PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Durydiwka Małgorzata

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięMałgorzata
NazwiskoDurydiwka
Jednostka Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
Telefon225520500
Pokój204B
Emailmdurydiw@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 13:30-14:30
Pełnione funkcje
WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE
2013: doktor habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie Geografii (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych; rozprawa habilitacyjna pt. Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce),
1997: doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych),
1988: magister w zakresie geografii ekonomicznej (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych)

PRACA
od 1.10.1989 r.- Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych:
- asystent w Zakładzie Geografii Ekonomicznej (1898-1995), w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej (1995-1997)
- adiunkt w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej (1997-2006), w Zakładzie Geografii Turyzmu i Rekreacji (2006-2010)
- starszy wykładowca w Zakładzie Geografii Turyzmu i Rekreacji (od 2010)

UDZIAŁ W BADANIACH NAUKOWYCH
2001: udział w badaniach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich w regionie Las Huastecas (Meksyk) – Universidad Autónoma del Estado de México, Faculdad de Geografía (Toluca) i Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych

2003-2010: badania własne – Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce

STAŻE I STYPENDIA NAUKOWE
1996: krótkoterminowe stypendium na Uniwersytecie w Tübingen (Niemcy),
1995-2002: staże (6) na Uniwersytecie Karola w Pradze (Rep. Czeska) – w ramach umowy dwustronnej między Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego a Přirodovědecką Fakultą Uniwersytetu Karola w Pradze,

Książki

Małgorzata Durydiwka, (2012). Czynniki rozwoju i zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Sylwia Kulczyk, Marta Derek, Andrzej Kowalczyk, Anna Kurkowska, Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Kowalczyk, Wojciech Lewandowski, Małgorzata Durydiwka, (2010). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozdziały w książkach

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2015). Unifikacja versus regionalizm. Cechy współczesnej przestrzeni turystycznej. [w:] Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie. s. 177-193. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Małgorzata Durydiwka, (2015). Funkcja turystyczna obszarów wiejskich w Polsce w badaniach geograficznych. [w:] Turystyka w badaniach geograficznych. s. 109-126. Poznań: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Małgorzata Durydiwka, (2015). Przestrzenie sakralne i sposoby ich wykorzystania we współczesnej turystyce. [w:] Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność. s. 431-444. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Małgorzata Durydiwka, (2014). Etapy i kierunki przekształceń miejscowości uzdrowiskowych w Polsce. [w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata. Strategie, marketing, programowanie. s. 103-117. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Małgorzata Durydiwka, (2014). Cultural heritage and its diversification in spa towns in Poland. [w:] Enhancing competitiveness of V4 historic cities to develop tourism. Aspects of cultural heritage. s. 37-62. Krakow-Debrecen: University of Debrecen.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2013). Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna miasta Konstancin-Jeziorna. [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. s. 0-0. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Małgorzata Durydiwka, (2013). Czynniki rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. s. 0-0. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2011). Między autentycznością a kreacją – tendencje i przyczyny zmian w przestrzeni turystycznej. [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany.. s. 0-0. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Małgorzata Durydiwka, Andrzej Kowalczyk, Sylwia Kulczyk, (2010). Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Małgorzata Durydiwka, (2010). The tourist movement: from centres to peripheries. [w:] Challenges for humanity in the 21st century. s. 0-0. Warszawa: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, Institute of Regional and Global Studies.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2010). Doświadczenia dydaktyczne w zakresie kształcenia studentów na specjalizacji «geografia turyzmu» na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. [w:] Nauka i dydaktyka w turystyce. s. 0-0. Łódź: Wyd. Łódzkiego Towarzystwa Naukowego.

Małgorzata Durydiwka, (2009). Tourism classification of rural areas in Pomeranian region. [w:] Global Changes: Their Regional and Local Aspects. s. 0-0. Warszawa: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2009). Spa i wellness jako nowe (?) funkcje w miejscowościach uzdrowiskowych. [w:] Turystyka uzdrowiskowa. Stan i perspektywy. s. 0-0. Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.

