PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Solarz Marcin

Tytuł/Stopieńdr hab., prof. UW
ImięMarcin
NazwiskoSolarz
Jednostka Zakład Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych
Telefon225523242
Pokój201
Emailmwsolarz@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
WYKSZTAŁCENIE / EDUCATION:

2011: doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii / habilitation in geography

2002: doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce / PhD in political sciences

1998: magister stosunków międzynarodowych / MA in international relations

STANOWISKO NAUKOWE / SCIENTIFIC POSITION:

od/since 2015: profesor nadzwyczajny, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski / associate professor, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw

STANOWISKA ORGANIZACYJNE / ADMINISTRATIVE POSITIONS:

od/since 2017: kierownik Zakładu Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych / head of Department of Political Geography and Regional Studies

od/since 2012: prodziekan ds. osobowych i współpracy z zagranicą WGSR UW / vice-dean for Faculty and International Affairs

od/since 2017: członek Komisji Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych / member of the Commission for Names of Places and Physiographic Objects

CZŁONKOSTWO:
Polskie Towarzystwo Geograficzne
Magyar Földrajzi Társaság


OSTATNIE NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE / THE MOST IMPORTANT RECENT PUBLICATIONS:

- 2016: (z Małgorzatą Wojtaszczyk) Are the LDCs really the world’s least developed countries?, "Third World Quarterly" 37 (12), on-line.

- 2015: The end of geography and the power of maps, "Geography", t. 100 (3), s. 169-173.

- 2015: (z Małgorzatą Wojtaszczyk) Population Pressures and the North–South Divide between the first century and 2100, "Third World Quarterly" 36 (4), s. 802-816.
- 2014: The Language of Global Development. A Misleading Geography, Routledge: Abingdon & New York, pp. 181 [2016: paperback].
- 2014: The Rise, Fall and Rebirth of Polish Political Geography, „Geopolitics” 19 (3), pp. 719-739.

ARTYKUŁ NA LIŚCIE MUST READS OF 2014 W CZASOPIŚMIE EUROPEAN GEOSTRATEGY

Zob. http://www.europeangeostrategy.org/2014/12/best-reads-2014/

- 2014: Polska - kilka uwag na temat rozwoju granic, spójności terytorium i zmian położenia geopolitycznego w latach 1667-2014, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica" 17, s. 161-184.

- 2014: Trwałość granic politycznych państwa polskiego w latach 1569/1667-2014. Podziały przestrzeni politycznej Polski, „Prace i Studia Geograficzne” 54, s. 125-138.
- 2012: ‘Third World’. The 60th anniversary of a concept that changed history, “Third World Quarterly” 33 (9), pp. 1561-1573.
- 2012: North-South, Commemorating the First Brandt Report: searching for the contemporary spatial picture of the global rift, “Third World Quarterly” 33 (3), pp. 559-569.
- 2012: Czy renesans polskiej geografii politycznej jest możliwy w XXI w.?, w: M.W. Solarz (red.), Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwań współczesnej Polski i świata, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 15-68.
- 2012: Spór Wacława Nałkowskiego i Eugeniusza Romera o Polskę, „Geografia w szkole” nr 1, s. 13-17.

Książki

Marcin Wojciech Solarz, (2014). The Language of Global Development. A Misleading geography. Abingdon and New York: Routledge.

Marcin Wojciech Solarz, (2010). Błonie. Książęce miasto na Mazowszu.. Kwidzyn: VEGA Studio Adv..

Marcin Wojciech Solarz, (2010). Północ-Południe. Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte.. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2010). Trzeci Świat. Zarys biografii pojęcia.. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2006). Walka o władzę w Zimbabwe w latach 2000-2002. Przyczynek do anatomii kryzysu politycznego. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych.

Marcin Wojciech Solarz, (2004). Francja wobec Afryki subsaharyjskiej. Pozimnowojenne wyzwania i odpowiedzi. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA - JR.

Marcin Wojciech Solarz, (1999). Republika Południowej Afryki. Trwałość czy zmierzch potęgi w regionie?. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.

Marcin Wojciech Solarz, (1998). W paśmie Liwocza i Brzanki. Krosno: PUW „Roksana”.

Rozdziały w książkach

Marcin Wojciech Solarz, (2014). Od państwa światowego do uniwersalnego pokoju – wkład polskiej geografii politycznej do badań nad pokojem na przykładzie prac profesora Stanisława Pawłowskiego. [w:] Z problematyki pokoju w stosunkach międzynarodowych. s. 217-223. Warszawa: Wydawnictwa UW.

Marcin Wojciech Solarz, (2013). Choroby a współczesna mapa polityczna świata. [w:] Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych. s. 41-60. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2013). Zamiast wstępu. O funkcjach i zadaniach geografii politycznej w świecie współczesnym. [w:] Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwań współczesnej Polski i świata. s. 7-14. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Marcin Wojciech Solarz, (2012). Północ-Południe. Anatomia globalnego podziału świata.. [w:] Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju.. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2012). Geografia polityczna a nauki o polityce i stosunkach międzynarodowych. Zarys stanu wzajemnych relacji.. [w:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii - związki geografii z innymi naukami. s. 0-0. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Marcin Wojciech Solarz, (2012). Geografia polityczna a nauki o polityce i stosunkach międzynarodowych. Zarys stanu wzajemnych relacji.. [w:] Związki geografii z innymi naukami. s. 0-0. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy.

Marcin Wojciech Solarz, (2012). Czy renesans polskiej geografii politycznej jest możliwy w XXI w.?. [w:] Polska geografia polityczna wobec problemów i wyzwań współczesnej Polski i świata. s. 15-68. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Marcin Wojciech Solarz, (2011). Współczesny świat rozwijający się - geneza, natura, granice. [w:] Kraje rozwijające się na początku XXI wieku. Wybrane problemy.. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersyteu Warszawskiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2011). Wstęp. [w:] Kraje rozwijające się na początku XXI wieku. Wybrane problemy.. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersyteu Warszawskiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2011). Afryka wobec podziału świata na bogatą Północ i biedne Południe w perspektywie ostatnich 200 lat. [w:] Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce. s. 0-0. Olsztyn: INP UW-M.

Marcin Wojciech Solarz, (2011). Afryka wobec podziału świata na bogatą Północ i biedne Południe w perspektywie ostatnich 200 lat. [w:] Problemy bogactwa i biedy we współczesnej Afryce. s. 0-0. Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Marcin Wojciech Solarz, (2011). Geografia wobec podziału świata na zamożna Północ i ubogie Południe. Sens merytoryczny, kryteria i efekty delimitacji bogactwa i biedy we współczesnym świecie. [w:] Geografia regionalna - scalenie i synteza wiedzy geograficznej. s. 0-0. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2011). Współczesny świat rozwijający się - geneza, natura, granice. [w:] Kraje rozwijające się na początku XXI wieku. Wybrane problemy. s. 0-0. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2011). Geografia wobec podziału świata na zamożna Północ i ubogie Południe. Sens merytoryczny, kryteria i efekty delimitacji bogactwa i biedy we współczesnym świecie. [w:] Geografia regionalna - scalenie i synteza wiedzy geograficznej. s. 0-0. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2010). Konflikt Północ-Południe: nośny mit polityczny czy twarda rzeczywistość międzynarodowa?. [w:] Różne kultury, różne globalizacje. s. 0-0. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.

Marcin Wojciech Solarz, (2010). Seeking for global North and global South. Global and glocalized "Brandt line" in the contemporary world. [w:] Challenges for humanity in the 21st century. s. 0-0. Warszawa: Polish aid programme 2008 (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) & ISRiG WGiSR UW.

Marcin Wojciech Solarz, (2010). Stosunki Północ-Południe w perspektywie historycznej. U źródeł Wielkiego Pęknięcia.. [w:] Rozwój w dobie globalizacji. s. 0-0. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Marcin Wojciech Solarz, (2009). Znordyzowana Afryka - utopia czy realna przyszłość?. [w:] Afryka na progu XXI wieku. Tom II. Polityka. Kwestie społeczne i gospodarcze. s. 0-0. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Marcin Wojciech Solarz, (2008). Reforma rolna jako narzędzie walki o władzę najwyższą w Zimbabwe w latach 2000-2002. Zarys problemu. [w:] Przywódcy i przywództwo we współczesnej Afryce. s. 0-0. Olsztyn: Instytut Nauk Politycznych UWM w Olsztynie.

Marcin Wojciech Solarz, (2007). French Policy towards Sub-Saharan Africa after the Cold War: the Present Situation and Prospects for Future Relations. [w:] K. Trzciński (ed.), “The State and Development in Africa and Other Regions: Past and Present. Studies and Essays in Honour of Professor JanJ. Milewski. s. 0-0. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Marcin Solarz, (2007). Stosunki Północ - Południe w perspektywie historycznej. U źródeł Wielkiego Pęknięcia.. [w:] Materiały dotyczące globalnego rozwoju. s. 0-0. Warszawa: come@uw.

