PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Grochowski Mirosław

Tytuł/Stopieńdr
ImięMirosław
NazwiskoGrochowski
Jednostka Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej
Telefon225520637
Pokój113
Emailm.grochowski@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Mirosław Grochowski, (2014). Shaping Local Business Communities, The International Conference “Entrepreneurial Cities” Proceedings. : .

Mirosław Grochowski, (2014). COST Action Urban Agriculture Europe: Documentation of 4th Working Group Meeting. : .

Piotr Korcelli, Mirosław Grochowski, Elżbieta Kozubek, Ewa Korcelli-Olejniczak, Piotr Werner, (2012). Development of Urban-Rural Regions: From European to Local Perspective. Warszawa: IGiPZ PAN.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2012). Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Gdańsk: Agencja Rozwoju Pomorza.

Mirosław Grochowski, Enrique Garcilazzo, Richard Baker, Lewis Dijkstra, Hector Ferreira, Manuel Felipe Soto Tellez, Patrick Dubarle, Ray Bollman, (2012). Promoting Growth In All Regions. Paryż: OECD.

Mirosław Grochowski, M. BEN-GERA, (2002). ka stat choroszym sowietnikom po strategiczeskim woprosam. Bratislava: NISPAcee.

Rozdziały w książkach

Mirosław Grochowski, Małgorzata Kucińska, (2015). Jak formułować podstawy informacyjne do prowadzenia polityki rozwoju?. [w:] 15 lat Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Doświadczenia i perspektywy. s. 0-0. Warszawa.

Mirosław Grochowski, Zbigniew Strzelecki, Tomasz Zegar, Kucińska Małgorzata, (2015). Mazowieckie doświadczenia wykorzystania badań naukowych do zarządzania rozwojem regionu. [w:] Terytorialny wymiar wzrostu i rozwoju. s. 0-0. Warszawa.

Mirosław Grochowski, Michał Bogiel, (2014). Warszawa ery post-industrialnej - stan i perspektywy rozwoju terenów poprzemysłowych. [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 64-77. Warszawa: WUW.

Mirosław Grochowski, (2014). Debata geograficzna nt. Fordyzm i postfordyzm w przestrzeni współczesnego. [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 150-169. Warszawa: WUW.

Mirosław Grochowski, (2014). The Creative Sector: An Instrument to Strengthen the Economic Base for Urban Development. [w:] Shaping Local Business Communities, The International Conference “Entrepreneurial Cities” Proceedings. s. 0-0.

Mirosław Grochowski, Marek Pieniążek, (2011). Procesy rozwoju województwa mazowieckiego a suburbanizacja. [w:] Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łózkiego.

Mirosław Grochowski, (2011). Functional Linkages as a Stimulating Factor in Metropolis Development. [w:] Functional Linkages Between Polish Metropolises. s. 0-0. Warszawa: Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Polish Academy of Sciences.

Mirosław Grochowski, (2010). The Creative Sector in Warsaw. The City’s Potential and Development Conditions. [w:] Creative People. Creative Living in Warsaw. Guide to Warsaw’s Creative Sector. s. 0-0. Warszawa: The City of Warsaw.

Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2010). Społeczna diagnoza metropolitalności Warszawy. [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd m.st. Warszawy.

Mirosław Grochowski, (2010). Miasto a funkcjonalny obszar zurbanizowany – nowy wymiar funkcjonowania miasta. [w:] Przemiany miast polskich po 1989 roku. s. 0-0. Lublin: WSPA, Lublin.

Mirosław Grochowski, (2010). Rozwój miast i regionów – między logiką paradygmatu konkurencyjności a terytorialnymi uwarunkowaniami polityki rozwoju. [w:] Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony. s. 0-0. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Mirosław Grochowski, (2009). Metropolitalność jako aspekt polityki rozwoju. [w:] W poszukiwaniu dobrych kierunków. Materiały do dyskusji nad Projektem Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008 - 2033. s. 0-0. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Mirosław Grochowski, Andrzej Lisowski, (2009). Procesy suburbanizacji: uwarunkowania, formy, konsekwencje. [w:] Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. s. 0-0. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2005). Mazowsze - polaryzacja potencjału rozwojowego a gospodarowanie przestrzenią w regionie. [w:] Przekształcania regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. s. 0-0. Wrocław: IGiRR UWrocławski.

Mirosław Grochowski, (2005). Spatial development in the central planned econimy. [w:] Urban Sprawl. Warsaw aglomeration case study. s. 0-0. Warszawa: Wyd.UW.

Waldemar Wilk, Mirosław Grochowski, Marek Pieniążek, (2005). Qualitative attractivity analysis - migration model. [w:] Urban Sprawl. Warsaw aglomeration case study. s. 0-0. Warszawa: Wyd.UW.

