PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Braun Barbara

Tytuł/Stopieńdr
ImięBarbara
NazwiskoBraun
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520673
Pokój213
Emailbjbraun@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Barbara Braun, Agnieszka Sosnowska, (2009). Charakterystyka próchnicy jako wskaźnika procesów erozji w glebach użytkowanych rolniczo. [w:] Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego. Konferencja Naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego. s. 0-0. Lublin: Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Oddział PAN w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Barbara Braun, (2008). Wpływ użytkowania rolniczego na zawartość materii organicznej w glebach na przykładzie Pojezierza Kaszubskiego i okolic Płocka. [w:] Związki próchniczne i minerały ilaste w ekosystemach i ochronie środowiska. s. 0-0. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Barbara Braun, (2006). Zmiany zawartości materii organicznej w glebach użytków rolnych w okolicach Płocka. [w:] Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Artykuły w czasopismach

Barbara Braun, (2013). Wybrane właściwości gleb w różnych formach użytkowania rolniczego w krajobrazie falistym (na przykładzie okolic Bytowa, województwo pomorskie). Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 38, s. 63-68.

Barbara Braun, Justyna Brzozowska, (2012). Natural conditions for the development of sustainable agriculture in the eastern part of the Łowicko-Błońska plain. Miscellanea Geographica. Tom: 16, Zeszyt: 1, s. 5-10.

Barbara Braun, Justyna Brzozowska, (2012). Natural conditions of the sustainable agriculture development in the eastern part of the Łowicko-Błońska Plain. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 391-394.

Barbara Braun, (2011). Współczesne zmiany właściwości gleb rolniczych w krajobrazie młodoglacjalnym. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 46, s. 93-106.

J. Brzozowska, B. Braun, (2011). Natural conditions of the sustainable agriculture development in the eastern part of the Lowicko-Blonska Plain. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 0-0.

Barbara Braun, Michał Osowiec, (2011). Walory przyrodnicze i edukacyjne rezerwatu przyrody. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 27, s. 415-420.

Barbara Braun, Michał Osowiec, (2011). Walory przyrodnicze i dydaktyczne ścieżki edukacyjnej. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 27, s. 409-413.

Barbara Braun, (2011). Changes in soils used for agriculture and wastelands in the Gałęzowo-Niepoględzie catena (in Bytów region – NW Poland). Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 363-366.

Barbara Braun, (2010). Colluvic umbrisols as a result of the erosion process of rolling and hilly country in agricultural area. Miscellanea Geographica., Zeszyt: 14/2010, s. 213-219.

Barbara Braun, (2010). Właściwości gleb użytkowanych rolniczo w pasie Pojezierza Pomorskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 26, s. 231-243.

Barbara Braun, (2008). Impact of Agricultural Use on Chosen Soil Properties. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 153-162.

Barbara Braun, (2006). Konferencja naukowa Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych teoria i praktyka - Busko Zdrój, 2-4.VI.2005. Przegląd Geograficzny. Tom: 78, s. 164-165.

Barbara Braun, (2004). Plough as the Resulth of the Agricurtural Land Use. Miscellanea Geographica., s. 63-69.

Rozwój zrównoważony a planowanie regionalne