PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Żmudzka Elwira

Tytuł/Stopieńdr hab., prof. UW
ImięElwira
NazwiskoŻmudzka
Jednostka Zakład Klimatologii
Telefon225520640
Pokój217
Emailelwiraz@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 08:30-09:45
Pełnione funkcje
1985 tytuł magistra w zakresie geografii fizycznej,
specjalność klimatologia(dyplom z wyróżnieniem)
1999 stopień naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii
2008 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie geografii

Książki

Elwira Żmudzka, (2007). Zmienność zachmurzenia nad Polską i jej uwarunkowania cyrkulacyjne (1951-2000). Warszawa: Wyd. UW.

K Kożuchowski, W Baliński, A Bartnik, K Buczyłko, J Degimendzic, K Fortuniak, P Jokiel, M Liszewska, T Minkiewicz, Ż Papiernik, J Podgrocki, A Wagner, J Wibig, Elwira Żmudzka, (2000). Pory roku w Polsce. Sezonowe zmiany w srodowisku a wieloletnie tendencje klimatyczne. Łódź: Wyd. UŁ.

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Bożena Kicińska, Elwira Żmudzka, (1992). Zmiany wiekowe klimatu Polski. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Bożena Kicińska, Elwira Żmudzka, (1990). Wpływ Oceanu Atlantyckiego i ukształtowania powierzchni Ziemi na pole temperatury powietrza w Polsce. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Maria Stopa-Boryczka, Jerzy Boryczka, Bożena Kicińska, Elwira Żmudzka, (1989). Z badań klimatu Polski. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Rozdziały w książkach

Elwira Żmudzka, (2013). Klimatyczne uwarunkowania obiegu wody w Tatrach. [w:] Z badań hydrologicznych w Tatrach. s. 0-0. Zakopane: TPN, IGiGP UJ.

Elwira Barbara Żmudzka, (2012). Warunki klimatyczne i topoklimatyczne. [w:] Monografia Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego. s. 0-0. Wydawnictwo UJK w Kielcach.

Elwira Barbara Żmudzka, (2012). Uwarunkowania cyrkulacyjne skrajnych zasobów termicznych w okresie wegetacyjnym w polskiej części Tatr (na przykładzie Zakopanego i Kasprowego Wierchu). [w:] Rola cyrkulacji atmosfery w kształtowaniu klimatu. s. 0-0. Uniwersytet Śląski.

Elwira Żmudzka, (2011). Comprehensive physico-geographical investigations and the delimitation of topoclimatological units. [w:] Interdisciplinary researches in natural sciences. s. 0-0. Kielce: Institute of Geography Jan Kochanowski University.

Elwira Żmudzka, (2011). Współczesne zmiany wielkości i charakteru opadów w Tatrach. [w:] Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. s. 157-164. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Elwira Żmudzka, (2011). Warunki nefologiczne w Warszawie. [w:] Klimat Warszawy i miejscowości strefy podmiejskiej. s. 0-0. Warszawa: WGSR UW.

Elwira Żmudzka, (2010). Zmiany częstości występowania chmur opadowych w Polsce (1966-2000). [w:] Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. s. 0-0. Warszawa: Komitet Inżynierii Środowiska PAN.

Elwira Barbara Żmudzka, (2010). Warunki nefologiczne aglomeracji warszawskiej. [w:] 58. Zjazd PTG. Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym t. 1. s. 0-0. Oddział Łódzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Elwira Żmudzka, (2009). Zmiany zachmurzenia w Warszawie w drugiej połowie XX wieku. [w:] Klimat i bioklimat miast. Monografia. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Elwira Żmudzka, (2008). Zmiany zachmurzenia w Warszawie w drugiej połowie XX wieku. [w:] Klimat i bioklimat miast, Monografia. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra Meteorologii i Klimatologii UŁ.

Elwira Żmudzka, (2008). Współczesne zmiany klimatu Polski. [w:] Środowisko w obliczu spodziewanych zmian klimatu. Streszczenia referatów i doniesień konferencyjnych, XXXIII Zjazd Agroklimatologów i Klimatologów. s. 0-0. Olsztyn.

Elwira Żmudzka, (2007). Znaczenie kompleksowych badań fizycznogeograficznych w rozpoznaniu klimatu miejscowego. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGSR UW.

Elwira Żmudzka, (2007). Pole baryczne sprzyjające występowaniu skrajnie długich ciągów dni pogodnych i pochmurnych w Polsce (1966-2000). [w:] Cywilizacja i żywioły. s. 0-0. Warszawa: IMGW.

