Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej

Kontakt

Uniwersytet Warszawski
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej

ul. Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa

Sekretariat Zakładu znajduje się na I piętrze, w pokoju 113
telefon: (48) + 22 55 20 637
email: aturek@uw.edu.pl

Kierownik jednostki: prof. dr hab. Andrzej Lisowski

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
dr hab. Angiel Joanna
[www] [email] 225521513
dr Awramiuk-Godun Alina
[www] [email] 225521513
mgr Barański Bartosz
[www] [email]
dr Dudek-Mańkowska Sylwia
[www] [email] 225520648
dr Fuhrmann Magdalena
[www] [email] 225521513 czwartek 11:30-13:00
dr Grochowski Mirosław
[www] [email] 225521512 poniedziałek 09:30-10:30
mgr Korzeniecka Agata
[www] [email] 225521517
prof. dr hab. Lisowski Andrzej
[www] [email] 225520675
dr Mantey Dorota
[www] [email] 225520637
dr Osiński Stanisław
[www] [email] 225520637
mgr Petryk Dorota
[www] [email]
mgr Truong Van Canh
[www] [email]
dr hab. Wilk Waldemar
[www] [email] 225520637 czwartek 11:00-13:00

Badania

 • metodologia i historia geografii społeczno-ekonomicznej
 • przeobrażenia struktur przestrzennych i społecznych miast
 • zmiany struktury przemysłu
 • procesy reindustrializacji
 • geografia przedsiębiorstw
 • zmiany struktury usług
 • sieci usług
 • planowanie przestrzenne w miastach
 • zarządzania obszarami metropolitalnymi
 • procesy suburbanizacji
 • jakość życia w miastach
 • promocja miast
 • informacja miejska
Data dodania Nazwa Kategoria
10/09/2017
Konkurs na najlepszy artykuł z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej
Aktualności ZGMiOP
13/04/2017
Aktualności ZGMiOP

Dzieje

1925 -1939
Początki studiów geograficznych nad osadnictwem i organizacją przestrzenną działalności gospodarczej człowieka sięgają lat 20. ubiegłego stulecia. Problematyka ta była przedmiotem zainteresowań Bogdana Zaborskiego w Zakładzie Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego, kierowanym przez prof. Stanisława Lencewicza. Jego praca doktorska z 1925 r. na temat osadnictwa wiejskiego w Polsce („O kształtach wsi w Polsce i ich rozmieszczeniu") była pierwszym polskim doktoratem z geografii osadnictwa w skali obejmującej całe terytorium II Rzeczypospolitej. O wartości dysertacji świadczy wydanie jej w języku niemieckim we Wrocławiu w 1930 r. Bogdan Zaborski po uzyskaniu habilitacji na Uniwersytecie Jagiellońskim pracował od 1933 r. w Zakładzie Geograficznym (do 1936 r.) i na Wydziale Humanistycznym UW, gdzie został zatrudniony na stanowisku docenta. Jego asystentami na Wydziale Humanistycznym byli dr Antoni Wrzosek (1934-1935) i mgr Halina Radlicz-Rühlowa (1936-1938). W 1938 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym i kierownikiem Zakładu Antropogeografii. Wkrótce opublikował, wspólnie z dr. Antonim Wrzoskiem (późniejszy profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego), obszerne dzieło pt „Antropogeografia" (1939). Kolejny asystent - mgr Jan Flis (późniejszy docent Uniwersytetu Jagiellońskiego) przygotował i złożył pracę doktorską w 1939 r., ale wybuch wojny uniemożliwił dalsze postępowanie w tej sprawie. Profesor Bogdan Zaborski w 1942 r. przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie powierzono mu organizację i kierownictwo Biura Geograficznego oraz Zakładu Reprodukcji Kartograficznej w Ministerstwie Informacji i Dokumentacji Rządu Polskiego na Uchodźstwie. Nie powrócił już do Polski, a w 1948 r. osiadł w Kanadzie, gdzie zmarł w 1985 r. Wyróżniającym się absolwentom geografii w Concordia University (Montreal) przyznawany jest do dzisiaj Medal im. Bogdana Zaborskiego.