Małgorzata Durydiwka, (2009). Tourism classification of rural areas In Poland (on the example of the Pomeranian region). A methodological proposal. [w:] On the social, economic and spatial transformations of the regions. s. 0-0. Warsaw: University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies.

Małgorzata Durydiwka, (2008). Przestrzenne zróżnicowanie funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki. s. 0-0. Sulechów: Wydawnictwo PWSZ.

Małgorzata Durydiwka, (2008). Walory kulturowe obszarów wiejskich w Polsce i ich wykorzystanie w promocji turystycznej (na przykładzie powiatów gorlickiego i sokólskiego). [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Małgorzata Durydiwka, (2007). Kształtowanie się funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. [w:] Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. s. 0-0. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński,.

Małgorzata Durydiwka, (2006). Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana. Dylematy terminologiczne. [w:] Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu - regionie pogranicza. s. 0-0. Lublin: Kartpol.

Małgorzata Durydiwka, (2005). Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich w Polsce. [w:] Uwarunkowania rozwoju turystyki związanej z obszarami wiejskimi. s. 0-0. Biała Podlaska: Wyd. PWSZ.

Małgorzata Durydiwka, (2005). Zróznicowanie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych. [w:] Kształtowanie funcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. s. 0-0. Słupsk: PAP.

Małgorzata Durydiwka, (2004). Rural tourism as a factor of regional development. [w:] La otra cara de la region: region y desarrollo regional en el contexto de la globalizacion. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Małgorzata Durydiwka, (2004). Turystyka jako przedmiot współpracy regionalnej. [w:] Przekształcania regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. s. 337-346. Wrocław: IGiRR UWrocławski.

Małgorzata Durydiwka, (2003). Możliwości rozwoju turystyki w rejonie Narwiańskiego Parku Narodowego. [w:] Krajonraz - Turystyka - Ekologia. s. 0-0. Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie.

Małgorzata Durydiwka, (2003). Transformations within the ruralareas of the suburban zone of warsaw. [w:] geographical space at the turn of the century. Theoretical and methodological challenges. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGSR UW.

Małgorzata Durydiwka, (2003). Regionalne sieci agroturystycznej a rozwój turystyki wiejskiej. [w:] Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej. s. 0-0. Bydgoszcz: Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.

Małgorzata Durydiwka, (2003). Formy promocji usług agroturystycznych. [w:] Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast. s. 121-129. Koszalin: Wyd. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.

Małgorzata Durydiwka, (2001). Przekształcenia funkcjonalne obszarów wiejskich w Polsce. [w:] Różnorodność w geografii - geografia różnorodności. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Andrzej Wieloński, Małgorzata Durydiwka, (2000). Modern problems in the functioning of industry in Poland with particular reference to metropolitan. [w:] Análisis territorial de los cambios socioeconómicos y medioambientales de las grandes ciudades en las dos últimas décades del siglo XX. s. 111-117. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Artykuły w czasopismach

Małgorzata Durydiwka, (2015). Funkcja turystyczna obszarów wiejskich w województwie pomorskim. Zróżnicowanie i zmiany. Turyzm / Tourism. Tom: 25, Zeszyt: 1, s. 35-41.

Małgorzata Durydiwka, (2015). TOURIST FUNCTION OF RURAL AREAS IN THE POMERANIA PROVINCE. DIVERSITY AND CHANGES. Turyzm / Tourism. Tom: 25, Zeszyt: 1, s. 39-45.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2014). Influence of tourism onthe spatial development of sesside resorts: selected aspects. Turyzm / Tourism. Tom: 24, Zeszyt: 1, s. 59-65.

Małgorzata Durydiwka, (2014). Między tradycją a nowoczesnością. Wybrane aspekty przemian kulturowych pod wpływem turystyki na przykładzie regionów recepcyjnych. Turystyka Kulturowa. Tom: 10, s. 34-51.

Małgorzata Durydiwka, Katarzyna Duda-Gromada, (2014). Wpływ turystyki na rozwój przestrzenny miejscowości nadmorskich. Wybrane aspekty. Turyzm / Tourism. Tom: 24, Zeszyt: 1, s. 65-71.

