PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Derek Marta

Tytuł/Stopieńdr
ImięMarta
NazwiskoDerek
Jednostka Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
Telefon225520626
Pokój204C
Emailm.derek@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 13:15-14:15
Pełnione funkcje
WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE
2008: uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi (rozprawa doktorska pt: „Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce"), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski - PDF pracy dostępny w zakładce "działalność" Zakładu

2005: uzyskanie tytułu magistra gospodarki przestrzennej (praca magisterska pt. „Sytuacja finansowa gmin turystycznych w Polsce na wybranych przykładach", nagroda Ministra Gospodarki za najlepszą pracę magisterską z zakresu gospodarki turystycznej), Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski

2003: uzyskanie tytułu magistra geografii w zakresie geografii turyzmu i hotelarstwa (praca magisterska pt. „Strategia rozwoju turystyki w gminie Wierzchlas"), Katedra Geografii Miast i Turyzmu, Uniwersytet Łódzki; medal za „chlubne studia"

1998: złożony egzamin dojrzałości w IV Liceum Ogólnokształcącym im. E. Sczanieckiej w Łodzi


PRACA
od 2008: adiunkt na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

2004-2005: Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego; administracja programów stypendialnych

2003: biuro podróży Dialekt w Łodzi; obsługa klientów i organizacja imprez turystycznych

STAŻE NAUKOWE
2013: dwutygodniowy staż naukowy w Institut de Recherche et d Études Supérieures du Tourisme de l Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (Paryż, Francja) pod kierunkiem prof. Marii Gravari-Barbas, w ramach projektu pt.: Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego.

2005, 2006: tygodniowe pobyty w Katedra Sociální Geografie a Regionálního Rozvoje na Uniwersytecie Karola w Pradze (Czechy) w ramach prowadzonej od 1988 roku ciągłej współpracy naukowo-badawczej między WGiSR UW a Katedrą Geografii Społecznej i Rozwoju Regionalnego (Katedra Sociální Geografie a Regionálního Rozvoje) na Uniwersytecie Karola w Pradze


UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH
2014-2017: Udział w projekcie „Wpływ wielkich imprez na rozwój regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (kierownik projektu: dr hab. Marek Kozak, prof. UW)

2013-2016: Udział w projekcie badawczym "Wykorzystanie koncepcji ecosystem services na potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki na przykładzie obszarów pojeziernych", kierownik projektu: Sylwia Kulczyk; projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki

2012-2014: Kierownik projektu badawczego pt. Miejski recyckling. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego w polskich miastach, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki

2008: Kierownik projektu badawczego realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe SPATIUM pt. Territorial Consolidation Reform in Georgia

2007-2008: Rola turystyki w rozwoju regionalnym. Czynniki sukcesu. Projekt finansowany przez KBN (grant MNiSW nr N11400832/0322, kierownik grantu: dr Marek Kozak). Pracownik merytoryczny.

2006: Innowacyjność samorządów lokalnych w konkurowaniu o zewnętrzne czynniki rozwoju. Projekt realizowany wspólnie z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w Olsztynie; w ramach działania 2.6 ZPORR, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownik sekretariatu projektu i pracownik merytoryczny

2005-2006: Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności. Projekt realizowany wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko - Mazurskim i Warmińsko - Mazurskim Urzędem Marszałkowskim; realizowany w ramach działania 2.6 ZPORR, finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracownik merytoryczny, m.in. opracowanie: „Branża turystyczna źródłem konkurencyjności Warmii i Mazur? Porównanie europejskie"

RAPORTY I EKSPERTYZY
2014: udział w przygotowywaniu „Diagnozy obszaru metropolitalnego Warszawy” na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie (członek zespołu firmy Geoprofit)

2013: opracowanie eksperckie na temat: „Środowisko przyrodnicze Wielkich Jezior Mazurskich jako podstawa zrównoważonego rozwoju” w ramach prac nad strategią dla obszaru Wielkich Jezior Mazurskich, na zlecenie firmy Geoprofit (z Sylwią Kulczyk)

2008: raport diagnostyczny: Proces opracowania i realizacji budżetu Warszawy a społeczna strategia miasta na zlecenie Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (współautorzy: Paweł Swianiewicz, Julita Łukomska)

