Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

O studiach

 

Studia I stopnia (licencjackie)

kierunek Geografia

Studia stacjonarne

Na kierunku Geografia studenci są kształceni w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych.

Charakter studiów geograficznych wymusza dużą różnorodność stosowanych metod i środków dydaktycznych. Podstawowymi formami zajęć są wykłady, ćwiczenia, zajęcia w laboratoriach, pracowniach, zajęcia o charakterze proseminariów, seminariów i konwersatoriów, a także, co jest specyficzne dla studiów geograficznych – zajęcia terenowe (jednodniowe ćwiczenia praktyczne, przekrojowe ćwiczenia terenowe dające wiedzę o zróżnicowaniu regionalnym naszego kraju oraz studia terenowe o charakterze zintegrowanych, stacjonarnych praktyk ukierunkowanych na wdrożenie i rozszerzenie wiedzy z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej).

W programie wyższych studiów zawodowych znajdują się przedmioty obowiązkowe oraz pula zajęć do wyboru. Studenci mogą wybierać część przedmiotów tak, aby kształtować samodzielnie swój program nauczania. Poza Wydziałem zajęcia odbywają się również w Mazowieckim Ośrodku Geograficznym (Murzynowo k/Płocka), gdzie obok zajęć terenowych prowadzone są zblokowane zajęcia kameralne. 

Po III semestrze studiów studenci wybierają jedną z trzech specjalności:
1) Geografię fizyczna stosowaną,
2) Geografię społeczno-ekonomiczna stosowaną lub
3) Geoinformatykę.

Kończąc studia na kierunku Geografia absolwent nabywa podstawową wiedzą dotyczącą funkcjonowania systemów środowiska przyrodniczego i społeczno-ekonomicznego, poszczególnych elementów tych systemów i relacji między nimi. Orientuje się w przestrzennych strukturach przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych, dynamice zachodzących zmian. Dzięki poznaniu technik geoinformatycznych potrafi gromadzić i przetwarzać informacje dotyczące środowiska przyrodniczego i społecznego w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. W zakresie jednej z wybranych specjalności dysponuje pogłębioną wiedzą i rozszerzonymi umiejętnościami. Potrafi również analizować, wizualizować i prognozować zmiany procesów przyrodniczych i społecznych, dostrzega dalekosiężne (w czasie i przestrzeni) konsekwencje zmian przyrodniczych i społecznych. Absolwent nabywa również kompetencje społeczne, które umożliwiają mu pracę w zespołach wykonujących ekspertyzy, potrafi holistycznie postrzegać otaczający świat, szanuje środowisko geograficzne oraz dorobek innych kultur.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki
Na początku III roku studiów pierwszego stopnia należy wybrać temat pracy licencjackiej i opiekuna, pod kierunkiem którego praca ta będzie wykonywana. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu ocenionej pozytywnie pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego, absolwenci kierunku Geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dziekanatu POBIERZ

 

Na kierunku Geografia istnieje również możliwość nabycia uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela. Jest ono realizowane, w ramach tzw. dodatkowych usług dydaktycznych. Absolwenci studiów licencjackich uzyskają przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody (szkoła podstawowa), a studiów magisterskich – przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela geografii (gimnazjum, liceum).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie bloku pedagogicznego POBIERZ


Absolwent kierunku Geografia jest przygotowany do pracy w instytucjach państwowych, samorządowych i przedsiębiorstwach sektora prywatnego zajmujących się analizą stanu środowiska przyrodniczego, jego zmianami i zagrożeniami, podstawami planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji, a po ukończeniu kursu pedagogicznego i uzyskaniu odpowiednich uprawnień w czasie studiów do nauczania przyrody w szkołach. W celu uzyskania większych kompetencji i zwiększenia możliwości zatrudnienia zalecane jest kontynuowanie nauki na studiach magisterskich.

kierunek Gospodarka przestrzenna

Studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

Kierunek Gospodarka przestrzenna zawiera kompendium bogatej wiedzy z zakresu kształtowania rozwoju miast i regionów, jego uwarunkowań przyrodniczych, gospodarczych, społecznych, kulturowych, administracyjnych, politycznych i międzynarodowych. Program studiów obejmuje wykłady i ćwiczenia z różnych dyscyplin naukowych: administracja publiczna, ekonomia, geografia, ochrona środowiska, organizacja i zarządzanie, politologia, prawo administracyjne, turyzm, urbanistyka. Szeroki zakres przedmiotów sprawia, że studia te mają typowo interdyscyplinarny charakter.

Główny nacisk położony jest na przygotowanie absolwentów do zrozumienia i szybkiego, skutecznego rozwiązywania nowych i trudnych problemów powstających w trakcie złożonych procesów przeobrażeń gospodarczych i społecznych w skali lokalnej i regionalnej.

Kierunek studiów Gospodarka przestrzenna prowadzony jest w przeważającej części przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy z bogatym doświadczeniem i tradycjami – geografowie, ekonomiści, politolodzy, historycy, etnografowie, socjologowie oraz urbaniści i architekci. Wykładowcy mają dużą wiedzę i doświadczenie w opracowywaniu i realizowaniu projektów rozwoju regionalnego, zagospodarowania przestrzennego, planowania regionalnego i miejskiego w Polsce oraz w wielu krajach świata. Pracownicy Wydziału byli i są zatrudniani jako doradcy instytucji międzynarodowych lub narodowych w krajach europejskich i pozaeuropejskich, w biurach statystycznych, planistycznych i rozwoju. Większość nauczycieli akademickich była zatrudniana jako wykładowcy w zagranicznych uniwersytetach.

Szeroka współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi pozwala na możliwość zaproszenia wykładowców nie tylko z całego kraju, ale także z zagranicy.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki: po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych w ramach studiów pierwszego stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych (dziennych lub zaocznych), napisaniu ocenionej pozytywnie pracy licencjackiej i zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci kierunku Gospodarka przestrzenna uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie dziekanatu POBIERZ


Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się szeroko rozumianym rozwojem lokalnym i regionalnym w różnych regionach przyrodniczych i kulturowych Polski, Europy oraz krajów rozwijających się. Wiedza i umiejętności absolwentów pozwalają im także ubiegać się o prace w administracji publicznej wszystkich szczebli, organizacjach pozarządowych, mediach zajmujących się tą problematyką oraz w placówkach naukowych i dydaktycznych.


Studia II stopnia (magisterskie)

Studia na kierunku Geografia przeznaczone są dla osób, które uzyskały dyplom magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny na dowolnym kierunku.

kierunek Geografia

Studia stacjonarne

Studia służą zdobyciu szczegółowej wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych dyscyplin geograficznych, a także przydatnej geografom wiedzy z zakresu nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych oraz humanistycznych. Studenci od początku studiów wybierają jedna z pięciu specjalności:

  1. geoekologia i kształtowanie krajobrazu,
  2. hydrologia i klimatologia,
  3. geografia miast i turystyki,
  4. geografia globalizacji,
  5. geoinformatyka, kartografia, teledetekcja.

Absolwenci wyróżniają się gruntowną znajomością poszczególnych dyscyplin geograficznych, opartą na szerokich podstawach nauk ścisłych, społecznych i przyrodniczych. Cechuje ich także biegłość w odpowiedniej specjalności geograficznej – biegłość ta daje im solidne przygotowanie do pracy dydaktycznej, naukowej i zawodowej, dotyczącej zjawisk i procesów przyrodniczych, społecznych i gospodarczych, zachodzących zarówno w skali lokalnej, jak i regionalnej oraz globalnej. Wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów absolwenci umieją kreatywnie wykorzystywać w pracy zawodowej, w tym także pełniąc funkcje kierownicze.


kierunek Gospodarka przestrzenna

Studia stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne)

W trakcie studiów studenci uzyskują niezbędną wiedzę i umiejętności, które pozwolą na planowanie ładu przestrzennego zgodnie z potrzebami ludzi oraz wymogami zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu europejskiego dziedzictwa kultury. W trakcie studiów jest przekazywana wiedza i umiejętności niezbędne do skonstruowania wizji rozwoju i strategii transformacji miast, gmin i regionów w celu podwyższania ich konkurencyjności. Studia pozwalają na zdobycie kompetencji analitycznych, kreatywnych, metodologicznych oraz negocjacyjnych. Studenci od początku wybierają jedną z 2 specjalności:

  1. planowanie strategiczne rozwoju regionalnego i lokalnego,
  2. urbanistyka i regionalistyka.

Absolwenci mają rozległą wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych. Są oni specjalistami zdolnymi do uczestnictwa w kształtowaniu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego przez działalność w zakresie planowania przestrzennego, programowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego rozwoju miast i regionów, ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współpracy z regionami europejskimi. Dzięki wiedzy i umiejętnościom nabytym w czasie studiów są dobrze przygotowani do pracy w administracji publicznej wszystkich szczebli, w organizacjach pozarządowych, mediach zajmujących się tą problematyką oraz do pracy naukowej i dydaktycznej.

Studenci studiów niestacjonarnych realizują specjalność urbanistyka i regionalistyka.