PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Malinowska Ewa

Tytuł/Stopieńdr
ImięEwa
NazwiskoMalinowska
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520755
Pokój304
Emailemal@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska, (2000). Landscape Ecology - theory and applications for practical purposes. Warsaw: Pułtusk School of Humanities.

Rozdziały w książkach

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2014). Tereny zieleni w przestrzeni miejskiej. [w:] Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: WUW.

Ewa Anna Malinowska, (2012). Murzynowo – ginący krajobraz nadwiślańskiej wsi. [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Ewa Malinowska, (2012). Murzynowo – ginący krajobraz nadwiślańskiej wsi. [w:] Cywilizacja a środowisko – wyzwania i dylematy. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Ewa Malinowska, Jerzy Lechnio, Jerzy Solon, (2012). Położenie w rzeźbie i własności glebowe jako zmienne sterujące bogactwem gatunkowym i biomasą w zbiorowiskach roślinnych. [w:] Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2012). Zróżnicowanie cech katen badawczych jako wyraz funkcjonowania systemu krajobrazowego. [w:] Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografi i i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Andrzej Richling, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2012). Typologia i regionalizacja krajobrazu jako wyraz hierarchicznej struktury środowiska. [w:] Model Funkcjonalny Systemu Krajobrazowego. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografi i i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2007). Geoekologiczne badania terenów zieleni miejskiej na przykladzie parku Łazienki Królewskie w Warszawie. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. s. 0-0. Warszawa: UW WGiSR.

Ewa Malinowska, (2006). Zmiany walorów wizualnych krajobrazu w dolinie Narwii. [w:] Problemy Ekologii Krajobrazu. s. 0-0. Lublin: Wyd. UMCS.

Ewa Malinowska, (2006). Zasoby i walory krajobrazu Narwiańskiego Parku Narodowego. [w:] Perspektywy rozwoju w świetle badań krajobrazowych. Problemy Ekologii Krajobrazu. s. 0-0. Kielce: Wydawnictwo AŚ.

Ewa Malinowska, (2005). Zastosowanie parametrów pokrywy glebowej do opisu procesów funkcjonowania krajobrazu. [w:] Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Ewa Malinowska, Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, (2005). Typologia i regionalizacja terenów w strefie oddziaływania Płockiego Zespołu Miejsko-Przemysłowego. [w:] Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo UW.

Ewa Malinowska, Jerzy Lechnio, (2005). Wykorzystanie metod biomonitoringu do oceny dostawy atmosferycznej wybranych metali w rejonie PZM-P. [w:] Z problematyki funkcjonowania krajobrazów nizinnych. s. 0-0. Warszawa: Wyd. UW.

Ewa Malinowska, Marek Zgorzelski, (2005). Zagrożenia i ochrona krajobrazu. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 0-0. Warszawa: PWN.

Ewa Malinowska, (2004). Struktura i fizjonomia krajobrazu Biebrzańskiego Parku Narodowego. [w:] Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. s. 0-0. Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.

Ewa Malinowska, (2004). Walory krajobrazowe Narwiańskiego Parku Narodowego. [w:] Narwiański Park Narodowy. s. 0-0. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko.

Andrzej Richling, Ewa Malinowska, Przemysław Wolski, (2004). Walory i zasady ochrony krajobrazu. [w:] Kotlina Biebrzańska i Biebrzański Park Narodowy. s. 0-0. Białystok.

Ewa Malinowska, Andrzej Richling, (2003). Ocena krajobrazu Parków Narodowych Polski Północno-Wschodniej. [w:] Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski. s. 0-0. Sosnowiec: Regina Poloniae.

Ewa Malinowska, (2002). Antroposfera. [w:] Geografia; spojrzenie na Ziemię i środowisko. s. 85-91. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ewa Malinowska, (2002). Biosfera. [w:] Geografia; spojrzenie na Ziemię i środowisko. s. 84-85. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ewa Malinowska, (2002). Budowa skorupy ziemskiej - typy skał. [w:] Geografia; spojrzenie na Ziemię i środowisko. s. 60-61. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ewa Malinowska, (2002). Pedosfera. [w:] Geografia; spojrzenie na Ziemię i środowisko. s. 61-63. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ewa Malinowska, (2002). Budowa skorupy ziemskiej - typy skał. [w:] Geografia; spojrzenie na Ziemię i środowisko. s. 60-61. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ewa Malinowska, (2002). Hydrosfera. [w:] Geografia; spojrzenie na Ziemię i środowisko. s. 81-84. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ewa Malinowska, (2002). Zależności między komponentami środowiska przyrodniczego. [w:] Geografia; spojrzenie na Ziemię i środowisko. s. 91-98. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Andrzej Richling, Jerzy Solon, Ewa Malinowska, (2001). Zasoby i walory krajobrazowe Wigierskiego Parku Narodowego. [w:] Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku Narodowego. s. 0-0. Warszawa: DIALOG.

Jerzy Lechnio, Witold Lenart, Ewa Malinowska, (2000). Atmosppheric supply of heavy metalss into the soil in the area of Plock. [w:] Floodplain Pollution Control Management (Vistula river, Poland). s. 0-0. Koblenz: Retro-Art and Paper&Tinta.

