PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Pokojska Paulina

Tytuł/Stopieńdr
ImięPaulina
NazwiskoPokojska
Jednostka Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej
Telefon225520651
Pokój109A
Emailppokojska@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
Zatrudnienie
•Nauczyciel akademicki na stanowiskach: asystent (2000 r.), adiunkt (obecnie)
•Technik (1994-1995), WGSR UW
Dodatkowe funkcje:
•Sekretarz Przeglądu Geofizycznego (2000-2002)

Wykształcenie
•Studia doktoranckie, WGSR UW, zakończone uzyskaniem tytułu doktora Nauk o Ziemi z wyróżnieniem (2000 r.) (temat: Modelowanie procesów hydrologicznych w dorzeczu Regi), WGSR UW
•Studia magisterskie, WGSR UW; specjalizacja: hydrologia; dyplom w zakresie geografii fizycznej, ocena bdb (1995 r.)

Długoterminowe staże zagraniczne
•Landbouw Universiteit Wageningen, Holandia (Wydział Technik Pomiarowych i Teledetekcji); program TEMPUS SWARP (1996)
•The Department of Hydrology and Hydraulic Engineering, Vrije Universitait Brussel, Belgia; program TEMPUS EWA-Ring (1994)

Krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne w celach dydaktycznych
•Universidad de Huelva, Huelva, Hiszpania, Departamento Geografia Y Historia. Teaching mobility w ramach ERASMUS+ (2016)
•Universidad Complutense de Madrid, Madryt, Hiszpania, Facultad de Geografía e Historia, Teaching mobility w ramach ERASMUS+ (2017 r.)

Wyróżnienia
•Wyróżnienie od Dziekana WGSR za szczególne zaangażowanie w modernizację zajęć dydaktycznych, zwłaszcza w zakresie GIS, prowadzonych na WGSR UW. 14 grudnia 2010.
•Nagroda za rozprawę doktorską (2000 r.)

Udział w projektach badawczych
•GIS Swat Modeling Applications Poland-Spain (GISMAPS)
„Aplikacyjne prace dyplomowe i inne formy dydaktycznej współpracy uczelni z otoczeniem”, ecoSolving, UW; w tym współpraca z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie, 2016/2017.
•Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na zagrożenia naturalne w Polsce. 2012/2013, WGSR UW, proj. finans. przez NCN.
•Intergraph Education Grant, WGSR UW, lata 2009-2011, 2012-2014.
•Obieg wody w Kampinoskim Parku Narodowym WGSR UW dla Kampinoskiego Parku Narodowego (1999-2001).
•Ocena regionalnych tendencji elementów hydroklimatycznych w wybranych dorzeczach Pomorza Zachodniego; projekt finansowany przez Komitet Badań Naukowych (kierownik projektu), 1998-1999
•Operat hydrologiczny Parku Narodowego Gór Stołowych, 1997, NFOŚ
•Predykcja opadów i wezbrań o zadanym czasie powtarzalności;
•Studia nad wpływem globalnych zmian klimatu na obieg wody w zlewni

Książki

Rozdziały w książkach

Paulina Pokojska, (2012). Zasoby danych przestrzennych udostępniane w formacie KML. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. s. 0-0. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2012). Ocena umiejętności studentów w zakresie wyszukiwania informacji przestrzennej w Internecie. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. s. 0-0. Kielce: Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2011). Budowa interaktywnej mapy cyfrowej za pomocą wybranych aplikacji i serwisów internetowych. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne. s. 0-0. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.

Paulina Pokojska, (2011). Zasoby danych przestrzennych udostępniane poprzez serwery WMS i WFS i możliwościi ich wykorzystania w procesie nauczania. [w:] Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne.. s. 0-0. Kielce: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2010). Wirtualny globus nowym narzędziem pracy nauczyciela geografii. [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. s. 0-0. Kraków: Ksiegarnia Akademicka.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2009). Wirtualny globus nowym narzędziem pracy nauczyciela geografii. [w:] Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela. s. 0-0. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2009). Virtual globes and electronic map services - evaluation of their applications by students of geography and non-geography faculties. [w:] Global changes: their regional and global aspects. s. 0-0. Warszawa: Faculty of Geography and Regional Studies.

