterska)
Barbara Nowicka2002
Cechy fizyczno-chemiczne źródeł Skarpy Warszawskiej
Robert Kużawa
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka2001
Warunki formowania wezbrań w zlewniach sudeckich (na przykładzie rzeki Skory)
Joanna Buza
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska2001
Zmiany jakości wód podziemnych w krawędziowej strefie doliny Wisły pomiędzy Kępą Polską i Płockiem
Małgorzata Gorzkowska
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski2001
Ocena dostawy ładunku zanieczyszczeń do morza Bałtyckiego z wybranych dorzeczy Polski i Szwecji (Nagroda im. M. Nowickiego (2001)
Iwona Świątkowska
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski2000
Wpływ melioracji na obieg wody w dorzeczu Brzozówki
Tomasz Dubowski
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka2000
Zasilanie wodami podziemnymi doliny Nidy (na przykładzie gminy Pinczów)
Anna Brożek
(praca magisterska)
Urszula Somorowska2000
Wykorzystanie informacji teledetekcyjnych i metod GIS do oceny zasięgu wezbrań w dolinie Skory (profil Zagrodno-Chojnów) ( Nagroda im. M. Nowickiego (2001)
Grzegorz T. Jabłonowski (MSOŚ)
(praca magisterska)
Barbara Nowicka2000
Wpływ działalności człowieka na formowanie odpływu ze zlewni Mieni po profil Emów
Nina Cudna
(praca magisterska)
Barbara Nowicka2000
Gospodarka wodna gminy Pińczów
Beata Kuskowska
(praca magisterska)
Barbara Nowicka2000
Ocena warunków hydrodynamicznych odpływu wezbraniowego doliny Skory pod kątem jej optymalnego zagospodarowania
Paweł Kobyłecki (MSOŚ)
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska2000
Wpływ zbiorników zaporowych na formowanie największych fal wezbraniowych Dunajca
Łukasz Chudy (MSOŚ)
(praca magisterska)
Barbara Nowicka2000
Zmiany linii brzegowej Półwyspu Helskiego i dynamika wód Zatoki Gdańskiej
Paweł Jagóra (MiSMaP)
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski2000
Charakterystyka środowiska przyrodniczego gminy Radzymin ze szczególnym uwzględnieniem wód podziemnych
Wojciech Milewski (studia zaoczne)
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1999
Zmiana składu chemicznego wód Wisły pod wpływem aglomeracji warszawskiej
Artur Radosław Chrzanowski (studia zaoczne)
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1999
Transpiracja pokrywy roślinnej w funkcji zmienności zwierciadła wód podziemnych w dorzeczu Łasicy
Hubert Bowkiewicz
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1999
Zmany stosunków wodnych na obszarze Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
Barbara Gajewska
(praca magisterska)
Urszula Somorowska1999
Charakterystyka hydrologiczna gminy Parlejewo
Krzysztof Kalinowski
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1999
Charakterystyka środowiska przyrodniczo-społecznego gminy Parlejewo
Elżbieta Kalinowska
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1999
Charakterystyka hydrologiczna zlewni „Pożary”
Jolanta Galińska
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1998
Ocena obiegu wody w zlewni Łasicy w strefie bio- i pedosfery
Aleksander Kruk
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1998
Związek wód aluwialnych doliny z wezbraniami Wisły (od ujścia Jeziorki do ujścia Narwi)
Gabriela Gąsowska
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1998
Bilans wodny jeziora Wigry w latach 1981 – 1995
Monika Rzępołuch
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1998
Bilans wodny zlewni górnej Szeszupy (do wypływu z jeziora Pobandzie)
Maciej Rawa
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1997
Dynamika makroform dna górnego odcinka Zbiornika Włocławskiego
Tomasz Dziurzyński
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski1997
Transformacja opadu w odpływ (na przykładzie zlewni Utraty)
Beata Kuźmińska
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1997
Charakterystyka niżówek i wezbrań w zlewni górnej Wilgi
Ewa Kawka
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1997
Sezonowa zmienność chemizmu wód gruntowych w dolinie Wisły (odcinek Kępa Polska – Płock)
Piotr Tarnawski
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski1997
Ocena tempa sedymentacji w stawach glonowo-trzcinowych oczyszczalni ścieków Petrochemii S.A.
