PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Grabowski Tomasz

Tytuł/Stopieńmgr
ImięTomasz
NazwiskoGrabowski
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520673
Pokój213
Emailgrabiec@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 13:15-14:45
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Tomasz Grabowski, Katarzyna Grabowska, (2007). Zmienność liczby dni z burzą w wybranych miastach Europy (1994-2006). [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Klimat ziem polskich w czasach historycznych na tle klimatu Europy”. s. 0-0. Toruń.

Tomasz Grabowski, (2007). Pojęcie klimaksu w badaniach krajobrazowych. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. s. 0-0. Warszawa: UW WGiSR.

Andrzej Harasimiuk, Tomasz Grabowski, (2006). Różnorodność układów glebowo-roślinnych w okolicach Pińczowa uwarunkowana zmiennością pokryw piaszczystych. [w:] Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Andrzej Harasimiuk, Tomasz Grabowski, (2005). Różnorodność układów glebowo-roślinnych uwarunkowana zmiennością pokryw piaszczystych w okolicach Pińczowa. [w:] Środowisko przyrodnicze jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. s. 0-0. Kielce: UŚ.

Artykuły w czasopismach

Tomasz Grabowski, (2012). Murawy kserotermiczne Ponidzia - wykorzystanie i potencjał turystyczny (turystyka edukacyjna). Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 34, s. 297-300.

Tomasz Grabowski, (2011). Turystyka w środowisku muraw kserotermicznych. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXVII, s. 431-434.

Andrzej Harasimiuk, Bogumił Wicik, Tomasz Grabowski, (2010). The lake deposits in Płock Basin (case studies of Lakes Rakutowskie and Żłoby). Limnological Review. Tom: 10, Zeszyt: 1, s. 23-28.

Tomasz Grabowski, (2008). Will xerothermic grasslands of the Ponidzie region survive?. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 163-168.

Tomasz Grabowski, (2005). Nadwrażliwość krajobrazów strefy kontaktu dna doliny rzecznej z tarasami plejstoceńskimi. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 36, s. 27-34.

Biogeografia
Bioróżnorodność i jej ochrona
Geoekologia
Rozpoznawanie zbiorowisk roślinnych z elementami bioindykacji
Ćwiczenia terenowe (geografia fizyczna)
Ćwiczenia terenowe w wybranych regionach Polski (Tatry)
Geoekosystem obszarów naturalnych i przekształconych
Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
Przyrodniczy system miasta