PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Nowicka Barbara

Tytuł/Stopieńdr
ImięBarbara
NazwiskoNowicka
Jednostka Zakład Hydrologii
Telefon225020635
Pokój123
Emailbenowick@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
• Studia magisterskie - specjalizacja - hydrologia na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

• Doktorat z zakresu nauk przyrodniczych na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW

• Staże naukowe i naukowo-dydaktyczne w: l’ Institut Geographie Daniel Fauche, l’Uniwersitet Le Mirail w Tuluzie (Francja), Laboratory of Hydrology Free University Brussels (Belgia), Laboratory voor Hydraulica, Rijksuniversiteit Gent (Belgia), Depatment of Civil Engineering of University of Coimbra (Portugalia), Department of Water Resources of Wageningen Agricultural University (Holandia)

• Zdobycie kwalifikacji i wpis do centralnego rejestru Ministerstwa Ochrony Środowiska Hydrologów uprawnionych do opracowywania dokumentacji hydrologicznych nr 12/2005

• Udział merytoryczny w międzynarodowych programach badawczych i wdrożeniowych: ostatnio w projekcie EULAKES (European Lakes under Environmental Stressors) - kierownik merytoryczny zespołu polskiego i członek Komitetu Sterującego

• Członek zespołów autorskich w programach badawczych finansowanych przez KBN: m. in. Predykcja opadów i wezbrań o zadanym czasie powtarzalności; Wpływ retencji na kształtowanie się wezbrań opadowych, na przykładzie zlewni Skory; Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce

• Kierownictwo naukowe i organizacyjne w opracowaniu planów ochrony obszarów cennych przyrodniczo, w tym operatów:
Wód powierzchniowych PNGS, Biogeochemii krajobrazu i zasobów wodnych PNBT, Hydrologicznego ZPK

• Współzałożycielka Stowarzyszenia Hydrologów Polskich (w-ce prezes do 2012, członek zarządu, przewodnicząca konkursu na najlepsze prace dyplomowe z hydrologii im. Prof. Kazimierza) Dębskiego)

• W latach 2010-2013 Kierownik i kordynator merytoryczny badań polskich w projekcie międzynarodowym EULAKES (European Lakes Under Environmental Stressors)

Książki

Anna Dłużewska, B. Grabowska, Witold Lenart, J. Lenart-Kowalska, K. Kaim, W. Marciniak, M. Marcinkowski, Barbara Nowicka, W. Nowicki W, M. Oksiuta, B. Skaziński, A. Piekarska, E. Szreder-Śląska, D. Tarkowski, A Weigle, Dariusz Woronko, (2010). WARTO. Kompendium przyrodnicze i kulturowe kompleksu turystyczno-edukacyjnego Odra-Warta-Noteć-Drawa (KOTURED). Warszawa: Narodowa Funda Ochrony Środowiska.

Rozdziały w książkach

Włodzimierz Marszelewski, Barbara Nowicka, (2012). Park Narodowy Bory Tucholskie IGIP UJ, KH PTG, Kraków,. [w:] Wody w parkach narodowych Polski. s. 0-0. Kraków: Instytytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Barbara Nowicka, Anna Nadolna, (2012). Shorezone functionality - Lake Charzykowskie case study. [w:] Natural and Anthropogenic Transformations of Lakes. Vol. 6. s. 169-176. Poznań: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy.

Barbara Nowicka, Elżbieta Wołoszyńska, (2010). Ocena przepuszczalności osadów dennych wybranych jezior zlewni Brdy. [w:] Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. s. 371-380. Warszawa: Komitet Inżynierii Środowiska PAN.

Małgorzata Gutry-Korycka, Dariusz Woronko, Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Urszula Somorowska, Aneta Afelt, Barbara Nowicka, (2009). Uwarunkowania regionalne wezbrań i niżówek rzek polskich. [w:] Ogólnopolskie Seminarium. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. Warszawa, 24-26 listopada 2008. Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń. s. 56-57. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Barbara Nowicka, (2008). Warunki krążenia wody w Parku Narodowym “Bory Tucholskie”. [w:] Wody na obszarach chronionych, streszczenia referatów i przewodnik sesji terenowych mat. konf. naukowej Pieskowa Skała 12-14 czerwca 2008. s. 0-0. Kraków.

