Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych

Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

Ul. Krakowskie Przedmieście 30

pokój 201

tel.  (0-22) 55 23 242, (0-22) 55 23 243

pokój 203a

tel. (0-22) 55 20 647


Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych jest jednym z trzech zakładów Instytutu Studiów Regionalnych i Globalnych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Interdyscyplinarność zespołu i kompetencje jego pracowników pozwalają objąć badaniami cały świat i szeroką gamę jego problemów. Pracownicy Zakładu podejmują badania z zakresu geografii politycznej (w tym geografii wyborczej), geopolityki, geografii społecznej, geografii historycznej, toponomastyki i studiów regionalnych (Polska, Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Afryka, Ameryka Łacińska).

Skład osobowy Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych:

Pracownicy: Anna Dudek, Barbara Jaczewska, Izabella Łęcka, Jerzy Makowski, Joanna Miętkiewska-Brynda, Marcin Solarz, Małgorzata Wojtaszczyk oraz

Doktoranci: Tomasz Biernacki, Krzysztof Górny, Marta Kaniowska, Natalia Łukasiewicz, Michał Orleański, Magdalena Piskorek, Katarzyna Tomasik, Marta Werka

Kierownik jednostki: dr hab. Marcin Solarz, prof. UW

Imię i nazwisko WWW Email Telefon Konsultacje
mgr Biernacki Tomasz
[www] [email]
dr Dudek Anna
[www] [email] 225523242 środa 10:00-13:00
czwartek 11:30-12:30
mgr Górny Krzysztof
[www] [email] 225523242
dr Jaczewska Barbara
[www] [email] 225520647 środa 11:30-13:00
czwartek 11:30-13:00
mgr Kaniowska Marta
[www] [email]
dr hab. Łęcka Izabella
[www] [email] 225523242 poniedziałek 13:00-14:00
środa 10:00-13:00
mgr Łukasiewicz Natalia
[www] [email] 225523242
prof. dr hab. Makowski Jerzy
[www] [email] 225520647 poniedziałek 13:00-15:00
środa 12:00-13:00
mgr Miętkiewska-Brynda Joanna
[www] [email] 225520647
mgr Orleański Michał
[www] [email] 225523242
mgr Skorupska Magdalena
[www] [email] 728896694
dr hab. prof. UW Solarz Marcin
[www] [email] 225523242 wtorek 09:30-10:30
środa 10:30-12:00
mgr Tomasik Katarzyna
[www] [email] 225523242
mgr Werka Marta
[www] [email] 225523242
dr Wojtaszczyk Małgorzata
[www] [email] 225523242 środa 10:00-13:00
piątek 10:00-11:00

Profil badawczy Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych jest bardzo szeroki a tematyka podejmowanych badań indywidualnych i zespołowych w ostatnich 3 – 4 latach i realizowanych aktualnie przez jego obecnych pracowników – jest bardzo zróżnicowana. Świadczy o tym lista projektów i tematów badawczych realizowanych w ostatnich latach, kontynuowanych i nowych:

I. GEOGRAFIA POLITYCZNA

ATLAS GEOGRAFII POLITYCZNEJ POLSKI. POLSKA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM – projekt badawczy przewidziany na lata 2015-2018, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, którego kierownikiem jest Marcin Wojciech Solarz. Atlas będzie zawierał ponad 300 kolorowych dwujęzycznych map wzbogaconych komentarzami, wykresami, tabelami etc. W publikacji znajdą się m.in. mapy przedstawiające: zmienność i trwałość granic politycznych Polski; główne koncepcje geopolityczne opisujące położenie Polski w Europie; Polskę na tle różnych środowisk międzynarodowych (np. wszystkich państw Unii Europejskiej, Grupy Wyszehradzkiej z Rumunią, krajów basenu Morza Bałtyckiego, sąsiadów, państw sukcesyjnych I Rzeczpospolitej, państw słowiańskich, NATO, największych krajów Unii Europejskiej) w różnych kontekstach, w świetle wybranych wskaźników politycznych, społecznych i gospodarczych; itineraria zagraniczne polskich prezydentów; zagadnienia związane z polską polityką historyczną i polskim soft power w stosunkach międzynarodowych; wybrane zagadnienia z zakresu problematyki bezpieczeństwa; różne podziały polityczne terytorium państwa polskiego; rozmieszczenie Polaków w świecie; rozmieszczenie mniejszości narodowych, etnicznych i regionalnych w Polsce; preferencje wyborcze Polaków, wysokość frekwencji/absencji wyborczej i rozkład głosów nieważnych; problem komunizacji i dekomunizacji przestrzeni publicznych w Polsce. Atlas ukaże się w wersji drukowanej i elektronicznej. W realizacji projektu z ZGPiSR biorą udział: A. Dudek, K. Górny, B. Jaczewska, M. Orleański, M. Piskorek, M.W. Solarz, M. Wojtaszczyk.