1947 - 1969
Siedziba Zakładu Antropogeografii, kilka pokojów w kamienicy Oranowskiego (Krakowskie Przedmieście 6), została zniszczona w 1944 r. Zakład został reaktywowany po II wojnie światowej dopiero w 1947 r. (od 1949 r. jako Zakład Geografii Społeczno-Gospodarczej), a jego kierownikiem został prof. dr hab. Stanisław Leszczycki, który przeniósł się z Uniwersytetu Jagiellońskiego na Uniwersytet Warszawski w 1948 r. Zaczątkiem inwentarza Zakładu było kilka sztuk mebli i książki sprowadzone z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najpierw siedzibą jednostki była sala Lustrzana (do której można się było dostać tylko po drabinie) w odbudowanym pałacu Staszica, a od 1948 r. cztery pokoje w pałacu Małachowskich, siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przy ul. Nowy Świat 49. Jednostka weszła w skład powołanego w 1950 r. Instytutu Geograficznego (formalnie od 1952 r.) z siedzibą w pałacu Uruskich-Czetwertyńskich, jako Katedra Geografii Ekonomicznej. Jednym z pierwszych zadań badawczych było określenie zasięgu oddziaływania 18 największych miast polskich i wskazanie możliwości aktywizacji małych miast. Wyniki badań okazały się pomocne w kształtowaniu nowego podziału administracyjnego kraju. Pracownicy uczestniczyli w opracowaniu monografii i atlasu województwa białostockiego. Maria I. Mileska w ramach Katedry kierowała Pracownią Geografii Turyzmu. Początkowo jedynym adiunktem ze stopniem doktora była Jadwiga Kobendzina, pierwsza kobieta ze stopniem doktora geografii (1926 r.) na UW (pracowała do 1952 r.). Pierwszym doktorem wypromowanym w Katedrze został Józef Tobjasz w 1957 r. W latach 1961-1968 trzech kolejnych pracowników uzyskało stopnie doktorskie (Witold Kusiński, Maria I. Mileska, Alicja Krzymowska-Kostrowicka), a dwie osoby stopień doktora habilitowanego (Józef Tobjasz i Bogumił Rychłowski). Dr. Witolda Kusińskiego powołano na stanowisko docenta. W latach 1966-1969 Katedra składała się z dwóch zakładów: Geografii Ekonomicznej (kierownik: prof. dr hab. S. Leszczycki) i Geografii Rolnictwa (kierownik: doc. dr hab. Józef Tobjasz).

1969 - 1995
W związku z powołaniem samodzielnego Instytutu Geografii w strukturze uczelni w 1969 r., dotychczasowe katedry zostały przekształcone w zakłady. W latach 1970-1993 Zakładem Geografii Ekonomicznej, kierował doc. dr Witold Kusiński (do czasu przejścia na emeryturę), a od 1993 r. dr hab. Andrzej Wieloński, prof. UW. Zakład od 1977 r. funkcjonował w strukturze Instytutu Geografii Społecznej, Ekonomicznej i Regionalnej, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Tematyka badawcza jednostki była dość szeroka, obejmująca wszystkie działy geografii ekonomicznej: geografię ludności i osadnictwa, geografię przemysłu, geografię rolnictwa, geografię turyzmu oraz metodologię geografii ekonomicznej. Pracownicy Zakładu uczestniczyli w programach badawczych dotyczących zmian struktur ludnościowych województwa suwalskiego i kieleckiego oraz przekształceń społeczno-ekonomicznych i ekologicznych w strefie podmiejskiej Warszawy. W 1974 r. tytuł naukowy profesora nadano Józefowi Tobjaszowi, a w latach 1975-1990 trzech pracowników uzyskało stopień doktora habilitowanego (Alicja Krzymowska-Kostrowicka, Andrzej Wieloński, Dobiesław Jędrzejczyk). Hannie Cetnarskiej, Elżbiecie Dramowicz (pracowała do 1989 r.) i Andrzejowi Jasińskiemu nadano stopień doktora, a do zespołu dołączyli dr Stanisław Osiński i dr Andrzej Kowalczyk. Dr hab. Alicja Krzymowska-Kostrowicka w 1981 r. przejęła kierownictwo Zakładu Dydaktyki Geografii, ale utrzymywała z Zakładem ścisły kontakt, kierując od 1988 r. specjalizacją w zakresie geografii turyzmu (tytuł profesora uzyskała w 1993 r.). Na samym początku swej kariery naukowej z Zakładem było związanych kilku innych profesorów geografii: wspomniana już Jadwiga Kobendzina (IGiPZ PAN), Bogodar Winid (UW), Lech Ratajski (UW), Mieczysław Fleszar (SGH), Bogumił Rychłowski (UHPJK), Grzegorz Węcławowicz (IGiPZ PAN).

1995 - 2006
W 1995 r. powołano Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej, z połączenia Zakładu Geografii Ekonomicznej i Zakładu Geografii Społecznej. Kierował nim do 1997 r. dr hab. Andrzej Wieloński, prof. UW, a potem kierownictwo przejął dr hab. Andrzej Lisowski. Nowa jednostka miała w swoim składzie: profesora (Józef Tobjasz - od 1996 r. na emeryturze), czterech doktorów habilitowanych (Dobiesław Jędrzejczyk - od 2006 r. na emeryturze, Andrzej Kowalczyk, Andrzej Lisowski, Andrzej Wieloński) oraz trzech doktorów (Hanna Cetnarska - pracowała do 1997 r., Leszek Butowski - pracował do 1998 r., Stanisław Osiński). Kolejne stopnie doktorskie uzyskali do 2005 r.: Małgorzata Durydiwka, Waldemar Wilk, Mikołaj Madurowicz, Marek Pieniążek. W latach 1996-1998 pracownikiem Zakładu była dr Barbara Pisarska, a w 1999 r. nowym pracownikiem został dr Mirosław Grochowski. Tytuł naukowy profesora nadano Andrzejowi Kowalczykowi i Andrzejowi Lisowskiemu. Tematyka badawcza koncentrowała się na metodologii i historii geografii społeczno-ekonomicznej, geografii miast, geografii przemysłu, geografii usług, geografii kultury, geografii społecznej, geografii turyzmu oraz geografii rolnictwa. Do zespołu dołączyli w 2004 r. dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. UW oraz dr Wojciech Dziemianowicz, zajmujący się problematyką rozwoju lokalnego i regionalnego.

2006 -
W 2006 r., w związku z reorganizacją wydziału, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej został podzielony na trzy zakłady: Geografii Turyzmu i Rekreacji (kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk), Rozwoju i Polityki Lokalnej (kierownik: dr hab. Paweł Swianiewicz, prof. UW) oraz Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej w składzie: prof. dr hab. Andrzej Lisowski, dr hab. Andrzej Wieloński, prof. UW, dr Mirosław Grochowski, dr Stanisław Osiński, dr Marek Pieniążek, dr Waldemar Wilk. Kadra naukowo-dydaktyczna powiększyła się już w latach 2008-2009, gdy dwie doktorantki (Sylwia Dudek-Mańkowska i Dorota Mantey) uzyskały stopnie doktorskie. Tematyka badawcza skoncentrowała się na problematyce przeobrażeń współczesnych miast (przeobrażenia struktur przestrzennych i społecznych, zmiany struktury usług i przemysłu, przestrzenne planowanie i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, procesy suburbanizacji, jakość życia, promocja miast i informacja miejska)