Elwira Żmudzka, (2007). Rola zachmurzenia w kształtowaniu warunków termicznych i opadowych w Polsce (1951-2000). [w:] Rola geografii fizycznej w badaniach regionalnych. Nauki Geograficzne w badaniach regionalnych. s. 0-0. Kielce: IG AŚ, Oddział Kielecki PTG, PTG.

Elwira Żmudzka, (2007). Przyczyny cyrkulacyjne zmian zachmurzenia nad Polską (1951-2000). [w:] Wahania klimatu w różnych skalach przestrzennych i czasowych. s. 0-0. Kraków: Wydawnictwo Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Elwira Żmudzka, (2006). Warunki topoklimatyczne Ponidzia Pińczowskiego - teoretyczne, metodyczne i praktyczne aspekty badań. [w:] Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Elwira Żmudzka, Dariusz Woronko, (2005). Wpływ zmian klimatu na rozwój Wielkiego Torfowiska Batowskiego w Górach Stołowych. [w:] Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego.Funkcjonowanie geoekosystemów Polski w warunkach zmian klimatu i różnokierunkowej antropopresji. s. 0-0. Poznań: Biblioteka Monitoringu Środowiska.

Elwira Żmudzka, (2005). Anomalne wielkości zachmurzenia w Polsce a cyrkulacja atmosferyczna (1951-2000). [w:] Ekstremalne zjawiska hydrologiczne i meteorologiczne. s. 0-0. Warszawa: PTGeof., IMGW.

Elwira Żmudzka, Magdalena Dobrowolska, (2005). Zmienność czasowa klimatu polskiego Pobrzeża BAłtyku na tle zmienności klimatu Polski nizinnej (1951-2000). [w:] Hydrologiczne i meteorologiczne aspekty badań wybrzeża Bałtyku i wybranych obszarów Polski. s. 0-0. Szczecin: Oficyna Inplus.

Dariusz Woronko, Elwira Żmudzka, (2004). The Influence of climate on hydrology and development of the Wielkie Batorowskie Peatland in Stołowe Mountains. [w:] Landschaftsolologie und Umweltforschung. s. 0-0. Berchtesgaden: The National Comitte of Germany for the International Hydrological Programe of UNESCO.

Elwira Żmudzka, (2004). Elementy klimatu Polski 1951 - 2000. [w:] Wielka Encyklopedia PWN. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Elwira Żmudzka, (2004). Tendencje zmian a zróżnicowanie przestrzenne elementów klimatu w Polsce w drugiej połowie XX wieku. [w:] Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. s. 0-0. Lublin: Wyd. UMCS.

Elwira Żmudzka, (2004). Warunki termiczne i opadowe produkcji roślinnej w Polsce w latach 1951-2000. [w:] Klimat-środowisko-człowiek. s. 0-0. Wrocław: Wyd. APIS.

Elwira Żmudzka, (2004). Wybrane elementy klimatu Polski 1951-2000. [w:] Nowa Encyklopedia Powszechna. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Naukowe PWn.

Elwira Żmudzka, (2002). Zmienność termninu wiosennego przejścia temperatury powietrza przez próg +5 st. C w Polsce oraz jego związki ze zmiennością wskaźnika NAO. [w:] Oscylacja Północnego Atlantykuni jej rola w kształtowaniu zmienności warunków klimatycznych i hydrologicznych Polski. s. 0-0. Gdynia: Akademia Morska w Gdyni.

Bożena Kicińska, Krzysztof Olszewski, Elwira Żmudzka, (2001). Warunki klimatyczne i topoklimatyczne Wigierskiego Parku Narodowego. [w:] Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku Narodowego. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Akademickie DIALOG.

Elwira Żmudzka, (2001). Zmienność termicznego okresu wegetacyjnego w Polsce w drugiej połowie XX wieku. [w:] Postęp badań zmian klimatu i ich znaczenie dla życia i gospodarczej działalności człowieka. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Krzysztof Olszewski, Elwira Żmudzka, (1998). Zmiany temperatury powietrza na Wyżynie Lubelskiej. [w:] Problemy wpółczesnej klimatologii i agrometeorologii regionu lubelskiego. s. 0-0. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PTG.

Maria Stopa-Boryczka, Maria Kopacz-Lembowicz, Elżbieta Błażek, Bożena Kicińska, Elwira Żmudzka, (1995). Antropogeniczne zmiany temperatury powietrza w Warszawie: pozytywne i negatywne skutki. Anthropogenic changes of the air temperature in Warsaw: positive and negative effects. [w:] Klimat i bioklimat miast. s. 169-179. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Artykuły w czasopismach

Elwira Żmudzka, Dariusz Woronko, Maciej Dłużewski, (2014). The sources of moisture in the sand dunes – the example of the Western Sahara dune field. Quaestiones Geographicae. Tom: 33, Zeszyt: 3, s. 199-204.

Elwira Żmudzka, (2014). Wybrane cechy zmienności zachmurzenia nad Polską. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 56, s. 231-249.

Krzysztof Błażejczyk, Elwira Żmudzka, (2013). Globalne zmiany klimatu - spojrzenie po 25 latach prac IPCC. KOSMOS. Tom: 62, Zeszyt: 1(298), s. 1-11.

Elwira Żmudzka, (2013). The influence of circulation patterns on extreme thermal resources in the growing season and the period of active plant growth in Poland (1951–2006). METEOROLOGISCHE ZEITSCHRIFT. Tom: 22, Zeszyt: 5, s. 11-23.

Elwira Żmudzka, (2013). Gospodarcze skutki zmian klimatycznych. GEOGRAFIA W SZKOLE. Tom: 338(66), Zeszyt: 2, s. 10-15.

Maciej Dłużewski, Elwira Żmudzka, Dariusz Woronko, Katarzyna Biejat, (2012). Źródło wilgoci w barchanach Sahary Zachodniej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 49, s. 47-58.

E. Żmudzka, (2012). Wieloletnie zmiany zasobów termicznych w okresie wegetacyjnym i aktywnego wzrostu roślin w Polsce. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Tom: T. 12, z. 2, s. 377-389.

Elwira Żmudzka, (2012). Nefologiczne dni charakterystyczne – różne kryteria wydzielania i ich wpływ na wyniki badań. Przegląd Geofizyczny. Tom: 57, Zeszyt: 1, s. 21-33.

Elwira Żmudzka, (2011). Wieloletnie zmiany liczby dni charakterystycznych (termicznych i opadowych) w Zakopanem i na Kasprowym Wierchu (1966–2006). Czasopismo Geograficzne. Tom: 82, Zeszyt: 4, s. 387-400.

Elwira Żmudzka, (2011). Contemporary climate changes in the high mountain part of the Tatras. Miscellanea Geographica. Tom: 15, s. 93-102.

Elwira Żmudzka, (2011). Współczesne zmiany klimatu wysokogórskiej części Tatr. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 47, s. 217-226.

Elwira Żmudzka, (2010). Changes in thermal conditions in the high mountain areas and contemporary warming in the central Europe. Miscellanea Geographica. Tom: 14, s. 59-70.

Elwira Żmudzka, (2009). Współczesne zmiany klimatu Polski. Acta Agrophysica., s. 555-568.

Elwira Żmudzka, (2009). Changes of thermal conditions in the Polish Tatra Mountains. Landform Analysis. Tom: 10, s. 140-146.

Elwira Żmudzka, (2008). Klimat lokalny Parku Narodowego Bory Tucholskie. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA., Zeszyt: 37, s. 91-99.

Elwira Żmudzka, (2006). Związek występowania dni pogodnych i pochmurnych w Polsce z polem ciśnienia nad Europą i północnym Atlantykiem. Przegląd Geofizyczny. Tom: 50, Zeszyt: 3-4, s. 195-217.

Elwira Żmudzka, (2006). Rola podłoża w kształtowaniu klimatu miejscowego na przykładzie Ponidzia Pińczowskiego. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA., Zeszyt: 32, s. 304-309.

E. Żmudzka, (2005). Związek występowania dni pogodnych i pochmurnych w Polsce z polem ciśnienia nad Europą i Północnym Atlantykiem. Przegląd Geofizyczny. Tom: Z. 3-4, s. 195-217.

Elwira Żmudzka, (2004). Uwarunkowania cyrkulacyjne zmiennośi zachmurzenia ogólnego w Polsce (1951-2000). Czasopismo Geograficzne. Tom: 75, Zeszyt: 1-2, s. 99-122.

Elwira Żmudzka, (2004). Wielkość zachmurzenia w Polsce a epoki cyrkulacyjne. Przegląd Geofizyczny. Tom: 49, Zeszyt: 1-2, s. 25-42.

Elwira Żmudzka, (2003). Wielkość zachmurzenia w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Geofizyczny. Tom: 48, Zeszyt: 3-4, s. 11-12.

Elwira Żmudzka, (2003). Le condition de circulation properes a la variabilite de la nebulosite en Pologne en 1951 - 2000. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA., Zeszyt: 29, s. 29-379.

