PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Ostaszewska Katarzyna

Tytuł/Stopieńdr hab., prof. UW
ImięKatarzyna
NazwiskoOstaszewska
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520633
Pokój212
Emailkostasze@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Katarzyna Ostaszewska, Wojciech Lewandowski, (2000). Polskie piramidy i 40 innych osobliwosci (Polish pyramids and 40 other peculiarites). Warszawa: Oficyna Literatów "Rój".

Rozdziały w książkach

Katarzyna Ostaszewska, (2013). Krajobrazy Ponidzia. [w:] Georóżnorodność Ponidzia na tle innych obszarów północnej części zapadliska przedkarpackiego. s. 0-0. Kielce.

Bogumił Wicik, Katarzyna Ostaszewska, (2012). Klasyfikacja geochemiczna krajobrazów naturalnych. [w:] Geochemia krajobrazu. s. 295-311. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Katarzyna Ostaszewska, Bogumił Wicik, (2012). Przykłady badań krajobrazowo-geochemicznych. [w:] Geochemia krajobrazu. s. 0-0. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Katarzyna Ostaszewska, (2012). Geochemia krajobrazu jako nauka. [w:] Geochemia krajobrazu. s. 0-0. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Katarzyna Ostaszewska, Krzysztof Błażejczyk, Adolf Szponar, Andrzej Mizgajski, (2010). Przyrodnicza dyskusja panelowa nt. Ekologiczno-krajobrazowe uwarunkowania funkcjonowania systemu miasta. [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: IGSEiGP Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Katarzyna Ostaszewska, Wojciech Lewandowski, (2005). Edukacja ekologiczna w kształceniu geografów na Uniwersytecie Warszawskim. [w:] Edukacja a zrównoważony rozwój w jednoczącej sie Europie. s. 0-0. Słupsk: PAP.

Artykuły w czasopismach

Katarzyna Ostaszewska, (2015). GRANICA KRAJOBRAZU NATURALNEGO I KULTUROWEGO W MIEŚCIE NA PRZYKŁADZIE SKARPY MOKOTOWSKIEJ W WARSZAWIE. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego. Tom: 28, s. 35-46.

Marek Degórski, Katarzyna Ostaszewska, Andrzej Richling, JERZY SOLON, (2014). Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej = Contemporary directions of landscape study in the context of the implementation of the European Landscape Convention. Przegląd Geograficzny. Tom: 86, Zeszyt: 3, s. 0-0.

Katarzyna Ostaszewska, Iwona Szumacher, (2013). Soil as the landscape balance indicator. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 2, s. 38-41.

R. Schmidt, K. Ostaszewska, J. Heinrich, (2011). Short and long term interaction between land use change and soil erosion in a loess landscape south of Pinczow, Poland. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 30, s. 0-0.

K. Ostaszewska, (2008). Fizyczno-geograficzne i geochemiczne klasyfikacje krajobrazu. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 20, s. 0-0.