Andrzej Krasucki
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski1997
Zmienność przepływu Narusy
Violetta Augustyniak
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1997
Transformacja koryta rzecznego i akumulacja wybranych metali ciężkich w aluwiach Wisły na odcinku Kępa Polska - Płock
Paweł Gregorczyk
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski1996
Ewolucja doliny Wisły na odcinku Kępa Polska – Płock ze szczególnym uwzględnieniem współczesnego koryta w okolicach Wykowa
Elżbieta Pietraszko
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski1996
Zmienność czasowa i przestrzenna poziomów wód gruntowych na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej (na przykładzie zlewni górnej Wilgi
Edyta Kowalska i Marta Maksymiuk
(praca magisterska)
Urszula Somorowska1996
Ocena oddziaływania gospodarki wodnej na środowisko dorzecza Radomki (II nagroda PTG (1996)
Adam Pawełas
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1995
Zmiany struktury hydrograficznej Warszawy od XVI w. na tle cech fizycznogeograficznych
Violetta Rotecka (st. zaoczne)
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1995
Długookresowe zmiany deficytu odpływu i retencji w wybranych zlewniach zlewiska Morza Bałtyckiego
Paulina Kościelecka
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1995
Stopień potencjalnego zanieczyszczenia wód podziemnych w procesie infiltracji – próba modelowego ujęcia na przykładzie doliny Wisły powyżej Płocka
Jarosław Suchożebrski i Bartosz Skoczylas
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski1995
Długookresowe zmiany elementów hydrologicznych jezior Polski Północno-Wschodniej
Małgorzata Zaniewska
(praca magisterska)
Artur Magnuszewski1995
Wpływ warunków fizycznogeograficznych na termikę wód gruntowych Kotliny Płockiej
Maria Kapsiak
(praca magisterska)
Barbara Nowicka1995
Wpływ zasilania zimowego na formowanie się wezbrań (na przykładzie zlewni nizinnej).
Katarzyna Iwan
(praca magisterska)
Barbara Nowicka1995
Własności fizyczno-chemiczne wód gruntowych w dolinie zalewowej Wisły powyżej Płocka
Beata Nawra
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1994
Dynamika wód podziemnych w dolinie Wisły w rejonie ujścia Słupianki
Mariusz Cieszewski
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1994
Historia doliny Wisły między Kępą Polską a Płockiem w świetle współczesnych wezbrań rzeki
Jarosław Choromański
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1994
Analiza porównawcza struktury odpływu w różnych warunkach fizycznogeograficznych (na przykładzie Soły, Sierpienicy, Redy)
Ireneusz Żurawski
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1994
Identyfikacja parametrów hydrologicznych przy wykorzystaniu metod GIS (na przykładzie zlewni górskiej)
Marek Giełczewski
(praca magisterska)
Barbara Nowicka1994
Zasoby wodne dorzecza Skrwy Lewej
Wojciech Błaszczykiewicz
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1993
Ocena przekształceń koryta rzecznego górnego biegu rzeki Steyr (Alpy Północne)
Małgorzata Skowera
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1993
Zasoby wód powierzchniowych województwa płockiego
Monika Lenart
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1992
Długookresowa zmienność elementów bilansu wodnego w wybranych zlewniach zlewiska Morza Bałtyckiego (I nagroda PTG (1993)
Jolanta Horynek
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1992
Termika i zlodzenie Jeziora Roś
Jerzy Rećko
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1992
Hydrologiczne podstawy oceny zanieczyszczenia rzek w woj. Płockim
Małgorzata Koczur
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1992
Własności fizyczno-chemiczne wód gruntowych w dolinie zalewowej Wisły powyżej Płocka w rejonie ujścia Słupianki
Maciej Lenartowicz
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1992
Obieg wody w zlewniach jezior Lucieńskiego i Białego
Katarzyna Wardak
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1992
Związek wód rzecznych i podziemnych w dolinie Wisły od Bzury do Drwęcy
Wojciech Pokojski
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1992
Zasoby wodne zlewni Osetnicy
Kinga Strońska
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1992
