PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Łukomska Julita

Tytuł/Stopieńdr
ImięJulita
NazwiskoŁukomska
Jednostka Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
Telefon225520650
Pokój54
Emailj.lukomska@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
Urodzona 11 czerwca 1978 r. w Malborku

Obecne stanowisko:

adiunkt, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Wykształcenie:

Instytucja: Uniwersytet Warszawski, WGiSR, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
Daty: 10/2007 – 01/2012
Stopień naukowy: doktor nauk o Ziemi

Instytucja: Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Nauk Społecznych, Kierunek - Ekonomia, Specjalizacja – Finanse komercyjne i publiczne
Daty: 10/1997 – 06/2002
Stopień naukowy: magister ekonomii

Instytucja: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin, Studia Podyplomowe, Kierunek - Zarządzanie projektami europejskimi
Daty: 05/2006 – 02/2007
Instytucja: Fundacja Rozwoju KUL - Fundacja Konrada Adenauera, Lublin, Europejskie Studium Samorządowe
Daty: 10/2000 – 06/2002

Doświadczenia zawodowe:

Okres pracy: październik 2012 - obecnie
Instytucja: Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Opis: adiunkt

Okres pracy: październik 2011 - wrzesień 2012
Instytucja: Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Opis: asystent

Okres pracy: listopad 2006 - listopad 2008
Instytucja: Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
Opis: asystentka naukowa w projekcie G-FORS Governance for Sustainability (VI Program Ramowy UE)

Okres pracy: październik 2003 - luty 2007
Instytucja: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Lublin
Opis: dydaktyka, ćwiczenia („Finanse samorządu terytorialnego", „Strategie rozwoju gminy", „Wstęp do ekonomiki samorządu terytorialnego")

Współpraca przy ekspertyzach:
• Dziemianowicz W., Łukomska J. (2012) „Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze wskazane indykatywnie w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020” – opracowanie wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego;
• Swianiewicz P., Neneman J., Łukomska J. (2012) „Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości” – ekspertyza wykonana na zlecenie BGK;
• Swianiewicz P., Łukomska J. (2011) „Finansowanie przedszkoli z różnych źródeł” - Raport Diagnostyczny przygotowany w ramach projektu ”Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na szczeblu lokalnym i regionalnym” finansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
• Dziemianowicz W., Samulowski W. (2010) „Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru EGO” - Raport przygotowany na zlecenie Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana;
• Nowicka P., Dziemianowicz W., Szlachta J., Łukomska J. (2010) „Diagnoza uwarunkowań gminy Dywity” – Raport Diagnostyczny wykonany na zlecenie gminy Dywity;
• Dziemianowicz W., Łukomska J., Dąbrowska A., Charkiewicz J., Błajet P., Baczyńska N. (2010) „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie pomorskim w latach 1998-2008. Trendy i uwarunkowania rozwoju” - Raport wykonany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego;
• Dziemianowicz W., Szmigiel K., Nowicka P., Łukomska J., Dąbrowska A., Baczyńska N., Błajet P., Charkiewicz J., Ostrowska A., Pawluczuk M. (2010) „Polityka wspierania przedsiębiorczości w Warszawie” - Raport wykonany na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy;
• Łukomska J. (2010) „The impact of economic downturn on local government in Poland: What is happening and what can be done about it?” - Raport przygotowany w ramach projektu realizowanego przez Local Government and Public Service Inititative (LGI);
• Swianiewicz P., Derek M., Łukomska J. (2008) „Proces opracowania i realizacji budżetu Warszawy a społeczna strategia miasta” – Raport Diagnostyczny na zlecenie Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

Książki

Julita Łukomska, Paweł Swianiewicz, (2015). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Warszawa: Municipium.

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska, (2014). Polityka podatkowa władz lokalnych w Polsce. Warszawa: MUNICIPIUM S.A..

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Anna Julia Dąbrowska, Sylwia Dudek-Mańkowska, Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, Marta Lackowska, Mariusz Kowalski, Paulina Nowicka, Jerzy Solon, Dariusz Świątek, (2012). Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska, Marta Lackowska, Joanna Krukowska, (2012). Polityka samorządów gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej. Warszawa: ICM, Uniwersytet Warszwski.

Paweł Swianiewicz, Joanna Krukowska, Marta Lackowska-Madurowicz, Julita Łukomska, (2012). Edukacja przedszkolna. Warszawa: Wydawnictwa ICM.

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska, (2009). Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych: Polska na tle innych krajów europejskich. Warszawa: Municipium.

Rozdziały w książkach

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska, (2015). Local tax policies in the limited autonomy of the revenue collection system in Poland. [w:] Interaction between local expenditure responsibilities and local tax policy. s. 255-280. Rosendahls: Danish Ministry for Economic Affairs and Interior, The Korea Institute opf Public Finance.

Julita Łukomska, (2015). Motives of Local Tax Policies in Poland. Stimulation of Local Development, Tax Competition, Political Cycle or Pumping Local Budget Revenues?. [w:] Insourcing and/or outsourcing: How do they contribute to the public administration reform?. s. 0-0. NISPACEE PRESS.

