Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Biblioteka i Wydawnictwa

OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA EGZEMPLARZA PRACY MAGISTERSKIEJ I OŚWIADCZENIA W BIBLIOTECE WGSR


UWAGA!  


Zgodnie z pkt. 7 Regulaminu Biblioteki WGSR studenci kończący studia magisterskie zobowiązani są do złożenia egzemplarza pracy magisterskiej w bibliotece.

Jest to warunek konieczny do uzyskania wpisu na obiegówce.

Prosimy również o wydrukowanie, wypełnienie i dołączenie do egzemplarza pracy poniższego oświadczenia

 

OŚWIADCZENIE

Kierownik jednostki: mgr Barbara Grzęda

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
mgr inż. Gmiterek Agnieszka
[www] [email] 225520649
- Gołębiowska Bożena
[www] [email] 225520677
mgr Grzęda Barbara
[www] [email] 225520625
- Kochańska Irena
[www] [email] 225520625
mgr Maciejewska Beata
[www] [email] 225520625
dr Osowiec Michał
[www] [email] 225520649
mgr Pluta Ewa
[www] [email] 225520677
mgr Skwirowska Anna
[www] [email] 225520621
mgr Szcześniak Marzena
[www] [email]
- Tomaszewska Katarzyna
[www] [email] 225520625
mgr Tomczuk Michał
[www] [email] 225520624

FORMY DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEKI I WYDAWNICTW

1. Bierzemy udział w systemie wspólnych wypożyczeń międzybibliotecznych.

2. Organizujemy spotkania autorskie

3. Wydajemy:

Miscellanea Geographica (forma elektroniczna)
Prace i Studia Geograficzne
Atlas współzależności parametrów meteorologicznych
Monografie i inne prace autorstwa pracowników WGSR

 

Wszystkie publikacje do nabycia na II p. w wieży lub zamówienia proszę kierować na adres michaltomczuk@wp.pl

 

Biblioteka wchodzi w skład zintegrowanego systemu informacyjno-bibliotecznego UW i jest członkiem Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych działającego w wybranych bibliotekach UW (wykaz bibliotek dostępny u bibliotekarzy).


Zgodnie z pkt. 7 Regulaminu Biblioteki WGSR 

studenci kończący studia magisterskie 

zobowiązani są do złożenia egzemplarza pracy magisterskiej w bibliotece wraz z wypełnionym oświadczeniem (plik do pobrania poniżej).

Jest to warunek konieczny do uzyskania wpisu na obiegówce

 
OŚWIADCZENIE (plik do pobrania)


ZAPISY DO WYPOŻYCZALNI MIEJSCOWEJ WGSR

Zapisy odbywają się w BUW ul. Dobra 56/66 od pon. do sob. w godz. 9-20 lub online na stronie BUW


GODZINY PRACY BIBLIOTEKI


SEMESTR ZIMOWY 2017/2018
DZIEŃ TYGODNIAWYPOŻYCZALNIACZYTELNIA
CZYTELNIA OGÓLNACZYTELNIA KARTOGRAFICZNACZYTELNIA MAP SZCZEGÓŁOWYCH
PONIEDZIAŁEK 9:30-16:00 8:30-16:00 nieczynna zbiory udostępniane w czytelni kartograficznej, pok. 7
WTOREK 9:30-18:00

8:30-18:00

8:00-16:00
ŚRODA 9:30-16:00 8:30-16:00 nieczynna
CZWARTEK 9:30-15:00 8:30-16:00 9:00-14:00
PIĄTEK 9:30-14:00 8:30-15:00 9:00-16:00

SOBOTA

 

(W WYBRANE

DNI)

9:30-14:00

 

 

14.10.2017

21.10.2017

04.11.2017

18.11.2017

02.12.2017

09.12.2017

13.01.2018

20.01.2018

03.02.2018

10.02.2018

9:30-14:00

 

 