Obieg wody i materii stałej w jeziorach Szelment Wielki i Szelment Mały
Dariusz Woronko
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1992
Stosunki wodne zlewni górnej Krutyni
Adam Śniadowski
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1991
Stosunki hydrologiczne dorzecza Sierpienicy
Monika Szewczyk
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1989
Bilans wodny jeziora Roś
Aneta Kobza
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1989
Chemizm wód podziemnych w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego
Irmina Robak
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1989
Charakterystyka hydrologiczna zlewni górnej Skrwy Prawej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu melioracji na odpływ
Anna Dziama
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1989
Warunki krążenia wód w zlewni środkowej Skrwy Prawej
Mariusz Łupiński
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1988
Stosunki hydrologiczne dorzecza Motławy
Bogumiła Koc
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1988
Hydrochemia wód powierzchniowych w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego
Izabella Łęcka
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1988
Warunki hydrologiczne strefy krawędziowej Wysoczyzny Płockiej
Ryszard Jadowski
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1988
Rola jezior w kształtowaniu odpływu Krutyni
Piotr Okraska
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1988
Zarys hydrologii i hydrochemii wybranych jezior Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego
Małgorzata Malczyk
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1987
Zmiany retencji powierzchniowej w eksperymentalnej zlewni w Murzynowie
Ewa Jadwiga Fronczak
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1987
Zasoby wodne gminy Brudzeń Duży (województwo Płockie)
Maciej Smoręda
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1987
Zmiany w obiegu wody w strefie saturacji na przykładzie zlewni w Murzynowie
Jerzy Lechnio
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1987
Wykorzystanie zdjęć lotniczych panchromatycznych w badaniach hydrologicznych jeziora Gawlik
Mariusz Adamiak
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1987
Warunki krążenia wód podziemnych w strefie oddziaływania płockiego zespołu miejsko-przemysłowego
Beata Mętrak i Wanda Rożek
(praca magisterska)
Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska1987
Zmiany obiegu wody w strefie aeracji w naturalnej zlewni rzecznej (na przykładzie eksperymentalnej zlewni rzecznej cieku w Murzynowie)
Lech Sieklucki
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1986
Analiza i modelowanie procesu spływu powierzchniowego na przykładzie zlewni w Murzynowie
Beata Adamiak
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1986
Matematyczno-fizyczny model parowania terenowego – estymacja parametrów modelu zlewni w Murzynowie
Agnieszka Głodowska
(praca magisterska)
Witold Lenart1986
Kształtowanie się odpływu w zlewni górnej Gawlika
Mirosław Maksimczuk
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1986
Obieg wody w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku
Magdalena Suwalska
(praca magisterska)
Witold Lenart1984
Zlewisko Morza Bałtyckiego oraz jego rola w kształtowaniu dopływu rzecznego do morza
Hanna Szewczyk
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1984
Próba oceny opadu efektywnego pod wpływem hipotetycznej zabudowy (na przykładzie zlewni Rosicy)
Urszula Somorowska
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1984
Obieg wody w Mazowieckich Zakładach Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku
Magdalena Suwalska
(praca magisterska)
Witold Lenart1984
Analiza częstości regionalnej niżówek rzek Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego i Wysoczyzny Płońsko-Ciechanowskiej
Jolanta Krupa
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1983
Podstawowe problemy gospodarki wodnej Hiszpanii (na przykładzie dorzecza Tagu)
José Luis Peláez
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1982
Bilans wodny i stosunki termiczne jeziora Jorzec
Tomasz Błażewicz
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1981
