PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Jarocińska Anna

Tytuł/Stopieńdr
ImięAnna
NazwiskoJarocińska
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225521507
Pokój106
Emailajarocinska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 11:30-12:30
Pełnione funkcje
2003-2006 - studia licencjackie na kierunku geografia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
06.2006 - obrona pracy licencjackiej „Częstość występowania burz w Gdańsku w latach 1951-1990” pisanej pod kierunkiem dr Katarzyny Grabowskiej i uzyskanie stopnia licencjatu
2006-2008 - studia magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku geografia, specjalizacja Teledetekcja i Geoinformatyka
06.2008 - obrona pracy magisterskiej pod tytułem „Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki” pisanej pod kierunkiem dr Bogdana Zagajewskiego i uzyskanie stopnia magistra
1.10.2008-31.09.2012 - studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku geografia, specjalizacja Geoinformatyka i Kartografia
1.10.2011-31.12.2012 - asystent w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego
20.11.2012 - nadanie tytułu Doktora Nauk o Ziemi. Praca doktorska: Zastosowanie modeli transferu promieniowania w hiperspektralnych badaniach stanu roślinności łąk
Od 1.01.2013 - adiunkt w Katedrze Geoinformatyki i Teledetekcji na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Książki

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, Dawid Olesiuk, (2010). Metody i techniki badań geoinformatycznych. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, Dawid Olesiuk, (2008). Metody i techniki badań geoinformatycznych. Warszawa: WGiSR UW.

Rozdziały w książkach

Marcin Sobczak, Bogdan Zagajewski, Małgorzata Krówczyńska, Ewa Wilk, Anna Jarocińska, Piotr Pabjanek, Adriana Marcinkowska, Adrian Ochtyra, Marlena Kycko, (2014). Teledetekcyjne metody badania wód śródlądowych. [w:] Problemy rekultywacji jezior ze szczególnym uwzględnieniem Jeziora Suskiego. s. 65-74. Susz-Toruń.

Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Edwin Raczko, Bronisław Wojtuń, Lidia Przewoźnik, (2014). Klasyfikacja roślinności nieleśnej Karkonoszy na podstawie lotniczych zdjęć hiperspektralnych. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 239-248. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Anna Jarocińska, Marek Dobrowolski, (2014). Klasyfikacja gatunków drzewiastych Karkonoskiego Parku Narodowego z użyciem lotniczych danych hiperspektralnych APEX oraz Support Vector Machines. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 263-271. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Marlena Kycko, Piotr Pabjanek, (2014). Przebieg klęski ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich na podstawie analizy zdjęć satelitarnych Landsat. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 47-62. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Piotr Jakubiec, Monika Kacprzyk, (2014). Zastosowanie modeli transferu promieniowania do symulowania współczynnika odbicia od roślinności nieleśnej Karkonoszy. [w:] Konferencja Naukowa z okazji 55-lecia Karkonoskiego Parku Narodowego "25 lat po klęsce ekologicznej w Karkonoszach i Górach Izerskich – obawy a rzeczywistość". s. 233-237. Jelenia Góra: Karkonoski Park Narodowy.

Bogdan Zagajewski, Adriana Marcinkowska, Anna Jarocińska, (2013). Wizualizacja danych hiperspektralnych - Data Cube. [w:] Kalejdoskop GIS Tom 2. s. 106-107. Warszawa: Esri Polska Sp. z o.o..

Aneta Modzelewska, Anna Jarocińska, Paulina Pochrybniak, Marek Mostowski, (2013). Kondycja roślinności okolic Czarnobyla. [w:] Kalejdoskop GIS Tom 2. s. 100-101. Warszawa: Esri Polska Sp. z o.o..

Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Anna Jarocińska, Anna Pielaszek, (2013). Zniszczenia roślinności spowodowane falą tsunami. [w:] Kalejdoskop GIS Tom 2. s. 102-103. Warszawa: Esri Polska Sp. z o.o..

Aneta Modzlewska, Anna Jarocińska, Paulina Pochrybniak, Marek Mostowski, (2013). The vegetation condition changes near Chernobyl based on Landsat TM. [w:] Towards Horizon 2020: Earth Observation and Social Perspectives, EARSeL, Symposium Proceedings. s. 635-640. Matera: EARSeL i CNR.

Anna Jarocińska, (2012). Analiza zawartości wody w roślinach na podstawie danych hiperspektralnych. [w:] Przestrzeń w badaniach geograficznych. s. 13-20. Uniwersytet Łódzki.

Anna Jarocińska, (2011). Wykorzystanie technik hiperspektralnych do analizy stanu roślinności. [w:] Rozwój zrównoważony regionów Polski. s. 59-66. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Anna Jarocińska, (2011). The comparison of the spectrum modelling of different kinds of meadows. [w:] Proceedings of the 31th EARSeL Symposium. s. 144-151. Prague: Czech Technical University.

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, (2009). Analysis of plant condition of the Bystrzanka catchment. [w:] Remote Sensing for a Changing Europe. Proceedings of the 28th EARSeL Symposium, Istambul, Turkey, June 2-5 2008. s. 0-0. Istanbul: IOS Press.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2009). Remote sensing tools for analysis of vegetation condition in extensively used agricultural areas. [w:] Imaging Spectroscopy: Innovative Tool for Scientific and Commercial Environmental Applications. s. 0-0. Tel-Aviv: EARSeL, TAU.

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, (2009). Remote sensing methods of vegetation monitoring. [w:] 7th Czech-Slovak-Polish Geographic Seminar: Sustainable landscape: risk of territorial polarisations. Abstract Book. s. 0-0. Prague: Charles University.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2008). Analiza kondycji roślinności zlewni Bystrzanki. [w:] Streszczenia referatów i posterów Konferencji jubileuszowej z okazji 40-lecia Stacji Naukowo-Badawczej IGiPZ PAN w Szymbarku oraz XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. s. 31-33. Szymbark: IGiPZ PAN, ZMŚP.

Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, (2008). Comparission of vegetation condition in natural and seminatural ecosystems using remote sensing tools. [w:] Abstract book of the 28th EARSeL Symposium: Remote Sensing for a Changing Europe. s. 0-0. Istanbul (Turkey): ITU and EARSeL.

Artykuły w czasopismach

Přemysl ŠTYCH, Jiří Šandera, Lucie Malíková, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2015). THE USE OF VEGETATION INDICES IN THE EVALUATION OF VEGETATION PHENOLOGY BASED ON MERIS DATA: THE CZECH REPUBLIC CASE STUDY. Acta Universitatis Carolinae, Geographica. Tom: 50, Zeszyt: 1, s. 101-110.

Edwin Raczko, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Adriana Marcinkowska-Ochtyra, Marek Dobrowolski, (2015). Klasyfikacja gatunków drzewiastych Góry Chojnik (KPN) z wykorzystaniem lotniczych danych hiperspektralnych APEX. Sylwan. Tom: 159, Zeszyt: 7, s. 593-599.

Monika Mierczyk, Bogdan Zagajewski, Anna Jarocińska, Roksana Knapik, (2015). Assessment of Imaging Spectroscopy for rock identification in the Karkonosze Mountains, Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 20, Zeszyt: 1, s. 0-0.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Adriana Marcinkowska, Lucie Kupkova, (2014). PROSAIL model for reflectance simulations of mountainous non-forest communities. EARSEL EPROCEEDINGS. Tom: 13, s. 18-23.

Adriana Marcinkowska, Bogdan Zagajewski, Adrian Ochtyra, Anna Jarocińska, Edwin Raczko, Lucie Kupková, Premysl Stych, Koen Meuleman, (2014). Mapping vegetation communities of the Karkonosze National Park using APEX hyperspectral data and Support Vector Machines. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 23-29.

Anna Jarocińska, (2014). Radiative Transfer Model parametrization for simulating the reflectance of meadow vegetation. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 2, s. 5-9.

