PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Gerlée Alina

Tytuł/Stopieńdr
ImięAlina
NazwiskoGerlée
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520673
Pokój213
Emaila.gerlee@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 13:00-14:30
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Alina Gerlée, (2011). Ochrona korytarzy ekologicznych w strategiach rozwoju i planach zagospodarowania przestrzennego województw. [w:] Geograficzne spotkania w drodze – krok trzeci – Warszawa, Materiały III Konferencji Geografów-Doktorantów, 10-11 października 2008 r.. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Alina Gerlée, (2008). Krajobraz i jego walory w polskim prawie oraz percepcji społecznej. [w:] Studia krajobrazowe jako podstawa właściwego gospodarowania przestrzenią. s. 0-0. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.

Alina Gerlée, (2008). Ochrona korytarzy ekologicznych przy inwestycjach drogowych – teoria i praktyka. [w:] Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki, III Konferencja naukowo-techniczna doktorantów i młodych naukowców. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej.

Artykuły w czasopismach

Piotr Gryz, Małgorzata Korczak−Abshire, Alina Gerlée, (2015). First record of the Austral Negrito (Aves: Passeriformes) from the South Shetlands, Antarctica. POLISH POLAR RESEARCH. Tom: 36, Zeszyt: 3, s. 297-304.

Alina Gerlée, (2014). Metodyczne aspekty oceny spójności krajobrazu z wykorzystaniem danych projektu Global Forest Change. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 38, s. 187-199.

Alina Gerlée, Katarzyna Kaim, (2011). Funkcja rekreacyjna korytarzy ekologicznych. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 27, s. 427-430.

Alina Gerlée, (2011). Stabilność korytarzy ekologicznych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 46, s. 177-191.

Alina Gerlée, (2010). Landscape Representativeness within the Network of Ecological Corridors Linking Natura 2000 Areas in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 14, s. 13-19.

Alina Gerlée, (2008). Korytarz ekologiczny – społeczna percepcja pojęcia. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 20, s. 373-377.

Alina Gerlée, (2008). Stability of natural systems – theory and practice. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 11-19.

Alina Gerlée, (2008). Droga ucieczki, czyli co korytarze ekologiczne mają wspólnego z efektem cieplarnianym. DZIKIE ŻYCIE. Tom: 5, s. 25-27.

(2010) Dostosowanie klasyfikacji gleb Polski i ich parametryzacja na potrzeby modelu SWAT" w ramach projektu Pilotażowe wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej i budowa narzędzi do zarządzania zlewnią; Okres: 2007-2011; [współpracujący]; PL0014,
Bioróżnorodność i jej ochrona
Krajobrazowe jednostki przestrzenne
Natural environment of Poland (ERASMUS)
Oceny oddziaływania na środowisko
Teledetekcja i GIS w badaniach krajobrazu
Funkcjonowanie krajobrazu II (aspekt ekologiczny)
Geoekologia stosowana
Krajobraz w GIS
fauna w krajobrazie
korytarze ekologiczne
GIS
metryki krajobrazowe
funkcjonowanie krajobrazu
ochrona przyrody