Warunki hyrologiczne krawędziowej strefy Wysoczyzny Dobrzyńskiej
Małgorzata Kustosz
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1981
Rola skarpy Wisły pod Płockiem w kształtowaniu się warunków hydrometeorologicznych
Zofia Sztandur
(praca magisterska)
Witold Lenart1981
Charakterystyka hydrologiczna zlewni górnej Brzeźnicy
Grażyna Jacek
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1980
Porównanie metod pomiarów natężenia przepływu w korytach małych rzek nizinnych
Artur Magnuszewski
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1980
Charakterystyka jezior w dorzeczu Jarki i ich rola hydrologiczna
Ewa Bogdanowicz-Tomaszek
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1980
Odpływ powierzchniowy z małej zlewni niekontrolowanej (na przykładzie zlewni Rosicy)
Krystyna Pełszyńska
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1980
Kształtowanie się odpływu w zlewni górnej Wierzbicy wraz z próbą opracowania modelu matematycznego opadu efektywnego w wybranej zlewni cząstkowej
Jerzy Frątczak
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1980
Hydrologiczna rola jezior Rynny Janoszyckiej
Maria Jarosz
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1980
Charakterystyka wezbrań w rzekach Wysoczyzny Płockiej i Płońskiej
Wiesław Skwarski
(praca magisterska)
Urszula Soczyńska1980
Próba oceny opadu skorygowanego na poligonie doświadczalnym w Murzynowie
Katarzyna Ziemkiewicz
(praca magisterska)
Witold Lenart1980
Bilans wodny śródleśnego jeziora Majcz Wielki na tle bilansu wodnego zlewni jeziornej
Barbara Gondek
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1979
Fotointerpretacyjna metoda badania stosunków wodnych obszarów młodoglacjalnych
Alicja Spólny-Folbrier
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1979
Stosunki wodne aglomeracji płockiej na tle środowiska geograficznego
Jadwiga Siwiec
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1979
Harakterystyka hydrologiczna dolnej Skrwy prawobrzeżnej ze szczególnym uwazględnieniem wpływu cofki zbiornika włocławskiego
Katarzyna Żurkowska
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1979
Zmiany dobowe wilgotności powietrza w Murzynowie
Maria Góralska
(praca magisterska)
Witold Lenart1979
Charakterystyka hydrologiczna zlewni różnicowej dolnej Wierzbicy z uwzględnieniem elementów ochrony środowiska
Jerzy Olszewski
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1979
Kształtowanie się odpływu powierzchniowego i reżimu hydrologicznego rzeki Jarki na tle warunków przyrodniczych
K. Grzesikowska-Trojecka
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1978
Charakterystyka hydrograficzna zlewni górnej Jarki
Krystyna Koblak-Mystkowska
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1978
Hydrologiczna rola jezior rynnowych w zlewni górnej Rospudy
Anna Kuczyk
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1978
Bilans wodny zespołu jezior Inulec – głębokie na tle bilansu wodnego zlewni
Ewa Szwarc
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1978
Wpływ aglomeracji płockiej na stosunki wodne rzeki Brzeźnicy
Barbara Uchnast
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1978
Stosunki wodne dorzecza Jarki
Teresa Kurzyna
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1978
Kształtowanie się odpływu rzeki Jarki ze szczególnym uwzględnieniem odpływu podziemnego
Bożenna Hołownia
(praca magisterska)
Małgorzata Gutry-Korycka1977
Bilans wodny i stosunki termiczne jeziora Mausz
Jan Bogdanowicz
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1976
Stosunki hydrologiczne na obszarze sandrowym na przykładzie rzeki Rakownicy
Świerczyńska Henryka
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1976
Próba oszacowania bilansu materii stałej jeziora Gołdap
Witold Frączek
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1976
Bilans wodny jeziora Gołdap
A. Kuźmińska
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1976
Stosunki hydrologiczne w dorzeczu rzeki Suchej
Danuta Cyrul
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1975
Rola obszarów bezodpływowych w bilansie wodnym górnej Wdy
Anna Kocięba
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1975
