PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Angiel Joanna

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięJoanna
NazwiskoAngiel
Jednostka Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej
Telefon225521513
Pokój103
Emailj.angiel@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Wykształcenie
•1968: matura – XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja w Warszawie
• 1968–1973: studia na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Praca magisterska pt. Bilans wodny i stosunki termiczno dynamiczne Jeziora Gowidlińskiego na Pojezierzu Kaszubskim.
• 1975–1977: Studia Podyplomowe Ochrony Środowiska, Politechnika Gdańska, Instytut Hydrotechniki; praca dyplomowa pt. Metoda wyznaczania optymalnego wariantu przebiegu autostrady z punktu widzenia ochrony wybranych komponentów środowiska geograficznego
• 1980: obrona pracy doktorskiej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, rozprawa pt.: Przestrzenne zróżnicowanie materiału dennego w korytach rzecznych (na przykładzie rzek północnego skłonu Pomorza Zachodniego
• 2013: habilitacja; praca pt. Rzeka Wisła – jej wartości percepcja.Wisła w edukacji geograficznej

Praca zawodowa:
• 1973–1986: Gdańsk, Uniwersytet Gdański, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Geografii, Zakład Hydrografii i Klimatologii
• 1986 –2006: Warszawa; SP nr 330, XXII LO, nauczyciel geografii i doradca metodyczny nauczycieli geografii
• od 2005 – adiunkt; Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa oraz obecnie: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej

Inne prace:
• 1998-2005: wykładowca; Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym,
• 1995-2005: wykładowca; Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku (Wydział Ochrony Środowiska, Wydział Pedagogiczny),
• od 1997: rzeczoznawca Ministra Edukacji Narodowej ds. programów i podręczników szkolnych do geografii i przyrody oraz edukacji regionalnej i dziedzictwa kulturowego;
• autorka programów i podręczników do Przyrody i Geografii oraz programów Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie oraz Edukacja ekologiczna

Książki

Joanna Angiel, (2011). Rzeka Wisła, jej wartości i percepcja. Wisła w edukacji geograficznej. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Rregionalnych.

Joanna Angiel, (2008). Profesor Maria Z. Pulinowa - Człowiek blisko Ziemi i drugiego człowieka: spotkania, inspiracje i ich owoce. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski.

Joanna Angiel, E. Repsch, (2007). W Polsce bije serce świata (Norman Davies) - a czy Twoje serce bije dla Polski?. Warszawa: MEN.

Witold Lenart, Joanna Angiel, (2003). Geografia. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym. Warszawa: Nowa Era.

Rozdziały w książkach

Joanna Angiel, (2014). Czytanie miasta jako proces kontynuacji tożsamości miejsc i ludzi. Przykład Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie. [w:] Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra. s. 189-200. Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza "Humanitas".

Joanna Angiel, (2012). Percepcja wartości rzeki Wisły – od faktów do edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Joanna Angiel, (2010). Percepcja warszawskiej Wisły przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego. [w:] Miasto w edukacji geograficznej. s. 0-0. Instytut Geografii UJK Kielce.

Joanna Angiel, (2010). Poznawanie różnorodności krajobrazów kulturowych w aspekcie edukacyjnej turystyki wodnej na Wiśle. [w:] Krajobrazy kulturowe dolin rzecznych. Potencjał i wykorzystanie. s. 0-0. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.

Joanna Angiel, (2010). Wartościowanie rzeki Wisły przez młodzież licealną w miastach nadwiślańskich. [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd m.st. Warszawy.

Mirosław Mularczyk, Joanna Angiel, (2010). Percepcja elementów socjalistycznych w przestrzeni miejskiej. [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. s. 0-0. Łódź: Wydział Nauk Geograficznych UŁ, Oddziałłódzki PTG.

Joanna Angiel, (2010). Percepcja warszawskiej Wisły przez studentów Uniwersytetu Warszawskiego. [w:] Miasto w edukacji geograficznej. s. 0-0. Kielce: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, Instytut Geografii.

Joanna Angiel, (2009). Wisła w środowisku geograficznym oraz w krajobrazie miasta. [w:] Warszawski Tryptyk Edukacyjny. s. 0-0. Warszawa: Organizacja Badań Naukowych SCI-ART.

Joanna Angiel, (2007). Style nauczania w edukacji geograficznej czyli pytania o cele i wartości. [w:] Kształcenie geograficzne we współczesnym świecie. Różnorodność koncepcji kształcenia geograficznego. s. 0-0. Kielce: Instytut Geografii AŚ.

Joanna Angiel, (2007). Postrzeganie rzeki Wisły jako elementu krajobrazu miasta i jego znaczenie w edukacji geograficznej. [w:] Doliny rzeczne. Przyroda - krajobraz - człowiek. s. 299-307. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.

Joanna Angiel, (2007). Postrzeganie rzeki Wisły jako elementu krajobrazu miasta i jego znaczenie w edukacji geograficznej. [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Joanna Angiel, (2005). Rola zieleni w kształtowaniu proekologicznych postaw społecznych. [w:] Zieleń w środowisku człowieka. s. 0-0. Włocławek: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Artykuły w czasopismach

Joanna Angiel, Piotr J. Angiel, (2015). Perception of River Value in Education fo Sustainable Development (the Vistula River, Poland). SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Tom: 23, s. 188-201.

Joanna Angiel, (2011). The role and work of expert in geography textbooks for school - author's experiences and reflections. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 48, s. 53-60.

Joanna Angiel, (2010). Restoring the social value of rivers throught education: the case of Vistula River in Warsaw. Miscellanea Geographica., Zeszyt: 14, s. 203-212.

Joanna Angiel, (2010). Eseje geograficzne – wykorzystanie w edukacji regionalnej. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 5, s. 12-18.

Joanna Angiel, (2009). Granica miasta - granice w mieście. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 2, s. 33-37.

Joanna Angiel, (2008). Edukacja geograficzna poprzez "czytanie" i percepcję Miasta. Miejskie ścieżki dydaktyczne. GEOGRAFIA W SZKOLE., s. 19-25.

Joanna Angiel, (2008). Czym jest Wisła dla licealistów w miastach nadwiślańskich. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA. Tom: 38, s. 61-66.

Joanna Angiel, (2008). Rzeka Wisła w szkolnej edukacji geograficznej - fakty i refleksje. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 39, s. 23-34.

J. Angiel, (2007). Postrzeganie rzeki Wisły jako wartości przyrodniczej i kulturowej w aspekcie edukacji geograficznej. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego., s. 0-0.

Joanna Angiel, (2007). Wisła i jej brzegi - skarb czy problem? Zajęcia terenowe nad rzeką. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 4, s. 27-32.

Joanna Angiel, (2007). Lekcje w terenie. Skuteczna forma kształcenia geograficznego. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 4, s. 5-11.

Joanna Angiel, (2006). Bogactwo pomysłów, technik pracy i jej efektów - finał konkursu. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 4, s. 37-39.

Joanna Angiel, (2006). Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe na Mazowszu - powołanie i zadanie dla nauczycieli geografii. DRAMA. PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW., Zeszyt: 49, s. 25-34.

Joanna Angiel, (2006). The role of didactic trails in geographical education in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 277-286.

Ochrona dziedzictwa kulturowego
Dydaktyka geografii III i IV etapu
Dydaktyka przyrody i geografii I
Ochrona dziedzictwa kulturowego
Podstawy dydaktyki
ZAINTERESOWANIA

• geografia humanistyczna

• rzeki, w tym – Wisła; krajobrazy kulturowe

• dydaktyka geografii, edukacja regionalna, edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju