PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Madurowicz Mikołaj

Tytuł/Stopieńdr
ImięMikołaj
NazwiskoMadurowicz
Jednostka Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji
Telefon225520626
Pokój204C
Emailmm@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) środa 08:30-09:30
Pełnione funkcje
2005 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o Ziemi (rozprawa doktorska pt. "Istota i dynamika przestrzeni tożsamości miasta. Studium geograficzno-kulturowe Warszawy", nagroda Dziekana WGSR UW)
2000 - uzyskanie stopnia naukowego magistra w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej (praca magisterska pt. "Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy", dyplom z wyróżnieniem)
1995 - złożony egzamin dojrzałości w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Warszawie

Książki

Mikołaj Madurowicz, (2010). Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. : WGSR UW, Urząd m.st. Warszawy.

Mikołaj Madurowicz, (2007). Miejska przestrzeń tożsamości Warszawy. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Mikołaj Madurowicz, (2002). Sfera sacrum w przestrzeni miejskiej Warszawy. Warszawa: Wyd. Akademickie DIALOG.

Rozdziały w książkach

Mikołaj Madurowicz, (2014). Wprowadzenie albo istota obecności na agorze. [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 10-15. Warszawa: WUW.

Mikołaj Madurowicz, (2012). Miejskie pro publico bono… Szlachetny aksjomat czy cyniczny idiom?. [w:] Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mikołaj Madurowicz, (2012). Za siedmioma górami… Geografia i literatura – świadoma przyjaźń czy intuicyjny romans. [w:] Geografia Słowackiego. s. 0-0. Warszawa: Fundacja Akademia Humanistyczna, Instytut Badań Literackich PAN.

Mikołaj Madurowicz, (2012). Spacer geografa po filozoficznym lesie prawdy. Dziuple i prześwity. [w:] Związki geografii z innymi naukami. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Mikołaj Madurowicz, (2011). Szkic sporu o istnienie miasta. [w:] Koncepcje i problemy badawcze geografii. Profesorowi Wiesławowi Maikowi w 70-lecie urodzin. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Mikołaj Madurowicz, (2011). Miejskie pro publico bono… Szlachetny aksjomat czy cyniczny idiom?. [w:] XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Człowiek w przestrzeni publicznej miasta. s. 0-0. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Mikołaj Madurowicz, (2010). Frankowanie przestrzeni miejskiej, czyli dyskurs geograficzno-historyczny na znaczkach pocztowych. [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Wydawnictwa Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, Urząd m.st. Warszawy.

Mikołaj Madurowicz, (2009). Hermeneutyka miejsca w świetle fenomenologii przestrzeni. [w:] Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym. s. 0-0. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Mikołaj Madurowicz, (2008). Jedno z niewidzialnych miast. [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Mikołaj Madurowicz, (2008). Kto jest turystą w przestrzeni miasta? Poszukiwania badawcze. [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Mikołaj Madurowicz, (2008). Rozumienie turystyki miejskiej. [w:] Funkcja turystyczna miast, I. Jażdżewska (red.). s. 11-16. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Mikołaj Madurowicz, (2008). Miasta archetypiczne. [w:] Miejsce. s. 23-28. Gdańsk: Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej.

Iwona Szumacher, Mikołaj Madurowicz, (2007). Warsztaty porównawcze z percepcji przestrzeni: Warszawa-Tatry. Rapotr z badania.. [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: UW WGiSR.

Mikołaj Madurowicz, (2007). Szkiełko i wiara w geografii człowieka. [w:] Geografia a przemiany współczesnego świata. s. 0-0. Bydgoszcz: Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Mikołaj Madurowicz, (2007). Znaczenie miejsca - monolog czy dialog?. [w:] Architektura. Bezgłośny przekaz głośnych emocji. Integracyjna rola miejsc duchowych w miastach XXI wieku. s. 0-0. Warszawa: International Union of Architects UIA.

Mikołaj Madurowicz, (2007). Miejska semiosfera turystyczna. Ujęcie teoretyczne. [w:] Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki. s. 0-0. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mikołaj Madurowicz, (2006). Warszawska przestrzeń zerwanego dialogu międzykulturowego w aspekcie semiologii miasta. [w:] The Central European city as a space for dialogue (Examples: Prague and Warsaw). s. 0-0. Bratislava: Zing Print, Charles University of Prague.

Mikołaj Madurowicz, (2006). Tożsamość Homo Localis w geografii człowieka. [w:] Człowiek w badaniach geograficznych. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG.

Mikołaj Madurowicz, (2005). Warszawska przestrzeń zerwanego dialogu międzykulturowego w aspekcie semiologii miasta. [w:] Przestrzeń dialogu międzykulturowego we współczesnych miastach Polski. s. 0-0. Warszawa - Pułtusk: PTEM, WSH, MCKiS.

Marek Pieniążek, Mikołaj Madurowicz, (2004). Changes in the Management of Urban Space in the Eyes of the Inhabitans of Warsaw. [w:] City Images and Urban Regeneration. s. 0-0. Peter Lang: Frankfurt am Mein.

Marek Pieniążek, Mikołaj Madurowicz, (2004). Zmiany zagospodarowania miejsca w świadomości mieszkańców Warszawy - Skwer B. Prusa przy Krakowskim Przedmieściu. [w:] Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. s. 0-0. Łódź.

Mikołaj Madurowicz, (2004). Aksjologia największego kwartału Warszawy. [w:] Sfera sacrum i profanum w kulturze współczesnych miast Europy Środkowej. s. 0-0. Warszawa.

Mikołaj Madurowicz, (2004). Absolutny wymiar przestrzeni miejskiej. [w:] Humanistyczne oblicze miasta. s. 95-135. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Mikołaj Madurowicz, (2003). Space in geography otherwise. A broader perspective on the concept of space in geography. [w:] Geographical space at the turn of the century. Theoretical and methodological Challenges. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGSR UW.

Mikołaj Madurowicz, (2003). Trwałość miejskiej tożsamośći kulturowej casus Warszawy. [w:] Wymiar i współczesne interpretacje regionu. s. 0-0. Gdańsk-Poznań: Uniwersytet Gdański.

Mikołaj Madurowicz, (2002). Miasto jako wielowymiarowy pryzmat kultury. [w:] Kultura jako przedmiot badań geograficznych. Studia teoretyczne i regionalne.. s. 0-0. Wrocław: Oddział Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski.

Mikołaj Madurowicz, (2002). O sferach Sacrum i profanum w przestrzeni kulturowej miasta. [w:] Kultura jako przedmiot badań geograficznych. s. 0-0. Wrócław: Oddział Wrocławski PTG, Uniwersytet Wrocławski.

Mikołaj Madurowicz, (2001). Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu? O synkretyzmie w geografii.. [w:] Różnorodność w geografii - geografia różnorodności. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Mikołaj Madurowicz, (2001). Dwulicowość Sacrum miasta. [w:] Miasto post socjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany cz II. s. 0-0. Łódź: KGMiT, Uniwersytet Łódzki.

Mikołaj Madurowicz, (2000). Pointa Achilesa. Globalizacja jako profanizacja. Echa zjawiska. [w:] Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Artykuły w czasopismach

Marta Derek, Katarzyna Duda-Gromada, Paulina Kosowska, Andrzej Kowalczyk, Mikołaj Madurowicz, (2013). Problemowe i problematyczne ABC turystyki w Warszawie. Prace Geograficzne., Zeszyt: 134, s. 7-36.

Mikołaj Madurowicz, (2013). O łaknieniu poznawczym. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 52, s. 135-154.

Mikołaj Madurowicz, (2013). Zmysłowo-obyczajowa urbanistyka u powojennych poetów piosenki (Jeremi Przybora, Agnieszka Osiecka, Wojciech Młynarski). Białostockie Studia Literaturoznawcze. Tom: 4, s. 63-82.

Mikołaj Madurowicz, (2011). Przestrzeń miejska znaleziona w dziennikach albo narracja do potęgi drugiej. KULTURA MIASTA. Tom: 2 (9), s. 16-30.

Mikołaj Madurowicz, (2009). Jest miejsce na refleksję. Szkic z fenomenologii pewnej podróży. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 42, s. 73-87.

Mikołaj Madurowicz, (2009). W poszukiwaniu traconego miasta. NOWA RES PUBLICA., Zeszyt: 7, s. 121-124.

Mikołaj Madurowicz, (2008). Turystyka architektoniczna. ARCHITEKTURA MURATOR., Zeszyt: 165, s. 64-65.

Marek Pieniążek, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Mikołaj Madurowicz, Waldemar Wilk, Tomasz Zegar, (2006). Warsaw Metropolitan Area in an international relations network. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 215-223.

Mikołaj Madurowicz, (2006). The Idea of the Border in Human World (Selected Aspects). ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE. Tom: 48, s. 125-131.

(2014) Topo-Grafie: Miasto, Mapa, Literatura; Okres: 2014-2017; [uczestnik]; 0017/NPRH3/H11/82/2014,
Geografia czasu wolnego
Gospodarowanie czasem wolnym
Metody badań jakościowych i ilościowych
Projektowanie badań
Seminarium licencjackie I
Społeczne aspekty kształtowania przestrzeni
Teorie regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna
Współczesne trendy w geografii społeczno-ekonomicznej I
Proseminarium licencjackie
Seminarium licencjackie II
Naukowe: miasto, metodologia nauki
Pozanaukowe: podróże, wino, literatura, teatr, genealogia, taniec