Opieka nad pracami licencjackimi i magisterskimi

Tytuł pracyAutor (typ)PromotorRok obrony
Percepcja przestrzeni Warszawy przez imigrantów i ich preferencje dotyczące miejsca zamieszkania
Immigrants perception of Warsaw and their residence preferences
Aleksandra Zawalich
(praca magisterska)
Mirosław Grochowski2016
Wpływ handlu sieciowego na handel detaliczny w Płońsku
The impact of the large scale chain stores on the retail in Płońsk
Aneta Janusiewicz
(praca magisterska)
Waldemar Wilk2015
Lokalizacja i funkcjonowanie parków biznesowych w Polsce
Location and functioning of business parks in Poland
Monika Majewska
(praca magisterska)
Waldemar Wilk2015
Zróżnicowanie cen nieruchomości w wybranych miastach Unii Europejskiej w 2004 roku
Diversity of Real Estate’s Prices in Selected Cities of the European Union in 2004
Artur Usarek
(praca magisterska)
Marek Pieniążek2015
Skuteczność planowania przestrzennego w Białymstoku
The Effectiveness of Spatial Planning in Bialystok
Łukasz Gniazdowski
(praca magisterska)
Marek Pieniążek2015
Warszawski Rower Publiczny jako środek transportu w opinii użytkowników dzielnicy Ursynów
erception of Warsaw City Bike as a mean of transport by users from district Ursynów
Sara Celebudzka
(praca magisterska)
Dorota Mantey2015
Zmiany społeczno-gospodarcze na pograniczu polsko-litewskim w latach 1995-2010
Social-economic changes in the polish-lithuanian border region in the period 1995-2010
Marta Karpińska
(praca magisterska)
Stanisław Osiński2015
Rewitalizacja obiektów pofortecznych na przykładzie Fortu Sokolnickiego w Warszawie
Revitalization of post-fortress facilities on the example of Fort Sokolnicki in Warsaw
Marta Badurska
(praca magisterska)
Mirosław Grochowski2015
Weekend Architektury jako przykład produktu turystycznego typu wydarzenie
Weekend of Architecture as an example of the tourist product in kind of event
Marcin Wandałowski
(praca magisterska)
Sylwia Dudek-Mańkowska2015
Różnorodne przedmieście. Zróżnicowanie społeczne warszawskiej dzielnicy Wawer
Diverse suburbs. The social differentiation Warsaw district of Wawer
Filip Przestarz
(praca magisterska)
Sylwia Dudek-Mańkowska2015
Funkcjonowanie transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej
The functioning of public transport in the Warsaw agglomeration
Janusz Górny
(praca magisterska)
Alina Awramiuk-Godun2015
Wykorzystanie dotacji z programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2007-2013
The usage of the grants from the operational programmes: Innovative Economy and Human Capital for small and medium enterprises in 2007-2013
Seweryn Ciara
(praca magisterska)
Andrzej Lisowski2014
Zachowania zakupowe klientów sklepów dyskontowych w Radomsku
Buying behaviour of discount stores clients in Radomsko
Sylwia Braszczyńska
(praca magisterska)
Waldemar Wilk2014
Jakość życia ludności w Szydłowcu
Quality of life in Szydłowiec
Barbara Rogala
(praca magisterska)
Sylwia Dudek-Mańkowska2014
Lokalizacja i wykorzystanie siłowni plenerowych w Warszawie
Location and use of the outdoor gym in Warsaw
Ilona Abramska
(praca magisterska)
Magdalena Fuhrmann2014
Funkcjonowanie transportu miejskiego w Warszawie w ocenie użytkowników
Transport congestion as a problem of urban logistics system in Warsaw. Ways of its solution
Monika Krawczyk
(praca magisterska)
Waldemar Wilk2014
Problemy zagospodarowania przestrzennego a zastosowanie GIS w badaniach miasta na przykładzie wybranych części Sanoka
Marta Joniec
(praca magisterska)
Marek Pieniążek2014
Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju gospodarczego w województwie mazowieckim
Human capital as a factor of economic development in Masovian Voivodeship.
Agnieszka Romańska Andrzej Lisowski2013
Czas wolny młodzieży gimnazjalnej w gminie Policzna oraz mieście Puławy
Leisure time of junior high school students in the municipality Policzna and the city of Puławy
