PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Kulczyk Sylwia

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięSylwia
NazwiskoKulczyk
Jednostka Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
Telefon225520500
Pokój204B
Emailskulczyk@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 15:30-16:30
Pełnione funkcje
WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE
2013: doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii (rozprawa habilitacyjna "Krajobraz i turystyka". O wzajemnych relacjach" WGiSR UW 2013)
2002: doktor nauk o ziemi (praca „Strukturalne i funkcjonalne cechy granic krajobrazowych")
1997: magister geografii w zakresie geografii fizycznej (praca „Problemy klasyfikacji granic geokompleksów w różnych typach krajobrazu na przykładzie okolic Pińczowa"), dyplom z wyróżnieniem
PRACA
Od X 2008: adiunkt; Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
2003 - 2008: adiunkt; Zakład Geoekologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
X 2002 - II 2003: asystent; Zakład Geoekologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

Książki

Sylwia Kulczyk, (2013). Krajobraz i turystyka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Sylwia Kulczyk, Agnieszka Bajtyngier, (2012). Świadomi i pomocni. W stronę odpowiedzialnej turystyki. Przykłady z Nigru i Sierra Leone. Warszawa: Polska Akcja Humanitarna.

Sylwia Kulczyk, Marta Derek, Andrzej Kowalczyk, Anna Kurkowska, Katarzyna Duda-Gromada, Małgorzata Kowalczyk, Wojciech Lewandowski, Małgorzata Durydiwka, (2010). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Rozdziały w książkach

Sylwia Kulczyk, (2015). Krajobraz w geografii turyzmu - stan i kierunki badań. [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki. Turystyka w badaniach geograficznych. s. 73-90. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Małgorzata Kowalczyk, Sylwia Kulczyk, (2015). Ocena walorów estetycznych szlaków turystycznych jako narzędzie planowania na potrzeby tursytyki. [w:] Przestrzeń w turystyce. Znaczenie i wykorzystanie. s. 153-162. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Sylwia Kulczyk, (2014). Sahel jako przestrzeń turystyczna - przykłady z Nigru, Mali i Burkina Faso. [w:] Ex Africa semper aliquid novi, t.II. s. 331-351. Żory.

Sylwia Kulczyk, (2013). Po zdrowie w cieniu sosen - o problemach waloryzacji turystyczno-rekreacyjnej. [w:] Puszcza Knyszyńska. Perła w Koronie Jagiellonów. s. 0-0. Supraśl: Urząd Miejski w Supraślu.

Sylwia Kulczyk, (2012). Gdzie leżą Mazury? O znaczeniu symboliki krajobrazu dla regionalizacji na potrzeby turystyki. [w:] Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie. Praca zbiorowa. s. 0-0. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sylwia Kulczyk, (2012). Gdzie leżą Mazury? O znaczeniu symboliki krajobrazu dla regionalizacji na potrzeby turystyki. [w:] Krajobrazy zdefiniowane - znaki i symbole w krajobrazie. s. 0-0. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.

Sylwia Kulczyk, (2012). Charakterystyka granic krajobrazowych okolic Płocka. [w:] Model funkcjonalny systemu krajobrazowego. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, (2011). Delimitacja przestrzeni turystycznej w wykorzystaniem narzędzi GIS. [w:] Przestrzeń turystyczna - czynniki, różnorodność, zmiany. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Sylwia Kulczyk, (2010). Ginące krajobrazy a turystyka - wzajemne korzyści czy konflikt?. [w:] Studia krajobrazowe a ginące krajobrazy. s. 0-0. Wrocław: Instytut Geograii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Andrzej Kowalczyk, Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski, Marta Jarzębowska, Anna Kurkowska, (2010). Turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna) jako forma turystyki zrównoważonej. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Małgorzata Durydiwka, Andrzej Kowalczyk, Sylwia Kulczyk, (2010). Definicja i zakres pojęcia „turystyka zrównoważona”. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sylwia Kulczyk, Katarzyna Duda-Gromada, Andrzej Kowalczyk, (2010). Przyrodnicze aspekty turystyki zrównoważonej. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Sylwia Kulczyk, Andrzej Kowalczyk, Małgorzata Kowalczyk, (2010). Zagospodarowanie obszarów turystycznych zgodnie z ideą turystyki zrównoważonej. [w:] Turystyka zrównoważona. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Sylwia Kulczyk, (2010). El papel de los monumentos naturales en el paisaje urbano. El ejemplo de Varsovia. [w:] Territorio y sociedad II La dimension de los elementos teoricos. s. 0-0. Meksyk: Universidad Autonoma del Estado de Mexico.

Sylwia Kulczyk, (2009). El papel de los monumentos naturales en el paisaje urbano. El ejemplo de Varsovia. [w:] Territorio y sociedad II, La dimensión de los elementos teóricos. s. 0-0. Toluca: Facultad de Planeación Urbana y Regional de la Universidad Autonoma del Estado de Mexico.

Sylwia Kulczyk, (2009). Czy turystyka zrównoważona może być zrównoważona?. [w:] Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego. s. 0-0. Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Sylwia Kulczyk, (2008). Znaczenie czynników kulturowych dla rozwoju ekoturystyki na przykładzie Wielkich Jezior Mazurskich. [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski, (2007). O znaczeniu granic krajobrazowych dla turystyki. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. s. 0-0. Warszawa: UW WGiSR.

Sylwia Kulczyk, (2007). Turystyka a zachowanie walorów kulturowych krajobrazu - wybrane aspekty.. [w:] Przyroda i miasto. s. 0-0. Warszawa: SGGW.

Sylwia Kulczyk, (2007). Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym. [w:] Problemy ekologii krajobrazu. s. 0-0. Gdańsk: UG.

Sylwia Kulczyk, (2006). Rola glinianek w krajobrazie miejskim. [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu. s. 0-0. Lublin: Wyd. UMCS.

Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski, (2006). Walory edukacyjne granic krajobrazowych na przykładzie okolic Chrobrza. [w:] Regionalne studia ekologiczno-krajobrazowe, Problemy Ekologii Krajobrazu. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Sylwia Kulczyk, Wojciech Lewandowski, (2006). Ocena przydatności krajobrazu dla ekoturystyki na przykładzie okolic Chrobrza. [w:] Restrukturyzacja i projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych. s. 0-0. Słupsk: Uniwersytet w Słupsku.

Sylwia Kulczyk, (2006). Walory przyrodnicze a pozostałe uwarunkowania rozwoju turystyki aktywnej na przykładzie Mazowsza i Burgundii. [w:] Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu - regionie pogranicza. s. 0-0. Lublin: Wyd. UMCS.

Wojciech Lewandowski, Sylwia Kulczyk, (2004). Ekoturystyka zieloną ścieżką do Europy. [w:] Studia ekologiczno- krajoznawcze w prognozowaniu rozwoju zrównoważonego. s. 0-0. Gdańsk: UG Gdańsk.

Sylwia Kulczyk, (2004). How landscape boundaries reflect the human influance?. [w:] Proceding of the Fifth International Workshop on Sustainable Land Use Planning. s. 0-0. Wageningen: Wageningen University.

Artykuły w czasopismach

Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Marta Derek, Małgorzata Kowalczyk, (2015). Pomiar marszrutowy jako narzędzie monitoringu aktywności turystycznej. Przykład Wielkich Jezior Mazurskich. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXXIX, s. 111-119.

Sylwia Kulczyk, Monika Kordowska, Małgorzata Kowalczyk, (2014). Smakowanie natury - o przyrodniczych korzeniach turystyki kulinarnej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 52, s. 31-46.

Sylwia Kulczyk, (2014). Atrakcyjność turystyczna krajobrazu - przykłady podejścia systemowego. Turystyka Kulturowa., s. 6-15.

Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Małgorzata Kowalczyk, Marta Derek, (2014). Ecosystem Services in tourism and recreation. Revisiting the classification problem. Ekonomia i Środowisko. Tom: 4, Zeszyt: 51, s. 84-93.

Sylwia Kulczyk, Edyta Woźniak, Marta Derek, Małgorzata Kowalczyk, (2014). Zakres i skala w inwentaryzacji usług ekosystemowych dla turystyki i rekreacji na przykładzie żeglarstwa. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 38, s. 135-148.

Monika Ewa Kordowska, Sylwia Kulczyk, (2014). Stan i perspektywy rozwoju turystyki ornitologicznej w Polsce / Conditions and Prospects for the Development of Ornithological Tourism in Poland. Turyzm / Tourism. Tom: 24, Zeszyt: 2, s. 17-24.

Sylwia Kulczyk, Małgorzata Kowalczyk, (2013). Wycena potencjału rekreacyjnego jezior na przykładzie żeglarstwa. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXXIV, s. 103-110.

Sylwia Kulczyk, (2013). Kulturowe zjawiska efemeryczne jako walor dla turystyki. Przykłady z krajów Sahelu. Turystyka Kulturowa., s. 20-34.

Sylwia Kulczyk, (2013). Structure, function and cross-scale properties of landscape boundaries – a case study of the Płock area. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 17, s. 21-27.

Sylwia Kulczyk, (2013). Kulturowe zjawiska efemeryczne jako walor dla turystyki : przykłady z krajów Sahelu / Sylwia Kulczyk.. Turystyka Kulturowa., s. 20-34.

M. Kowalczyk, S. Kulczyk, (2012). Ecosystem services in tourism research; Case study of aquatic recreation. Ekonomia i Środowisko., Zeszyt: 2 (42), s. 200-208.

Sylwia Kulczyk, (2011). Granice w krajobrazie - bariera czy atrakcja turystyczna?. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXVI, s. 247-256.

Sylwia Kulczyk, Małgorzata Kowalczyk, (2011). Krajobraz jako obiekt badań geografii turyzmu. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXVII, s. 197-203.

S. Kulczyk, (2011). Time scales and time phenomena in landscape research: examples from the field of tourism geography. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 0-0.

Sylwia Kulczyk, (2010). Walory turystyczne a świadczenia ekosystemów. Perspektywy wykorzystania koncepcji świadczeń ekosystemowych w badaniach nad turystyką. Ekonomia i Środowisko. Tom: 37, Zeszyt: 1, s. 134-145.

Sylwia Kulczyk, (2009). Ekologia - krajobraz - turystyka. W poszukiwaniu wspólnego mianownika. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXIII, s. 47-52.

S. Kulczyk, W. Lewandowski, (2006). Walory edukacyjne granic krajobrazowych na przykładzie okolic Chrobrza. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 16, s. 0-0.

Sylwia Kulczyk, (2006). Perspectives of Development of Ecotourism in West Africa - Examples From Niger, Mali and the Ivory Coast. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 251-260.

Sylwia Kulczyk, (2005). Funkcjonowanie cechy granic krajobrazowych na przykładzie Wigierskiego Parku Narodowego. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 36, s. 49-64.

Sylwia Kulczyk, (2004). Landscape Boundaries - Belts or Lines? Examples from Southern and Northern Poland. Miscellanea Geographica., s. 19-25.

S. Kulczyk, (2004). Korytarze i ich granice. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 14, s. 0-0.

Wojciech Lewandowski, Sylwia Kulczyk, (2004). Por el sendero verde - el desarollo del turismo ecologico en Polonia y los paises americanos. ACTAS LATINOAMERICANAS DE VARSOVIA., s. 77-82.

S. Kulczyk, (2000). Strukturalne cechy granic krajobrazowych okolic Pińczowa. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 07, s. 0-0.

Sylwia Kulczyk, (2000). The nature of boundaries of geocomplexes and the landscape types: the example of the surroundings of Pińczów in soutern Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 5-10.

(2015) Wykorzystanie koncepcji ecosystem services na potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki na przykładzie obszarów pojeziernych; Okres: 2013-2016; [koordynator]; 2012/07/B/HS4/00306,190200/501/GR-4439
(2013) Wykorzystanie koncepcji ecosystem services na potrzeby zarządzania zrównoważonym rozwojem turystyki na przykładzie obszarów pojeziernych; Okres: 2013-2016; [koordynator]; 2012/07/B/HS4/00306,190200/501/GR-4439
(2012) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2009-2012; [uczestnik]; 3221/B/P01/2008/35 ,
(2012) Grant na opracowanie książki o tematyce rozwojowej na podstawie materiałów zgromadzonych w krajach globalnego Południa; Okres: 2011-2012; [koordynator]; ,
(2011) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2008-2012; [uczestnik]; 3221/B/P01/2008/35,N N305 322135
(2010) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2008-2011; [uczestnik]; N N305 322135,
Geografia turystyczna Polski
Geography of the World (ERASMUS)
Proseminarium licencjackie (E)
Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
Sustainable development - between global and local perspectives (ERASMUS)
Contemporary changes of tourism space
Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
Geography of the World (ERASMUS)
Przyrodnicze i kulturowe aspekty turystyki
Seminarium licencjackie (E)
Turystyka zrównoważona
Współczesne trendy w rozwoju turystyki
Relacje turystyka - przyroda
Krajobraz i jego wykorzystanie przez człowieka
Usługi ekosystemowe a jakość życia