Paulina Pokojska, (2006). Ocena zmian struktury użytkowania ziemi i sieci rzecznej w dorzeczu Regi z zastosowaniem technik GIS. [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego - Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej. s. 0-0. Poznań.

Paulina Pokojska, (2006). Zmienność pól opadów atmosferycznych w dorzeczu Regi i jej związek z wybranymi cechami środowiska. [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona pamięci Profesora Bogumiła Krygowskiego - Przemiany środowiska geograficznego Polski Północno-Zachodniej. s. 0-0. Poznań.

Artykuły w czasopismach

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2015). Web mapping Google applications in environmental education. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa., Zeszyt: 1(54), s. 51-56.

Paulina Pokojska, (2015). Klasyfikacja zagrożenia pożarowego lasów w Polsce z zastosowaniem technik GIS. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 111-126.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2015). Edukacja środowiskowa z wykorzystaniem aplikacji mapowych Google. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa., Zeszyt: 1(54), s. 0-0.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2013). Geoportal jako źródło informacji o środowisku. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa., Zeszyt: 1(45), s. 0-0.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2012). Wirtualne podróże w serwisach internetowych i aplikacjach webGIS. Turystyka i Rekreacja. Tom: 2012, Zeszyt: 9, s. 1-0.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2012). Street View w serwisach Google – możliwości wykorzystania w nauczaniu geografii. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 2, s. 0-0.

Wojciech Pokojski, Patryk Korzeniecki, Paulina Pokojska, (2012). Możliwości uzyskania informacji przestrzennej o regionie łomżyńskim w Internecie. Studia Łomżyńskie. Tom: 23, s. 107-117.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2008). Wirtualny Globus Google Earth. Charakterystyka i możliwości zastosowania w procesie nauczania. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1, s. 58-64.

P. Pokojska, W. Pokojski, (2006). GEOGRAPHIC DIMENSION OF INTERNET DOMAINS. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 337-341.

Wojciech Pokojski, Paulina Pokojska, (2006). Geographical dimension of Internet domains. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 337-341.

Paulina Pokojska, (2004). Aplication and verification of a water balance model with distributed Parameters On the example of Rega river basin. Miscellanea Geographica. Tom: 11, s. 133-144.

Soczynska U., Gutry-Korycka M., Pokojska P., Mikos D., (2003). Water balance as base for proper water management in the Lasica catchment [Kampinoski National Park]. Ecohydrology & Hydrobiology. Tom: 03, s. 291-309.

Urszula Soczyńska, Małgorzata Gutry-Korycka, Paulina Pokojska, Dorota Kasińska, (2003). Water balance as base for proper water managment in the Łasica catchment (Kampinoski National Park). Ecohydrology & Hydrobiology. Tom: 3, Zeszyt: 3, s. 291-309.

Paulina Pokojska, (2003). Zastosowania systemów informacji geograficznej w modelowaniu hydrologicznym. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 31, s. 105-122.

P. Pokojska, (2001). Modelowanie struktury przestrzennej elementów bilansu wodnego (na przykładzie dorzecza Regi). Przegląd Geofizyczny. Tom: Z. 1-2, s. 15-35.

Paulina Pokojska, (2001). Modelowanie struktury przestrzennej elementów bilansu wodnego (na przykładzie dorzecza Regi). Przegląd Geofizyczny. Tom: 46, Zeszyt: 1,2, s. 15-35.

Paulina Pokojska, Wojciech Pokojski, (2000). Internet jako źródło informacji o Parkach Narodowych w Polsce. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1(266), s. 54-58.

Paulina Pokojska, (2000). Model hydrologiczny o parametrach przestrzennie rozłożonych zintegrowany z systemem informacji geograficznej. Przegląd Geofizyczny. Tom: XLV, Zeszyt: 3-4, s. 299-308.

(2013) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2012-2015; [uczestnik]; UMO-2011/03/B/HS4/04933,194000/GR-4224,
(2012) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2012-2015; [uczestnik]; ,
(2012) Intergraph Education Grant; Okres: 2012-2014; [uczestnik]; ,
(2011) Intergraph Education Grant (Security, Government & Infrastructure- SG&I); Okres: 2009-2011; [współpracujący]; -,-
Systemy Informacji Geograficznej
Dodatkowe informacje:
-Urlop: 11.09.-21.09.2017 r.