PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Dudek Anna

Tytuł/Stopieńdr
ImięAnna
NazwiskoDudek
Jednostka Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Telefon225523242
Pokój201
Emailadudek@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 10:00-13:00
(2017L) czwartek 11:30-12:30
Pełnione funkcje

Książki

Anna Dudek, (2008). Społeczno – gospodarcze uwarunkowania ochrony przyrody w rezerwatach i parkach narodowych Afryki. Warszawa: Uniwersytet Warszawski WGiSR.

Rozdziały w książkach

Izabella Łęcka, Anna Dudek, (2013). Badania terenowe w oazach Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. [w:] Szczęśliwi i biedni. Wieś i rolnictwo wobec współczesnych wyzwań rozwojowych. s. 0-0. Warszwa: WUW.

Anna Dudek, (2012). Aneks: Państwa świata – wybrane dane i wskaźniki. [w:] Rocznik Strategiczny 2011/12. s. 0-0. Warszawa: Scholar.

Anna Dudek, (2012). Ochrona środowiska a rozwój. [w:] Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Dudek, (2011). Zagrożenia środowiska naturalnego w Trzecim Świecie. [w:] Kraje rozwijające się na początku XXI wieku. Wybrane problemy.. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersyteu Warszawskiego.

Anna Dudek, (2011). Państwa świata – podstawowe wskaźniki społeczne i ekonomiczne. [w:] Rocznik Strategiczny 2010/2011. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Anna Dudek, (2010). Państwa świata – podstawowe wskaźniki społeczne i ekonomiczne. [w:] Rocznik Strategiczny 2009/2010. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Anna Dudek, (2010). Ochrona przyrody na wybranych obszarach chronionych Tanzanii. [w:] Pomoc Rozwojowa. s. 0-0. Warszawa: Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Anna Dudek, (2010). Studia przypadków społeczności lokalnych w Afryce i Azji – przykłady programów rozwojowych wokół obszarów chronionych. [w:] Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce. s. 0-0. Łódź: Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Katedra Socjologii Szkoły Głównej Handlowej.

Anna Dudek, (2009). Czy obszary chronione są naprawdę chronione? Stan środowiska w afrykańskich parkach narodowych i rezerwatach na początku XXI wieku. [w:] Afryka na progu XXI w. Polityka. Zagadnienia społeczne i gospodarcze. s. 0-0. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne.

Anna Dudek, (2008). Socio-economic conditions of conservation in African protected areas. [w:] Building together our territories, Abstracts. s. 0-0. Tunis: 31st International Geographical Congress, Tunis 2008, August 12-15.

Anna Dudek, (2008). Uwarunkowania ochrony przyrody w Afryce. [w:] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia fizyczna. s. 0-0. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Anna Dudek, (2007). Who is to benefit from protected areas? The example of Africa.. [w:] The State and Development in Africa and Other Regions: Past and Present: Studies and Essays in Honour of Professor Jan J. Milewski. s. 0-0. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Anna Dudek, (2006). Eksploatacja zasobów przyrody. [w:] Encyklopedia Szkolna. Geografia. s. 0-0. Warszawa: WSiP.

Anna Dudek, (2006). Geografia zwierząt. [w:] Encyklopedia Szkolna. Geografia. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Anna Dudek, (2006). Ochrona środowiska przyrodniczego. [w:] Encyklopedia szkolna. Geografia. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Anna Dudek, (2005). Zagrożenia i szanse ochrony przyrody na obszarach morskich parków narodowych Afryki. [w:] Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. s. 0-0. Szczecin: Oficyna IN PLUS.

Anna Dudek, (2005). Południowe zasoby i północne decyzje. Afrykańskie dylematy ochrony środowiska. [w:] Północ wobec Południa. Południe wobec Północy. s. 0-0. Warszawa: ASPRA-JR.

Marcin Wojciech Solarz, Anna Dudek, (2005). Farafra at the Turn of a New Era. Opportunities, Barriers and Consequences of Communication with Outside World. [w:] Development in the Desert, A Case Study of Farafra Oasis, Egypt. s. 0-0. Waqrszawa: Wyd.UW.

Anna Dudek, (2004). Przykłady działalności organizacji pozarządowych w Afryce.. [w:] organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Anna Dudek, (2004). Ochrona Środowiska w Libii. [w:] Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.. s. 0-0. Warszawa: Wyd. UW.

Anna Dudek, (2004). Transgraniczne "Parki Pokoju" - południowafrykańska szansa na skuteczną ochronę przyrody?. [w:] Badnia geograficzne w poznawaniu środowiska. s. 0-0. Lublin: Wyd. UMCS.

Anna Dudek, (2004). Gorillas for sale? Giving the chance for development to the African National Parks. [w:] One Earth - Many Worlds IGC - UK 2004 Glasgow. s. 0-0. Glasgow: International Geographical Union.

Anna Dudek, (2004). Globalizacja jako czynnik modyfikujący zachowania tubylczej ludnośći obszarw chronionych w różnych regionach śweiata. [w:] Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.. s. 0-0. Warszawa: Wyd. UW.

Anna Dudek, (2003). An Attempt of Comparing Natural Assets in selected African National Parks. [w:] Geographical space at turn of the century. Theoretical and methodological challenges. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGSR UW.

