PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Rojan Elżbieta

Tytuł/Stopieńdr
ImięElżbieta
NazwiskoRojan
Jednostka Zakład Geomorfologii
Telefon225520653
Pokój208
Emailerojan@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Rojan, (2014). Uwarunkowania współczesnych procesów rzeźbotwórczych w górach wysokich strefy suchej i półsuchej na przykładzie doliny Dades (Atlas Wysoki). [w:] X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń 16-19 września 2014, „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość, Streszczenia. s. 29-30. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Maciej Dłużewski, Katarzyna Biejat, Piotr Gierszewski, Kazimierz Krzemień, Anna Michno, Elżbieta Rojan, Karolina Sobczak, (2013). Charakterystyka fizycznogeograficzna zlewni Dades-Draa. [w:] Środowisko przyrodnicze obszarów suchych a człowiek. s. 7-22. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, (2013). Rzeźba Ponidzia. [w:] Georóżnorodność Ponidzia na tle innych obszarów północnej części zapadliska przedkarpackiego. s. 17-19. Kielce.

Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Rojan, (2013). Funkcjonowanie Dopływów Dades w Atlasie Wysokim (Maroko). [w:] Środowisko przyrodnicze obszarów suchych a człowiek. s. 33-48. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Elżbieta Rojan, Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, Katarzyna Biejat, (2013). Morphodynamics of small wadis on the southern slopes of High Atlas Mountains (on the example of upper Dades catchments, Morocco). [w:] 8th International Conference (AIG) on Geomorphology: Geomorphology and sustainability, 27-31 August, 2013. s. 731-0. Paryż.

Elżbieta Rojan, Piotr Wałdykowski, Katarzyna Dąbrowska, (2012). Wpływ prac leśnych podczas likwidacji szkód poklęskowych na sieć dróg gruntowych na obszarze wiatrowału w Tatrach Słowackich. [w:] Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych - zapis zmian w rzeźbie i osadach. s. 0-0. Sosnowiec: Wydawnictwo UŚ.

Elżbieta Rojan, (2011). Relief changes of the windthrown area in the Slovak High Tatras. [w:] Monografická ątúdia o dôsledkoch vetrovej kalamity z roku 2004 na prírodnéprostredie Vysokých Tatier (Ecological consequences of windstorm 2004 on the High Tatra Mts. nature - monography). s. 0-0. Poprad: Podtatranske noviny, vydavatelske druzstvo.

Elżbieta Rojan, Michał Gołaszewski, Irena Tsermegas, (2010). Wpływ wybranych elementów środowiska przyrodniczego na stan szlaków turystycznych w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. [w:] Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. s. 0-0. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Elżbieta Rojan, Piotr Wałdykowski, (2009). Metody badań współczesnych procesów morfogenetycznych w obrębie rozcięć drogowych w rejonach prowadzenia gospodarki leśnej w górach. [w:] Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii. s. 0-0. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Elżbieta Rojan, (2008). Wpływ likwidacji szód poklęskowcyh na sieć dróg gruntowych na obszarze wiatrołomu w Tatrach Słowackich. [w:] Antropopresja w górach i na przedpolu – zapis zmian w formach terenu i osadach. s. 0-0. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Elżbieta Rojan, (2007). Procesy i formy grawitacyjne w północno-zachodniej części Pamiru. [w:] Rekonstrukcja dynamiki procesów geomorfologicznych - formy rzeźby i osady. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Komitet Badań Czwartorzędu PAN.

Elżbieta Rojan, (2007). Natural and anthropogenetical changes of relief on the area of blowdown. [w:] Pokalamitný výskum v TANAP-e, Zborník príspevkov 25-26.10.2007. s. 0-0. Tatrzańska Łomnica (TANAP), Słowacja.

Elżbieta Rojan, (2006). Katastrofalne skutki wichury w Tatrach Słowackich. [w:] Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4.Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. s. 0-0. Poznań-Storkowo: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Elżbieta Rojan, Ewa Smolska, (2002). Budowa geologiczna i rzeźba Wigierskiego Parku Narodowego. [w:] Z badań nad strukturą i funkcjonowaniem Wigierskiego Parku Narodowego. s. 0-0. Warszawa: Wyd. Akademickie DIALOG.