Małgorzata Durydiwka, (2014). Funkcja turystyczna Lichenia Starego, czyli od miejsca kultu o znaczeniu lokalnym do nowej przestrzeni turystyczno-sakralnej. Peregrinus Cracoviensis. Tom: 25, Zeszyt: 2, s. 43-61.

Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski, (2013). Multiculturalism of Podlasie region and the possibility of its use in tourism. Turystyka Kulturowa. Tom: 6, s. 90-113.

Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski, (2013). Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce. Turystyka Kulturowa. Tom: 6, s. 5-29.

Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski, (2013). Wielokulturowość Podlasia i możliwości jej wykorzystania w turystyce / Małgorzata Durydiwka, Piotr Kociszewski.. Turystyka Kulturowa., s. 5-29.

Małgorzata Durydiwka, (2013). Tourist function in rural areas in Poland. Spacial diversity and changing trends. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 3, s. 5-11.

Małgorzata Durydiwka, (2011). Poziom rozwoju funkcji turystycznej na obszarach wiejskich Podlasia a atrakcyjność środowiska przyrodniczego. Turystyka i Rekreacja. Tom: 5, s. 53-63.

Małgorzata Durydiwka, (2011). Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich. Prace Geograficzne. Tom: 125, s. 37-61.

Małgorzata Durydiwka, (2009). Ruch turystyczny - z centrum ku peryferiom. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 42, s. 59-71.

Małgorzata Durydiwka, (2008). Turystyka religijna. Architektura Krajobrazu., Zeszyt: 7, s. 42-44.

Andrzej Kowalczyk, Małgorzata Durydiwka, (2004). Koncepcja krajobrazu kulturowego oraz możliwości jej wykorzystania w promocji turystycznej. PROBLEMY TURYSTYKI I HOTELARSTWA., Zeszyt: 1 (8) 2004, s. 23-30.

Małgorzata Durydiwka, (2003). Agroturystyka jako forma usług hotelarskich. TURYSTYKA I HOTELARSTWO. Tom: 3, s. 89-100.

Małgorzata Durydiwka, (2003). Turystyka przygodowa. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 32, s. 159-172.

Małgorzata Durydiwka, (2003). Tourism as a factor of the activation the rural areas in Poland. AUC Geographica. Tom: 38, Zeszyt: 1, s. 53-58.

Małgorzata Durydiwka, Bogumiła Lisocka-Jaegermann, (2002). Posibilidades del desarollo del turismo en la region de las Huastecas. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA. Tom: 25, s. 101-114.

Małgorzata Durydiwka, (2002). Kreta jako region turystyczny. TURYZM., Zeszyt: 12/1, s. 75-88.

Stanisław Osiński, Małgorzata Durydiwka, Mirosław Grochowski, (2000). Wybrane aspekty przekształceń strukturalnych w osiedlach Ponidzia. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 249-268.

Mirosław Grochowski, Małgorzata Durydiwka, Stanisław Osiński, (2000). Wybrane aspekty przekształceń strukturalnych we wsiach Pomorza. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 249-268.

Andrzej Wieloński, Małgorzata Durydiwka, Hanna Dziakowska, (1998). Contemporary ownership transformations in Polish agriculture. AUC Geographica. Tom: 32, s. 411-417.

Małgorzata Durydiwka, Hanna Dziakowska, Andrzej Wieloński, (1998). The consequences of the contemporary ownership transformations in Polish agriculture. Miscellanea Geographica. Tom: 8, s. 157-162.

Małgorzata Durydiwka, (1998). Rolnictwo ekologiczne w Polsce jako przykład realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 23, s. 79-105.

Podstawy geografii turyzmu
Przestrzeń turystyczna
Społeczne aspekty kształtowania przestrzeni
Ćwiczenia terenowe w wybranych regionach Polski (Podlasie)
Geografia ekonomiczna
Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
Geografia turystyczna Europy
- turystyka jako funkcja społeczno-gospodarcza miejscowości (regionów)
- turystyka wiejska
- turystyka aktywna
- spa&wellness