Kształtowanie się odpływu w zlewni jeziornej Czarnej Wody po ujście Rakownicy
Dorota Kamińska
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1975
Bilans wodny zespołu jezior Sudomie na tle bilansu wodnego dorzecza Czarnej Wody
Mirosław Wajnbergier
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1975
Bilans wodny dorzecza górnej Wdy (po ujście do jeziora Wdzydze)
Marek Błeszyński
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1975
Kształtowanie się odpływu w zlewni jeziornej górnej Wdy
Wołoszyński Marek
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1975
Bilans wodny i stosunki termiczne jeziora Węgorzyno
Ryszrd Witek
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1974
Bilans wodny źródłowej zlewni Słupi
Krystyna Szalczyńska
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1974
Bilans wodny zlewni Druglin ze szczególnym uwzględnieniem parowania
Jan Płoszajski
(praca magisterska)
Helena Więckowska1974
Stosunki hydrologiczne zlewni górnego Liwca
Michał Szeftel
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1974
Stosunki wodne zlewni rzeki Zwierzyniec
Zofia Aleksandra Dybińska
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1974
Bilans wodny i stosunki termiczno-dynamiczne Jeziora Gowidlińskiego
Joanna Dynus
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1973
Stosunki hydrologiczne zlewni górnej Pisi
Hanna Prokop
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1973
Kształtowanie się bilansu wodnego zalesionego dorzecza Jałówki w latach 1961-1965
Elżbieta Bajkiewicz
(praca magisterska)
Helena Więckowska1972
Kształtowanie się bilansu wodnego bezleśnego zlewni rzeki Kamionki w latach 1961-1965
Mieczysław Dąbrowski
(praca magisterska)
Helena Więckowska1972
Charakterystyka stosunków wodnych dorzecza górnej Narwi między Surażem z Żółtkami
Magdalena Sznek
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1972
Kształtowanie się bilansu wodnego zlewni górnej Supraśli w latach 1960-1964
Barbara Siedlecka
(praca magisterska)
Helena Więckowska1972
Bilans wodny jeziora Łebsko w latach 1966-1970
Maria Weber
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1972
Bilans wodny zlewni górnej Jegrzanki (Legi)
Jolanta Iwona Hawlik
(praca magisterska)
Helena Więckowska1972
Zagadnienie melioracji na tle stosunków hydrologicznych w dorzeczu Łutowni
Bogumiła Jadwiga Frűboes
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1971
Kształtowanie się stosunków wodnych w północnej części Puszczy Kampinoskiej
Alina Słabuszewska
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1971
Stosunki wodne zlewni rzeki Czarnej po wodowskaz w Czaplinku na tle środowiska geograficznego
Barbara Gutkowska
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1971
Problemy hydrologiczne zlewni Skrwy (lewej) po wodowskaz Klusek
Mirosława Ekiert
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1971
Obieg wody w małej zlewni koło Zdanowa
Maria Osińska
(praca magisterska)
Helena Więckowska1970
Stosunki hydrograficzne obszaru leżącego po lewej stronie Wisły na arkuszu Koprzywnica M-34-55-A mapy 1:50 000
Maciej Oziemski
(praca magisterska)
Helena Więckowska1970
Stosunki hydrograficzne w północnej części arkusza Klimontów 1:50 000
Anna Rygiel
(praca magisterska)
Helena Więckowska1969
Stosunki hydrograficzne w południowej części arkusza Klimontów 1:50 000
Mirosława Paluchowska
(praca magisterska)
Helena Więckowska1969
Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się ustroju termicznego Wisły w rejonie Nowej Huty i jej zmiany spowodowane zrzutami wód podgrzanych (B. Zmiany ustroju hydrologicznego)
Danuta Bill
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1969
Wpływ warunków meteorologicznych na kształtowanie się ustroju termicznego Wisły w rejonie Nowej Huty i jej zmiany spowodowane zrzutami wód podgrzanych (A. Charakterystyka naturalnego ustroju hydrologicznego)
Jadwiga Dymkowska
(praca magisterska)
Zdzisław Mikulski1969
Jeziorka Golejowskie
Jadwiga Wolniewicz
(praca magisterska)
Helena Więckowska1969
Charakterystyka hydrograficzna dorzecza Okrzejki po wodowskaz w Mice k/Życzyna, ze szczególnym uwzględnieniem zlewni Korytki
Polak Irmina
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1968
Stosunki hydrograficzne w dorzeczu Mieni po wodowskaz w Emowie