Mirosław Grochowski, (2003). Administracja międzynarodowa i ponadnarodowa. [w:] Administracja publiczna. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Mirosław Grochowski, (2002). sTRATEGIA ZAGOSPODAOWANIA OBSZARÓW MIEJSKICH NA PRZYKŁADZIE ŚCISŁEGO CENTRUM WARSZAWY. [w:] kONFERENCJA zAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW MIEJSKICH NA PZYKŁADZIE ŚCISŁEGO CENTRUM WARSZAWY. s. 0-0. Warszawa: Zarząd m. st. Warszawy raz Brytyjski Fundusz Know How.

Mirosław Grochowski, (2001). Geografia społeczna wobec nowych zjawisk w przestrzeni miejskiej. [w:] Różnorodność w geografii - geografia różnorodności. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Mirosław Grochowski, (2000). Zmiany przestrzeni miejskiej w okresie transformacji na przykładzie Warszawy. [w:] XIII Konwersatorium Wiedzy o mieście. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

Mirosław Grochowski, J. Grzeszczak, Antoni Kukliński, Jerzy Kołodziejski, Tadeusz Markowski, Wojciech Dziemianowicz, (2000). Studia regionalne w okresie transformacji polskiej przestrzeni (na przykładzie działalności Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego). [w:] Globalizacja Polskich Metropolii. s. 0-0. Warszawa: EUROREG.

Mirosław Grochowski, (1998). Rozwój obszarów metropolitalnych w zdecentralizowanym systemie administracji i zarządzania. [w:] Unia Metropolii Polskich, Konwersatorium, Materiały Konferencyjne "Wspólnota Metropolitalna Łódż-Warszawa". s. 0-0. Warszawa-Łódż.

Artykuły w czasopismach

Mirosław Grochowski, (2015). Research project’s contribution to the evidence-based development policies – an example of the Development Trends of Mazovian Region Project. MAZOWSZE Studia Regionalne. Tom: 17, s. 0-0.

Mirosław Grochowski, (2014). Best Metropolises – Best development conditions In European metropolises: Paris, Berlin and Warsaw. Geographia Polonica. Tom: 87, Zeszyt: 1, s. 169-172.

Mirosław Grochowski, (2014). Strategies for Sustainable Urban Development and Urban-Rural Linkages. European Journal of Spatial Development., s. 0-0.

Mirosław Grochowski, (2014). Samorządność lokalna a terytorialny wymiar rozwoju. Zarządzanie obszarami funkcjonalnymi. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 15, s. 0-0.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, Aleksandra Jadach-Sepioło, (2012). Rewitalizacja w Warszawie. Doświadczenia i perspektywy. PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy. Tom: 4/2012, s. 27-38.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar, (2012). Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 11, s. 147-157.

Sylwia Dudek-Mańkowska, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2012). Sektor kreatywny a przestrzenie publiczne w Warszawie / Sylwia Dudek-Mańkowska, magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar.. MAZOWSZE Studia Regionalne. Tom: 11, s. 147-157.

Mirosław Grochowski, (2011). Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych. MAZOWSZE. Tom: 6, s. 167-173.

Mirosław Grochowski, (2011). Barometr Mazowsza - zaufanie do instytucji życia publicznego na poziomie lokalnym / Mirosław Grochowski.. MAZOWSZE Studia Regionalne. Tom: 8, s. 13-55.

Mirosław Grochowski, (2010). Samorząd na obszarach metropolitalnych. Raport z badań. SAMORZĄD TERYTORIALNY., Zeszyt: 6/2010, s. 24-37.

Mirosław Grochowski, Andrzej Wielowiejski, (2010). Wyzwanie metropolitalne - uwagi wprowadzające. SAMORZĄD TERYTORIALNY., s. 23-0.

Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar, (2010). Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miast. MAZOWSZE. Tom: 5, s. 183-201.

Grzegorz Rzeźnik, Mirosław Grochowski, (2010). Polityka i praktyka rozwoju regionalnego w kontekście realizacji polityki spójności UE – próba oceny na przykładzie Mazowsza. MAZOWSZE. Tom: 4, s. 149-167.

Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar, (2010). Rewitalizacja w Warszawie jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu / Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar.. MAZOWSZE Studia Regionalne. Tom: 5, s. 0-0.

Mirosław Grochowski, Magdalena Fuhrmann, Tomasz Zegar, (2010). Rewitalizacja w skali lokalnej i regionalnej jako instrument zarządzania rozwojem miasta i regionu. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 5, s. 183-200.

Mirosław Grochowski, (2009). "Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009", Warszawa 2009 : [recenzja] / Mirosław Grochowski.. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 3, s. 0-0.

Mirosław Grochowski, (2009). "Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę", Warszawa 2009 : [recenzja] / Mirosław Grochowski.. MAZOWSZE Studia Regionalne. Tom: 3, s. 0-0.

