Warunki uczestnictwa
w ogólnopolskiej interdyscyplinarnej Konferencji
pt. „Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej”,
 24-25 listopada 2017 r. w Warszawie

§1
Uczestnik poprzez rejestrację na stronie http://wgsr.uw.edu.pl/owpm/ deklaruje swój udział w Konferencji pt. „Organizowanie Współczesnej Przestrzeni Miejskiej”,
 w dniach 24-25 listopada 2017 r. w Warszawie, (dalej „Konferencja”).
§2
Konferencja ma charakter naukowy.
§3
Uczestnik potwierdza swoje uczestnictwo w Konferencji poprzez wniesienie opłaty konferencyjnej podanej na stronie http://wgsr.uw.edu.pl/owpm/ w wysokości:
a)250 PLN - doktoranci i uczestnicy bierni, pracownicy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Warszawy,
b) 500 PLN - uczestnicy wygłaszający referat.

§4
Uczestnik może wnieść opłatę na konto bankowe wskazane przez Organizatora Konferencji lub kartą płatniczą (Visa, MasterCard). Płatności kartami płatniczymi są realizowane on-line za pośrednictwem PayU S.A.

§5
Uczestnicy powinni dokonać opłaty za udział w konferencji do dnia 15 września 2017 r.
§6
W przypadku, gdy Uczestnik odwoła swój udział w Konferencji do dnia 29 września 2017 r., otrzyma zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszonej o opłaty bankowe. Po 29 września 2017 r., nie jest możliwe zwrócenie opłaty. Wszystkie zwroty zostaną dokonane w ciągu 4 tygodni od dnia zakończenia Konferencji. Zwroty zostaną przeniesione na kartę lub konto bankowe, z którego została poniesiona płatność. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu dwóch tygodni, po otrzymaniu pisemnego oświadczenia.
§7
Uczestnik nie może przenieść przysługujących mu z tytułu niniejszych Warunków Uczestnictwa praw i zobowiązań na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora Konferencji.
§8
W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami Uczestnictwa mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące, w tym kodeksu cywilnego.
§9
Wszelkie spory będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku nie rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Organizatora Konferencji.
§10
O wszelkich zmianach i uzupełnieniach niniejszych warunków uczestnictwa Uczestnik powinien być poinformowany w formie pisemnej.
§11
Dane osobowe Uczestnika, podane w czasie rejestracji on-line będą przetwarzane przez Uniwersytet Warszawski, z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, NIP 525-001-12-66, REGON 000001258, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002 Nr 101, poz.926 ze zm.) w celu realizacji niniejszej Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w Konferencji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.