Anna Jarocińska, (2013). Porównanie skuteczności symulacji charakterystyk spektralnych łąk z użyciem dwóch modeli transferu promieniowania. OKÓLNIK TD. BIULETYN INFORMACYJNY KLUBU TELEDETEKCJI ŚRODOWISKA PTG. Tom: 136, s. 24-0.

Jan Niedzielko, Maria Szepietowska, Bartłomiej Boral, Marta Milczarek, Małgorzata Pokrzywnicka, Grzegorz Łach, Michał Kaźmierczak, Anna Jarocińska, (2012). Analiza zależności między zawartością wody w roślinach zmierzoną w terenie a teledetekcyjnymi wskaźnikami roślinności. Teledetekcja Środowiska. Tom: 47, s. 43-58.

Anna Jarocińska, (2012). Ocena skuteczności modeli transferu promieniowania w badaniach stanu roślinności łąk. Teledetekcja Środowiska. Tom: 48, Zeszyt: -, s. 1-52.

Anna Jarocińska, (2011). Modelowanie charakterystyk spektralnych heterogenicznych zbiorowisk trawiastych przy użyciu modelu transferu promieniowania. Teledetekcja Środowiska. Tom: 46, s. 29-42.

Sylwia Nasiłowska, Anna Jarocińska, (2010). Zmienność wilgotności w dolinie górnej Narwi w okresie 20 lat na podstawie transformacji Tasseled Cap i wskaźników wilgotności. Teledetekcja Środowiska. Tom: 41, s. 51-57.

A. Jarocińska, B. Zagajewski, (2009). Remote sensing tools for analyzing state and condition of vegetation. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: T. 7, z. 2, s. 47-53.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2009). Remote sensing tools for analyzing state and condition of vegetation. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: T. 7, z. 2, s. 47-53.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2009). Remote sensing tools for analysing state and condition of vegetation.. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: 7, Zeszyt: 2 (32), s. 47-54.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2008). Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki. Teledetekcja Środowiska. Tom: 40, s. 100-125.

Anna Jarocińska, Bogdan Zagajewski, (2008). Korelacje naziemnych i lotniczych teledetekcyjnych wskaźników roślinności dla zlewni Bystrzanki (Correlations of ground- and airborne-level acquired vegetation indices of the Bystrzanka catchment). Teledetekcja Środowiskowa., s. 100-124.

(2015) Wdrożenie know-how przez ZGKiT WGiSR UW na rzecz IBL: opracowanie naziemnych pomiarów spektrometrycznych dominujących gatunków drzew Puszczy Białowieskiej; Okres: 2015-2015; [uczestnik]; 24/580408/B3/2015,WGiSR-10/2015
(2015) Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes? WICLAP; Okres: 2013-2016; [uczestnik]; ,
(2014) Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS); Okres: 2013-2015; [uczestnik]; 4000107684/13/NL/KML,4000107684/13/NL/KML
(2014) Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes?; Okres: 2013-2016; [uczestnik]; ,
(2013) Assessment of Vegetation damages using Remote Sensing (AVeReS); Okres: 2013-2015; [uczestnik]; 4000107684/13/NL/KML,
(2013) Ecosystem stress from the combined effects of winter climate change and air pollution – how do the impacts differ between biomes?; Okres: 2013-2016; [uczestnik]; ,
(2012) Teledetekcja hiperspektralna w badaniach ekosystemów górskich (HyMountEcos) ; Okres: 2012-2014; [uczestnik]; ,
(2011) Wyznaczenie obszarów znajdujących się pod rzeczywistą presją działalności rolniczej ze względu na zanieczyszczenie wód związkami azotu; Okres: 2011-2011; [uczestnik]; DOC343,DOC343
(2010) Hyperspectral Imaging Network (Hyper-i-net); Okres: 2007-2010; [uczestnik]; ,
Agroklimatologia - ćwiczenia
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
Proseminarium licencjackie (G)
Teledetekcja
Teledetekcyjny monitoring środowiska
Ćwiczenia terenowe (geoinformatyka)
Field remote sensing data analysis
Zaawansowane algorytmy klasyfikacji danych rastrowych