Mirosław Grochowski, (2008). Gminna dyskusja o metropoliach. URBANISTA., s. 36-39.

Mirosław Grochowski, (2008). Metropolitalność jako aspekt polityki rozwoju. URBANISTA., s. 37-38.

Marek Pieniążek, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Mikołaj Madurowicz, Waldemar Wilk, Tomasz Zegar, (2006). Warsaw Metropolitan Area in an international relations network. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 215-223.

Marek Pieniążek, Mirosław Grochowski, Waldemar Wilk, Tomasz Zegar, (2006). Trends of economic development of Warsaw and their spatial implications. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 225-231.

Mirosław Grochowski, Marek Pieniążek, Waldemar Wilk, Tomasz Zegar, Magdalena Fuhrmann, (2005). Warszawa - Obszar Metropolotalny Warszawy - Mazowsze; Relacje międzygminne: współpraca czy obojetność?. SAMORZĄD TERYTORIALNY., Zeszyt: 7-8, s. 17-38.

Mirosław Grochowski, (2005). Powiązania międzynarodowe Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., Zeszyt: 221, s. 231-244.

Mirosław Grochowski, (2005). Polityka miejska a kształtowanie struktury przestrzennej miasta metropolitalnego, przypadek Warszawy. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 35, s. 71-86.

Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Marek Pieniążek, Waldemar Wilk, Zegar Tomasz, (2005). Warszawa – Obszar Metropolitalny – Mazowsze. Relacje międzygminne: współpraca czy obojętność?. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Tom: XV, s. 17-37.

Mirosław Grochowski, (2004). Regionalna specyfika rozwoju obsza. GAZETA SAMORZĄDU I ADMINISTRACJI., Zeszyt: 5/153, s. 56-57.

Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2004). Regionalne aspekty wykorzystania programu szkoleniowego PAOW. SAMORZĄD TERYTORIALNY., s. 64-77.

Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2004). Dobre projekty - sposób na efektywną absorbcję środków unijnych. WSPÓLNOTA., s. 48-60.

Mirosław Grochowski, (2004). Miasteczka podmiejskie - tożsamość i rozwój. URBANISTA., Zeszyt: 2/14, s. 15-18.

Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2003). Aktywizacja obszarów wiejskich - drogi osiągania celu. WSPÓLNOTA. Tom: 23, Zeszyt: 691, s. 58-60.

Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2003). Innowacyjne projekty - czynnik stymulujący rozwój lokalny. WSPÓLNOTA. Tom: 25, Zeszyt: 693, s. 58-69.

Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2003). Rozwój obszarów wiejskich a charakter sieci osadniczej w regionie. WSPÓLNOTA. Tom: 24, Zeszyt: 692, s. 56-58.

Mirosław Grochowski, (2003). Rzezczywistość nie do zignorowania. URBANISTA., Zeszyt: 12, s. 15-17.

Mirosław Grochowski, (2003). Zarządzanie projektami - krok w kierunku rozwiązywania problemów rozwoju lokalnego. WSPÓLNOTA. Tom: 22, s. 58-61.

Mirosław Grochowski, Tomasz Zegar, (2003). Regionalny kontekst konkurencyjności rozwojowej obszarów wiejskich. WSPÓLNOTA. Tom: 26, Zeszyt: 694, s. 56-59.

Mirosław Grochowski, Maksymilian Skotnicki, (2002). Przeobrażenia przesrzenne struktur społeczno-gospodarczych w Polsce i innych krajach Europy. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 30, s. 59-77.

Mirosław Grochowski, (2001). Aktywizacja obszarów wiejskich poprzez rozwój instytucjonalny administracji samorządowej i szkolenie kadr. WSPÓLNOTA. Tom: 40, Zeszyt: 604, s. 36-0.

Stanisław Osiński, Małgorzata Durydiwka, Mirosław Grochowski, (2000). Wybrane aspekty przekształceń strukturalnych w osiedlach Ponidzia. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 249-268.

Mirosław Grochowski, Małgorzata Durydiwka, Stanisław Osiński, (2000). Wybrane aspekty przekształceń strukturalnych we wsiach Pomorza. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 249-268.

Mirosław Grochowski, H Dziakowska, (1998). Warsaw`s space under transformation and its perception by the city`s residents. AUC Geographica. Tom: 32, s. 189-198.

Mirosław Grochowski, (1998). Decentralizacja władzy w państwie a rozwój społeczno-gospodarczy. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 23, s. 7-24.

