PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kowalczyk Andrzej

Tytuł/Stopieńprof. dr hab.
ImięAndrzej
NazwiskoKowalczyk
Jednostka Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
Telefon225520500
Pokój204A
Emailakowalczyk@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Sylwia Kulczyk, Marta Derek, Andrzej Kowalczyk, Anna Kurkowska, Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Kowalczyk, Wojciech Lewandowski, Małgorzata Durydiwka, (2010). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Andrzej Kowalczyk, Marta Derek, (2010). Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: WN PWN.

Andrzej Kowalczyk, (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jerzy Bartkowski, Paweł Swianiewicz, Andrzej Kowalczyk, (1989). Strategie władz lokalnych. Warszawa: Instytut Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały w książkach

Andrzej Kowalczyk, (2014). Od turystyki 3S do turystyki 3E. Czy to zmiana paradygmatu turystyki masowej?. [w:] Turystyka wobec zmian współczesnego świata : zmiany, bariery, innowacje. s. 15-28. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.

Andrzej Kowalczyk, (2014). Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość badań geograficznych nad turystyką. Osobiste refleksje metodologiczno-metodyczne badań prowadzonych w Polsce. [w:] Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość turystyki, Warsztaty z Geografii Turyzmu. s. 19-38. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Andrzej Kowalczyk, (2013). Wybrane problemy terminologiczne w naukach o turystyce. [w:] Badania naukowAkademia Finansów i Biznesu VISTULA - Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji - Instytut Turystykie w turystyce - stan i perspektywy rozwoju. s. 0-0. Warszawa: Akademia Finansów i Biznesu VISTULA - Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji - Instytut Turystyki.

Andrzej Kowalczyk, (2013). Relacje zachodzące między rozwojem transportu lotniczego a rozwojem turystyki. [w:] Współczesne uwaunkowania i problemy rozwoju turystyki. s. 0-0. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Andrzej Kowalczyk, (2013). Tematyczne szlaki kulturowe w Polsce. Nowa forma ochrony i promocji dziedzictwa narodowego. [w:] Natura i kultura w tradycji polskości. s. 69-84. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Andrzej Kowalczyk, (2012). Globalizacja usług hotelarskich na przykładzie głównych systemów hotelowych świata. [w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk. s. 0-0. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Andrzej Kowalczyk, (2012). Zasoby kulturowe i walory kulturowe – próba ustalenia znaczenia tych pojęć. [w:] Kultura i turystyka. Wspólne korzenie. s. 0-0. Łódź: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego.

Andrzej Kowalczyk, (2012). Recepta na sukces? Znaczenie koncepcji waterfrontu dla rozwoju turystyki w miastach. [w:] Turystyka. Moda na sukces. s. 0-0. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Andrzej Kowalczyk, (2011). Osadnictwo turystyczne: początki, rozwój, formy współczesne. [w:] Turystyka. Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Liszewskiego. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Andrzej Kowalczyk, (2011). Turystyka zrównoważona – aspekty kulturowe. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Andrzej Kowalczyk, (2011). „Geograficzne” aspekty przestrzeni turystycznej (nowe spojrzenie na koncepcję przestrzeni turystycznej). [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany.. s. 0-0. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Andrzej Kowalczyk, Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski, Marta Jarzębowska, Anna Kurkowska, (2010). Turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna) jako forma turystyki zrównoważonej. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Małgorzata Durydiwka, Andrzej Kowalczyk, Sylwia Kulczyk, (2010). Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sylwia Kulczyk, Katarzyna Duda-Gromada, Andrzej Kowalczyk, (2010). Przyrodnicze aspekty turystyki zrównoważonej. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Sylwia Kulczyk, Andrzej Kowalczyk, Małgorzata Kowalczyk, (2010). Zagospodarowanie obszarów turystycznych zgodnie z ideą turystyki zrównoważonej. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Andrzej Kowalczyk, (2010). Koncepcje teoretyczne bliskie idei turystyki zrównoważonej. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Andrzej Kowalczyk, (2010). Zakończenie. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Marta Derek, Andrzej Kowalczyk, Zuzanna Burska, Sylwia Kulczyk, (2010). Kulturowe aspekty turystyki zrównoważonej. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Andrzej Kowalczyk, Marta Derek, (2009). Turystyka kulturowa w świetle koncepcji klastra turystycznego. [w:] Turystyka i kultura. Wspólnie zyskać!. s. 0-0. Łódź: Wyd. Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa.