Emilia Krześniak Andrzej Lisowski2013
Wykorzystanie metody potencjału w badaniu dostępności do edukacji ponadgimnazjalnej w Polsce
The use of the method of the potential accessibility in the study of secondary education in Poland
Jacek Kuskowski Waldemar Wilk2013
Lokalizacja centrów handlowych w Polsce
Location of shopping centers in Poland
Dorota Bielawska Waldemar Wilk2013
Przestrzenne rozmieszczenie „białych plam” w zasięgu telefonii ruchomej a poziom rozwoju gminy
Spatial distribution of areas with limited access to mobile telephony and the level of development of the municipality
Grzegorz Łach Waldemar Wilk2012
Wpływ telepracy na zachowania przestrzenne pracowników.
The impact of telecommuting on spatial behaviour of employees
Katarzyna Wójcicka Waldemar Wilk2012
Zróżnicowanie społeczno – ekonomiczne w warszawskich Towarzystwach Budownictwa Społecznego
Social-Economic Diversity Among the Social Building Society in Warsaw
Gabriela Sikorska Sylwia Dudek-Mańkowska2012
GENEZA I FUNKCJONOWANIE NOWYCH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA EKO-PARK W WARSZAWIE
THE GENESIS AND FUNCTIONING OF A NEW HOUSING ESTATES. EKO-PARK HOUSING ESTATE, WARSAW CASE STUDY.
Edyta Jaśkiewicz Marek Pieniążek2012
Inwestycje a wzrost ruchu lotniczego pasażerskiego i towarowego w polskich portach lotniczych sieci TEN-T
Investments vs. the increase of air traffic, including both cargo and passenger flights, at the polish airports within TEN-T group.
Agnieszka Jasik Andrzej Lisowski2012
Kształtowanie oferty nowych inwestycji mieszkaniowych i ich realizacja w Warszawie
Creation and implementation of new planned housing developments’ offer in Warsaw
Daria Ładna Marek Pieniążek2012
PROMOCJA WARSZAWY JAKO CENTRUM TURYSTYKI KULTUROWEJ
Promotion of Warsaw as a Centre of Cultural Tourism
Dorota Szustkiewicz Sylwia Dudek-Mańkowska2012
Charakterystyka i funkcjonowanie usług tłumaczeniowych w Polsce na przykładzie tłumaczy przysięgłych
Characteristics and function of translation services in Poland on the example of sworn translators
Paweł Cabaj Waldemar Wilk2012
Potencjał kulturalny śródmieść wybranych miast Polski
Downtown cultural potential of selected Polish cities
Tomasz Milczarek Sylwia Dudek-Mańkowska2012
LOKALIZACJA PRZEDSZKOLI W WARSZAWIE ORAZ ZASIĘG ICH ODDZIAŁYWANIA
Location of kindergartens in Warsaw and their catchment area
Kamil Rząca Waldemar Wilk2012
Struktura funkcjonalno-przestrzenna Puław
The functional and spatial structure of Pulawy.
Małgorzata Certa Stanisław Osiński2011
Użytkowanie przestrzeni publicznej miasta na przykładzie placów w Warszawie
The Use of Public Space. Town Squares in Warsaw Case Study
Rafał Dolecki Marek Pieniążek2011
Jakość życia w wybranych osiedlach Warszawy – studium porównawcze
Quality of life in selected housing estates of Warsaw – a comparative study
Marzena Chołod Andrzej Lisowski2011
WARUNKI FUNKCJONOWANIA ORAZ PRZEMIANY RZEMIOSŁA WARSZAWSKIEGO
Operating conditions and transformation of the Warsaw crafts
Małgorzata WachowiczWaldemar Wilk2011
Zróżnicowanie społeczne ludności a zagrożenie przestępczością kryminalną w Polsce w latach 2002 – 2006
Social structure in realtion to crime threat in Poland between 2002 and 2006.
Kamil Grobelny Andrzej Lisowski2011
Lokalizacja i funkcjonowanie kwiaciarni w wybranych dzielnicach Warszawy
Location and operation of florists in selected districts of Warsaw
Łukasz Koziara Stanisław Osiński2011
Modelowanie oddziaływań przestrzennych na przykładzie szkół muzycznych w Warszawie
Spatial Interaction Modeling on the Example of Music Schools in Warsaw
Barbara Hejłasz Marek Pieniążek2010
UWARUNKOWANIA ROZWOJU BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W MIASTACH POLSKI W 2005 ROKU
The conditions of dwelling development in Polish towns in 2005
Beata Piotrowska Marek Pieniążek2010
Lokalizacja i funkcjonowanie boisk do piłki nożnej na terenie Warszawy