Ewa Świderska-Bedyńska
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1968
Stosunki hydrograficzne w dorzeczu Długiej na tle środowiska geograficznego
Ewa Makowska
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1968
Stosunki wodne w dorzeczu Czarnej Strugi
Maria Wilczyńska-Konecka
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1968
Stosunki wodne dorzecza Cienkiej po wodowskaz w Klembowie
Teresa Spełek-Kazimierska
(praca magisterska)
Beniamina Tchórzewska1968
Stosunki hydrologiczne w prawej części dorzecza Wschodniej koło Stopnicy (oraz bilans wodny Wschodniej po Wilkową w latach 1957-1959)
Jan Brzózka
(praca magisterska)
Helena Więckowska1967
Charakterystyka hydrologiczna dorzecza Strugi spod Skadli
Halina Pobidyńska-Oreszczuk
(praca magisterska)
Helena Więckowska1967
Charakterystyka hydrologiczna dorzecza Łagowicy
Alicja Niedziałkowska
(praca magisterska)
Helena Więckowska1967
Stosunki wodne dorzecza Wschodniej ze szczególnym uwzględnieniem jej lewostronnej zlewni między profilami w Wólce i w Wilkowej
Barbara Ciszewska
(praca magisterska)
Helena Więckowska1967
Stosunki wodne w zlewni górnej Wschodniej po Wólkę (oprócz Strugi spod Skadli) z uwzględnieniem bilansu wodnego po Wilkową w okresie 1955 i 1956
Maria Rywocka
(praca magisterska)
Helena Więckowska1967
Stosunki hydrograficzne w dorzeczu rzeki Czarnej od Rakowa do Staszowa oraz bilans wodny Czarnej po wodowskaz w Staszowie za lata hydrologiczne 1959 i 1960
Krystyna Nowakowska
(praca magisterska)
Helena Więckowska1967
Charakterystyka hydrograficzna zlewni górnej Sanicy
Michał Jasiński
(praca magisterska)
Helena Więckowska1967
Charakterystyka hydrograficzna zlewni rzeki Czarnej po Raków
Maria Tracka
(praca magisterska)
Helena Więckowska1967
Stosunki hydrologiczne zlewni
Krystyna Tarchalska
(praca magisterska)
Helena Więckowska1966
Charakterystyka hydrologiczna przyrzecza Wisły pomiędzy Kołem a Dzikowem ze szczególnym uwzględnieniem lewej części)
Andrzej Iwanowski
(praca magisterska)
Helena Więckowska1965
Stosunki wodne obszaru źródłowego Warty, Pilicy i Przemszy
Jerzy Bieniaszewski
(praca magisterska)
Helena Więckowska1965
Stosunki hydrologiczne w dorzeczu górnej Koprzywianki
Małgorzata Gutry
(praca magisterska)
Helena Więckowska1965
Stosunki wodne przyrzecza Wisły między wodowskazem Koło i Ostrówek ze szczególnym uwzględnieniem reżimu Wisły
Jolanta Kida
(praca magisterska)
Helena Więckowska1965
Stosunki hydrologiczne zlewni różnicowej rzeki Czarnej między wodowskazami górnymi w Staszowie na Czarnej i w Wilkowej na Wschodniej a wodowskazem dolnym w Połańcu na Czarnej
Leonard Górski
(praca magisterska)
Helena Więckowska1965
Charakterystyka hydrologiczna lewego przyrzecza Wisły między Dzikowem a Sandomierzem
Anna Ładyżyńska
(praca magisterska)
Helena Więckowska1964
Stosunki hydrologiczne w dorzeczu Świecka na tle środowiska geograficznego
Jolanta Ostapska
(praca magisterska)
Helena Więckowska1963
Hydrografia terenów krasowych na południe od Iłży
Andrzej Macheła-Olszacki
(praca magisterska)
Helena Więckowska1963
Hydrografia dorzecza górnej Iłżanki
Barbara Macheła-Olszacka
(praca magisterska)
Helena Więckowska1963
Stosunki hydrologiczne górnej Ropy (po wodowskaz w Ropie) ze szczególnym uwzględnieniem prawobrzeżnej zlewni
Ryszard Ciszewski
(praca magisterska)
Helena Więckowska1963
Stosunki hydrologiczne różnicowej zlewni Ropy między wodowskazami Gorlice i Ropa
Zbigniew Lada
(praca magisterska)
Helena Więckowska1963
Stosunki hydrologiczne międzyrzecza Białej i Ropy
Jadwiga Stobiecka
(praca magisterska)
Helena Więckowska1963
Stosunki hydrologiczne w zlewni Rynny Salęckiej
Antonina Wąsiewicz
(praca magisterska)
Helena Więckowska1962
Charakterystyka dorzecza Mrogi
Zofia Ciemięga
(praca magisterska)
Helena Więckowska1960
Hydrologia dorzecza Opatówki
Jerzy Błażejczyk
(praca magisterska)
Helena Więckowska1960
Stosunki hydrologiczne dorzecza górnej Utraty
Natalia Banaszek
(praca magisterska)
Helena Więckowska1960
Stosunki wodne dorzecza górnej Utraty (od wodowskazu Mroków do wodowskazu Komorów)
Jadwiga Paprocka
(praca magisterska)
Helena Więckowska1960
Stosunki hydrologiczna dorzecza Raszynki
Bogusława Krawczyk
(praca magisterska)
Helena Więckowska1960

