PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Korycka-Skorupa Jolanta

Tytuł/Stopieńdr
ImięJolanta
NazwiskoKorycka-Skorupa
Jednostka Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji
Telefon225520632
Pokój18
Emailj.skorupa@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 09:45-11:15
Pełnione funkcje

Książki

Jolanta Korycka-Skorupa, (2010). Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych. : Polskie Towarzystwo Geograficzne - Oddziała Kartograficzny.

Jacek Pasławski, Wiesław Ostrowski, Jerzy Siwek, Paweł Kowalski, Jolanta Korycka-Skorupa, Andrzej Macioch, Tomasz Michał Nowacki, Bożena Ogorzelska, Bogdan Horodyski, Tomasz Opach, (2010). Wprowadzenie do kartografii i topografii. Wrocław: Nowa Era.

Jacek Pasławski, Jolanta Korycka-Skorupa, (2002). Wybrane publikacje bibliograficzne i informacyjne z zakresu kartografii. Materiały dla studentów seminarium licencjackiego w Katedrze Kartografii. Warszawa: WGSR UW.

Rozdziały w książkach

Jolanta Korycka-Skorupa, (2015). Współczesne problemy metodyki kartograficznej. [w:] XXXVIII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Mapa w społeczeństwie informacyjnym” Streszczenia referatów i posterów. s. 20-0. Warszawa: Oddział Kartograficzny PTG.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2015). Kształcenie kartografów na Uniwersytecie Warszawskim - po nowemu. [w:] Prace i studia geograficzne. Tom 26. Suplement 2. s. 28-33. Warszawa: Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji UW.

Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, (2015). The complexity of cartographic presentation types. [w:] Proceedings of the 1st ICA European Symposium on Cartography. s. 43-44. Wiedeń: Vienna University of Technology.

Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, (2014). Prezentacja dynamiki zjawisk - metody i rozwiązania graficzne. [w:] Kartografia w multimediach. Multimedia w kartografii. s. 27-28. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2013). Efektywność metod prezentacji stosowanych na małoskalowych mapach tematycznych. [w:] Efektywność prezentacji kartograficznej. s. 0-0. Warszawa: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Jacek Pasławski, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Michał Nowacki, Tomasz Opach, (2011). O ilościowych metodach kartograficznych. Z prac nad internetowym Atlasem kartograficznych metod prezentacji. [w:] Zastosowanie statystyki w GIS i kartografii.. s. 0-0. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Kartografii.

Tomasz Opach, Jacek Pasławski, Tomasz Nowacki, Jolanta Korycka-Skorupa, (2011). Internet Internet ”Atlas of cartographic methods” or a step towards formalizing cartographic methods of presentation. [w:] Proceedings of 25th International Cartographic Conference. s. 0-0. Paris: International Cartographic Conference.

Jacek Pasławski, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach, (2010). Internetowy Atlas metod kartograficznych czyli krok ku formalizacaji kartograficznych metod prezentacji. [w:] Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych. s. 0-0. Warszawa: Oddział Kartograficzny Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Jolanta Korycka-Skorupa, Paweł Kowalski, Wiesłąw Ostrowski, (2010). Kartograficzne środki wyrazu. [w:] Wprowadzenie do kartografii i topografii. s. 0-0. Wrocław: Nowa Era.

Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Wiesław Ostrowski, Izabela Gołębiowska, (2010). Warsztaty kartograficzne: Podstawy opracowania map internetowych. [w:] Mapy w sieci. Sposoby kartograficznej prezentacji danych przyrodniczych. s. 0-0. Zakopane, Warszawa: Tatrzański Park Narodowy.

Wiesław Ostrowski, Jolanta Korycka-Skorupa, Jacek Pasławski, Paweł Kowalski, (2006). Kartograficzne środki wyrazu. [w:] Wprowadzenie do kartografii i topografii. s. 0-0. Wrocław: Nowa Era.