Julita Łukomska, (2015). Szkolenia dla urzędników szczebla centralnego jako czynnik ułatwiający współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. [w:] Dobre prawo, sprawne rządzenie. s. 579-593. Łódź: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Julita Łukomska, (2013). Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego w Polsce. [w:] Badania regionalnych i lokalnych struktur przestrzennych. s. 45-57. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Julita Łukomska, Paweł Swianiewicz, (2012). Wiedza, zarządzanie i ochrona środowiska w samorządzie lokalnym (na przykładzie Projektu Wspólnych Wdrożeń w Zakopanem). [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Julita Łukomska, Paulina Nowicka, Wojciech Dziemianowicz, Anna Julia Dąbrowska, Paulina Błajet, Jan Charkiewicz, Aleksandra Kępczyńska, Oksana Krawczyszyn, Agata Ostrowska, Magda Pawluczuk, (2011). Subregionalne bieguny wzrostu w świetle studiów przypadku. [w:] Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce. s. 0-0. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Julita Łukomska, (2011). Byłe stolice województw 10 lat po reformie. [w:] Subregionalne bieguny wzrostu w Polsce. s. 59-70. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Julita Łukomska, Paulina Nowicka, Anna Julia Dąbrowska, (2010). Samorząd lokalny wobec rozwoju przedsiębiorczości. [w:] Model wspierania przedsiębiorczości na Mazowszu. s. 0-0. Warszawa: Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji.

Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, Magda Pawluczuk, Anna Górska, (2009). Trendy rozwojowe regionów. [w:] Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy. s. 0-0. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, (2009). Bieguny wzrostu, ośrodki centralne i metropolie - gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy?. [w:] Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. s. 0-0. Warszawa: KPZK PAN.

Anna Julia Górska, Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, Magda Pawluczuk, (2009). Trendy rozwojowe polskich regionów. [w:] Koncepcja nowej polityki regionalnej. Ekspertyzy. s. 0-0. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Artykuły w czasopismach

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska, (2016). Lokalna konkurencja podatkowa w Polsce. Studia Regionalne i Lokalne. Tom: 2(64)/2016, s. 0-0.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Julita Łukomska, (2015). Finansowe aspekty współpracy samorządów. Studia Regionalne i Lokalne. Tom: 3(61), s. 84-101.

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska, Jarosław Neneman, (2013). Koncepcja przekształceń podatku od nieruchomości. Finanse Komunalne., Zeszyt: 7-8, s. 25-50.

Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2012). Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza / Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska.. MAZOWSZE Studia Regionalne. Tom: 10, s. 107-123.

Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2012). Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 10, s. 107-124.

Julita Łukomska, Anna Julia Dąbrowska, (2011). Subregional growth poles in the competition for development factors. Miscellanea Geographica., Zeszyt: 15, s. 133-151.

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska, (2010). Spowolnienie gospodarcze a sytuacja finansowa samorządów terytorialnych. Finanse Komunalne., Zeszyt: 5, s. 7-32.

Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska, (2004). Władze samorządowe wobec lokalnego rozwoju gospodarczego; które polityki są skuteczne?. SAMORZĄD TERYTORIALNY., Zeszyt: 6, s. 14-33.

Julita Łukomska, (2003). Praktyki monopolistyczne w gospodarce komunalnej w Polsce. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Tom: 1-2, s. 69-86.

(2015) Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój; Okres: 2013-2015; [koordynator]; 206427 ,190200-501-66-4450
(2015) Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; 236388 ,190200-501-66-4718
(2015) Miasta wschodnioniemieckie i polskie w procesie integracji europejskiej: nowe szanse dla miejskiego rozwoju gospodarczego?; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; 2014-17,190200-501-62-413
(2014) Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój; Okres: 2013-2015; [koordynator]; UMO-2012/07/B/HS4/00453,190200-501-66-4450
(2014) Wpływ wielkości jednostki samorządu terytorialnego na efektywność jej funkcjonowania; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; UMO-2013/11/B/HS4/01695,
(2014) Miasta wschodnioniemieckie i polskie w procesie integracji europejskiej: nowe szanse dla miejskiego rozwoju gospodarczego?; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; 2014-17,190200-501-62-413
(2013) Polityka podatkowa polskich gmin jako instrument w konkurencji o rozwój; Okres: 2013-2015; [koordynator]; 2012/07/B/HS4/00453,190200664450
(2012) Polityka władz gminnych w zakresie edukacji przedszkolnej; Okres: 2010-2011; [uczestnik]; 01(40-10-02)500-06-165119 POKL,
(2012) Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza; Okres: 2010-2011; [uczestnik]; ,190200-501-56-712
(2012) Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania; Okres: 2010-2011; [uczestnik]; ,
(2012) Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy; Okres: 2008-2010; [uczestnik]; N N306 047034,
(2012) GFORS - Governance for Sustainability; Okres: 2006-2008; [uczestnik]; 028501,
Analiza danych ilościowych
Finanse lokalne
Wykład monograficzny I
rozwój lokalny
rozwój gospodarczy
metody ilościowe
finanse lokalne