Marcin Wojciech Solarz, (2007). French Policy towards Sub-Saharan Africa after the Cold War: the Present Situation and Prospects for Future Relations. [w:] K. Trzciński (ed.), “The State and Development in Africa and Other Regions: Past and Present. Studies and Essays in Honour of Professor Jan J. Milewski. s. 0-0. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.

Marcin Wojciech Solarz, (2006). Opinia przesłana do dyskusji eksperckiej na temat strategii RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się. [w:] Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwijających się. s. 0-0. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych Biuro Badań i Analiz.

Marcin Wojciech Solarz, (2006). Afryka Zachodnia w polityce Francji na przełomie XX i XXI wieku. [w:] Zygmunt Łazowski (red.), Państwa Afryki Zachodniej. Fakty, problemy stabilizacji i rozwoju, polskie kontakty. s. 0-0. Wydawnictwo Towarzystwa Polsko-Nigeryjskiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2006). Afryka Zachodnia w polityce Francji na przełomie XX i XXI wieku. [w:] Państwa Afryki Zachodniej. Fakty, problemy stabilizacji i rozwoju, polskie kontakty. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwa Polsko-Nigeryjskiego.

Marcin Wojciech Solarz, (2005). Północ - Południe. Nowa stara oś świata. Terminy, ich krytyka i przesłanki akceptacji. [w:] Północ wobec Południa. Południe wobec Północy. s. 0-0. Warszawa: ASPRA-JR.

Marcin Wojciech Solarz, (2005). Wstęp. [w:] Północ wobec Południa. Południe wobec Północy. s. 0-0. Warszawa: ASPRA-JR.

Marcin Wojciech Solarz, (2005). Zamiast podsumowania. Charakter i płaszczyzny stosunków Północ-Południe. [w:] Północ wobec Południa. Południe wobec Północy. s. 0-0. Warszawa: ASPRA-JR.

Marcin Wojciech Solarz, Anna Dudek, (2005). Farafra at the Turn of a New Era. Opportunities, Barriers and Consequences of Communication with Outside World. [w:] Development in the Desert, A Case Study of Farafra Oasis, Egypt. s. 0-0. Waqrszawa: Wyd.UW.

Marcin Wojciech Solarz, (2004). Terroryzm jako narzędzie realizacji polityki niektórych państw afrykańskich. [w:] Terroryzm w świecie współczesnym. s. 0-0. Warszawa - Pieniężno: Werset.

Marcin Wojciech Solarz, (2004). Problem reformy rolnej w RPA a kryzys w Zimbabwe. [w:] RPA - Polska Materiały z konferencji poświęcone 10-leciu niepodległości RPA. s. 0-0. Kraków: księgarnia Akademicka.

Marcin Wojciech Solarz, (2001). Francja wobec zagadnienia operacji pokojowych w Afryce. [w:] Różnorodność w geografii - geografia różnorodności. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Marek Menkiszak, Marcin Wojciech Solarz, Tomasz Slaski, (2001). Polityki wobec Afryki - trzy przyczynki: Francja, Rosja, Stany Zjednoczone. [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce.. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Fundacja Stosunków Międzynarodowych.

Marcin Solarz, (2001). Region południowoafrykański - szanse i zagrożenia stabilnego rozwoju. [w:] Stosunki międzynarodowe w Afryce.. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Fundacja Stosunków Międzynarodowych.

Marcin Wojciech Solarz, (2000). Zderzenie idei: "Tęczowe społeczeństwo" - "Afrykański biegun migracyjny". przypadek Republiki Południowej Afryki. [w:] Imigranci i społeczeństwo przyjmujące. Adaptacja? Integracja? Transformacja?. s. 0-0. Warszawa: NERITON.

Marcin Wojciech Solarz, (2000). Strefy wpływów w dobie globalizacji. Ewolucja polityki Francji wobec Afryki Subsaharyjskiej w latach dziewęćdziesiątych XX w.. [w:] Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.

Marcin Wojciech Solarz, (2000). Strefy wpływów w dobie globalizacji. [w:] Gospodarka i społeczeństwo w dobie globalizacji. s. 0-0. Warszawa: Wyadwnictwo Akademickie DIALOG.

Artykuły w czasopismach

Marcin Wojciech Solarz, Małgorzata Wojtaszczyk, (2015). Population Pressures and the North–South Divide between the first century and 2100. THIRD WORLD QUARTERLY. Tom: 36, Zeszyt: 4, s. 802-816.