 

 

Dzieje

Początkowo badania roli wody w środowisku przyrodniczym były prowadzone w Katedrze Geografii Fizycznej, kierowanej przez prof. Jerzego Kondrackiego w ramach Pracowni Hydrograficznej, której pierwszym kierownikiem była dr Helena Werner-Więckowska – w okresie międzywojennym uczennica prof. Stanisława Lencewicza – znanego geografa fizycznego – twórcy geografii warszawskiej.

Zakład Hydrologii powstał oficjalnie w kilka lat później – tzn. 15 lutego 1971 r., zaś jego kierownikiem został doc. dr hab. inż. Zdzisław Mikulski – wówczas sekretarz Naukowy PIHM, potem profesor zwyczajny nauk o Ziemi.

Pracownicy Zakładu Hydrologii i Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego UW w 1989 r. Od lewej: B. Nowicka, H. Świątek, J. Lechnio, D. Danielak, Z. Mikulski, U. Soczyńska, E. Bajkiewicz-Grabowska, W. Lenart, M. Gutry-Korycka, A. Magnuszewski, E. Malinowska, U. Somorowska

Zdzisław Mikulski kierował Zakładem przez 20 lat, tzn. do września 1991 r., czyli do chwili przejścia na emeryturę.

Przez następne 10 lat, tzn. od 1991 r. Kierownikiem Zespołu była prof. dr hab. inż. Urszula Soczyńska, niestety Jej przedwczesna śmierć w 2001 r. przerwała działania na rzecz Zakładu.