2007: Ekspertyza na temat: Governance practices in rural municipalities in Poland na zlecenie Local Government Initiative, Open Society Institute w Budapeszcie (współautor: Adam Mielczarek)

2006: Analiza ekspercka w ramach programu LEADER+ Analiza turystyczna obszarów wiejskich powiatu kwidzyńskiego

2006: opracowanie diagnostyczne "Ocena atrakcyjności Małopolski jako destynacji turystycznej na tle innych regionów krajowych i zagranicznych w ramach prac nad przygotowaniem projektu „Strategii Rozwoju Turystyki Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013”

WYRÓŻNIENIA
2013: laureatka programu stypendialnego dla najlepszych uczestników studiów doktoranckich i młodych doktorów na Uniwersytecie Warszawskim

2005: laureatka konkursu o nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę magisterską
z zakresu gospodarki turystycznej

Książki

Andrzej Kowalczyk, Marta Derek, (2010). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: WN PWN.

Rozdziały w książkach

Marta Derek, (2014). Miejska przestrzeń czasu wolnego. [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 210-217. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta Derek, (2014). Miejska przestrzeń czasu wolnego. [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta Derek, (2013). Współczesne uwarunkowania rozwoju turystyki na miejskich terenach poprzemysłowych. [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. s. 0-0. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński.

Marta Derek, (2012). Przestrzeń czasu wolnego w obiektach poprzemysłowych na warszawskiej Pradze. Pomysł na sukces?. [w:] Turystyka. Moda na sukces. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marta Derek, (2012). Przemiany przestrzenno-funkcjonalne na warszawskim Powiślu w kontekście koncepcji gentryfikacji. [w:] Procesy gentryfikacji w mieście.. s. 101-112. Łódź: WUŁ.

Marta Derek, (2012). Przemiany przestrzenno-funkcjonalne na warszawskim Powiślu w kontekście koncepcji gentryfikacji. [w:] Procesy gentryfikacji w mieście.. s. 101-112. Łódź: WUŁ.

Marta Derek, (2011). Od miasta przemysłowego do miasta rozrywki? Turystyka, rozrywka i miasto polskie w latach 1989-2009. [w:] Turystyka polska w latach 1989-2009. s. 0-0. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Marta Derek, (2011). Turystyka przemysłowa jako forma turystyki zrównoważonej. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki: Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Poznań: Wyd. Naukowe Bogucki.

Marta Derek, (2011). Przestrzeń czasu wolnego w przestrzeni publicznej miasta. [w:] Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marta Derek, (2010). Turystyka przemysłowa. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Marta Derek, (2010). Turystyka przemysłowa. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Marta Derek, (2009). Tourism in the development policy of local government in the Warmia and Mazury region. [w:] Global changes: their local and regional aspects. s. 0-0. Warszawa: Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Andrzej Kowalczyk, Marta Derek, (2009). Turystyka kulturowa w świetle koncepcji klastra turystycznego. [w:] Turystyka i kultura. Wspólnie zyskać!. s. 0-0. Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa.

Marta Derek, (2008). Walory turystyczne jako czynnik turystycznej konkurencyjności regionów w Polsce. [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. s. 0-0. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Marta Derek, Andrzej Kowalczyk, (2008). Czy „drugie domy” mogą być czynnikiem rozwoju lokalnego?. [w:] Społeczności lokalne a turystyka. Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne. s. 0-0. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Marta Derek, (2008). Polish solectwo – A Latent Field for Rural Governance. [w:] Mind Your Own Business! Community Governance in Rural Municipalities. s. 0-0. Budapeszt: Local Government and Public Service Reform Initiative, OSI.

Marta Derek, (2008). Turystyka kulturowa a rozwój gospodarczy, czyli: czy Frombork żyje z turystyki?. [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. s. 179-197. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Marta Derek, (2008). Funkcja turystyczna – refleksje nad zagadnieniem i jej związek z dochodami gmin w Polsce. [w:] Społeczności lokalne a turystyka. Aspekty społeczne, kulturowe, ekonomiczne. s. 0-0. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Marta Derek, (2007). Gmina turystyczna - ujęcie metodologiczno-metodyczne. [w:] Studia nad turystyką. Prace ekonomiczne i społeczne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. s. 0-0. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marta Derek, (2006). Konkurencyjność Warmii i Mazur a branża turystyczna. Porównanie europejskie. [w:] Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur. s. 0-0. Warszawa-Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Marta Derek, (2005). Rozwój turystyki na obszarach wiejskich a wpływy budżetowe gmin. [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi. s. 0-0. Biała Podlaska: Wyd. PWSZ.