Marcin Wojciech Solarz, (2015). ‘The end of geography and the power of maps’. GEOGRAPHY. Tom: 100, Zeszyt: 3, s. 169-173.

Marcin Wojciech Solarz, (2014). The Rise, Fall and Rebirth of Polish Political Geography. Geopolitics. Tom: 19, Zeszyt: 3, s. 719-739.

Marcin Wojciech Solarz, (2014). Trwałość granic politycznych państwa polskiego w latach 1569/1667-2014. Podziały przestrzeni politycznej Polski.. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 54, s. 125-138.

Marcin Wojciech Solarz, (2014). Polska - kilka uwag na temat rozwoju granic, spójności terytorium i zmian położenia geopolitycznego w latach 1667-2014. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Tom: 17, s. 161-184.

Marcin Wojciech Solarz, (2012). The Communist World From Dawn Till Dusk. A Political Geography Perspective. Miscellanea Geographica. Tom: 16, Zeszyt: 1, s. 17-22.

Marcin Wojciech Solarz, (2012). ‘Third World’. The 60th anniversary of a concept that changed history. THIRD WORLD QUARTERLY. Tom: 33, Zeszyt: 9, s. 1561-1573.

Marcin Wojciech Solarz, (2012). Bogata Północ i biedne Południe. Kraje wysoko i słabo rozwinięte. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 3, s. 9-12.

Marcin Wojciech Solarz, (2012). Spór Wacława Nałkowskiego i Eugeniusza Romera o Polskę. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1, s. 13-17.

Marcin Wojciech Solarz, (2012). North-South, Commemorating the First Brandt Report: searching for the contemporary spatial picture of the global rift. THIRD WORLD QUARTERLY. Tom: 33, Zeszyt: 3, s. 559-569.

Marcin Wojciech Solarz, (2008). Północ - Południe. Czy znordyzowany świat jest możliwy?. WROCŁAWSKI PRZEGLĄD MIĘDZYNARODOWY., s. 27-39.

Marcin Wojciech Solarz, (2008). Północ - Południe: wprowadzenie do burzliwej biografii pozornie prostych pojęć. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 80, s. 13-30.

Marcin Wojciech Solarz, (2008). Po pierwsze wolny wybór. O koncepcji wysokiego rozwoju w początkach XXI wieku. Dialogi o rozwoju., Zeszyt: 2, s. 27-40.

Marcin Wojciech Solarz, (2006). Eli Barbur, Krzysztof Urbański, Właśnie Izrael.. Stosunki Międzynarodowe-International Relations. Tom: 34, Zeszyt: 3-4, s. 282-284.

Marcin Wojciech Solarz, Anna Dudek, (2004). Farafra u progu nowej ery. Możliwości, bariery i skutki komunikacji ze światem zewnętrznym. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 81, s. 135-143.

Marcin Wojciech Solarz, (2004). Polityczno - wojskowe aspekty polityki Francji wobec Afryki Subsaharyjskiej po zakończeniu zimnej wojny. Stosunki Międzynarodowe-International Relations. Tom: 30, Zeszyt: 3-4, s. 149-168.

Marcin Wojciech Solarz, (2002). Francusko-amerykańska rywalizacja w Afryce subsaharyjskiej u progu XXI w.. Stosunki Międzynarodowe-International Relations. Tom: 25, Zeszyt: 1-2, s. 170-188.

(2015) Atlas geografii politycznej Polski. Polska w świecie współczesnym.; Okres: 2015-2018; [koordynator]; UMO-2014/15/B/HS5/00729,190300-501-66-4976
(2015) New Geographies of the Globalized World; Okres: 2015-2017; [koordynator]; ,
(2011) Wyprawa naukowa do oaz na Pustyni Zachodniej w Egipcie w roku 2013. Western Desert Oases Geographical Expedition 2013.; Okres: 2011-2014; [koordynator]; ,
(2011) Rozwój lokalny na obszarach pustynnych. Przypadek oaz Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; Okres: 2008-0; [uczestnik]; ,
(2010) Rozwój lokalny na obszarach pustynnych. Przypadek oaz Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich; Okres: 2008-0; [uczestnik]; ,
Human Geography of Poland (ERASMUS)
Konflikty lokalne i regionalne w Europie i Ameryce Północnej
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Geografia cywilizacji
Geografia polityczna
Polityka i przestrzeń
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie IV
Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
- geografia polityczna i stosunki międzynarodowe, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
- geografia rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem podziałów rozwojowych świata
- toponomastyka
- geografia i historia Pogórza Ciężkowickiego