MNIEJSZOŚĆ POLSKA W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ – projekt realizowany w ZGPiSR pod kierunkiem Marcina Wojciecha Solarza Małgorzaty Wojtaszczyk, przy współudziale doktorantów Zakładu (K. Górny, M. Orleański, M. Piskorek) oraz studentów specjalności geografia globalizacji. W ramach projektu badane jest poczucie tożsamości narodowej młodych Polaków oraz ich związki z polskością i Polską. Do tej pory badania przeprowadzono w rejonie solecznickim Republiki Litewskiej (2015; w 2016 r. ukaże się monografia omawiająca wyniki badań) i na Łotwie (Łatgalia, d. Inflanty Polskie) (2016). W roku 2017 planowane są badania na rumuńskiej Bukowinie.

ZACHOWANIA WYBORCZE WYBRANYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ GRUP REGIONALNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2011 – praca doktorska realizowana od 2012 roku przez Małgorzatę Wojtaszczyk pod opieką prof. M. W. Solarza. Celem pracy jest określenie i wyjaśnienie preferencji wyborczych przedstawicieli mniejszości białoruskiej, litewskiej, łemkowskiej, niemieckiej i ukraińskiej oraz Kaszubów, na podstawie analizy wyników wyborów do Sejmu RP, Parlamentu Europejskiego oraz na prezydenta RP, odbywających się w Polsce latach 2000-2011.

ZMIANY W NAZEWNICTWIE PRZESTRZENI PUBLICZNYCH MIAST POLSKI PO 1989 R. – projekt prowadzony przez Michała Orleańskiego pod opieką prof. M. W. Solarza jako praca doktorska. W ramach pracy została przygotowana baza danych dotycząca wszystkich zmian w nazwach przestrzeni publicznych miast Polski (tj. ulic, placów, parków, skwerów, itp.) w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Dane pochodzą z uchwał Rad Miejskich oraz (Miejskich) Rad Narodowych przyjętych po 1989 r. W ramach projektu zostanie  przeanalizowany proces zmian nazw przestrzeni publicznych w Polsce. Analizy obejmą wymiar przestrzenny, czasowy, politologiczny etc. zagadnienia.

ABSENCJA WYBORCZA I GŁOSY NIEWAŻNE W WYBORACH PREZYDENCKICH, PARLAMENTARNYCH, SAMORZĄDOWYCH I EUROPARLAMENTARNYCH W POLSCE W LATACH 2000-2019 – projekt badawczy realizowany jako praca doktorska przez Magdalenę Piskorek pod opieką prof. M. W. Solarza. Celem projektu jest stworzenie typologii gmin w Polsce na podstawie wskaźników wyborczych jakimi są absencja oraz nieważne głosy. Typologia ta będzie podstawą do wyjaśnienia czy, a jeśli tak to jakie przestrzenne prawidłowości istnieją w rozkładzie absencji wyborczej i nieważnych głosów w poszczególnych rodzajach wyborów i czy prawidłowości te są dla wszystkich rodzajów wyborów takie same. W projekcie podjęta zostanie kwestia zależności zjawiska nieważnych głosów od absencji wyborczej. Istotną częścią projektu będzie także określenie czynników determinujących wystąpienie obu zjawisk w ogóle, a w szczególności tych, które wpływają na przestrzenne różnice w poziomie absencji wyborczej i liczbie nieważnych głosów we wszystkich wyborach po roku 2000.