Jerzy Lechnio, Witold Lenart, Ewa Malinowska, (2000). Atmospheric suuply of heavy metals into the soil in the area of Plock and petrochemikal plant. [w:] Floodplain pollution control management (Vistula river, Poland). s. 0-0. Koblenz: Deutsches IHP/OHP - Nationalkomitee.

Artykuły w czasopismach

Iwona Szumacher, Ewa Malinowska, (2013). Servicios ecosistémicos urbanos según el modelo de Varsovia. Revista del CESLA. Tom: 16, s. 73-100.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2013). Application of the catena concept in studies of landscape system dynamics. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 4, s. 42-49.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2013). Application of landscape metrics in the evaluation of geodiversity Ewa Malinowska. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 4, s. 28-33.

Andrzej Richling, Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2013). Delimitation of landscape units treated as estimation fields in the modelling of a landscape system. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 4, s. 13-20.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2013). Survey of recreational use of The Las Kabacki forest nature reserve in Warsaw (Poland). Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 3, s. 12-18.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2013). Application of landscape metrics in evaluation of geodiversity. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 4, s. 28-33.

Iwona Szumacher, Ewa Malinowska, (2012). Potencjał rekreacyjny wybranych typów zieleni miejskiej. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 34, s. 229-236.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2012). Problemy funkcjonowania rezerwatów w mieście. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 34, s. 175-180.

Andrzej Richling, Jerzy Lechnio, Ewa Malinowska, Jerzy Solon, (2012). Thirty years of research on landscape of the Płock region – is that enough?. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 53-65.

Ewa Malinowska, Iwona Szumacher, (2012). Spatial and temporal environment changes of urban forested park – the Royal Łazienki park in Warsaw example. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 157-167.

E. Malinowska, I. Szumacher, (2011). Spatial and temporal environmental changes of urban forested park - The Royal Lazienki Park in Warsaw example. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 0-0.

A. Richling, J. Lechnio, E. Malinowska, J. Solon, (2011). Thirty years of research on landscape of the Plock Region - is that enough?. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 0-0.

Ewa Malinowska, (2011). Zmiany walorów wizualnych krajobrazu Narwiańskiego Parku Narodowego w czasie ostatnich 50. lat. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 46, s. 115-128.

Ewa Malinowska, Karolina Ceglińska, (2011). Przestrzenna zmienność właściwości gleb w układach katenalnych w rejonie Murzynowa. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 46, s. 115-128.

Ewa Malinowska, (2011). Wpływ atrakcyjności wizualnej krajobrazu na potencjał turystyczny Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXVII, s. 277-285.

Iwona Szumacher, Ewa Malinowska, (2009). Rola ogrodów działkowych w krajobrazie lewobrzeżnej Warszawy. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXII, s. 139-150.

Iwona Szumacher, Ewa Malinowska, (2009). Badania stanu środowiska miejskich rezerwatów przyrody na przykładzie Lasu Kabackiego w Warszawie. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: XXII, s. 127-138.

Ewa Malinowska, (2006). Zastosowanie badań gleb do określenia potencjału odporności krajobrazu na zenieczyszczenia. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 36, s. 65-78.

Ewa Malinowska, (2005). Perception and evaluation of hydrogenic landscapes in selected national parks in Northeastern Poland. EKOLOGIA-BRATISLAVA., Zeszyt: 1, s. 205-212.

Ewa Malinowska, (2005). Magnum Sal alias Wieliczka. BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKI NARODOWEJ., Zeszyt: 2, s. 54-55.

Andrzej Richling, Ewa Malinowska, (2005). Z metodyki oceny potencjału przyrodniczego. PROBLEMY OCEN ŚRODOWISKOWYCH., Zeszyt: 2, s. 34-36.

Ewa Malinowska, (2004). O spuściźnie E. Romera. BIULETYN INFORMACYJNY BIBLIOTEKI NARODOWEJ., s. 1-4.

Ewa Malinowska, (2004). Application of Soil Science Research to the Determination of the Pollution Resistance of Landscape. Miscellanea Geographica., s. 27-39.

(2012) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2009-2012; [uczestnik]; N305 322135,3221/B/P01/2008/35
(2011) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; N305 322135 ,
(2010) Hierarchiczny model systemu przyrodniczego i jego wykorzystanie do oceny i prognozowania biogeoróżnorodności ; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; N305 322135,GR 2765
Audyt krajobrazowy
Fizjografia planistyczna
Geografia Polski
Monitoring i ochrona środowiska
Oceny oddziaływania na środowisko
Ochrona i kształtowanie środowiska
Przyrodnicze podstawy gospodarowania
Przyrodnicze podstawy gospodarowania I
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju przestrzennego
Przyrodniczy system miasta
Seminarium licencjackie I
Zarządzanie środowiskiem
Ćwiczenia terenowe w wybranych regionach Polski (Podlasie)
Ćwiczenia terenowe: Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej
Człowiek i środowisko
Gleby i grunty obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich
Krajobraz w planowaniu przestrzennym
Oceny oddziaływania na środowisko
Proseminarium licencjackie
Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
Przyrodniczy system miasta
Seminarium licencjackie II
System przyrodniczy miasta