Andrzej Kowalczyk, (2009). Proces przekształcania zasobów kulturowych w atrakcje turystyczne (na przykładzie zagospodarowania turystycznego pól bitewnych). [w:] Kultura i turystyka. Razem ale jak?. s. 0-0. Łódż: Wydawnictwo WSTiH w Łodzi.

Andrzej Kowalczyk, (2009). Turystyka historyczno-militarna. [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej. Tom I.. s. 0-0. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu,.

Andrzej Kowalczyk, (2008). Militarne zaangażowanie Wietnamu w Kambodży w latach 1977-1991. Próba ujęcia systemowego. [w:] Polska - Kambodża. Łączy nas bolesna przeszłość, zbliży nas przyszłość. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Andrzej Kowalczyk, (2008). Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością. [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Andrzej Kowalczyk, (2008). Turystyka kulturowa jako czynnik kształtujący konkurencyjność regionów. [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. s. 0-0. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Andrzej Kowalczyk, (2007). Miasto spostrzegane - między formą a treścią. [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Andrzej Kowalczyk, (2007). Problemy badawcze we współczesnej geografii turyzmu. Ich odzwierciedlenie w kierunkach badań ośrodka warszawskiego. [w:] Studia nad turystyką. Tradycje, stan obecny i perspektywy badawcze. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. s. 0-0. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński.

Andrzej Kowalczyk, (2007). Mniejszości etniczne i religijne Afganistanu w radzieckiej strategii militarnej podczas wojny 1979-1989. [w:] Ludy tubylcze. Czwarty Świat, dziedzictwo kolonializmu, skanseny świata czy partnerzy narodów?,. s. 0-0. Warszawa: Comandor.

Andrzej Kowalczyk, (2007). Atrakcyjność turystyczna krajobrazu kulturowego. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju/The role of landscape studies for suttainable development. s. 0-0. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Andrzej Kowalczyk, Waldemar Wilk, (2006). Retailing and services. [w:] Natural and human environment of Poland. s. 0-0. Wydania: Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization / Polish Geogrphical Society.

Andrzej Kowalczyk, (2006). Azja Wschodnia - polityka gospodarcza a wykorzystanie potencjału demograficznego i ekonomicznego. [w:] Geografia regionalna świata. Wielkie regiony. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Andrzej Kowalczyk, (2006). Changes within the territorial organisation of Poland after Second World War - reasons and effects. [w:] Poland in geographical centre of Europe. Political, social and economic consequences. s. 0-0. New York: Nova Science Publishers.

Andrzej Kowalczyk, R. Szkup, (2005). Czynniki lokalizacji hoteli w Warszawie. [w:] Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej. s. 0-0. Łódź: ŁTN.

Andrzej Kowalczyk, (2005). Między sacrum aprofanum. Problemy współczesnej geografii turyzmu. [w:] Geografia i sacrum. s. 0-0. Kraków: IGiGP UJ.

Andrzej Kowalczyk, R. Szkup, (2005). Czynniki lokalizacji hoteli w Pradze. [w:] Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej. s. 0-0. Łódź: ŁTN.

Andrzej Kowalczyk, (2005). Transformacja uzdrowisk w wielofunkcyjny ośrodek turystyczny - ptzykład Mariańskich Łaźni (Czechy). [w:] Kształtowanie funcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. s. 0-0. Słupsk: PAP.

Andrzej Kowalczyk, (2005). Reforma podziału terytorialnego polski w 1999 roku - krytyczna analiza mechanizmu jej wprowadzenia. [w:] Przekształcania regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. s. 0-0. Wrocław: IGiRR UWrocławski.

Andrzej Kowalczyk, (2005). Ekspansja zagranicznych systemów hotelowych w Polsce w świetle teorii dyfuzji innowacji. [w:] Polskie hotelarstwo i gastronomia w Unii Europejskiej. s. 0-0. Gdańsk: WSzTiH.

Andrzej Kowalczyk, (2004). Badania nad globalizacją w geografii. [w:] Społeczne skutki globalizacji a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Andrzej Kowalczyk, (2004). Praga z przełomu XIX i XX w. w przekazie literackim i w rzeczywistości. [w:] Humanistyczne oblicze miasta. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Andrzej Kowalczyk, (2003). Miejsce mapy w turystycznych materiałach promocyjnych. [w:] Kreowanie wizerunku turystycznego regionów, gmin i miast. s. 0-0. Koszalin: Wyd. Politechniki koszalińskiej.

Andrzej Kowalczyk, (2003). Territorial organization of the metropolitan areas in Poland. [w:] Ajuste regional ante la globalizacion: el territrio como factor de desarrollo. s. 0-0. Toluka: UAM.

Andrzej Kowalczyk, (2003). Bariery w rozwoju turystyki na obszarze i w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego i Narwiańskiego Parku Narodowego. [w:] Krajobraz - Turystyka - Ekologia. s. 0-0. Leszno: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie.

Andrzej Kowalczyk, (2003). Rozwój frakcji turystycznej jako cel polityki miejskiej. [w:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Andrzej Kowalczyk, (2003). Tourism as a factor of local development. [w:] Geographical space at the turn of the century theorethical and methodological challenges. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGSR UW.

Andrzej Kowalczyk, (2003). Fortyfikacje, pola bitew, cmentarze wojenne... jako przedmiot zainteresowania geografii turyzmu. [w:] Fortyfikacje jako atrakcje turystyczne. s. 0-0. Giżycko: Towarzystwo Miłośników Twierdzy Boyen w Giżycku.

Andrzej Kowalczyk, (2003). Dwa modele ekspansji zagranicznych systemów hotelowych.. [w:] Gospodarka turystyczna wobec integracji i rozszerzania się Unii Europejskiej. s. 0-0. Bydgoszcz: Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa.

Andrzej Kowalczyk, (2001). Geografia różnorodności - różnorodność w geografii, a może różnorodność geografii. [w:] Różnorodność w geografii - geografia różnorodności. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Andrzej Kowalczyk, (2001). Zagraniczne systemy hotelowe w Polsce - szanse i zagrożenia. [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich,. s. 0-0. Bydgoszcz: Wyższa Pomorska Szkoła Turustyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.

Andrzej Kowalczyk, (2000). Local Government in Poland. [w:] Decentralization: Experiments and Reforms. s. 0-0. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative.

Artykuły w czasopismach

Andrzej Kowalczyk, Marta Derek, (2015). Przestrzeń czasu wolnego w polityce dużych miast. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny. Tom: 1, Zeszyt: 1, s. 311-325.

Andrzej Kowalczyk, (2014). Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka kulinarna w przestrzeni miasta. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 9, s. 6-31.

Andrzej Kowalczyk, (2014). Zmiany w podziale administracyjnym Afganistanu na przełomie XX i XXI wieku. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 54, s. 47-88.

Andrzej Kowalczyk, (2014). Fenomenologia przestrzeni turystycznej/The phenomenology of tourism space. Turyzm / Tourism. Tom: 24, Zeszyt: 1, s. 9-15.

Zygmunt Kruczek, Agnieszka Matusiak, Przemysław Buryan, Piotr Zmyślony, Piotr Kociszewski, Michał Jarnecki, Agata Niemczyk, Andrzej Kowalczyk, (2013). Jak przyciągnąć do Polski turystów kulturowych z Azji Wschodniej? / Zygmunt Kruczek, Agnieszka Matusiak, Przemysław Buryan, Piotr Kociszewski, Piotr Zmyślony, Michał Jarnecki, Agata Niemczyk, Andrzej Kowalczyk.. Turystyka Kulturowa., s. 86-94.

Andrzej Kowalczyk, (2013). Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania). Turystyka Kulturowa., s. 35-57.

Andrzej Kowalczyk, (2013). Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania) / Andrzej Kowalczyk.. Turystyka Kulturowa., s. 35-57.

Andrzej Kowalczyk, Marta Derek, (2012). Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centrów wielkich miast związane z turystyką i rekreacją. Turystyka i Rekreacja., Zeszyt: 8, s. 17-30.

Andrzej Kowalczyk, Hasan Shojaee Siuki, Atefeh Einafshar, (2012). A tourism demand based method of geosites assessment on geotourism prioritization modelling: The case of Razavi Khorasan Province. Journal of Hospitality Leisure Sport & Tourism Education. Tom: 3, Zeszyt: 5, s. 82-94.

Andrzej Kowalczyk, (2011). Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego. Turystyka i Rekreacja., Zeszyt: 7, s. 13-26.

Paulina Ratkowska, Zygmunt Kruczek, Karolina Buczkowska, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Piotr Zmyślony, Andrzej Kowalczyk, Dariusz Dąbrowski, (2011). Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form czy typów turystyki kulturowej? / Paulina Ratkowska, Andrzej Kowalczyk, Karolina Buczkowska, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Piotr Zmyślony, Zygmunt Kruczek, Dariusz Dąbrowski.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 3, s. 43-47.

Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Janusz Hochleitner, Zygmunt Kruczek, Michał Jarnecki, Andrzej Kowalczyk, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Piotr Zmyślony, Agnieszka Matusiak, (2011). Czy istnieje potrzeba szerszej debaty z osobami i instytucjami kreującymi nowe produkty turystyki kulturowej? / Janusz Hochleitner, Zygmunt Kruczek, Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Michał Jarnecki, Piotr Zmyślony, Andrzej Kowalczyk, Agnieszka Matusiak, Armin Mikos v. Rohrscheidt.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 1, s. 53-58.

A. Kowalczyk, (2011). Turystyka kulinarna jako potencjalny czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Turystyka i Rekreacja. Tom: 07, s. 0-0.

Andrzej Kowalczyk, Zygmunt Kruczek, Janusz Hochleitner, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Michał Jarnecki, (2010). Czy poprawne jest zastępowanie szeroko rozumianych pojęć "krajoznawstwo" i "turystyka" : rozumiana jako peregrynacje wąsko brzmiącymi terminami w rodzaju "turystyka kulturowa", "turystyka wypoczynkowa" itd.? / Andrzej Kowalczyk, Michał Jarnecki, Zygmunt Kruczek, Janusz Hochleitner, Armin Mikos v. Rohrscheidt.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 10, s. 60-64.

Armin Mikos v. Rohrscheidt, Janusz Hochleitner, Karolina Buczkowska, Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Dariusz Dąbrowski, Andrzej Kowalczyk, Mieczysław K. Leniartek, Piotr Zmyślony, Zygmunt Kruczek, (2010). Strategie dla uatrakcyjnienia polskich szlaków tematycznych / Armin Mikos v. Rohrscheidt, Janusz Hochleitner, Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Dariusz Dąbrowski, Andrzej Kowalczyk, Mieczysław K. Leniartek, Piotr Zmyślony, Zygmunt Kruczek, Karolina Buczkowska.. Turystyka Kulturowa., s. 48-55.

Sylwia Kaczmarek, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Paulina Ratkowska, Karolina Buczkowska, Paweł Różycki, Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Andrzej Kowalczyk, (2010). Wspólna polityka Unii Europejskiej jako całości w odniesieniu do turystyki kulturowej / Sylwia Kaczmarek, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Paulina Ratkowska, Karolina Buczkowska, Paweł Różycki, Kazimiera Orzechowska-Kowalska, Andrzej Kowalczyk.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 1, s. 63-68.

Andrzej Kowalczyk, Karolina Buczkowska, Zygmunt Kruczek, Izabela Wyszowska, Armin Mikos v. Rohrscheidt, (2009). Nowe typy atrakcji turystycznych a turystyka kulturowa / Andrzej Kowalczyk, Karolina Buczkowska, Zygmunt Kruczek, Izabela Wyszowska, Armin Mikos v. Rohrscheidt.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 9, s. 62-65.

Andrzej Kowalczyk, (2009). Zagospodarowanie turystyczne obszarów chronionych (na przykładzie Afryki Południowej). Prace i Studia Geograficzne., Zeszyt: 42, s. 15-58.

Armin Mikos v. Rohrscheid, Zygmunt Kruczek, Klaudiusz Święcicki, Andrzej Kowalczyk, Paweł Różycki, (2009). Masowość czy elitarność - dokąd zmierza turystyka kulturowa? / Armin Mikos v. Rohrscheid, Zygmunt Kruczek, Klaudiusz Święcicki, Andrzej Kowalczyk, Paweł Różycki.. Turystyka Kulturowa., s. 50-56.

Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Karolina Buczkowska, Zygmunt Kruczek, Andrzej Kowalczyk, Paweł Różycki, Andrzej Stasiak, Klaudiusz Święcicki, (2009). Szanse Polski jako destynacji turystyki kulturowej / Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Karolina Buczkowska, Zygmunt Kruczek, Andrzej Kowalczyk, Paweł Różycki, Andrzej Stasiak, Klaudiusz Święcicki.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 7, s. 48-61.

Andrzej Kowalczyk, (2009). Presidential elections in Afghanistan in 2004 and 2009: change and continuity. ASIA AND PACIFIC STUDIES., Zeszyt: 6, s. 97-116.

Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek, Karolina Buczkowska, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Zygmunt Kruczek, Andrzej Kowalczyk, Paweł Różycki, (2009). Pragmatyczne znaczenie literackich opisów podróży we współczesnym zarzadzaniu gospodarką turystyczną / Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek, Karolina Buczkowska, Armin Mikos v. Rohrscheidt, Zygmunt Kruczek, Andrzej Kowalczyk, Paweł Różycki.. Turystyka Kulturowa., Zeszyt: 11, s. 45-48.

Andrzej Kowalczyk, (2009). ‘Mountain resorts’: origins and evolution. Turyzm / Tourism. Tom: 19, s. 33-41.

Andrzej Kowalczyk, (2008). Changes within the territorial organisation of Poland after Second World War – reasons and effects. CURRENT POLITICS AND ECONOMICS OF RUSSIA, EASTERN AND CENTRAL EUROPE.. Tom: 22, Zeszyt: 3, s. 249-272.

Andrzej Kowalczyk, (2008). Political geography of Afghanistan: three perspectives. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 4, s. 65-90.

Andrzej Kowalczyk, (2008). Cztery "kamienie węgielne" geografii turyzmu/The four "cornerstones of tourism geography. TURYZM. Tom: 18, Zeszyt: 1, s. 7-25.

Andrzej Kowalczyk, (2008). Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej. ROCZNIK NAUKOWY WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I REKREACJI IM. M. ORŁOWICZA W WARSZAWIE. Tom: 7, s. 22-30.

Andrzej Kowalczyk, (2007). Hotel chains: an approach to their origin and evolution. TURYZM. Tom: 17, Zeszyt: 2, s. 63-76.

Andrzej Kowalczyk, (2006). East Asian hotel chains - dwarfs among giants. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 3, s. 3-35.

Andrzej Kowalczyk, (2006). Podejście postmodernistyczne w geografii turyzmu - nieuchronność czyli/i moda? / The postmodernist approach in the geography of tourism - ineviteble or/and fashion. TURYZM. Tom: 16, Zeszyt: 2, s. 31-40.

Marta Derek, Andrzej Kowalczyk, Paweł Swianiewicz, (2005). Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce, na przykładzie miast średnich. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 35, s. 199-218.

Andrzej Kowalczyk, (2005). Electoral geography of Afghanistan - in perspective of presidental election in 2004. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 2, s. 47-74.

Andrzej Kowalczyk, (2005). Second homes twenty years later - the case of the commune Jadów. AUC Geographica. Tom: 38, Zeszyt: 1, s. 181-191.

Andrzej Kowalczyk, (2005). Turystyka kulinarna - ujęcie geograficzne. TURYZM. Tom: 15, Zeszyt: 1-2, s. 163-186.

Andrzej Kowalczyk, (2005). Nowe formy turystyki miejskiej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 35, s. 155-197.

Andrzej Kowalczyk, Małgorzata Durydiwka, (2004). Koncepcja krajobrazu kulturowego oraz możliwości jej wykorzystania w promocji turystycznej. PROBLEMY TURYSTYKI I HOTELARSTWA., Zeszyt: 1 (8) 2004, s. 23-30.

Andrzej Kowalczyk, (2004). Hotele jako element przestrzeni miejskiej. TURYSTYKA I HOTELARSTWO., Zeszyt: 5, s. 9-25.

Andrzej Kowalczyk, Małgorzata Durydiwka, (2004). Koncepcja krajobrazu kulturowego oraz mozliwości jej wykorzystania w promocji turystycznej. TURYSTYKA I HOTELARSTWO., Zeszyt: 1(8), s. 23-30.

Małgorzata Durydiwka, Andrzej Kowalczyk, (2004). Region turystyczny a procesy globalizacji. tHE TOURIST REGION AND GLOBALISATION PROCESSES. TURYZM. Tom: 13, Zeszyt: 1, s. 21-42.

Anna Dudek, Andrzej Kowalczyk, (2003). Turystyka na obszarach chronionych - szanse i zagrożenia. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 32, s. 117-140.

Agnieszka Kaczorek, Andrzej Kowalczyk, (2003). Modele lokalizacji usług gastronomicznych na obszarach miejskich. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 32, s. 191-203.

Andrzej Kowalczyk, (2003). Szlaki wina - nowa forma aktywizacji turystycznej obszarów wiejskich. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 32, s. 69-98.

Andrzej Kowalczyk, (2002). Transformacje przestrzeni turystycznej miasta. Problemy rozwoju i lokalizacji usług hotelarskich w Warszawie. PRACE GOGRAFICZNE INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN., Zeszyt: 184, s. 241-251.

Andrzej Kowalczyk, (1998). Gmina jako przedmiot badań geografii politycznej - wybrane problemy. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 23, s. 25-42.

Andrzej Kowalczyk, A Kot, (1998). The model of hotel location in Prague (Czech Republic). AUC Geographica. Tom: 32, s. 349-356.

Andrzej Kowalczyk, (1998). The influence of socio - political and economic transformations on the development of border towns in Poland. AUC Geographica. Tom: 32, s. 369-375.

(2015) „Wpływ wielkich imprez na rozwoj regionalny i lokalny: mechanizm i jego składowe” ; Okres: 2014-2017; [uczestnik]; ,
(2012) Miejski recycling. Wykorzystanie obszarów poprzemysłowych na funkcje czasu wolnego w polskich miastach; Okres: 2012-2014; [współpracujący]; UMO-2011/03/B/HS4/03878 ,190200-501-66-4225
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (1)
Seminarium doktoranckie
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie III
Seminarium magisterskie IV
Turystyka a rozwój lokalny