Elżbieta Rojan, (1998). Geomorphological effects of the anthropogenic impact in the town Ostrołęka and its vicinity. [w:] Urban and suburban landscapes as the subject of geographical research. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Artykuły w czasopismach

Katarzyna Biejat, Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Kazimierz Krzemień, Łukasz Kokosiński, (2013). Morphodynamics of small high-mountain wadis in arid zones (on the examples of the tributaries of the upper Dades River, High Atlas Mountains, Morocco). Landform Analysis., s. 9-19.

Maciej Dłużewski, Kazimierz Krzemień, Elżbieta Rojan, Katarzyna Biejat, (2013). Stream channel development in southern parts of the High Atlas Mountains, Morocco. Geografija. Tom: 49, Zeszyt: 1, s. 10-21.

Elżbieta Rojan, (2010). Rola silnych wiatrów w przekształcaniu rzeźby terenu w piętrze leśnym gór, na przykładzie wiatrowału w słowackich Tatrach Wysokich. Czasopismo Geograficzne., Zeszyt: 81, s. 103-123.

Elżbieta Rojan, (2009). Natural environment predispositions of north-western pamir towards development of contemporary morphogenetic processes. Landform Analysis. Tom: 11, s. 60-71.

Elżbieta Rojan, (2009). Wpływ współczesnych procesów morfogenetycznych na rzeźbę północno-zachodniego Pamiru. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 41, s. 173-190.

Elżbieta Rojan, (2009). Morphological changes within road incision forms in the blowdown area in the Slovak Tatra Mountains after termination of intensive forest works. Landform Analysis. Tom: 10, s. 117-123.

Elżbieta Rojan, (2008). Współczesna morfogeneza północno-zachodniej części Pamiru - próba ujęcia bilansowego. Landform Analysis., Zeszyt: 9, s. 123-128.

Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, (2004). Region Pińczowski jako przykład rzeźby poligenetycznej W: Czwartorzęd obszaru Polski na tle struktury starszego podłoża. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH., Zeszyt: 13, s. 43-51.

Irena Tsermegas, Piotr Szwarczewski, Elżbieta Rojan, Barbara Woronko, K Recielski, (2000). Ewolucja i dynamika rzeźby okolic Pińczowa. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 11-41.

(2014) Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki); Okres: 2011-2015; [koordynator]; UMO-2011/01/B/ST10/07295,
(2014) Aktywność lawin śnieżnych w Tatrach jako wskaźnik zmian środowiska w okresie ostatnich 200 lat; Okres: 2012-2015; [uczestnik]; 2011/03/B/ST/10/06115,
(2014) Mokradła Pamiru Wschodniego: występowanie, charakterystyka przyrodnicza i stan zachowania; Okres: 2014-2017; [uczestnik]; 2013/09/B/ST10/01662,
(2014) Wiatrołomy i wiatrowały w Tatrach Polskich - przyczyny i skutki ich powstawania; Okres: 2014-2014; [koordynator]; ,
(2013) Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki); Okres: 2011-2014; [koordynator]; UMO-2011/01/B/ST10/07295,190100-501-66-4144
(2013) Aktywność lawin śnieżnych w Tatrach jako wskaźnik zmian środowiska w okresie ostatnich 200 lat; Okres: 2012-2015; [uczestnik]; 2011/03/B/ST/10/06115,
(2012) Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki); Okres: 2011-2014; [koordynator]; UMO-2011-01/B/ST10/07295,190100-501-66-4144
(2012) Aktywność lawin śnieżnych w Tatrach jako wskaźnik zmian środowiska w okresie ostatnich 200 lat; Okres: 2012-2015; [uczestnik]; 2011/03/B/ST/10/06115,
(2012) Kalamita 19. listopada 2004. Analiza obszaru klęski ekologicznej; Okres: 2006-2014; [uczestnik]; ,
(2011) Funkcjonowanie dolin walnych w górach wysokich w klimacie suchym (na przykładzie doliny Dades, Atlas Wysoki); Okres: 2011-2014; [koordynator]; UMO-2011/01/B/ST10/07295,190100/501/66/GR-4144
Metody badań rzeźby i podłoża
Podstawy geologii
Zasoby przyrody
Ekstremalne zjawiska geomorfologiczne
Geomorfologia
Geomorfologia świata
Gospodarowanie w warunkach ekstremalnych
Metody badań terenowych geoekologii i geomorfologii
Projekty badawcze I