PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Mantey Dorota

Tytuł/Stopieńdr
ImięDorota
NazwiskoMantey
Jednostka Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej
Telefon225520637
Pokój113
Emaild.mantey@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Dorota Mantey, (2011). Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Geograii i Studiów Regionalnych.

Rozdziały w książkach

Dorota Mantey, Agnieszka Kępkowicz, Angelika Lasiewicz-Sych, (2014). Kształtowanie przestrzeni publicznej suburbiów w kontekście integracji społecznej - wyzwania badawcze. [w:] Krajobraz jako nośnik idei. Ujęcia teoretyczne i humanistyczne. s. 203-212. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Andrzej Lisowski, Dorota Mantey, Waldemar Wilk, (2014). Lessons from Warsaw: The Lack of Coordinated Planning and Its Impacts on Urban Sprawl. [w:] Confronting Suburbanization. Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. s. 225-255. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd..

Dorota Mantey, (2011). Peryurbanizacja wokół Warszawy – refleksje z badań nad lokalizacją osiedli domów jednorodzinnych. [w:] Regiony miejskie w Polsce. Dwadzieścia lat transformacji. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dorota Mantey, (2011). Mit domu pod miastem. [w:] Geograficzne spotkania w drodze. Krok trzeci – Warszawa. Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Geografów-Doktorantów. s. 0-0. Warszawa: WGSR UW.

Dorota Mantey, (2009). Spontaneous dispersing of residential functions of Warsaw - example of housing estates in the susurbs. [w:] Global Changes: Their Regional and Local Aspects. s. 0-0. Warszawa: University of Warsaw, WGiSR.

Dorota Mantey, (2007). Warszawa - miasto rozlane. [w:] Percepcja współczesnej perzestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: UW WGiSR IGSEiGP.

Artykuły w czasopismach

Dorota Mantey, (2015). Lokalne centrum i jego funkcje w opinii mieszkańców suburbiów (przykład podwarszawskich osiedli Malichy i Książenice). Prace i Studia Geograficzne. Tom: 58, s. 91-112.

Dorota Mantey, (2015). The role of public spaces in creating place attachment (example of Zacisze, Warsaw housing estate). Miscellanea Geographica. Tom: 13, Zeszyt: 9, s. 36-42.

Dorota Mantey, (2015). Zaangażowanie a zaufanie, czyli wybrane aspekty kapitału społecznego na przykładzie podwarszawskiej gminy Podkowa Leśna. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 16, s. 109-124.

Dorota Mantey, (2015). Council and social housing in Poland. Global Tenant. Tom: April 2015, s. 8-8.

Dorota Mantey, (2014). Reputacja wewnętrzna osiedla Mirków w Konstancinie-Jeziornie w kontekście planowanej rewitalizacji – raport z badań ankietowych. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 14, s. 55-76.

Dorota Mantey, Agnieszka Kępkowicz, Halina Lipińska, WIESŁAW WAŃKOWICZ, (2014). Club landscape as a manifestation of substitutive public spaces in suburbs. Architektura Krajobrazu. Tom: 3/2014, s. 56-71.

Dorota Mantey, (2013). Pułapka suburbanizacji, czyli o planach migracyjnych młodych piaseczan. Przegląd Geograficzny. Tom: 85, Zeszyt: 2, s. 271-289.

Dorota Mantey, (2013). Potrzeba zintegrowanego zarządzania miastami i obszarami metropolitalnymi. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Tom: 6/2013, Zeszyt: 270, s. 5-14.

Dorota Mantey, (2013). (Nie)moje Piaseczno. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 13, s. 47-64.

Dorota Mantey, (2013). Zintegrowane zarządzanie miastami i obszarami metropolitalnymi. INFOS. Tom: Vol. 4(141), s. 1-4.

Dorota Mantey, (2013). Gmina jako miejsce identyfikacji – raport z badań w podwarszawskiej gminie Piaseczno. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 13, s. 47-64.

Dorota Mantey, (2013). Mieszkalnictwo socjalne w Polsce. INFOS. Tom: Vol. 19(156), s. 1-4.

Dorota Mantey, (2012). W labityncie planowania. SAMORZĄD TERYTORIALNY., s. 18-27.

