PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Lisowski Andrzej

Tytuł/Stopieńprof. dr hab.
ImięAndrzej
NazwiskoLisowski
Jednostka Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej
Telefon225520675
Pokój127
Emailalisowski@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE

1973 - magister geografii w zakresie geografii regionalnej, Instytut Geografii Uniwersytetu Warszawskiego;

1980 - doktor nauk geograficznych, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego;

1994 - doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego;

2004 - tytuł naukowy profesora nauk o Ziemi, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

PRACA ZAWODOWA

od 2012 członek Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju Przestrzennego, Uniwersytet Warszawski;

od 2008 dziekan Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski ;

od 2007 profesor zwyczajny na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski;

od 2006 kierownik Zakładu Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej WGSR UW;

2003-2008 kierownik Studium Doktoranckiego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Uniwersytet Warszawski;

2001-2007 profesor nadzwyczajny na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski;

1999-2001 członek Senackiej Komisji ds. Rozwoju Kadr Naukowych i Dydaktycznych, Uniwersytet Warszawski;

1999-2002 prodziekan ds. osobowych i współpracy z zagranicą, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski;

1997-2006 kierownik Zakładu Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski;

1993-1999 zastępca dyrektora Instytutu Geografii Społecznej, Ekonomicznej i Regionalnej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski;

1981-1986 wykładowca w Department of Geography, University of Nigeria, Nsukka;

1980–2001 adiunkt w Instytucie Geografii Społecznej, Ekonomicznej i Regionalnej (do 1995 w Zakładzie Geografii Społecznej, od 1995 w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski;

1976–1980 starszy asystent (Zakład Geografii Regionalnej; od 1977 Zakład Geografii Społeczno-Politycznej), Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski;

1974-1976 asystent, Zakład Geografii Regionalnej, Instytut Geografii, Uniwersytet Warszawski;

1973-1974 asystent stażysta, Zakład Geografii Regionalnej, Instytut Geografii, Uniwersytet Warszawski.

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH, TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH, RADACH

od 2012 r. przewodniczący Konferencji Kierowników Jednostek Geograficznych;

od 2012 r. członek rady redakcyjnej Miscellanea Geographica. Regional Studies on Development;

Od 2011 r. zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Geograficznych PAN;

Od 2011 r. przewodniczący zespołu problemowego KNG PAN ds. organizacji i struktury geografii;

Od 2011 r. członek Rady Naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;

2011-13 członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; Sekcja II - Nauk Ekonomicznych;

2007-11 przewodniczący Zespołu Problemowego KNG PAN – „Edukacja Geograficzna”;

2006-11 przewodniczący Kolegium Redakcyjnego serii „Prace i Studia Geograficzne” WGSR UW ;

od 2003 r. członek Rady Redakcyjnej serii „Prace Geograficzne” Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;

od 2002 r. członek Komisji Miejskiej Międzynarodowej Unii Geograficznej;

od 2002 r. członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego;

od 1996 r. członek Komisji Geografii Ludności i Osadnictwa Polskiego Towarzystwa Geograficznego ;

1974-1976 członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Geografia w szkole”.

KSZTAŁCENIE KADR

Opiekun 80 prac magisterskich, w tym 9 dyplomów z wyróżnieniem (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski);

Opiekun 18 licencjatów (11 University of Nigeria, 7 Uniwersytet Warszawski);

Promotor 5 prac doktorskich (Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych);

4 recenzje doktoratów (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN);

24 recenzje prac habilitacyjnych (m.in. Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Uniwersytet Marii Curie-Słodowskiej, Uniwersytet Ekonomiczny w Gdańsku, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa);

3 recenzje wniosku o nadanie tytułu profesora (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Wrocławski).


Książki

Andrzej Lisowski, (2003). Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Warszawa: Wyd. Geografii i St. Regionalnych UW.

Rozdziały w książkach

Andrzej Lisowski, Dorota Mantey, Waldemar Wilk, (2014). Lessons from Warsaw: The Lack of Coordinated Planning and Its Impacts on Urban Sprawl. [w:] Confronting Suburbanization. Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. s. 225-255. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd..

Hubert Izdebski, Tadeusz Stryjakiewicz, Tomasz Kaczmarek, Andrzej Lisowski, (2014). Panel ekonomiczno-planistyczny nt. Współczesny rozwój miast - forma, funkcje i zarządzanie. [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 613-633. Warszawa: WUW.

A Kostrzewski, Andrzej Lisowski, (2013). Aktualny stan i problemy geografii w Polsce. [w:] Geografia wobec problemów zmian globalnych. s. 0-0. Szczecin: PPH ZAPOL Dmochowski Sobczyk Sp.j.

Andrzej Lisowski, (2012). Geografia a nauki społeczne. [w:] Związki geografii z innymi naukami. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.

Andrzej Lisowski, (2011). Geografia i nauki spoleczne w nauce transdyscyplinarnej. [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii . Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.

Andrzej Lisowski, (2010). Suburbanizacja w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. [w:] Przekształcenia struktur regionalnych. Aspekty społeczne, ekonomiczne i przyrodnicze. s. 0-0. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Wrocławski.

Andrzej Lisowski, (2008). Stan i perspektywy rozwoju geografii społecznej w Polsce. [w:] Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy.

Andrzej Lisowski, (2008). Geografia społeczna. [w:] Historia geografii polskiej. s. 0-0. Warszawa: PAN, PWN.

Andrzej Lisowski, (2008). W poszukiwaniu integracji przedmiotowej i tożsamości geografii na początku XXI w.. [w:] Stan i perspektywy rozwoju geografii w Polsce. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy.

Andrzej Lisowski, (2008). Przedmowa. [w:] Prace i Studia Geograficzne, 90 lat geografii w Uniwersytecie Warszwskim. s. 7-9. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, WEMA Wydawnictwo -Poligrafia Sp.z o.o..

Andrzej Lisowski, (2007). The Processes of Centralisation and Decentralisation in the Warsaw Metropolitan Area in the Years 1950-2002. [w:] City in city region. Governing Diversity , European Urban Research Association. s. 0-0. Warszawa: Wyd. UW.

Andrzej Lisowski, (2007). Przedmiot badań, funkcje i tożsamość geografii na początku XXI wieku. [w:] Geografia a przemiany współczesnego świata; Podstawowe idee i koncepcje w geografii. s. 0-0. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Andrzej Lisowski, (2007). Miejski kontekst rozwoju zrównoważonego i krajobrazu. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju, Profesorowi Andrzejowi Richlingowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecie pracy naukowej. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Andrzej Lisowski, (2007). Przestrzeń” i „percepcja” w transdyscyplinarnych badaniach miast – spojrzenie geografa drukowane. [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: UW.

Andrzej Lisowski, (2007). History, geography and the problems of development in Africa South of the Sahara. [w:] The State and Development in Africa and Other Regions: Past and Present. s. 0-0. Warszawa: Oficyna Wyd. Aspra JR.

Andrzej Lisowski, (2006). Afryka na południe od Sahary - skazana na marginalizację. [w:] Geografia regionalna świata. Wielkie regiony. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Andrzej Lisowski, (2006). Janusowe oblicze suburbanizacji. [w:] Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Andrzej Lisowski, (2005). Nadarzyn Case Study. [w:] Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study. s. 0-0. Warszawa: Wyd.UW.

Andrzej Lisowski, (2005). Geografia jako nauka chorologiczna. [w:] Geografia jako nauka o przestrzeni, środowisku i krajobrazie. s. 25-49. Łódź: ZGSiT UMK, ZBSiR UŁ, ŁTN.

Andrzej Lisowski, (2005). The Social Differentition of Polish Cities. [w:] The Cities in Global Perspectives. Diversity and Transition. s. 0-0. Tokyo: Rikkyo University.

Andrzej Lisowski, (2005). Urban sprawl process. [w:] Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study. s. 0-0. Warszawa: Wyd.UW.

Andrzej Lisowski, (2005). Zbiorowości regionalne i lokalne w okresie reterytorializacji. [w:] Przekształcania regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej-. s. 0-0. Wrocław: IGiRR UWrocławski.

Andrzej Lisowski, (2005). The density of population and job. [w:] Urban Sprawl. Warsaw Agglomeration Case Study. s. 0-0. Warszawa: Wyd.UW.

Andrzej Lisowski, (2004). Social aspect of the suburbanisation stage in the agglomeration of Warsow. [w:] Cities in transition. s. 0-0. Lubljana: Department of Geography Faculty of Art University of Ljubljana.

Andrzej Lisowski, (2004). Refleksje nad rozwojem geografii: od problemu dezintegracji do problemu tożsamości dyscypliny. [w:] geografia u progu XXI wieku. s. 0-0. Kraków: KNG PAN IGiPZ UJ.

Andrzej Lisowski, (2004). Zmiany warunków życia w aglomeracji warszawskiej w latach 1995-2000. [w:] Warunki życia w mieście. s. 67-76. Łódź: Wyd. UŁ.

Andrzej Lisowski, (2004). Geografia społeczno - ekonomiczna a nauki społeczne. [w:] Geografia wobec problemów i przyszłości. s. 0-0. Poznań: Bogucki Wyd. Naukowe.

Andrzej Lisowski, (2003). Space in human geography from ecological to social space. [w:] Geographical space at the turn of the century. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGSR UW.

Andrzej Lisowski, (2002). Forma współczesnego miasta - nowy stary problem. [w:] Współczesne formy osadnictwa miejskiego i ich przemiany : XV Konwersatorium Wiedzy o Mieście : praca zbiorowa. s. 35-44. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Andrzej Lisowski, (2001). Zmiany struktury społecznej a struktura przestrzenna miast. [w:] Wybrane problemy badawcze geografii społecznej w Polsce. s. 0-0. Gdańsk: Zakład Geografii Ekonomicznej Uniwersytet Gdański.

Andrzej Lisowski, (2001). Różnorodność w geografii - nadzieje i obawy. [w:] Różnorodność w geografii - geografia różnorodności. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Andrzej Lisowski, (2000). The dual city: metaphor and reality. [w:] Analisiss Territorial de los cambios socioeconomicos y medioaambientales de las grandes ciudades en las dos ultimas decadas del siglo XX. s. 0-0. Warszawa: Zakład Graficzny UW.

Artykuły w czasopismach

Andrzej Kostrzewski, Ewa Roo-Zielińska, Kazimierz Krzemień, Andrzej Lisowski, (2015). Geografia w okresie transformacji systemu nauki w Polsce-aktualny stan, perspektywy rozwoju. Czasopismo Geograficzne. Tom: 86, Zeszyt: 1-2, s. 23-48.

Maciej Jędrusik, Andrzej Lisowski, Dieudonné Mouketou-Tarazewicz, Marc-Louis Ropivia, Bogdan Zagajewski, (2015). Touristic development of the La Lopé National Park (Gabon) in light of the SWOT analysis. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 3, s. 5-13.

Andrzej Lisowski, (2014). Typy przestrzeni a geografia. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Tom: 24, s. 7-18.

Andrzej Lisowski, (2012). O miejscu geografii społeczno-ekonomicznej w systemie nauki. Przegląd Geograficzny. Tom: 82, Zeszyt: 2, s. 171-198.

Andrzej Lisowski, (2011). Geography and social sciences in transdysciplinary science. Miscellanea Geographica. Tom: 15, Zeszyt: 15, s. 9-40.

Andrzej Lisowski, (2010). A.Jackowski, I. Sołjan, Z dziejów geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim (XV-XXI wiek) Uniwersytet Jagelloński, Instytut Geografii i Gospodarki przestyrzennej, Kraków 2009, 467 s.. Przegląd Geograficzny. Tom: 82, Zeszyt: 2, s. 281-289.

Andrzej Lisowski, (2009). Przedmowa. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 42, s. 9-14.

Andrzej Lisowski, (2009). Zróżnicowanie społeczne wybranych miast w Polsce i zachowania wyborcze ludności. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 42, s. 103-134.

Andrzej Lisowski, (2005). Procesy centralizacji i decentralizacji w aglomeracjacji warszawskiej w latach 1950-2002. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 35, s. 13-43.

Andrzej Lisowski, (2004). N. Castree, N.M. Coe, K.Ward, M.Samers, Spaces of Work. Global Capitalism and the Geographies of Labour. Przegląd Geograficzny. Tom: 76, Zeszyt: 4, s. 522-525.

Andrzej Lisowski, (2004). Social aspects of the suburbanisation stage in the agglomeration of Warsaw. Dela. Tom: 21, s. 531-541.

Andrzej Lisowski, Maria Skoczek, (2002). 25-lecie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 30, s. 9-11.

Andrzej Lisowski, (2002). Współpraca Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych z zagranicą. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 30, s. 133-142.

Andrzej Lisowski, Waldemar Wilk, (2002). The changing spatial distribution of services in Warsaw. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES. Tom: 9, Zeszyt: 1, s. 81-89.

Andrzej Lisowski, Maria Skoczek, (2002). 25-lecie Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 30, s. 9-11.

Andrzej Lisowski, (2000). Miasto dualne - metafora a rzeczywistość. Przegląd Geograficzny. Tom: 72, Zeszyt: 3, s. 231-247.

Andrzej Lisowski, (2000). Klęski żywiołowe - od pokory wobec losu do akceptacji ryzyka. Czasopismo Geograficzne. Tom: 71, Zeszyt: 1, s. 43-52.

Andrzej Lisowski, (2000). Natural disasters: from humility in the face of destiny to risk acceptance. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 207-214.

Andrzej Lisowski, (1998). Uwagi w sprawie Bliskiego Wschodu i Środkowego Wschodu. Czasopismo Geograficzne. Tom: 69, Zeszyt: 3-4, s. 353-359.

Andrzej Lisowski, J Gołębowska, (1998). The time budget of the population of Warsaw. Miscellanea Geographica. Tom: 8, s. 187-196.

Andrzej Lisowski, (1998). Regionalne zróżnicowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce a transformacja społeczno - gospodarcza. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 23, s. 53-78.

Geografia miast
Koncepcje i problemy badawcze geografii
Metody badań jakościowych i ilościowych
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Współczesne trendy w geografii społeczno-ekonomicznej I
Regiony miejskie
Seminarium licencjackie (E)
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie IV
Problematyka geografii miast i geografii społecznej (zróżnicowania społeczno-przestrzenne, warunki i jakość życia), przemiany przestrzeni miejskiej (suburbanizacja i urban sprawl, rozwój regionów miejskich), metodologia geografii społeczno-ekonomicznej i historia myśli geograficznej.