Jolanta Korycka-Skorupa, Izabella Krauze-Tomczyk, (2001). Maps for the blind and visually handicapped. [w:] Mapping 21st Century Proceedings of the 20th International Cartographic Conference. s. 0-0. Beijing, China: Scientific and Technical Program Committee.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2001). Diagram map or choropleth map? Which method should be used?. [w:] Mapping 21st Century Proceedings of the 20th International Cartographic Conference. s. 0-0. Beijing, China: Scientific and Technical Program Committe.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2001). From data to cartographic presentation forms. [w:] The Selected Problems of Theoretical Cartography 2000 Proceedings of a seminar of the Commission on Theoretical Cartography.. s. 0-0. Dresden,Germany: International Cartografic Associacion.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2001). From data to cartographic presentation forms. [w:] „The Selected Problems of Theoretical Cartography 2000” Proceedings of a seminar of the Commission on Theoretical Cartography. s. 0-0. Dresden, Germany: Institute for Cartography, Dresden University of Technology.

Jolanta Korycka-Skorupa, (1998). Zmienne graficzne a skale pomiarowe i ich funkcjonowanie. [w:] Problemy kartografii tematycznej. s. 0-0. Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, PTG.

Artykuły w czasopismach

Anna Markowska, Jolanta Korycka-Skorupa, (2015). Ocena programów GIS wykorzystywanych do opracowania kartograficznych anamorfoz powierzchniowych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 47, Zeszyt: 1, s. 21-32.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2015). Efektywność metod prezentacji stosowanych na małoskalowych mapach tematycznych w prasie i Intrenecie. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 47, Zeszyt: 1, s. 7-20.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2013). XXXVI Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna „Efektywność prezentacji kartograficznej”. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 45, Zeszyt: 4, s. 402-405.

Anna Dębowska, Jolanta Korycka-Skorupa, (2013). Możliwości opracowania map w programie MapInfo Professional 10.5 z wykorzystaniem wybranych metod prezentacji kartograficznej. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 45, Zeszyt: 4, s. 317-0.

Anna Dębowska, Jolanta Korycka-Skorupa, (2013). Możliwości opracowania kartogramów i kartodiagramów w programie MapInfo Professional 10.5. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 45, Zeszyt: 3, s. 201-217.

Jacek Pasławski, Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach, (2012). Choropleth Maps and Diagram Maps in Atlas of Cartographic Presentation Methods. Miscellanea Geographica. Tom: 16, s. 49-56.

Jolanta Korycka-Skorupa, Tomasz Nowacki, Tomasz Opach, Jacek Pasławski, (2012). Internetowy Atlas metod kartograficznych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 44, s. 105-119.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2011). Seminarium naukowe poświęcone edukacji kartograficznej na I roku uniwersyteckich licencjackich studiów geograficznych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 43, Zeszyt: 3, s. 318-319.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2011). XXV Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna w Paryżu. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 43, Zeszyt: 4, s. 443-448.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2011). Bez mapy ani rusz!. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 2/2011, s. 4-8.

Anna Dębowska, Jolanta Korycka-Skorupa, (2010). Kartogram i kartodiagram jako przykład łączenia metod prezentacji kartograficznej. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 42, Zeszyt: 4, s. 305-320.

Jolanta Korycka-Skorupa, Anna Markowska, (2010). Kartodiagram anamorficzny Dorlinga. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 42, Zeszyt: 2, s. 113-127.

Jolanta Korycka-Skorupa, Anna Dębowska, (2010). Kartogram i kartodiagram jako przykład łączenia metod prezentacji kartograficznej. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 42, Zeszyt: 4, s. 305-320.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2010). Jacques Bertin. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 42, Zeszyt: 3, s. 292-294.

Jolanta Korycka-Skorupa, Anna Markowska, (2010). Kartodiagram anamorficzny Dorlinga. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: T. 42, nr 2, s. 113-127.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2010). Choropleth Map and Diagram Map – about Merging Methods of Cartographic Presentation. Miscellanea Geographica. Tom: 14, s. 349-361.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2010). Kształcenie kartografów na Uniwersytecie Warszawskim. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 26, s. 18-27.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2010). XXXIV Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna. Polska kartografia w dobie przemian metodycznych i technologicznych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 42, Zeszyt: 4, s. 411-413.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2010). Choropleth Map and Diagram Map – about Merging Methods of Cartographic Presentation. Miscellanea Geographica. Tom: 14, s. 349-361.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2009). Atlas Warszawy. Zeszyt 10. Zmiany krajobrazu obszaru metropolitalnego Warszawy na przełomie XX i XXI wieku. Bożena Degórska, Aleksandra Deręgowska. Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 2008 (recenzja). Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 41, Zeszyt: 3, s. 259-261.

A. Bajer, J. Korycka-Skorupa, (2008). Kartodiagram w wybranych programach komputerowych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: T. 40, nr 3, s. 247-266.

Jolanta Korycka-Skorupa, Adrian Bajer, (2008). Kartodiagram w wybranych programach komputerowych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 40, Zeszyt: 3, s. 247-266.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2008). Unusual graphic solutions and their place in classification of cartographic methods. Miscellanea Geographica. Tom: 13, s. 289-298.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2007). Trójkąt Osanna jako forma prezentacji i legenda map tematycznych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 39, Zeszyt: 4, s. 340-353.

J. Korycka-Skorupa, (2007). Trójkąt Osanna jako forma prezentacji danych statystycznych i legenda map tematycznych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: T. 39, nr 4, s. 340-353.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2004). Beskid Śląski i Żywiecki Mapa turystyczna. Skala 1:75000. Warszawa PPWK, 2003 (wyd. 1). Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 36, Zeszyt: 4, s. 302-303.

J. Korycka-Skorupa, (2004). Kartodiagram i kartogram a charakter danych - badania eksperymentalne. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: T. 36, nr 1, s. 12-25.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2002). Nowości kartograficzne na 12 Targacg Książki Edukacyjnej "Edukacja XXI". Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 34, Zeszyt: 3, s. 235-0.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2002). Od danych do mapy. Część II. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 34, Zeszyt: 3, s. 175-188.

J. Korycka-Skorupa, (2002). Od danych do mapy. Cz. I. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: T. 34, nr 2, s. 91-102.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2002). Od danych do mapy. CZ I. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 34, Zeszyt: 2, s. 91-102.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2002). Od danych do mapy cz. II. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: T. 34, nr 3, s. 175-188.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2000). From data to cartographic presentation forms. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 253-262.

Jolanta Korycka-Skorupa, (2000). Seminarium"Nauczanie kartografii i topografii na I roku dziennych studiów geograficznych". Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 32, Zeszyt: 3, s. 253-255.

Jolanta Korycka-Skorupa, (1998). Problems of content and graphical conceptions of environmental degradation and protection maps, including the ecological map 1:50000. AUC Geographica. Tom: 32, s. 103-107.

(2012) Formalizacja kartograficznej prezentacji danych ilościowych oraz jej implementacja w internetowym Atlasie kartograficznych metod prezentacji; Okres: 2010-2012; [uczestnik]; N N526 073838,3044
(2011) Formalizacja kartograficznej prezentacji danych ilościowych oraz jej implementacja w internetowym Atlasie kartograficznych metod prezentacji; Okres: 2010-2012; [uczestnik]; N N526 073838,192000-501-66-3044
(2010) Formalizacja kartograficznej prezentacji danych ilościowych oraz jej implementacja w internetowym Atlasie kartograficznych metod prezentacji; Okres: 2010-2012; [uczestnik]; N N526 073838,192000-501-66-3044
Kartografia
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
Projektowanie i użytkowanie map tematycznych
Proseminarium licencjackie (G)
Kartografia tematyczna
Kartograficzna wizualizacja danych przestrzennych
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (1)
Podstawy kartografii
Szkolenia terenowe - topografia
Kartografia
Grafika
Wizualizacja kartograficzna

Turystyka
Góry