Location and operating of football pitches in Warsaw
Piotr Czechowski Andrzej Lisowski2010
Obszary problemowe Pruszkowa
Problem areas of Pruszków
Agnieszka Chylińska Andrzej Lisowski2010
Wybór miejsca nauki a budżet czasu licealistów w Warszawie
Preselection of education place and the time budget
Paulina Brzeszkiewicz Marek Pieniążek2010
Wisła w percepcji mieszkańców Warszawy i planach rozwojowych
Vistula River in perception of Warsaw’s inhabitants and in development plans
Kinga Stańczuk Mirosław Grochowski2010
Rozmieszczenie i funkcjonowanie kin w Warszawie
Location and functioning of cinemas in Warsaw
Joanna Karecka Waldemar Wilk2010
Zatrudnienie absolwentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2003 - 2007
Employment of graduates in geography from Faculty of Geography and Regional Studies at the University of Warsaw
Olga Lewandowska Andrzej Lisowski2009
Zróżnicowanie warunków mieszkaniowych w miastach strefy podmiejskiej Warszawy
Differentiation of Living Conditions in the Cities of the Warsaw Suburban Zone
Marta Kubiszyn Marek Pieniążek2009
Idea swojskości miasta przemysłowego na przykładzie Wałbrzycha
The concept of familiarity of an industrial town on the example of Wałbrzych
Izabela Ciura Andrzej Lisowski2009
Usługi gastronomiczne w Legionowie
Catering industry in Legionowo
Zuzanna Myśliborska Waldemar Wilk2009
Nowi mieszkańcy gminy Piaseczno
Tymoteusz Wronka Marek Pieniążek2008
Rozwój infrastruktury technicznej w gminach sąsiadujących z Warszawą w latach 1995-2005
Development of economic infrastructure in the communes in Warsaw's neighbourhood in the years 1995-2005
Agnieszka Pruszkowska-CzmielAndrzej Lisowski2008
Analiza rozmieszczenia centralnych biur największych firm w wybranych miastach Polski
The analysis of spatial distribution of headquarters of biggest companies in selected polish cities
Monika Rybińska Waldemar Wilk2008
Przekształcenia przestrzeni społeczno-gospodarczej warszawskich Bielan w latach 1951-2004
Socio-economical and spatial changes in district Warszawa - Bielany during period 1951 - 2004
Sylwester Kremiec Marek Pieniążek2008
Zmiany struktury gospodarstw domowych i rodzin na obszarze metropolitalnym Warszawy w latach 1988-2002
Changes of household and family structure in Warsaw metropolitan area 1988-2002
Dorota Celińska-Janowicz Andrzej Lisowski2008
Społeczne aspekty turystyki na terenach wiejskich na przykładzie gminy Pomiechówek
"The social aspects of tourism on the rural areas using the example of the gmina Pomiechówek"
Małgorzata Nejfeld Stanisław Osiński2008
Rozmieszczenie i struktura demograficzna ludności w województwie podlaskim
Arrangement and population demographic structure in podlaskie voivodeship
Agnieszka Pacek Stanisław Osiński2007
Warunki życia ludności w powiecie mińskim
Warunki życia ludności, powiat miński, infrastruktura techniczna, infrastruktura społeczna
Katarzyna Gójska Stanisław Osiński2007
Percepcja przestrzeni miejskiej Warszawy przez mieszkańców Białołęki
Perception of municipal space of Warsaw among the residents of Bialoleka
Mariola Purchała Andrzej Lisowski2007
Przemiany społeczno-gospodarcze w powiecie otwockim w okresie transformacji
Socio-economy changes in Otwock district in time of political transformation
Adam Skarżyński Stanisław Osiński2007
Struktura i funkcje otwockiego pasma osadniczego
Structure and functions of otwockie settlement strip
Agnieszka Strzeżek Andrzej Lisowski2007
Outsourcing usług największych przedsiębiorstw w Warszawie
Outsourcing of services in the largest companies in Warsaw
Joanna Kusak Waldemar Wilk2007
Działalność Związku Hanzeatyckiego a możliwość jego wpływu na kształtowanie się miasta - na przykładzie Hamburga
Activity of the Hanseatic League and its possible influence on the city formation - on the example of Hamburg
Olga Piaskowska Marek Pieniążek2007