PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Dudek-Mańkowska Sylwia

Tytuł/Stopieńdr
ImięSylwia
NazwiskoDudek-Mańkowska
Jednostka Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej
Telefon225520648
Pokój122A
Emails.mankowska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) wtorek 11:30-13:00
(2017L) środa 11:30-13:00
Pełnione funkcje
I. Wykształcenie:

1999 – 2004 Studia magisterskie - Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski
- magister geografii w zakresie geografii ekonomicznej,
- ukończony Uzupełniający Kurs Ochrony Środowiska
- uprawnienia pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczycielskiego

2004 – 2008 Studia doktoranckie - Wydział
Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski
- stopień naukowy: doktor nauk o Ziemi w zakresie geografia

II. Pobyty stypendialne i staże:

Stypendium badawcze na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji, 24.07-3.08.2011.

Stypendium stażowe na Uniwersytecie Karola w Pradze, 22-30.09.2011.

Stypendium badawcze na Uniwersytecie Wiedeńskim, 3-9.09.2012.

Staż w przedsiębiorstwie Ageron Polska, Staż w ramach projektu "Staż Sukcesem Naukowca”, 1.04-29.08.2014.

III. Nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej nagrodą Dziekana, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2008.

Wyróżnienie rozprawy doktorskiej w konkursie miesięcznika "Samorząd Terytorialny" na najlepsze prace doktorskie, Warszawa, 2009.

Laureatka III Edycji Konkursu Stypendialnego dla najlepszych młodych doktorów, w ramach projektu „Nowoczesny Uniwersytet – kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego”, Warszawa, 2011.

Książki

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Anna Julia Dąbrowska, Sylwia Dudek-Mańkowska, Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, Marta Lackowska, Mariusz Kowalski, Paulina Nowicka, Jerzy Solon, Dariusz Świątek, (2012). Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2012). Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Gdańsk: Agencja Rozwoju Pomorza.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2011). Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały w książkach

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2014). Quality of life in Diverse Neighbourhoods: The Case of Warsaw. [w:] Urban Challenges in a Compex World. Book of Abstracts. s. 25-25. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2014). Quality of life in Diverse Neighbourhoods: The Case of Warsaw. [w:] Cities in a Complex World: Problems, Challenges and Prospects. s. 73-82. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2014). Postrzeganie zróżnicowania społecznego i jakości życia przez mieszkańców centrum, osiedli blokowych i peryferii – przykład Warszawy. [w:] Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej. s. 317-328. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2014). „My” i „oni” w Warszawie – zróżnicowanie metropolitalnej społeczności w świadomości mieszkańców. [w:] Miasta. Społeczne aspekty funkcjonowania. s. 337-350. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2012). Różnorodność społeczna - źródło konfliktów czy czynnik aktywizujący mieszkańców? Wybrane osiedla heterogeniczne i homogeniczne społecznie w Warszawie w oczach mieszkańców. [w:] Procesy gentryfikacji kontra procesy wykluczenia społecznego w polskich miastach. s. 175-185. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2011). Koncepcja wizerunku miasta. [w:] Kreowanie wizerunku miast. s. 42-67. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2011). Sektor kreatywny w przestrzeni turystycznej Warszawy. [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany.. s. 165-173. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, (2010). Wpływ lokalizacji centrów handlowych na organizację czasu wolnego młodzieży w Warszawie. [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 367-377. Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd m.st. Warszawy.

Magdalena Fuhrmann, Sylwia Dudek-Mańkowska, (2010). Wpływ lokalizacji centrów handlowych w Warszawie na organizację czasu wolnego młodzieży. [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd m.st. Warszawy.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, (2009). Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne. [w:] Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!. s. 269-282. Łódź: Wydawnictwo WSTH w Łodzi.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2009). Turystyczny wizerunek Warszawy a potencjał kulturalny miasta. [w:] Kultura i turystyka razem, ale jak?. s. 93-111. Łódź: Wydawnictwo WSTH w Łodzi.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Katarzyna Duda-Gromada, (2009). Region winiarski Małopolskiego Przełomu Wisły jako produkt turystyczny. [w:] Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!. s. 189-202. Łódź: Wydawnictwo WSTH w Łodzi.

Katarzyna Duda-Gromada, Sylwia Dudek-Mańkowska, (2007). Wydarzenia kulturalne jako element promocji turystycznej miast. [w:] Kultura i Turystyka, razem czy oddzielnie?. s. 191-204. Łódź: Wydawnictwo WSTH w Łodzi.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2007). Instytucjonalne metody kreowania wizualnego wymiaru miasta. Reklama zewnętrzna w Warszawie. [w:] Wizualność miasta. Wytwarzanie Miejskiej Ikonosfery. s. 299-310. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2007). Wizerunek Warszawy w świadomości mieszkańców. [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 277-0. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2007). Funkcje wybranych centrów handlowych w Warszawie. [w:] Nowe przestrzenie w mieście ich organizacja i funkcje. s. 245-254. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2007). Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz miejskich. [w:] Materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów. s. 151-155. Lublin: Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2005). Infrastruktura kultury w strefie podmiejskiej Warszawy. [w:] XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. s. 143-152. Łódź: Wydawnictwo Uniwesytetu Łódzkiego.