Dorota Mantey, (2012). Podwarszawskie osiedla mieszkaniowe. Przegląd Urbanistyczny. Tom: Vol. IV, s. 0-0.

Dorota Mantey, (2012). Jak cię widzą, tak cię piszą, czyli Piaseczno oczami jego mieszkańców. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 11, s. 119-132.

Dorota Mantey, (2011). Samorządowcom brakuje informacji o idei metropolii. WSPÓLNOTA., Zeszyt: 35/1041, s. 11-13.

Dorota Mantey, (2011). Podwarszawskie osiedla – głos w dyskusji nad chaotycznym rozrostem stolicy. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki. Tom: LVI, Zeszyt: 2/2011, s. 35-47.

Dorota Mantey, (2011). W labiryncie planowania. WSPÓLNOTA., Zeszyt: 19/1025, s. 18-20.

Dorota Mantey, (2009). Żywiołowe rozpraszanie się funkcji mieszkaniowych Warszawy - przykład podwarszawskich osiedli. Prace Geograficzne., s. 225-236.

Dorota Mantey, (2009). Żywiołowość procesów przestrzennych. Prace i Studia Geograficzne., s. 153-174.

(2015) Rozwój przestrzenny gminy Lesznowola; Okres: 2015-2015; [koordynator]; ,
(2014) Opinie mieszkańców Gminy Brwinów nt. warunków życia i jakości usług publicznych; Okres: 2014-2014; [koordynator]; ,
(2014) Opinie mieszkańców Miasta i Gminy Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych; Okres: 2014-2014; [koordynator]; ,
(2014) Opinie mieszkańców Gminy Brwinów oraz Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych (Raport dla dla Lokalnej Grupy Działania „Zielone Sąsiedztwo”) ; Okres: 2014-2014; [koordynator]; ,
(2014) Przestrzeń publiczna Józefosławia i Julianowa. Kompleksowa diagnoza wraz z propozycjami utworzenia sieci lokalnych przestrzeni publicznych; Okres: 2014-2014; [koordynator]; ,
(2014) - projekt badawczy realizowany w ramach zajęć: Metody analizy przestrzennej (II rok, kierunek: Geografia): Relacje międzyludzkie a korzystanie z przestrzeni publicznych Zacisza; Okres: 2014-2014; [koordynator]; ,
(2013) Rewitalizacja osiedla Mirków; Okres: 2013-2013; [koordynator]; ,
(2012) Ocena potrzeb oraz jakości życia mieszkańców „Ziemi Chełmońskiego”; Okres: 2012-2012; [koordynator]; ,
(2012) Kierunki rozwoju Miasta i Gminy Piaseczno; Okres: 2012-2012; [koordynator]; ,
(2012) Sport, rekreacja i kultura fizyczna w gminie Piaseczno; Okres: 2012-2012; [koordynator]; ,
(2011) Opinie mieszkańców Gminy Brwinów oraz Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych; Okres: 2011-2011; [koordynator]; ,
(2011) Opinie mieszkańców Gminy Brwinów oraz Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych; Okres: 2011-2011; [koordynator]; ,
(2011) Opinie mieszkańców Gminy Brwinów oraz Podkowa Leśna nt. warunków życia i jakości usług publicznych; Okres: 2011-2011; [koordynator]; ,
(2011) Wytyczne polityki mieszkaniowej Miasta Płocka w zakresie stanu i zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy; Okres: 2011-2011; [koordynator]; ,
Funkcja mieszkaniowa w regionie miejskim
Gospodarka nieruchomościami
Ćwiczenia terenowe (geografia społeczno-ekonomiczna)
Ekonomika miast i regionów
Metody analizy przestrzennej
Praktyki specjalnościowe
Zjawiska, procesy i formy zagospodarowania właściwe dla strefy suburbialnej, a w szczególności:
- przejawy urban sprawl w Polsce
- przyczyny i skutki żywiołowej suburbanizacji
- przestrzeń publiczna, miejsca spotkań i życie społeczne mieszkańców
- przeobrażenia przestrzeni podmiejskiej, w tym gated communities
- jakość życia w gminach podmiejskich
- funkcjonowanie w regionie miejskim mieszkańców strefy suburbialnej
oraz zarządzanie obszarami metropolitalnymi