W latach 2001-2011 funkcję Kierownika Zakładu Hydrologii pełniła prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka.
 Studenci i pracownicy w 2008 r. 
Studenci i pracownicy Zakładu Hydrologii  podczas Absolutorium w 2009 r. (pracownicy na zdjęciu: Z. Mikulski, B. Nowicka, A. Afelt, M. Oksiuta, J. Suchożebrski, D. Woronko, M. Lenartowicz)


Od grudnia 2011 r. Zakładem Hydrologii kieruje dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW. 
 
Data dodania Nazwa Kategoria
16/07/2017
19-21 września 2018
Aktualności Hydrologii

Welcome to the web page of the Department of Hydrology!

 

Research area

Water is Earth’s blood

(Leonardo da Vinci)

 

This aphorism has pointed, points, and will point the way for our research and teaching!
To attempt to understand hydrological processes, their role in various time and space scales is the main research direction of the Department of Hydrology.
The impact of the anthroposphere, in the various stages of the natural hydrological cycle, from the point of view of water management in regional geographical and administrative systems is an important element of knowledge.
The process of education in hydrology and water management is adapted to the needs of current solutions and problems in modern hydrology in Poland and in the world.

  

Study

Hydrology and water management deals with global water-related issues such as water quality and water distribution. Graduates of the specialisation Hydrology are prepared to take up and solve tasks related to the water environment and rational use of water resources and their protection. The programme makes it possible, among other things, to gain practical skills to use Geographical Information Systems (GIS), to conduct field research and to perform hydrographic charting. Graduates can apply to obtain certificates to perform hydrological documentation and to participate in Certificate Programmes in hydrological sciences.
Graduates can find employment related to protection and formation of the natural environment, in and local government and administration, in water-related non-governmental organisations, in research institutions and in education.

 

Staff

 

Contact

Department of Hydrology
Faculty of Geography and Regional Studies
University of Warsaw
ul. Krakowskie Przedmiescie 30
00-927 Warsaw
Tel. +48 225520635

 

Dzieje

Początkowo badania roli wody w środowisku przyrodniczym były prowadzone w Katedrze Geografii Fizycznej, kierowanej przez prof. Jerzego Kondrackiego w ramach Pracowni Hydrograficznej, której pierwszym kierownikiem była dr Helena Werner-Więckowska – w okresie międzywojennym uczennica prof. Stanisława Lencewicza – znanego geografa fizycznego – twórcy geografii warszawskiej.

Zakład Hydrologii powstał oficjalnie w kilka lat później – tzn. 15 lutego 1971 r., zaś jego kierownikiem został doc. dr hab. inż. Zdzisław Mikulski – wówczas sekretarz Naukowy PIHM, potem profesor zwyczajny nauk o Ziemi.

Pracownicy Zakładu Hydrologii i Mazowieckiego Obserwatorium Geograficznego UW w 1989 r. Od lewej: B. Nowicka, H. Świątek, J. Lechnio, D. Danielak, Z. Mikulski, U. Soczyńska, E. Bajkiewicz-Grabowska, W. Lenart, M. Gutry-Korycka, A. Magnuszewski, E. Malinowska, U. Somorowska


Zdzisław Mikulski kierował Zakładem przez 20 lat, tzn. do września 1991 r., czyli do chwili przejścia na emeryturę.

Przez następne 10 lat, tzn. od 1991 r. Kierownikiem Zespołu była prof. dr hab. inż. Urszula Soczyńska, niestety Jej przedwczesna śmierć w 2001 r. przerwała działania na rzecz Zakładu.

W latach 2001-2011 funkcję Kierownika Zakładu Hydrologii pełniła prof. dr hab. Małgorzata Gutry-Korycka.

 Studenci i pracownicy w 2008 r. 

Studenci i pracownicy Zakładu Hydrologii  podczas Absolutorium w 2009 r. (pracownicy na zdjęciu: Z. Mikulski, B. Nowicka, A. Afelt, M. Oksiuta, J. Suchożebrski, D. Woronko, M. Lenartowicz)


Od grudnia 2011 r. Zakładem Hydrologii kieruje dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW.