PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Awramiuk-Godun Alina

Tytuł/Stopieńdr
ImięAlina
NazwiskoAwramiuk-Godun
Jednostka Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej
Telefon225521513
Pokój103
Emailalina.awramiuk@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
Wykształcenie:
1993-1997 Liceum Ogólnokształcące z Białoruskim Językiem Nauczania im. B. Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim.
1997-2002 Studia magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Praca magisterska pt. Środowisko przyrodnicze a rozmieszczenie miast w Jakucji .
2003-2007 Studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Rozprawa doktorska pt. Percepcja „własnego regionu” przez uczniów a edukacja regionalna.

Doświadczenie zawodowe:
2002-2007 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Zespół ds. Analiz i Prognozowania Kadr Oświaty, stanowisko - specjalista
2008-2012 XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, nauczyciel geografii
Od 2007 Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Zakład Dydaktyki Geografii i Krajoznawstwa; Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, stanowisko - adiunkt

Staże i stypendia naukowe:
Staż zagraniczny na Uniwersytecie Karola w Pradze w ramach programy stypendialnego „Nowoczesny Uniwersytet”, 24.09-02.10.2011.

Nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienie pracy magisterskiej z zakresu geografii krajów rozwijających się, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, 2003.
Wyróżnienie rozprawy doktorskiej Nagrodą Dziekana, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa, 2008.
Laureatka IV Edycji Konkursu Stypendialnego dla najlepszych młodych doktorów, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa, 2012.

Książki

Alina Awramiuk, (2009). Pogranicze kultur. Percepcja "własnego regionu" przez uczniów a edukacja regionalna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały w książkach

Alina Awramiuk-Godun, Mirosław Mularczyk, (2012). Motywy wyboru studiów geograficznych. Analiza porównawcza dwóch ośrodków akademickich: Warszawy i Kielc.. [w:] Wybrane problemy akademickiej i szkolnej edukacji geograficznej.. s. 0-0. Łódź-Toruń: Komisja Edukacji Geograficznej PTG.

Alina Awramiuk-Godun, (2012). Developing students intercultural competences in the context of the higher education reform in Poland. [w:] Problemy razbitia Baltijskogo Regiona.. s. 0-0. Velikij Novgorod: RIS NovGU.

Alina Awramiuk, (2011). Zróżnicowanie kulturowe Polski a kształcenie geograficzne. [w:] Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej. s. 0-0. Białystok: Trans Humana.

Alina Awramiuk, (2010). O potrzebie uwzględniania tematyki dotyczącej miast pogranicza w edukacji geograficznej. [w:] Miasto w edukacji geograficznej. s. 0-0. Instytut Geografii UJK Kielce.

Magdalena Fuhrmann, Alina Awramiuk, (2010). Sytuacja społeczno-ekonomiczna dzielnic Warszawy a oferta zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych. [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. s. 0-0. Łódź: Oddział Łodzki PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ.

Alina Awramiuk, (2009). The regional identity of the students in a cultural frontier (on the example of the Eastern Poland). [w:] Global Changes: their Regional and Local Aspects. s. 0-0. Warsaw: University of Warsaw.

Alina Awramiuk, (2008). Własny region w wyobrażeniach uczniów na obszarze kulturowego pogranicza. [w:] Polska dydaktyka geografii. Idee-tradycje-wyzwania.. s. 0-0. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski.

Alina Awramiuk, (2007). Percepcja miejsca zamieszkania przez uczniów województwa podlaskiego. [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Alina Awramiuk, (2007). Treści regionalne w programach nauczania i podręcznikach szkolnych geografii w gimnazjum. [w:] Kształcenie geograficzne we współczesnym świecie. Różnorodność koncepcji kształcenia geograficznego.. s. 0-0. Kielce: Instytut Geografii, Akademia Świętokrzyska.

Artykuły w czasopismach

Bartłomiej Iwańczak, Alina Awramiuk-Godun, (2015). Wizualizacja kartograficzna krajobrazu pogranicza kulturowego - źródła i metody. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Tom: 27, s. 95-108.

Tomasz Wites, Alina Awramiuk-Godun, (2015). Vosprijatie obrazov Rossii i Polszi studentami univeristetov. SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA. Tom: 371, Zeszyt: 3, s. 113-119.

Tomasz Wites, Alina Awramiuk-Godun, Oleg Mulava, (2013). Rossia i Rossijanie glazami polskih studentov. VESTNIK SANKT-PETERBURGSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 7 GEOLOGIYA GEOGRAFIYA. Tom: 7, Zeszyt: 1, s. 98-107.

Tomasz Wites, Alina Awramiuk-Godun, (2013). The Image of Russia and Russians as seen by Polish university students. Quaestiones Geographicae. Tom: 32, Zeszyt: 2, s. 91-103.

Alina Awramiuk-Godun, (2013). Rozmieszczenie obiektów sakralnych jako kryterium wyznaczania zasięgu krajobrazu pogranicza kulturowego. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Tom: 19, s. 62-72.

Alina Awramiuk-Godun, Mirosław Mularczyk, (2012). Reasons for choosing geography studies. Comparative analysis of two academic centres: Warsaw and Kielce. Miscellanea Geographica. Tom: 16, Zeszyt: 1, s. 1-17.

Alina Awramiuk, (2011). Curriculum reform and the educational content in geography within Polish cultural diversity. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 48, s. 137-148.

Alina Awramiuk, Magdalena Fuhrmann, (2010). Socio-economic conditions in Warsaw districts and the availability of extracurricular activities in primary schools. Miscellanea Geographica., Zeszyt: 14, s. 283-294.

Alina Awramiuk, (2009). Terminy geograficzne „okolica” i „region” w rozumieniu uczniów oraz autorów podręczników szkolnych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 42, s. 213-223.

Alina Awramiuk, (2008). Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 3, s. 5-10.

Alina Awramiuk, (2008). Zasięg przestrzenny obszaru znanego gimnazjalistom z północno-wschodniej części województwa podlaskiego.. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA. Tom: 38, s. 33-40.

Alina Awramiuk, (2008). Pogranicza kulturowe w nauczaniu geografii Polski. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 39, s. 35-42.

Alina Awramiuk, (2008). Research on selected issues of cultural influence on education on the frontier of eastern Poland. LOGOS-A JOURNAL OF CATHOLIC THOUGHT AND CULTURE., s. 177-183.

Alina Awramiuk, (2007). Szkolnictwo mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce w roku szkolnym 2006/2007. Języki Obce w Szkole., Zeszyt: 5, s. 86-95.

Alina Awramiuk, (2005). Edukacja regionalna na przykładzie mniejszości białoruskiej w Polsce. GAZETA SZKOLNA., Zeszyt: 31-32, s. 26-27.

Alina Awramiuk, (2005). Nauczamy o własnym regionie - czyli właściwie o czym?. GEOGRAFIA W SZKOLE. Tom: LXVIII, Zeszyt: 2/290, s. 27-31.

Alina Awramiuk, (2005). Szkolnictwo dla mniejszości narodowych i etnicznych w roku szkolnym 2004/2005. Języki Obce w Szkole., Zeszyt: 5, s. 47-55.

Dydaktyka przyrody II
Geografia ekonomiczna
Dydaktyka przyrody i geografii I
Pogranicza kulturowe - specyfika, różnorodność, tożsamość mieszkańców
- pogranicze kulturowe, krajobraz kulturowy na obszarach pogranicza
- mniejszości narodowe i etniczne w Polsce
- edukacja regionalna a kształtowanie tożsamości uczniów
- dydaktyka geografii