POLITYKA SYMBOLICZNA PAŃSTW POKOLONIALNYCH W PRZESTRZENI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE AFRYKI ZACHODNIEJ – projekt badawczy realizowany przez Krzysztofa Górnego w ramach pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. M. W. Solarza. Zakłada przeprowadzenie badań terenowych m.in. w Gambii, Senegalu, Gwinei Bissau i Republice Zielonego Przylądka. Analizie poddana zostanie przestrzeń miejska ważnych ośrodków administracyjnych (głównie stolic ww. państw) pod kątem obecności w niej elementów symbolicznego dziedzictwa epoki kolonialnej, zarówno materialnego, jak i niematerialnego, oraz nowych elementów świadczących o podjęciu przez współczesne władze próby świadomego kształtowania tożsamości młodych społeczeństw. Szczególna uwaga skupiona będzie na takich elementach symbolicznych w przestrzeni jak urbanonimy, pomniki, cmentarze oraz budynki reprezentacyjne. Projekt przez pryzmat analizy relacji między tym, co stare, a tym, co nowe w przestrzeni publicznej miast Zachodniej Afryki ma pokazać utracone i zachowane pozostałości epoki kolonializmu, stosunek władz państw afrykańskich do jej dziedzictwa oraz kierunki współczesnej ich polityki w wymiarze symboliczno-przestrzennym.

Od kilku lat Anna Dudek i Jerzy Makowski są uczestnikami projektu  POMOC HUMANITARNA W ŚWIETLE PRAWA I PRAKTYKI, kierowanego przez Wydział Prawa i Administracji UW. W jego ramach prowadzą wykłady, których tematyka dotyczy m.in.: wpływu klęsk żywiołowych na możliwości świadczenia pomocy humanitarnej oraz środowiskowych następstw niesienia pomocy humanitarnej. Wykłady ww. osób (i innych wykładowców) zostaną wkrótce wydane w postaci książkowej w wersji polsko- i angielsko języcznej. Współautorką rozdziału o klęskach żywiołowych jest Joanna Miętkiewska-Brynda.

ZARZĄDZANIE MIGRACJĄ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. POLITYKA INTEGRACYJNA NA POZIOMIE LOKALNYM, NARODOWYM, PONADNARODOWYM - temat badawczy prowadzony przez dr Barbarę Jaczewską od 2009 roku. Wyniki zostały zaprezentowane na konferencjach w kraju i za granicą. Zostały również opublikowane (zobacz listę publikacji). (Projekt zakończony)

II. STUDIA REGIONALNE

NEW GEOGRAPHIES OF GLOBALIZED WORLD - projekt kierowany przez Marcina Wojciecha Solarza, realizowany jest we współpracy polsko-węgiersko-rumuńskiej. Ze strony polskiej uczestniczą w nim pracownicy trzech wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych; Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii; oraz Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych. Ze strony węgierskiej głównym udziałowcem jest budapeszteński Uniwersytet im. Loránda Eötvösa (ELTE), natomiast z rumuńskiej Uniwersytet Babeş-Bolyai z Klużu-Napoki. W ramach projektu przygotowywana jest monografia świata drugiej dekady XXI wieku. Zostanie ona wydana w roku 2017 nakładem uznanego wydawnictwa międzynarodowego Routledge. Książka będzie składać się z 10 rozdziałów poświęconych odpowiednio zagadnieniom ludnościowym, kwestiom rozwoju i niedorozwoju, rozwojowym podziałom świata, religiom, wojnom i konfliktom, mediom, transportowi, chorobom, miastom i środowisku naturalnemu. W realizacji projektu z ZGPiSR biorą udział: A. Dudek, B. Jaczewska, I. Łęcka, J. Makowski, J. Miętkiewska-Brynda, M.W. Solarz, M. Wojtaszczyk.

SEGREGACJA  A IZOLACJA PRZESTRZENNA. POLITYKA MIESZKANIOWA NA WYBRANYCH OBSZARACH METROPOLITARNYCH NIEMIEC, FRANCJI I POLSKI - projekt badawczy realizowany przez Annę Grzegorczyk (Zakład Geografii Regionalnej Świata) i Barbarę Jaczewską w latach 2015-2016 (finansowany przez NCN). Dotychczasowe jego wyniki prezentowane były na międzynarodowej konferecji oraz w artykułach.

RAS Al-KHAIMAH - AN EMIRATE IN TRANSITION (Izabella Łęcka, Anna Dudek) - zespołowy międzywydziałowy projekt badawczy prowadzony w latach 2015-2017 przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z American University of Ras Al-Khaimah, mający na celu identyfikację współczesnych zmian modernizacyjnych właśnie w emiracie Ras al-Chajma. W ramach projektu, w październiku 2015, pracownicy (2 os.), doktoranci (2 os.) i studenci (5 os.) Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Zakładu Arabistyki i Międzywydziałowych Studiów Humanistycznych przeprowadzili badania inwentaryzacyjne i społeczne (ankiety, wywiady) wśród turystów oraz zagranicznych pracowników, przebywających głównie w mieście Ras al-Chajma. Projekt zakończy opublikowanie monografii emiratu.

NORTH-SOUTH DIVIDE & LANGUAGE OF GLOBAL DEVELOPMENT – projekt kierowany przez Marcina Wojciecha Solarza z udziałem Małgorzaty Wojtaszczyk. W ramach projektu podejmowane są badania nad nazwami geograficznymi określającymi segmenty społeczności międzynarodowej wyróżnione ze względu na różnice w poziomie rozwoju, a także nad globalnymi podziałami o charakterze rozwojowym. Efektem badań są m.in. monografia w uznanym wydawnictwie międzynarodowym [(Solarz) The Language of Global Development: A Misleading Geography, Routledge: Abingdon & New York (hardback 2014, paperback 2016)] oraz artykuły w czasopismach z listy A MNiSW [(Solarz, Wojtaszczyk) Are the LDCs really the world's least developed countries? Third World Quarterly 37  (2016); (Solarz, Wojtaszczyk) Population Pressures and the North–South Divide between the first century and 2100. Third World Quarterly 36, no. 4 (2015); (Solarz) ‘Third World’. The 60th anniversary of a concept that changed history. Third World Quarterly 33, no. 9 (2012); (Solarz) North-South, Commemorating the First Brandt Report: searching for the contemporary spatial picture of the global rift. Third World Quarterly 33, no. 3 (2012). Obecnie opracowywane zagadnienia to: (Solarz) The birth and development of the language of global development in light of trends in global population, international politics, economics and globalization (XIX-XXI c.) i (Solarz) Social contract theory and the North-South divide in the second decade of the 21st century.

OBSZARY CHRONIONE A ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY– projekt badawczy, prowadzony od 2008 r. przez Annę Dudek, dotyczący identyfikacji kierunków rozwoju obszarów sąsiadujących z parkami narodowymi i rezerwatami przyrody, głównie w krajach słabiej rozwiniętych. Realizacja projektu wiąże się z licznymi wizytami studyjnymi i badaniami terenowymi, m.in. w Parku Narodowym Galapagos (Ekwador), na obszarach chronionych Afryki Wschodniej (Etiopia, Kenia, Tanzania, Uganda) oraz w parkach i rezerwatach Kostaryki, Brazylii, Omanu, Tunezji, Maroka, Turcji, Sri Lanki, Indonezji i Borneo (Malezja). Wyniki zostały zaprezentowane na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych. Zostały również opublikowane (lista publikacji).

OCHRONA ZDROWIA W AFRYCE I W AZJI - to wieloetapowy projekt realizowany od lat 90. przez dr hab. Izabellę Łęcką. Dotyczy zarówno zachorowalności na choroby zakaźne i niezakaźne w wybranych krajach tropikalnych i subtropikalnych obu kontynentów, jak i dostępności opieki medycznej; od praktyk tradycyjnych po wykorzystanie nowoczesnych technologii. Cząstkowe wyniki projektu były przedmiotem publikacji, wykładów, seminariów i wystąpień na konferencjach w kraju i za granicą (patrz: lista publikacji).

NAZEWNICTWO GEOGRAFICZNE PASMA LIWOCZA I BRZANKI  projekt realizowany przez Marcina Wojciecha Solarza i R. Kroczaka z Wydziału Geograficzno-Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. W ramach projektu opracowano zagadnienie hydronimów Pasma Brzanki (Solarz, Kroczak, Onomastica LX / 2016) oraz nazwy wsi w dolinie Olszynki (Solarz, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica 2016). W tej chwili autorzy pracują nad oronimami Pasma Liwocza i Brzanki.   

DEVELOPMENT IN THE DESERT- temat badawczy prowadzony przez dr hab. Izabellę Łęcką, dr hab. Marcina Solarza, dr Annę Dudek; od 2004 roku (Egipt), 2005-2007 (I. Łęcka - Libia), 2008-2013 (Zjednoczone Emiraty Arabskie), 2014 (Algieria). Dotyczy zmian społeczno-gospodarczych w wybranych oazach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Wyniki projektu zostały zaprezentowane na konferencjach w kraju i za granicą. Zostały również opublikowane (zobacz listę publikacji).