14.10.2017

21.10.2017

04.11.2017

18.11.2017

02.12.2017

09.12.2017

13.01.2018

20.01.2018

03.02.2018

10.02.2018

 nieczynna

 nieczynna

NIEDZIELA nieczynna nieczynna nieczynna nieczynna

W Czytelni Ogólnej i Kartograficznej od poniedziałku do piątku obowiązuje przerwa w godz. 12.00 - 12.30

 

Rodzaje katalogów w Bibliotece Wydziału

 

1. Katalog on-line (tworzony z innymi bibliotekami UW i BUW)

dostępny na stronie internetowej: http://www.buw.uw.edu.pl, w dziale Zasoby: Katalog bibliotek UW.

Za pomocą komputerowego zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA na zewnątrz wypożyczane są jedynie książki z lokalizacją – „WYDZIAŁ GEOGRAFII – MAGAZYN” mające status „DOSTĘPNY” Jak zamawiać patrz prezentacja.


2. Katalogi kartkowe:

- Katalog alfabetyczny ogólnogeograficzny - katalog szeregujący opisy katalogowe książek wg porządku alfabetycznego nazwisk autorów lub tytułów dzieł.

- Katalog alfabetyczny księgozbioru OKR (szeregujący opisy j.w.)

- Katalog regionalny - katalog szeregujący opisy katalogowe książek wg podziału na części świata, kontynenty, państwa, regiony z uwzględnieniem w szczególnych przypadkach podziału na jednostki administracyjne lub fizycznogeograficzne.

- Katalog systematyczny - katalog szeregujący opisy katalogowe książek wg układu nawiązującego do systematyki nauk geograficznych, z uwzględnieniem nauk pokrewnych (ekonomia, socjologia itp.) oraz różnych rodzajów piśmiennictwa (przewodniki, albumy itp.).

- Katalog przedmiotowy księgozbioru OKR - szeregujący opisy katalogowe książek wg przedmiotu.

- Katalog alfabetyczny czasopism - zawiera opisy katalogowe wszystkich czasopism ułożonych wg porządku alfabetycznego.

- Katalog atlasów - zawiera opisy katalogowe atlasów, które zostały zestawione:

- w układzie alfabetycznym wg nazwisk autorów i tytułów,
- w układzie regionalnym,
- w układzie systematycznym,
- w układzie chronologicznym.

- Katalogi map luźnych, seryjnych i ściennych - zawierające opisy katalogowe map ułożone wg podziału regionalnego.

- Katalog prac magisterskich.

 

Katalogi kartkowe nie są uzupełniane od 2008 r. z wyjątkiem katalogu prac magisterskich i zbiorów kartograficznych.

Za przetrzymane książki Biblioteka pobiera karę 0,40 zł za dzień.

BIBLIOTEKA

 

HISTORIA

 

Początki obecnej Biblioteki sięgają 1918 r., w którym powstał Zakład Geograficzny Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą w gmachu porektorskim UW. Odziedziczył on po Gabinecie Geografii Fizycznej byłego Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego niewielki księgozbiór liczący ok. 2000 pozycji. Były to głównie broszury o treści geograficznej, czasopisma i mapy. Niewielka Biblioteka powiększała swoje zbiory dzięki darowiznom instytucji naukowych i oświatowych. W latach 1925-35 odnotowano ponad 50 ofiarodawców, wśród których był prof. Stanisław Lencewicz. Prowadzono również wymianę za publikację "Prace wykonane w Zakładzie Geograficznym Uniwersytetu Warszawskiego". Pierwszymi stałymi pracownikami Biblioteki były Jadwiga Jędrzejowska (1926-27) i dr Jadwiga Kaczorowska (1929-31).

W roku 1939 Biblioteka liczyła 6618 wol. książek i czasopism oraz 8276 ark. map i 50 atlasów. Zbiory te ocalały ze zniszczeń wojennych, ale zostały przejęte przez okupacyjne władze niemieckie. Cenniejszą część księgozbioru zdołano ukryć w prywatnych mieszkaniach pracowników Zakładu Geograficznego UW. Zimą 1942 r. zbiory biblioteczne zostały zabrane przez Institut r die Deutsche Ostarbeit do Pałacu Potockich, skąd pod koniec wojny były przewiezione do Poznania. Ze zniszczeń wojennych ocalała niewielka liczba wydawnictw wcześniej ukrytych oraz te, które w nieznany sposób trafiły do innych bibliotek.

W 1945 r. dr Jerzy Kondracki uzyskał dla nowo utworzonego Zakładu Geograficznego lokal przy ul. Wilczej 22. W nowej siedzibie zaczęto organizować Bibliotekę, do której częściowo powróciły rozproszone przez wojnę zbiory. Biblioteka Jagiellońska darowała komplet niemieckich wydań mapy Polski oraz wiele map Węgier i Słowacji. Od 1947 r. Zakład Geograficzny mieścił się przy ul. Pasteura 1, a we wrześniu 1950 r. został przeniesiony do częściowo odbudowanego ze zniszczeń wojennych Pałacu Uruskich-Czetwertyńskich przy Krakowskim Przedmieściu 30. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dn. 15.05.1952 r. połączono Zakład Geograficzny i Zakład Antropogeografii w Instytut Geograficzny UW. Zbiory biblioteczne znacznie wzbogacił Zakład Antropogeografii wnosząc ok. 3000 wol. książek i czasopism oraz ok. 200 ark. map. W nowej siedzibie Instytutu Geografii znalazły lokum: Polskie Towarzystwo Geograficzne, a od 1953 r. Instytut Geografii PAN wraz z biblioteką. Obydwie biblioteki geograficzne współpracowały w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów. Współpraca trwała do 1997 r., kiedy to Biblioteka IGiPZ PAN zyskała nową siedzibę.

Z chwilą utworzenia Wydziału Geografii w 1977r powstałego z Instytutu Geograficznego i Studium Afrykanistycznego UW zaczęły funkcjonować dwie biblioteki: ogólnogeograficzna na Krakowskim Przedmieściu 30 i biblioteka poświęcona krajom rozwijającym się przy Instytucie IKR (na ul. Zwirki i Wigury). Na początku lat 90-tych obie biblioteki zostały połączone i wspólnie z biblioteką IGiPZ PAN funkcjonowały do 1997 r. (z siedzibami na Krakowskim Przedmieściu 30 i Karowej 20).

Od 2001 r. na podstawie porozumienia zawartego z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego biblioteka WGSR uczestniczy przy budowie centralnego katalogu zbiorów bibliotecznych UW. Przeszkoleni zostali pracownicy do pracy w systemie VTLS. Rozpoczęto przekazywanie opisów bibliograficznych do Katalogu Bibliotek UW (on-line).

W 2009 r. księgozbiór poświęcony Krajom Rozwijającym się został przeniesiony z ulicy Karowej na Krakowskie Przedmieście.

W 2012 r. biblioteka uruchomiła moduł udostępniania w systemie VTLS a w lutym 2013 r. przystąpiła do SWM (System Wypożyczeń Międzywydziałowych).

 

BIBLIOTEKA DZISIAJ

 

Regulamin Biblioteki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych

 

1. Biblioteka pełni zadania naukowe, dydaktyczne.

2. Biblioteka WGSR UW wchodzi w skład systemu biblioteczno-informatycznego Uczelni.

3. Udostępnia swoje zbiory wszystkim zainteresowanym na miejscu w czytelniach.

4. Prawo wypożyczania mają: 

- pracownicy WGSR,

- studenci studiów stacjonarnych WGSR, MISMaP, MSOŚ,

- studenci studiów niestacjonarnych, studiów podyplomowych oraz doktoranci WGSR, MISMaP, MSOŚ

- inni użytkownicy w ramach wypożyczenia międzybibliotecznego (SWM)

5. Sporządzanie dokumentów wtórnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.

6. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za użytkowane materiały biblioteczne. W razie uszkodzenia lub zagubienia dzieła obowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz lub pokryć koszty konserwacji. Inny sposób uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki ustala jej kierownik.