Artykuły w czasopismach

Sylwia Dudek-Mańkowska, Aleksandra Balkiewicz-Żerek, (2015). Siła marki miejsca. MARKETING I RYNEK. Tom: 6/2015, s. 14-23.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, (2012). Rewitalizacja Powiśla w Warszawie. Przemiany funkcjonalno-przestrzenne a percepcja zachodzących zmian. PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy. Tom: 4/2012, s. 39-50.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, (2012). From concepts to practical tools of support: Development of the creative sector in Warsaw. Quaestiones Geographicae. Tom: 4, Zeszyt: 31, s. 125-132.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Aleksandra Jadach-Sepioło, (2012). Rewitalizacja w Warszawie. Doświadczenia i perspektywy. PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy. Tom: 4/2012, s. 27-38.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Marta Lackowska, (2012). Konflikty społeczne na Mazowszu - identyfikacja oraz próba oceny ich wpływu na rozwój lokalny. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 10, s. 125-144.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar, (2012). Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 11, s. 147-157.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2011). Kształtowanie turystycznego wizerunku miasta. Turystyka i Rekreacja. Tom: 1, Zeszyt: 5, s. 5-23.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, (2011). Potential and Conditions for the Development of the Creative Sector in Warsaw. Miscellanea Geographica. Tom: 21, Zeszyt: 15, s. 171-186.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2010). Shopping centres in the Warsaw Metropolitan Area. AUC Geographica. Tom: 1-2, s. 35-47.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Frantiąek Križan, (2010). Shopping centres in Warsaw and Bratislava: comparison analysis. Miscellanea Geographica. Tom: 14, s. 229-239.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2009). Wizerunek Warszawy w świadomości przedsiębiorców. Prace Geograficzne., Zeszyt: 121, s. 97-106.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2009). Promowany i postrzegany wizerunek Warszawy. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 42, s. 135-152.

Magdalena Fuhrmann, Sylwia Dudek-Mańkowska, (2009). Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie. TURYSTYKA I HOTELARSTWO., Zeszyt: 14, s. 0-0.

Sylwia Dudek-Mańkowska, (2008). Image of Warsaw in the consciousness of its inhabitants, entrepreneurs and tourists. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 177-185.

(2015) „Dobre praktyki w zakresie podnoszenia świadomości innowacyjnej, polityki wspierania produktów regionalnych i marketingu terytorialnego”; Okres: 2015-2015; [współpracujący]; ,
(2014) Eurobarometr: lista najbardziej poszukiwanych zawodów w regionie Południowego Bałtyku; Okres: 2014-2015; [uczestnik]; ,
(2014) Czynniki sprzyjające i bariery mobilności na rynku pracy w szczególności obszaru metropolitalnego Trójmiasta; Okres: 2014-2014; [uczestnik]; ,
(2014) Delimitacja miejskich obszarów funkcjonalnych Włocławka oraz wsparcie ich rozwoju poprzez przygotowanie dokumentów planistyczno-strategicznych; Okres: 2014-2014; [współpracujący]; ,
(2013) Zróżnicowanie społeczne a jakość życia mieszkańców na przykładzie wybranych obszarów społecznych w Warszawie; Okres: 2013-2014; [koordynator]; ,
(2013) JESSICA 2014-2020 Evaluation Study for Polish Regions; Okres: 2012-2013; [współpracujący]; ,
(2013) Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BTOM); Okres: 2012-2013; [współpracujący]; ,
(2013) Weryfikacja analizy SWOT/TOWS na potrzeby opracowania dotyczącego potencjałów i specjalizacji województwa mazowieckiego (ekspertyza); Okres: 2013-2013; [koordynator]; ,
(2013) Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego (ekspertyza); Okres: 2013-2013; [koordynator]; ,
(2012) Strategie promocji Warszawy; Okres: 2012-2013; [koordynator]; ,
(2012) Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza – wskazanie 5 najważniejszych dla gospodarki Mazowsza sektorów w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych; Okres: 2012-2013; [współpracujący]; ,
(2012) Ewaluacja postępów w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005 – 2013 (stan na rok 2010); Okres: 2012-2012; [współpracujący]; ,
(2012) Strategia Promocji Marki Zakopane na lata 2012-2020; Okres: 2012-2012; [współpracujący]; ,
(2012) Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim w ramach projektu „Sieć kreatywnego biznesu” ; Okres: 2011-2012; [współpracujący]; ,
(2012) Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BTOM); Okres: 2012-2013; [współpracujący]; ,
(2012) Relacje społeczności lokalnych z KGHM; Okres: 2012-2012; [współpracujący]; ,
(2011) Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza; Okres: 2010-2011; [uczestnik]; ,
(2011) Sieci kreatywnego biznesu; Okres: 2011-2012; [uczestnik]; ,
(2010) Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza; Okres: 2010-2011; [uczestnik]; ,
(2010) Strategia Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata 2010-2020; Okres: 2010-2010; [uczestnik]; ,
Kształtowanie ładu przestrzennego
Proseminarium licencjackie (E)
Współczesne procesy urbanizacji
Seminarium licencjackie (E)
- przeobrażenia struktur przestrzennych i społecznych miast
-różnorodność społeczna w miastach
- procesy suburbanizacji
- jakość życia w miastach
- marketing terytorialny