Marta Derek, (2005). Sytuacja finansowa gmin uzdrowiskowych w Polsce. [w:] Kształtowanie funcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. s. 0-0. Słupsk: PAP.

Artykuły w czasopismach

Andrzej Kowalczyk, Marta Derek, (2015). Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Tom: 1, Zeszyt: 1, s. 311-325.

Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Marta Derek, Małgorzata Kowalczyk, (2015). Pomiar marszrutowy jako narzędzie monitoringu aktywności turystycznej. Przykład Wielkich Jezior Mazurskich. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXXIX, s. 111-119.

Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Małgorzata Kowalczyk, Marta Derek, (2014). Ecosystem Services in tourism and recreation. Revisiting the classification problem. Ekonomia i Środowisko. Tom: 4, Zeszyt: 51, s. 84-93.

Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Marta Derek, Małgorzata Kowalczyk, (2014). Zakres i skala w inwentaryzacji usług ekosystemowych dla turystyki i rekreacji na przykładzie żeglarstwa. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 38, s. 135-148.

Marta Derek, (2013). Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 9, s. 5-17.

Marta Derek, (2013). Kierunki rozwoju usług gastronomicznych w warszawskiej dzielnicy Śródmieście. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 52, s. 85-100.

Marta Derek, Katarzyna Duda-Gromada, Paulina Kosowska, Andrzej Kowalczyk, Mikołaj Madurowicz, (2013). Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie. Prace Geograficzne., Zeszyt: 134, s. 7-36.

Andrzej Kowalczyk, Marta Derek, (2012). Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centrów wielkich miast związane z turystyką i rekreacją. Turystyka i Rekreacja., Zeszyt: 8, s. 17-30.

Marta Derek, (2012). Przestrzeń czasu wolnego w przestrzeni publicznej miasta. WYSOKIE OBCASY (DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ)., Zeszyt: XXIV, s. 141-147.

Marta Derek, (2011). Warszawska Praga jako miejska przestrzeń eksploracji turystycznej. TURYSTYKA I HOTELARSTWO., Zeszyt: 16, s. 9-30.

Marta Derek, (2007). Od wioski rybackiej po turystyczną enklawę? Turystyka a rozwój lokalny na przykładzie Mikołajek. Studia Regionalne i Lokalne., Zeszyt: 2 (28), s. 112-127.

Marta Derek, (2006). Polish Border Communes – Fiscal Slack or Fiscal Stress?. ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE. Tom: 49, s. 105-113.

Marta Derek, (2006). Opłata miejscowa - niewykorzystana szansa. Finanse Komunalne. Tom: 84-85, Zeszyt: 1-2, s. 64-74.

Marta Derek, Andrzej Kowalczyk, Paweł Swianiewicz, (2005). Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce, na przykładzie miast średnich. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 35, s. 199-218.

(2013) Wykorzystanie koncepcji ecosystem services na potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki na przykładzie obszarów pojeziernych; Okres: 2013-2016; [uczestnik]; UMO-2012/07/B/HS4/00306,
(2013) Miejski recycling. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego w polskich miastach; Okres: 2012-2014; [koordynator]; UMO-2011/03/B/HS4/03878,190200-501-66-4225
(2012) Miejski recycling. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego w polskich miastach; Okres: 2012-2014; [koordynator]; ,190200-501-66-4225
Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
Seminarium licencjackie I
Sustainable development - between global and local perspectives (ERASMUS)
Zagospodarowanie turystyczne
Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
Marketing terytorialny
Polityka turystyczna w krajach UE
Proseminarium licencjackie
Rozwój lokalny
Samorząd terytorialny II
Seminarium licencjackie II
Współczesne trendy w rozwoju turystyki
czas wolny i turystyka w przestrzeni miasta
turystyka w rozwoju miasta
zagospodarowanie i planowanie turystyczne
turystyka a rozwój lokalny