7. Każdy użytkownik odchodzący z WGSR UW ma obowiązek uzyskania zaświadczenia (obiegówka) o uregulowaniu zobowiązań wobec Biblioteki. Studenci kończący studia magisterskie zobowiązani są do złożenia egzemplarza pracy magisterskiej wraz z wypełnionym oświadczeniem w bibliotece.

8. Osoby wyjeżdżające za granicę oraz biorące urlop bezpłatny na okres dłuższy niż 3 miesiące, powinny zwrócić wszystkie materiały biblioteczne.

9. Nieprzestrzeganie regulaminu powoduję utratę prawa korzystania z Biblioteki, a w przypadkach drastycznych – dochodzenie roszczeń zgodnie z przepisami prawa.          

Udostępnianie zbiorów na miejscu (w Czytelniach)

1. Czytelników korzystających ze zbiorów Biblioteki na miejscu obowiązuje:

- Pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, toreb, plecaków itp.

- Zgłoszenie dyżurującemu bibliotekarzowi wnoszonych wydawnictw nie będących własnością Biblioteki.

- Wpisanie się do księgi odwiedzin (obecności)

- Okazanie i pozostawienie dyżurującemu bibliotekarzowi legitymacji lub innego dowodu tożsamości – nie dotyczy pracowników WGSR

2. Do księgozbioru podręcznego Czytelni (książki, czasopisma i atlasy) – użytkownicy posiadają wolny dostęp. Po skorzystaniu należy odstawić je na właściwe miejsce lub zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.

3. Obowiązuje zakaz wynoszenia wydawnictw na zewnątrz bez zgody dyżurującego bibliotekarza. Każda próba wyniesienia wydawnictwa będącego własnością Biblioteki potraktowana będzie jako kradzież.

4. Czytelników obowiązuje przestrzeganie zakazu kopiowania wydawnictw zastrzeżonych przez Bibliotekę.

5. Czytelników obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych, palenia tytoniu, spożywania posiłków oraz bezwzględne zachowanie ciszy.

6. Zbiory znajdujące się w magazynach (książki i inne dokumenty z katalogu online mające status „nie wypożycza się” udostępnia się w Czytelni na podstawie złożonego zamówienia w systemie bądź na rewersie papierowym (dotyczy książek z katalogu kartkowego). Jeżeli w ciągu 4 dni czytelnik nie zgłosi się - książki wracają do magazynu.

7. Do czytelni można jednorazowo zamówić 3 woluminy (książek, roczników czasopism, prac doktorskich) plus 3 egzemplarze prac magisterskich.

8. Wykorzystane materiały należy zwrócić dyżurującemu bibliotekarzowi.

9. Pracownicy dydaktyczni Wydziału mogą pobierać ze zbiorów Czytelni do 5 vol. książek celem wykorzystania ich na zajęciach, z tym, że ich zwrot musi nastąpić w dniu pobrania.

Wypożyczenia na zewnątrz

1. Prawo wypożyczania mają:

- pracownicy WGSR UW,

- studenci WGSR UW, MSOŚ, MISMaP,

- doktoranci WGSR UW

- inni użytkownicy w ramach wypożyczania międzybibliotecznego (SWM)

2. Dokumentem uprawniającym do wypożyczania jest karta biblioteczna, którą wydaje BUW lub elektroniczna legitymacja studencka aktywowana jako karta biblioteczna także w BUW-ie.

3. Konto czytelnika otwierane jest w BUW-ie na podstawie ważnej legitymacji pracowniczej lub studenckiej, oraz uiszczeniu opłaty (nie dotyczy posiadaczy elektronicznych legitymacji pracowniczych lub studenckich).