A.A. Marsz, E. Żmudzka, (2002). Związki początku termicznego okresu wegetacyjnego w Polsce z anomaliami temperatury powierzchni wody na Atlantyku Północnym (problem prognozy długoterminowej). Przegląd Geofizyczny., Zeszyt: 3-4, s. 165-201.

J. Degirmendzić, K. Kożuchowski, E. Żmudzka, (2002). Uwarunkowania cyrkulacyjne zmienności temperatury powietrza w Polsce w okresie 1951-2000. Przegląd Geofizyczny. Tom: Z. 1-2, s. 93-98.

J. Degirmendzic, K. Kożuchowski, Elwira Żmudzka, (2002). Uwarunkowania cyrkulacyjne zmienności temperatury powietrza w Polsce w okresie 1951-2000. Przegląd Geofizyczny. Tom: XLVII, Zeszyt: 1-2, s. 93-98.

A. Marsz, Elwira Żmudzka, (2002). Zwiazki początku termicznego okresu wegetacyjnego w Polsce z anomaliami temperatury powierzchni wody na Północnym Atlantyku (Probklem prognozy długoterminowej). Przegląd Geofizyczny. Tom: XLVIII, Zeszyt: 3-4, s. 165-201.

Elwira Żmudzka, (2002). O zmienności opadów atmosferycznych na obszarze Polski nizinnej w drugiej połowie XX wieku. WIADOMOŚCI INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ. Tom: XXV (XLVI), Zeszyt: 4, s. 23-38.

Elwira Żmudzka, Krzysztof Kożuchowski, K Fortuniak, (2001). Trendy i okresowość zmian temperatury powietrza w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Geofizyczny. Tom: LXVI, Zeszyt: 1,2, s. 81-90.

Elwira Żmudzka, Krzysztof Kożuchowski, (2001). Ocieplenie W Polsce: skala i rozkład sezonowy zmian temperatury powietrza w drugiej połowie XX wieku. Przegląd Geofizyczny. Tom: XLVI, Zeszyt: 1,2, s. 81-90.

Elwira Żmudzka, Magdalena Dobrowolska, (2001). Zmienność termicznego okr3su wegetacyjnego w Polsce w drugiej połowie XX wieku. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 29, s. 127-135.

Krzysztof Olszewski, Bożena Kicińska, Elwira Żmudzka, (2001). Uwagi o wykorzystaniu klasyfikacji J. Paszyńskiego do kartowania topoklimatycznego (z doświadczeń Zakładu Klimatologii Uniwersytetu Warszawskiego). DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA. Tom: 23, s. 143-151.

K Kożuchowski, Elwira Żmudzka, (2000). Vegetation and climate in Poland in the 1990s: variations of the normalised difference vegetation index, air temperature, sunshine and precipitation. Prace Geograficzne., Zeszyt: 107, s. 235-242.

Krzysztof Olszewski, Elwira Żmudzka, (2000). Variability of vegetative period in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 59-70.

Elwira Żmudzka, Bożena Kicińska, (2000). Wpływ rzeźby i pokrycia terenu na zróżnicowanie klimau lokalnego okolic Pińczowa. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 99-129.

Elwira Żmudzka, (1998). Previsions de la temperature de l`air en Pologne jusqua l`an 2010. Miscellanea Geographica. Tom: 8, s. 105-114.

Elwira Żmudzka, (1992). Z historii rozwoju map synoptycznych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 24, Zeszyt: 1-2, s. 45-50.

(2014) Projekt Obywatele dla demokracji, I edycja, projekt tematyczny Klimatolodzy na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej; Okres: 2014-2015; [uczestnik]; E1/1237, obszar tematyczny Partycypacja publiczna,
(2012) Wpływ czynników klimatycznych na rozwój i prędkość przemieszczania się barchanów (na przykładzie wybranych obszarów północnej Sahary); Okres: 2009-2012; [uczestnik]; N N306 116236 ,
(2011) Wpływ środowiska przyrodniczego na rozwój i prędkość przemieszczania się barchanów (na przykładzie wybranych obszarów północnej Sahary); Okres: 2009-2012; [uczestnik]; N N306 116236,190100-501-66-2840
(2010) Wpływ czynników klimatycznych na rozwój i prędkość przemieszczania się barchanów (na przykładzie wybranych obszarów północnej Sahary) ; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; N N306 116236,
Geografia fizyczna świata
Meteorologia i klimatologia
Metody badań geografii fizycznej
Problemy współczesnej klimatologii
Proseminarium licencjackie (F)
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Zasoby przyrody
Praktyki z zakresu klimatologii
Seminarium licencjackie (F)
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie IV
Topoklimatologia