Anna Dudek, (2002). Zmiany przyrodnicze parków narodowych a możliwości ich wykorzystania. [w:] Afryka, Azja, Ameryka Łacińska: wyzwania społeczno - Gospodarcze w XXI. s. 0-0. Warszawa: Multi Print.

Anna Dudek, (2001). Rola turystyki w powstawaniu i funkcjonowaniu parków narodowych na przykładzie wybranych krajów rozwijających się. [w:] Geografia różnorodności - różnorodność w geografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Anna Dudek, (2000). Rozwój turystyki indywidualnej jako antidotum na globalizację ruchu turystycznego na przykładzie parku narodowego Ichleul w Tunezji. [w:] Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Artykuły w czasopismach

Anna Dudek, Tomasz Wites, (2015). Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach niezurbanizowanych Wysp Galapagos. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., Zeszyt: 256, s. 93-111.

Anna Dudek, (2015). Państwa Świata - wybrane dane i wskaźniki. Rocznik Strategiczny. Tom: 20, s. 424-445.

Anna Dudek, (2014). Państwa świata – wybrane dane i wskaźniki. Rocznik Strategiczny. Tom: 19, s. 388-412.

Anna Dudek, (2014). Transgraniczne obszary chronione - problemy i możliwości współpracy. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 54, s. 139-147.

Anna Dudek, (2010). Recenzja: Grzegorz Torzecki. Birma. Królowie i generałowie [Burma. Kings and generals]. ASIA AND PACIFIC STUDIES., Zeszyt: 7, s. 197-199.

Anna Dudek, (2009). Tomasz Wites, Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu [Depopulation Processes in Siberia and Far East] (recenzja). ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 6, s. 167-169.

Anna Dudek, (2009). Determinants of the Nature Protection in Africa. AFRICANA BULLETIN. Tom: 56, s. 165-189.

Anna Dudek, (2007). Społeczne znaczenie obszarów chronionych w Afryce Wschodniej. AFRYKA., Zeszyt: 23, s. 65-78.

Anna Dudek, (2005). Krzyztof Gawlikowski, Małgorzata Ławacz - Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 2, s. 173-175.

Marcin Wojciech Solarz, Anna Dudek, (2004). Farafra u progu nowej ery. Możliwości, bariery i skutki komunikacji ze światem zewnętrznym. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 81, s. 135-143.

Anna Dudek, (2004). Farfara u progu nowej ery. Możliwości, bariery i skutki komunikacji ze światem zewnętrznym. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 81, s. 135-144.

Anna Dudek, (2004). The development of tourism in the protected areas and the exploatation of the natural environment by local communities in africa and asia. Miscellanea Geographica. Tom: 11, s. 255-262.

Anna Dudek, Andrzej Kowalczyk, (2003). Turystyka na obszarach chronionych - szanse i zagrożenia. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 32, s. 117-140.

Anna Dudek, (2002). "Polish Accents" film by Jakub Barura.. AFRICANA BULLETIN. Tom: 50, s. 352-353.

(2016) NOHA Network on Humanitarian Action; Okres: 2008-2017; [współpracujący]; ,
(2015) Network of Humanitarian Assistance (NOHA) International Association of Universities; Okres: 2008-2016; [współpracujący]; ,
(2015) Ras al-Khaimah: An Emirate in Transition; Okres: 2015-2017; [uczestnik]; ,
(2014) Network of Humanitarian Assistance (NOHA) International Association of Universities; Okres: 2008-2014; [współpracujący]; ,
(2014) Rozwój lokalny na obszarach pustynnych. Studia przypadków oaz w Algierii; Okres: 2013-2014; [uczestnik]; ,
(2014) Charakterystyka ruchu turystycznego na Wyspach Galapagos oraz jego wpływu na możliwości rozwojowe społeczności lokalnych; Okres: 2008-2014; [uczestnik]; ,
(2013) Network of Humanitarian Assistance (NOHA) International Association of Universities; Okres: 2008-2014; [współpracujący]; ,
(2012) Network of Humanitarian Assistance (NOHA) International Association of Universities; Okres: 2008-2012; [współpracujący]; ,
(2011) Network of Humanitarian Assistance (NOHA) International Association of Universities; Okres: 2008-2011; [współpracujący]; ,
(2011) Rozwój lokalny na obszarach pustynnych. Przypadek oaz Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; Okres: 2008-2012; [współpracujący]; ,
(2010) NOHA International Seminar on Humanitarian Action; The NOHA Intensive Programme, Postgraduate Programme on Humanitarian Action; Okres: 2008-2010; [współpracujący]; ,
(2010) Rozwój lokalny na obszarach pustynnych. Przypadek oaz Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; Okres: 2008-2012; [uczestnik]; ,
Geografia regionalna
Geografia współczesnego świata
Geography of the World (ERASMUS)
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Globalizacja a obszary chronione
Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich
Planistyczne koncepcje zagospodarowania obszarów chronionych
Rozwój regionalny w dobie globalizacji
Seminarium licencjackie I
Geography of the World (ERASMUS)
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Kultura i społeczeństwo w dobie globalizacji
Problemy gospodarki przestrzennej na obszarach wiejskich
Proseminarium licencjackie
Regiony społeczno-gospodarcze świata
Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Zagospodarowanie obszarów chronionych