4. O wszelkich zmianach adresu zamieszkania lub nazwiska Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić BUW lub Bibliotekę macierzystą.

5. Karty bibliotecznej nie wolno udostępniać osobom trzecim, zgubienie lub zniszczenie karty uniemożliwia korzystanie z wypożyczalni. Duplikat otrzymuje się po ponownym kontakcie z BUW-em.

6. Konsekwencją przetrzymywania książki ponad ustalony termin jest zablokowanie konta Bibliotecznego w bibliotekach systemu oraz naliczanie przez system kary w wysokości 0,40 zł za dobę do czasu uregulowania zobowiązań wobec danej biblioteki.

7. Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się:

- materiałów wydanych przed 1951 r.

- maszynopisów prac magisterskich

- maszynopisów prac doktorskich

- zbiorów kartograficznych

- czasopism

- wydawnictw encyklopedycznych i informacyjnych oraz słowników

- materiałów, których forma wydawnicza lub stan zachowania nie pozwalają na korzystanie

poza Biblioteką.

W wyjątkowych przypadkach o wypożyczeniu powyższych materiałów decyduje kierownik Biblioteki.

8. Wypożyczeń dokonuje się na podstawie zamówienia złożonego w systemie lub wypełnionego czytelnie rewersu (dotyczy dokumentów nie opracowanych jeszcze w systemie – katalogi kartkowe).

9. Za pomocą komputerowego zintegrowanego systemu bibliotecznego VIRTUA wypożyczane są wyłącznie książki z lokalizacją: „WYDZIAŁ GEOGRAFII-MAGAZYN", mające status „DOSTĘPNY". Książki z lokalizacją Wydział Geografii mające status „NIE WYPOŻYCZA SIĘ” mogą być zamawiane tylko do Czytelni.

10. Zamówienia realizowane są co godzinę (czas pracy wypożyczalni), a w przypadku książek będących w trakcie opracowania w ciągu 5 dni roboczych.

11. Odbiór zamawianych materiałów odbywa się w Wypożyczalni najpóźniej na 10 minut przed jej zamknięciem.

12. Biblioteka wypożycza:

- Do 10 wol. na okres 180 dni profesorom, dr habilitowanym i doktorom Wydziału WGSR

- Do 3 wol. na okres 30 dni pracownikom technicznym Wydziału

- Do 3 wol. na okres 30 dni pozostałym pracownikom

- Do 7 wol. na okres 60 dni doktorantom i magistrantom

- Do 5 wol. na okres 30 dni pozostałym studentom

- Do 2 wol. na okres 30 dni innym bibliotekom w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

13. Pracownicy naukowi mają prawo (poza ustalonym limitem) do długoterminowych wypożyczeń materiałów zakupionych na ich potrzeby z funduszy grantowych, badań własnych itp. oraz, za zgodą Kierownika, innych materiałów wykorzystywanych w sposób stały do pracy naukowej i dydaktycznej. Materiały te podlegają okresowej inwentaryzacji w terminach ustalonych przez Bibliotekę. Po zakończeniu grantów (prac) materiały winne być niezwłocznie zwrócone Bibliotece.

14. Czytelnik ma możliwość dokonania 1 prolongaty na okres 30 dni o ile książka nie została zamówiona przez innego czytelnika.

15. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo żądać zwrotu wypożyczonych książek przed upływem ustalonego terminu.

16. Czytelnik powinien sprawdzić stan książki przed jej wypożyczeniem i zgłosić stosowne zastrzeżenia. W przeciwnym razie przyjmuje się, że książka nie była zniszczona, a użytkownik ponosi koszt jej naprawy.

