Wystąpienia

W tym miejscu znajduje się lista zatwierdzonych wystąpień. Kliknij na tytuł wystąpienia, aby przeczytać abstrakt. Uwaga: abstrakty będą zatwierdzane pod koniec czerwca 2017

(Dys)funkcje partycypacji publicznej w kreowaniu przestrzeni miejskiej

Atrakcyjność dźwiękowa obszarów miejskich o funkcji turystycznej

Cancún - pierwotna kreacja urbanistyczna oraz współczesne uwarunkowania funkcjonowania przestrzeni miejskiej

Crowdfunded urbanism w perspektywie kulturowych studiów miejskich

Gdańskie Przestrzenie Lokalne / Edyta Damszel-Turek, Anna Fikus-Wójcik, Agnieszka Rózga-Micewicz

Geolokalizacyjne strategie prywatności a kształtowanie cyberpejzaży miejskich

Instytucja Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – ocena i oczekiwania zmian oczami gminnych władz samorządowych w Polsce

Internetowe platformy mapowe w partycypacji - narzędzie dla badaczy czy bariera dla mieszkańców?

Kierunki przekształceń śródmiejskich rynków Poznania w świetle opinii mieszkańców 

Komponowanie miasta. Przestrzenne rozważania na tle analogii muzycznych

Kształtowanie obszarów zdegradowanych w mieście – między rewitalizacją a gentryfikacją

Kształtowanie przestrzeni miejskich jako miejsc zabaw będących alternatywą dla tradycyjnych placów zabaw

Kształtowanie przestrzeni sportowo-rekreacyjnych w środowisku zurbanizowanym. Case study - pola golfowe.

Kształtowanie wielkomiejskiej przestrzeni publicznej w partnerstwach międzysektorowych. Przykład m.st. Warszawy

Legionowo jako ośrodek drugiego rzędu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy

Małe miasto – duże wyzwania. Założenia, realizacja i percepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji na przykładzie Nowego Stawu w województwie pomorskim

Miasta jako główne ośrodki turystyki

Miasto podzielone, miasto osaczone. Ostróda – problemy przestrzenne i społeczno-kulturowe.

Narracja architektoniczna we współczesnej przestrzeni miejskiej

Nowe miejskie przestrzenie rekreacyjne – atrakcyjność, aranżacje infrastrukturalne, tożsamość. Przykład Łodzi

Odzyskiwanie przestrzeni miejskiej. Rozwiązania pro-krajobrazowe na nowych osiedlach na terenach poprzemysłowych i powojskowych Bristolu, Poznania i Gdańska

Odzyskiwanie przestrzeni miejskiej. Rozwiązania pro-krajobrazowe na nowych osiedlach na terenach poprzemysłowych i powojskowych Bristolu, Poznania i Gdańska

Organizacja przestrzeni a bezpieczeństwo w przestrzeni miejskiej

Organizowanie przestrzeni obszarów metropolitalnych w Polsce: ustawowa niemoc i samorządowa praktyka w świetle koncepcji teoretycznych

Organizowanie przestrzeni publicznej miasta z zastosowaniem idei partycypacji społecznej na przykładzie Krakowa

Podzielone miasto – przestrzenie dualne miast południowoamerykańskich

Polityka miejskiej kreatywności - pomysł na miasto kreatywne czy kreowanie atrakcyjnego obrazu miasta?

Problemy społeczne w przestrzeni miasta. Nowe i stare dylematy zastosowania
metody mapowania do diagnozy zjawisk i problemów społecznych."

Projektowanie hot-spotów w przestrzeniach publicznych nowoczesnych miast

Przestrzeń lokalna - aktorzy, formy, funkcje. Przykład Warszawskich Centrów Lokalnych

Przestrzeń lokalna - aktorzy, formy, funkcje. Przykład Warszawskich Centrów Lokalnych

Przestrzeń miejska z perspektywy dewelopera – przypadek warszawskiego rynku nieruchomości

Przestrzeń pracy, przestrzeń miasta - rola form pracy dla kształtowania miejskiej struktury przestrzennej

Rewitalizacja jako forma interwencji publicznej w małym mieście na Mazowszu.

Rola kultury ulicznej w kształtowaniu przestrzeni miejskiej

Rola terenów częściowo zaprojektowanych w tworzeniu zróżnicowanej oferty miejsc trzecich w mieście

Rola terenów częściowo zaprojektowanych w tworzeniu zróżnicowanej oferty miejsc trzecich w mieście

Rozwiązania organizacyjne jako podstawa tworzenia przewagi konkurencyjnej zrównoważonych środków transportu w miastach

Ruchy miejskie a kształtowanie mechanizmów partycypacji i świadomości przestrzennej mieszkańców

Ruchy miejskie w procesie partycypacji społecznej w zarządzaniu miastem i planowaniu przestrzennym

Rynkowe procesy odnowy jako akcelerator organizacji przestrzeni miejskiej

Seniorzy w przestrzeni miejskiej. Projektowanie przyjaznych miejsc do siedzenia – między parkową ławką a gazetą na skrzynce technicznej (badanie potrzeb a możliwe realizacje)

Seniorzy w przestrzeni miejskiej. Projektowanie przyjaznych miejsc do siedzenia – między parkową ławką a gazetą na skrzynce technicznej (badanie potrzeb a możliwe realizacje).

Użyteczne nieużytki – potencjał terenów niezabudowanych w kształtowaniu zielonej infrastruktury miasta na przykładzie Poznania

Użytkowanie tymczasowe jako strategia kształtowania przestrzeni współczesnych miast.

Wartość publiczna w procesach rewitalizacji - przykład Łodzi

Wpływ lokalnej specyfiki na kształtowanie i użytkowanie przestrzeni miejskiej na przykładzie współczesnych przestrzeni publicznych Szczecina.

Znaczenie elementów górniczych dla wizerunku i atrakcyjności turystycznej regionów pooprzemysłowych. Przykład Nord-Pas-de-Calais.

Źródła, narzędzia i platformy wspomagające organizowanie przestrzeni w mieście