PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Iwańczak Bartłomiej

Tytuł/Stopieńdr
ImięBartłomiej
NazwiskoIwańczak
Jednostka Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej
Telefon225520652
Pokój109B
Emailb.iwanczak@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) piątek 11:30-13:00
Pełnione funkcje

Studia:


2010-2014
Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie nauk Matematyczno-Przyrodniczych. Rozprawa doktorska na temat "Percepcja wzorców i struktur funkcjonalno-przestrzennych obszaru zurbanizowanego na przykładzie Warszawy (2016)"

2004-2010
Międzywydziałowe Indywidualne Studia Matematyczno-Przyrodnicze, Uniwersytet Warszawski. Kierunki psychologia i geografia:
- praca magisterska Oddziaływanie wielkości ośrodka miejskiego na zróżnicowanie stylu życia jego mieszkańców (2010)
- praca magisterska Percepcja powodzi w gminie Łomianki (2009), (dyplom z wyróżnieniem, I nagroda Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, II nagroda Związku Miast Nadwiślańskich),
- praca licencjacka Techniki hiperspektalne w hydrologii (2007)

Książki

Bartłomiej Iwańczak, (2013). Quantum GIS. Tworzenie i analiza map. Gliwice: Helion.

Bartłomiej Iwańczak, (2010). Wizualizacja komputerowa w geografii czyli poradnik z recepturami krok po kroku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Bartłomiej Iwańczak, (2007). Przewodnik tatrzański do ćwiczeń terenowych z geografii. Warszawa: WGiSR UW.

Rozdziały w książkach

Piotr Werner, Dorota Rucińska, Bartłomiej Iwańczak, (2015). Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społecznej na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce. [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty bezpieczeństwa Polski - wyzwania i zagrożenia. s. 76-90. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

Bartłomiej Iwańczak, (2014). Zastosowanie teorii wzorców w kształtowaniu dobrej przestrzeni miejskiej. [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Artykuły w czasopismach

Bartłomiej Iwańczak, (2015). Zróżnicowanie przestrzenne zagrożenia grypą w Polsce. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 0-0.

Piotr Werner, Dorota Rucińska, Bartłomiej Iwańczak, (2015). Zintegrowany miernik wrażliwości społecznej na zagrożenia naturalne w Polsce. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 0-0.

Bartłomiej Iwańczak, Alina Awramiuk-Godun, (2015). Wizualizacja kartograficzna krajobrazu pogranicza kulturowego - źródła i metody. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Tom: 27, s. 95-108.

Piotr Werner, Bartłomiej Iwańczak, (2015). Impacts of ICT on the Spatial Differentiation of Social Vulnerability to Natural Hazards in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 4, s. 0-0.

Bartłomiej Iwańczak, (2014). Po lewej stronie Europy. Geoprzegląd. Tom: 10, s. 28-29.

Bartłomiej Iwańczak, (2013). GIS - cyfrowe mapy na lekcjach. GEOGRAFIA W SZKOLE. Tom: 6, s. 30-33.

Bartłomiej Iwańczak, (2013). Pierwszaka portret własny. Geoprzegląd. Tom: 3, s. 9-9.

Bartłomiej Iwańczak, (2011). Specyfika stylu życia w Zamościu – podejście interdyscyplinarne. BAROMETR REGIONALNY., Zeszyt: 23, s. 85-92.

(2015) Region, Nation and Beyond. An Interdisciplinary and Transcultural Reconsideration of Ukraine; Okres: 2011-2014; [współpracujący]; ,
(2012) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2012-2015; [uczestnik]; UMO- 2011/03/B/HS4/04933,194000/GR-4224
(2012) Odzyskiwanie pamięci: Tożsamościowa rola społecznej pamięci miejsca; Okres: 2012-2014; [uczestnik]; 2011/03/B/HS6/03320,
(2012) Interakcje przestrzenne i efekty zewnętrzne zmian użytkowania ziemi na obszarach metropolitalnych Polski; Okres: 2012-2014; [współpracujący]; UMO- 2011/01/B/HS4/05194,
(2010) Zawód psycholog: dostosowanie programów specjalizacji i staży dla studentów psychologii UW do wymagań rynku pracy; Okres: 2010-2014; [współpracujący]; UDA-POKL.04.01.01-00-243/09-00,
(2010) Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie w zakresie Nauk Matematyczno-Przyrodniczych; Okres: 2010-2014; [uczestnik]; UDA - POKL.04.01.01-00-072/09-00,
GIS w badaniach społeczno-ekonomicznych
Metody pozyskiwania i analizy danych przestrzennych
Systemy informacji geograficznej (GIS) II
Metody analizy przestrzennej
Psychologia II etapu edukacyjnego
Psychologia III i IV etapu edukacyjnego
Pasjonuję się tworzeniem stron internetowych, zwłaszcza takich, które wspomagają proces przepływu informacji (tzw. Business Intelligence). Inne zainteresowania naukowe dotyczą funkcjonowania miast, analiz BigData, wizualizacji w postaci map (zwłaszcza od strony GIS-u) oraz wdrażania metod informatycznych w geografii (m.in. programowania, automatyzacji, modelowania).

Prywatnie lubię musicale, literaturę fantastyczną oraz wszelkie aktywności związane z wodą.

Od studentów wymagam przede wszystkim zaangażowania w realizowane projekty, czyli znalezienia takich zagadnień, które będą interesujące i wykonywane z pasją. Dużą wagę przywiązuję do poprawności technicznej oddawanych prac (odpowiednie formatowanie czy wygląd prezentacji), nie toleruję też braku wskazania źródeł. Najważniejszym efektem kształcenia jest dla mnie nauczenie rozwiązywania zadań problemowych, czyli wykorzystania wiedzy w innych sytuacjach niż poznane na zajęciach.