Wypożyczenia międzybiblioteczne (z innych bibliotek)

1. Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych mają: pracownicy, doktoranci oraz studenci WGSR, jeśli danego dokumentu brak w Bibliotece WGSR oraz BUW-ie, przy czym:

- Zamawiający ponosi koszty związane ze sprowadzeniem dokumentu

- Dokumenty sprowadzone z innych bibliotek udostępniane są wyłącznie w Czytelni Biblioteki

- Wypożyczanie materiałów z bibliotek zagranicznych prowadzi wyłącznie BUW

Dokumenty wtórne

1. Czytelnicy mają prawo do wykonywania (w granicach określonych przepisami prawa autorskiego) kopii artykułów z czasopism.

2. Biblioteka honoruje wszelkie prawa zastrzeżone Wydawców.

 

WYDAWNICTWA

 

Przez cały czas istnienia wydziału znaczną aktywność wykazywały wydawnictwa. Ukazująca się w latach 1964-1979 seria „Prace i Studia Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Warszawskiego” po utworzeniu wydziału zmieniła nazwę na „Prace i Studia Geograficzne”. Publikowane tomy są w większości profilowane i przedstawiają dorobek poszczególnych kierunków badawczych uprawianych na wydziale. W 1984 r. uruchomiono obcojęzyczną serię „Miscellanea Geographica”. Kolejne tomy ukazywały się regularnie co dwa lata i były dedykowane kongresom i konferencjom regionalnym Międzynarodowej Unii Geograficznej. Od 2012 roku, pod nową już nazwą, czasopismo Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development ukazuje się w internecje jako kwartalnik.

Obecnie Wydział zawiesił serie uruchomione w Instytucie Afrykanistycznym. Należy do nich „Africana Bulletin” (w języku angielskim i francuskim) oraz częściowo obcojęzyczna „Afryka, Azja, Ameryka Łacińska” stanowiąca przedłużenie ukazującego się do 1979 r. „Przeglądu Informacji o Afryce”.

W 1984 r. powstała nowa seria w języku hiszpańskim „Actas Latinoamericanas de Varsovia” - obecnie również zawieszona. Kontynuowana była też wcześniej wspomniana seria „Atlas współzależności parametrów meteorologicznych i geograficznych w Polsce”. W 2004 r. powstała seria „Asia and Pacific Studies” - obecnie również zawieszona.

Ponadto wydawnictwa wydziałowe publikują monografie naukowe, skrypty i podręczniki oraz różnego rodzaju informatory. W latach 1997-2007 siłami wydziału wydano w sumie 130 pozycji, w tym 97 książek i podręczników oraz 33 informatory.

Wydawnictwa dzisiaj to kontynuacja dorobku lat ubiegłych. Wydajemy monografie naukowe, podręczniki, rozprawy habilitacyjne. Kontynujemy wydawnie dwóch serii: Miscellanea Geographica - regional Studies on Development oraz Prac i Studiów Geograficznych.

 

WAŻNE BIBLIOTEKI

Biblioteka UW – BUW
ul. Dobra 56/66

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska PAN
ul. Twarda 51/55

Biblioteka Narodowa
u. Al. Niepodległości 213

Centralna Biblioteka Statystyczna
ul. Al. Niepodległości 208

Centralna Biblioteka Rolnicza
ul. Krakowskie Przedmieście 66

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna woj. mazowieckiego
ul Koszykowa 26/28

Biblioteka IMGW
ul. Podleśna 61

POZOSTAŁE LINKI

Repozytorium Uniwersytetu Warszawskiego

NUKAT

IBUK

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA

 

NOWE NABYTKI BIBLIOTEKI
 
                                ARCHIWUM

 2017 - STYCZEŃ.DOC / LUTY.DOC / MARZEC.DOC                                         

KWIECIEŃ.DOC / MAJ.DOC / CZERWIEC.DOC

LIPIEC.DOC / SIERPIEŃ.DOC


 2016 - NOWE NABYTKI.RAR

 2015 - NOWE NABYTKI.RAR

 

 

 

 

   
 

                         

Sierpień

2017

 

WYDAWNICTWA POLSKIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WYDAWNICTWA ZAGRANICZNE