Barbara Nowicka, Elżbieta Wołoszyńska, Bartłomiej Wawrzyniewicz, (2008). Function of lake deposits in underground water exchange (permeability of bottom sediments),. [w:] Euromediteraranean Network of representative and experimental basins Hydrological extremes In small basins. s. 255-260. Kraków: Institute of Geography and Spatial Management, Jagiellonian University.

Barbara Nowicka, (2006). Hydrogeologia i hydrologia jeziora Ostrowie/ Hydrogeology and hydrology of lake Ostrowie. [w:] Jeziora i torfowiska Parku Narodowego Bory Tucholskie. s. 63-72. Charzykowy: Oficyna wydawnicza Forest.

Barbara Nowicka, Maciej Lenartowicz, (2005). Variability in the process of lake feeding by groundwater (case study of small basin in South Pomeranian Lake District). [w:] Progress in Surface and Subsurface Water Studies at Plot and Small Basin Scale. Proceedings of the 10th ERB Conference.. s. 15-20. Paris: UNESCO.

Urszula Soczyńska, Jan Jełowiecki, Barbara Nowicka, Artur Magnuszewski, Paweł Kobyłecki, (2004). Modelowanie zasięgu zalewów wezbraniowych.. [w:] Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych. s. 0-0. Warszawa: WGSR UW.

Barbara Nowicka, Maciej Lenartowicz, (2004). Variability in the progress of lake feeding to groundwater (case study of a small basin in South Pomeranian Lake District). [w:] Progress in surface and subsurface water studies at the plot and small basin scale.. s. 315-318. Turin: Italian National Research Council.

Urszula Soczyńska, Artur Magnuszewski, Barbara Nowicka, J. Jelowicki, (2002). Floodplain inundation. [w:] based on coupled hydraulic and GIS models.. s. 0-0. WAllingford: IAHS Press.

Urszula Soczyńska, Barbara Nowicka, Urszula Somorowska, (1998). Application of the rainfall-runoff models to design flood computation. [w:] L. Llasat, P. Versace, E. Ferrari (ed.) Heavy rains and flash floods. s. 63-72. a: FRIEND.

Artykuły w czasopismach

Barbara Nowicka, (2010). Estimation of the Degree of Extremality of High-Water Flows in selected Rivers in Poland in 1971-2006. Miscellanea Geographica. Tom: 14, s. 169-176.

Barbara Nowicka, (2009). Ocena zróżnicowania ekstremalnie wysokich przepływów wybranych rzek polskich. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 43, s. 11-24.

Barbara Nowicka, (2009). Ocena zróżnicowania ekstremalnych wysokich przepływów wybranych rzek polskich. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 43, s. 11-24.

Barbara Nowicka, (2007). Wpływ naturalnego piętrzenia na ustrój hydrologiczny w systemie rzeczno-jeziornym. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 38, s. 129-145.

Urszula Soczyńska, Artur Magnuszewski, Barbara Nowicka, Paweł Kobyłecki, Jan Jełowicki, (2001). Symulacja zasięgu zalewu powodziowego doliny rzecznej. Przegląd Geofizyczny. Tom: LXVI, Zeszyt: 3, s. 183-195.

Barbara Nowicka, Dariusz Woronko, (2000). Struktura odpływu w zlewni różnicowej Nidy. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 43-67.

Urszula Soczyńska, Barbara Nowicka, Urszula Somorowska, (2000). Application of the rainfall-runoff models to design flood computation. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 95-104.

Limnologia
Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju przestrzennego
Ćwiczenia terenowe: Środowiskowe podstawy gospodarki przestrzennej
Ekohydrologia
Hydrologia I
Hydrologia i oceanografia
Hydrologia obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich
Hydrologia stosowana
Metody badań i opracowań hydrologicznych II
Metody badawcze w geografii fizycznej
Metody badawcze w geografii fizycznej (CW)
Praktyki z zakresu hydrologii
Szkolenia terenowe z geografii fizycznej
• Ochrona jezior i obszarów o cennych walorach przyrodniczych
• Osady denne jezior
• Zdarzenia ekstremalne (modelowanie, prognozy, przeciwdziałanie)
• Organizacja sieci pomiarowej i terenowych badań eksperymentalnych
• Kształcenie kadr