PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Karsznia Izabela

Tytuł/Stopieńdr inż.
ImięIzabela
NazwiskoKarsznia
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225520670
Pokój19
Emaili.karsznia@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) poniedziałek 12:30-13:00
(2017L) piątek 11:30-12:00
Pełnione funkcje
1998-2003 - studia inżynierskie w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki, na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2001-2003- studia magisterskie w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki, na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

2003-2008 - studia doktoranckie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

od 2010 r - obecnie - adiunkt w Zakładzie Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

2014 - 2015 - staz podoktorski w Instytucie Geografii na Uniwersytecie w Zurichu.

Książki

Izabela Karsznia, (2015). Metodyka automatyzacji generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych. Warszawa: .

Rozdziały w książkach

Izabela Karsznia, Joubran Abu Daoud Jacqueleen, (2012). Comparison Between Generalization Processes at Large and Small Scales. [w:] Think Mind Library. s. 0-0. Valencia, Spain: ThinkMind - IARIA conferences.

Izabela Karsznia, (2011). Methodical principles of automation in the generalization of selected General Geographic Database elements. [w:] Proceedings of the 25th International Cartographic Conference. s. 0-0. Paryż: International Cartographic Association.

Izabela Karsznia, Wiesław Ostrowski, (2011). Możliwości wykorzystania morfologii matematycznej w procesie generalizacji zabudowy. [w:] Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii. s. 73-82. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Izabela Karsznia, (2010). Generalizacja osadnictwa i sieci dróg Bazy Danych Ogólnogeograficznych z wykorzystaniem bazy wiedzy. [w:] Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych. s. 51-71. Warszawa: Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddział Kartograficzny.

Izabela Karsznia, Krzysztof Karsznia, (2005). Społeczny aspekt standaryzacji i generalizacji danych topograficznych w Polsce. [w:] Społeczna i edukacyjna rola kartografii w Polsce. s. 153-168. Warszawa: GIGiK, OK PTG, KKWGiSR UW.

Izabela Karsznia, Adam Iwaniak, (2005). Generalization of the General Geographic Database. [w:] Proceedings of the 22nd International Cartographic Conference. s. 0-0. A Coruna: ICA ACI.

Izabela Karsznia, Wiesław Ostrowski, Adam Iwaniak, (2005). Narzędzia do automatycznej generalizacji. [w:] System informacji topograficznej kraju. Teoretyczne i metodyczne opracowanie koncepcyjne. s. 376-380. Warszawa: Wyd. PW.

Artykuły w czasopismach

Izabela Karsznia, (2014). An attempt of formalizing the selection parameters for settlements generalization in small-scales. Geoinformatica Polonica : prace Komisji Geoinformatyki. Tom: 13, s. 41-48.

Tomasz Budzyński, Izabela Karsznia, (2014). The Map of Average Land Transaction Prices – a New Polish Cartographic Product.. Science and Technologies in Geology, Exploration and Mining Conference Proceedings. Tom: 3, s. 973-980.

Izabela Karsznia, Jacqueleen Joubran Abu Daoud, (2013). Generalizacja danych topograficznych w obiektowo zorientowanym środowisku narzędziowym Clarity. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: XI, Zeszyt: 5(62), s. 33-41.

Izabela Karsznia, (2013). Selected aspects of settlement generalization in the general geographic database in Poland. Geodesy and Cartography. Tom: 39, Zeszyt: 3, s. 129-137.

Izabela Karsznia, (2011). Z problematyki generalizacji osadnictwa i sieci dróg na mapach przeglądowych - metodyka i narzedzia generalizacji. Cz II. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 43, Zeszyt: 2, s. 117-129.

Izabela Karsznia, (2011). Badanie zakresu przydatności systemów DynaGen oraz Clarity do procesu generalizacji osadnictwa i sieci dróg bazy danych ogólnogeograficznych. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: 9, Zeszyt: 1(45), s. 33-48.

Izabela Karsznia, (2011). Z problematyki generalizacji osadnictwa i sieci dróg na mapach przeglądowych - metodyka i narzedzia generalizacji. Cz I. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 43, Zeszyt: 1, s. 5-26.

Izabela Karsznia, (2011). On automatic generalization of General Geographic Database in the applications of geographic information systems. Czasopismo Geograficzne. Tom: 82, Zeszyt: 1, s. 189-205.

Izabela Karsznia, (2009). Aktualne problemy automatycznej generalizacji danych przestrzennych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 41, Zeszyt: 1, s. 5-16.

Izabela Karsznia, (2009). Modelowanie procesu generalizacji. Acta Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum. Tom: 8, Zeszyt: 2, s. 13-26.

Izabela Karsznia, (2009). Generalizacja osadnictwa i sieci dróg Bazy Danych Ogólnogeograficznych z wykorzystaniem systemu Clarity. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. Tom: 19, s. 155-167.

Izabela Karsznia, (2008). An attempt of road network and settlement generalization in the General Geographic Database using DynaGEN environment. Geodesy and Cartography. Tom: 57, Zeszyt: 2, s. 81-95.

Izabela Karsznia, (2008). Określenie możliwości i ograniczeń wykorzystania systemu DynaGEN w procesie wspomagania automatycznej generalizacji małoskalowych danych przestrzennych. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: 7, Zeszyt: 7, s. 42-54.

Izabela Karsznia, (2005). Próba automatyzacji procesu generalizacji wybranych elementów Bazy Danych Ogólnogeograficznych. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: 3, Zeszyt: 2, s. 27-34.

Wiesław Ostrowski, Adam Iwaniak, Izabela Karsznia, Witold Paluszyński, (2004). Generalizacja danych topograficznych o szczegółowości 1:10000 do skali 1:50000. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 36, Zeszyt: 4, s. 266-273.

Izabela Karsznia, (2004). O uzupełnieniu Bazy Danych Ogólnogeograficznych w celu poprawnej generalizacji osadnictwa. Acta Scientiarum Polonorum – Geodesia et Descriptio Terrarum. Tom: 22, Zeszyt: 500, s. 89-96.

(2014) Opracowanie wzorcowych arkuszy map topograficznych i ogólnogeograficznych; Okres: 2014-2014; [uczestnik]; ,
(2014) AutoGenSettleRoad: Automation of the generalization process of settlements and road networks for medium and small-scale maps. ; Okres: 2014-2015; [koordynator]; ,
Automatyczna generalizacja map
GIS - funkcjonalność i zastosowania (sem. zimowy)
Introduction to functionality and applications of Geographic Information Systems (ERASMUS)
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
Systemy odniesień przestrzennych
Ćwiczenia terenowe (geoinformatyka)
Podstawy geodezji i kartografii matematycznej
Pozyskiwanie i analiza danych 3D (GPS)
Szkolenia terenowe - topografia
Terenowe zastosowania geodezji i teledetekcji w badaniach środowiska
systemy informacji geograficznej,
automatyzacja procesu generalizacji kartograficznej,
wykorzystanie uczenia maszynowego raz eksploracji danych w generalizacji kartograficznej,
historyczne systemy geoinformacyjne