PROBLEMY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE AFRYKI PÓŁNOCNEJ I BLISKIEGO WSCHODU  - temat badawczy realizowany przez dr hab. Izabellę Łęcką od lat 90.XX w. Jego realizacja wiązała się z wielokrotnymi wizytami studyjnymi i badaniami terenowymi w Algierii, Tunezji, Libii, Egipcie, Syrii, Jordanii, Libanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie, Iranie i Turcji. Wyniki prezentowano na konferencjach w kraju i za granicą, publikowano w czasopismach i książkach; stanowią treści wykładów. Patrz: lista publikacji.

KRAJOBRAZY KULTUROWE W POLSCE I HISZPANII ORAZ ICH PRZEMIANY - projekt badawczy realizowany od 2008 roku przez Joannę Miętkiewską-Bryndę i Jerzego Makowskiego. Materiały empiryczne do realizacji projektu w części odnoszącej się do winnic zbierane były w Polsce (Małopolski Przełom Wisły, Ziemia Lubuska) oraz w Hiszpanii (Castilla-La Mancha, Valencia). Badania terenowe w Hiszpanii realizowane były podczas kilku wyjazdów do ośrodków akademickich w ramach programu ERASMUS. Szczególnie cennych informacji dostarczył wyjazd do Universidad de Valencia i udział w ćwiczeniach terenowych prowadzonych przez wybitnego hiszpańskiego geografa i historyka Juana Piquerasa w regionie Requena Utiel. Dotychczasowym plonem kilkuletnich badań jest trzy publikacje (2015a, 2015b, 2016). Projekt dotyczący krajobrazów kulturowych realizowany był równolegle z badaniami małych miast rozwijających się w cieniu wielkich metropolii (Miętkiewska-Brynda, Makowski, 2015).

PROCESY SUBURBANIZACJI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH MIAST W POLSCE I NA ŚWIECIE temat realizowany od kilku lat przez Joannę Miętkiewską-Bryndę i Jerzego Makowskiego. Jego dotychczasowe wyniki prezentowane były na konferencjach w kraju i za granicą. Zostały też opublikowane (zobacz listę publikacji). 

ZMIANY SPOŁECZNO-GOSPODARCZE W REGIONACH TUBYLCZYCH MEKSYKU I ICH PERCEPCJA PRZEZ MIESZKAŃCÓW. PRZYPADEK REGIONU MAZAHUA W STANIE MEKSYK  – zespołowy projekt badawczy realizowany w Zakładzie Geografii Ameryki Łacińskiej w latach 2010 – 2013, finansowany przez NCN. Z obecnych pracowników Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych w jego realizacji uczestniczyli: Barbara Jaczewska, Joanna Miętkiewska-Brynda i Jerzy Makowski. Projekt jest zakończony. Prezentowany był na międzynarodowych konferencjach w kraju i za granicą (zobacz też listę publikacji). (Projekt zakończony)

REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH. Wieloetapowy projekt realizowany  od 2007 roku przez Jerzego Makowskiego i Joannę Miętkiewską-Bryndę. Dotyczy przekształceń zdegradowanych, poprzemysłowych terenów w Polsce na przykładzie Żyrardowa i Łodzi, a także innych miast w Polsce. Cząstkowe wyniki projektu były przedmiotem wykładów, seminariów i wystąpień na konferencjach m.in. w Hiszpanii i Meksyku a także publikacji w kraju i za granicą (patrz: lista publikacji). (Projekt zakończony)

 

Pracownicy Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych prowadzą następujące zajęcia dydaktyczne:

Tomasz Biernacki
Semestr zimowy
Semestr letni
Tomasz Cuper
Semestr zimowy
Semestr letni
Anna Dudek
Semestr zimowy
    Geography of the World (ERASMUS)
    Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
    Planistyczne koncepcje zagospodarowania obszarów chronionych
    Problemy społeczno-kulturowe krajów arabskich (Arabistyka)
    Rozwój regionalny w dobie globalizacji
    Wprowadzenie do pracy naukowo-badawczej
Semestr letni
    Geografia turystyczna krajów arabskich
    Geography of the World (ERASMUS)
    Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
    Kultura i społeczeństwo w dobie globalizacji
    Problemy gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich
    Proseminarium licencjackie
    Seminarium licencjackie II
    Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
    Zagospodarowanie obszarów chronionych
Karolina Dudek
Semestr zimowy
    Rozwój regionalny i polityka regionalna
Semestr letni
    Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Krzysztof Górny
Semestr zimowy
Semestr letni
Barbara Jaczewska
Semestr zimowy
    Geografia społeczna
    Geography of the World (ERASMUS)
    Migracje zarobkowe i ich skutki społeczno-gospodarcze
    Planowanie strategiczne w krajach UE
    Planowanie strategiczne w UE
    Współczesne migracje i ich skutki społeczno-gospodarcze
Semestr letni
    Contemporary migration - social and economic consequences (ERASMUS)
    Geography of the World (ERASMUS)
    Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
    Obszary zurbanizowane
    Planowanie strategiczne w UE
Marta Kaniowska
Semestr zimowy
Semestr letni
Izabella Łęcka
Semestr zimowy
    Geography of the World (ERASMUS)
    Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
    Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
    Religia, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni
    Religia, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzenne
    Religie, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni
    Rozwój regionalny w dobie globalizacji
    Seminar in Human Geography (ERASMUS)
Semestr letni
    Geografia ekonomiczna a problemy globalne
    Geografia medyczna
    Geography of the World (ERASMUS)
    Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
    Proseminarium licencjackie
    Seminarium licencjackie II
    Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
    Zagadnienia społeczno-kulturowe państw arabskich (dzienne)
    Zagadnienia społeczno-kulturowe państw arabskich (wieczorowe)
Natalia Łukasiewicz
Semestr zimowy
Semestr letni
    Geography of the World (ERASMUS)
Jerzy Makowski
Semestr zimowy
    Geografia regionalna
    Geografia regionalna (1 rok)
    Pracownia specjalizacyjna II
    Regionalizmy we współczesnym świecie
    Seminarium licencjackie I
    Seminarium magisterskie I
    Seminarium magisterskie III
Semestr letni
    Globalizacja a środowisko przyrodnicze
    Globalne problemy środowiskowe - wybrane zagadnienia
    Pracownia specjalizacyjna IKR III
    Proseminarium licencjackie
    Seminarium magisterskie II
    Seminarium magisterskie IV
Joanna Miętkiewska-Brynda
Semestr zimowy
Semestr letni
Michał Orleański
Semestr zimowy
Semestr letni
Magdalena Skorupska
Semestr zimowy
Semestr letni
Marcin Solarz
Semestr zimowy
    Geografia cywilizacji
    Geografia polityczna Polski (dla niegeografów)
    Geography of Poland (ERASMUS)
    Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
    Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
    Miasto, procesy rozwoju przestrzennego
    Seminar in Human Geography (ERASMUS)
Semestr letni
    Geografia polityczna
    Geografia polityczna a rozwój regionalny i miejski
    Geography of Poland (ERASMUS)
    Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
    Konflikty międzynarodowe
    Miasto, procesy rozwoju przestrzennego
    Procesy rozwoju miast
    Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Katarzyna Tomasik
Semestr zimowy
Semestr letni
    Geografia polityczna
    Geografia polityczna a rozwój regionalny i miejski
Krzysztof Trzciński
Semestr zimowy
Semestr letni
Andrzej Walewski
Semestr zimowy
    Geografia regionalna
    Geografia regionalna (1 rok)
    Seminarium magisterskie III
Semestr letni
    Seminarium magisterskie IV
    Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Marta Werka
Semestr zimowy
    Religia, społeczeństwo, zagospodarowanie przestrzeni
    Rozwój regionalny i polityka regionalna
Semestr letni
Małgorzata Wojtaszczyk
Semestr zimowy
Semestr letni
    Geografia polityczna
    Geografia polityczna a rozwój regionalny i miejski
    Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej

 

 

 

 

 

        

 Dyżury pracowników zakładu w semestrze zimowym 2017/2018: 

Anna Dudek poniedziałek 11.30-12.30

                    środa 10.00-13.00 (p.201)

Barbara Jaczewska środa 13.00-14.00 

                               piątek 13.15-14.00 (p.203a)

Izabella Łęcka środa 10.00-13.30, 15.30-16.30

                        czwartek 13.00-14.00   (p.201)                      

Jerzy Makowski poniedziałek 14.00-15.00

                          środa 11.00-13.00 (p.203a)

Marcin Solarz  środa 10.00-13.00 (p. 201)

Małgorzata Wojtaszczyk środa 10.00-13.00 

                                         czwartek 14.30-15.00 (p.201)