(2015) DIVERCITIES - Governing Urban Diversity: Creating Social Cohesion, Social Mobility and Economic Performance in Today's Hyper-diversified Cities; Okres: 2014-2017; [uczestnik]; ,
(2015) Trendy Rozwojowe Mazowsza ; Okres: 2009-2015; [uczestnik]; ,
(2015) Study on promoting multi-level governance in support of Europe 2020; Okres: 2015-2015; [uczestnik]; ,
(2012) Developing Lagging Regions Project; Okres: 2010-2012; [współpracujący]; ,
(2012) Rural-Urban Partnerships (RURBAN) Project ; Okres: 2011-2013; [współpracujący]; ,
(2012) Best Metropolises – Best Development Conditions in Berlin, Paris, and Warsaw; Okres: 2010-2012; [koordynator]; ,
(2012) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – organizacja i finansowanie; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; ,
(2012) Trendy Rozwojowe Mazowsza; Okres: 2009-2014; [uczestnik]; ,
(2012) VASAB – Visions and Staregies for the Baltic Sea Region; Okres: 2010-2016; [współpracujący]; ,
(2012) Planowanie strategiczne rozwoju w kontekście nowej perspektywy UE ; Okres: 2012-2012; [współpracujący]; ,
(2012) Analiza spójności i konkurencyjności kształtującego się Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (BTOM); Okres: 2012-2013; [koordynator]; ,
(2012) JESSICA 2014-2020 Evaluation Study for Polish Regions; Okres: 2012-2014; [współpracujący]; ,
(2012) Ocena ex-ante projektu zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020; Okres: 2012-2013; [uczestnik]; ,
(2012) Ewaluacja postępów w realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2005 – 2013 (stan na rok 2010); Okres: 2012-2012; [koordynator]; ,
(2012) Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza – wskazanie 5 najważniejszych dla gospodarki Mazowsza sektorów w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych; Okres: 2012-2012; [współpracujący]; ,
(2012) Stan zagospodarowania i wykorzystania terenów produkcyjno-usługowych zlokalizowanych na terenie m. st. Warszawy; Okres: 2012-2012; [koordynator]; ,
(2012) Potencjał rozwojowy terenów przemysłowych (produkcyjnych) oraz magazynowo - składowych w aspekcie polityki przestrzennej miasta określonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrze; Okres: 2012-2012; [koordynator]; ,
(2011) Peri-Urban Land Use Relationship: Strategies for Sustainable Development; European Union VI FP; Okres: 2007-2011; [uczestnik]; ,
(2011) Developing Lagging Regions Project; Okres: 2010-2011; [uczestnik]; ,
(2011) Best Metropolises – Best Development Conditions in Berlin, Paris, and Warsaw; Okres: 2010-2012; [koordynator]; ,
(2011) Linking Urban Renewal and Regional Spatial Planning NODUS URBACT II; Okres: 2010-2011; [uczestnik]; ,
(2011) Rewitalizacja przestrzeni miejskiej – organizacja i finansowanie; Okres: 2011-2013; [uczestnik]; ,
(2011) Infrastruktura kultury: polityka spójności i atrakcyjność miast ; Okres: 2011-2011; [uczestnik]; ,
(2011) Trendy Rozwojowe Mazowsza; Okres: 2010-2014; [współpracujący]; ,
(2011) VASAB – Visions and Staregies for the Baltic Sea Region; Okres: 2007-2014; [współpracujący]; ,
(2010) Mazowiecki Kongres Polityki Regionalnej - przemiany i perspektywy polityki rozwoju regionalnego na Mazowszu w warunkach polityki spójności Unii Europejskiej; Okres: 2009-2009; [koordynator]; ,
(2010) Trendy Rozwojowe Mazowsza; Okres: 2009-2014; [współpracujący]; ,
(2010) Creative Metropoles – Public Policies and Instruments in Support of Creative Industries; INTERREG IV; Okres: 2009-2011; [koordynator]; ,
(2010) Developing Lagging Regions Project; Okres: 2010-2011; [współpracujący]; ,
(2010) Linking Urban Renewal and Regional Spatial Planning NODUS URBACT II; Okres: 2009-2010; [współpracujący]; ,
(2010) METREX: Expert Group on Intra-Metropolitan Polycentricity INTERREG IVC; Okres: 2008-2010; [uczestnik]; ,
(2010) Peri-Urban Land Use Relationship: Strategies for Sustainable Development; European Union VI FP; Okres: 2007-2010; [uczestnik]; ,
Ekonomika miasta
Kształtowanie ładu przestrzennego
Obserwatorium Mazowsza
Podstawy planowania przestrzennego
Polityka miejska i zarządzanie miastami
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej
Rewitalizacja w mieście
Spatial planning and sustainable regional and local development (ERASMUS)
Spatial planning as a tool to guide development processes
Teoria gospodarki przestrzennej
Gospodarka przestrzenna w gminie
Planowanie przestrzenne miejscowe
Podstawy administracji publicznej