PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Somorowska Urszula

Tytuł/Stopieńdr hab., prof. UW
ImięUrszula
NazwiskoSomorowska
Jednostka Zakład Hydrologii
Telefon225520665
Pokój124
Emailusomorow@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 11:15-12:15
(2017L) poniedziałek 09:00-10:00
Pełnione funkcje

Książki

Urszula Somorowska, (2006). Wpływ stanu retencji podziemnej na proces odpływu w zlewni nizinnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały w książkach

Urszula Somorowska, (2014). Ocena przestrzennego zróżnicowania opadu w zlewni nizinnej na podstawie map radarowych. [w:] Problemy badań wody w XX i XXI wieku. s. 343-353. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Maciej Lenartowicz, Urszula Somorowska, Anna Andrzejewska, (2012). Kampinoski Park Narodowy. [w:] Wody w parkach narodowych Polski. s. 106-119. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Urszula Somorowska, Małgorzata Gutry-Korycka, Maciej Lenartowicz, Jarosław Choromański, Sylwia Szporak, (2011). Charakterystyka uwarunkowań hydrologicznych. [w:] Ochrona i renaturyzacja mokradeł Kampinoskiego Parku Narodowego. s. 45-71. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.

Urszula Somorowska, (2011). Variable patterns of evapotranspiration in a protected wetland catchment derived from MODIS data. [w:] Ecohydrological methods in water management. s. 0-0. Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishers.

Urszula Somorowska, (2010). Inferring mean soil moisture at a catchment scale from point observations: application of temporal stability concept and spatial aggregation techniques. [w:] Looking at catchments in colors - Debating new ways of generating and filtering information in hydrology. s. 35-0. Belvaux, Luxembourg: CRP-Gabriel Lippmann.

Urszula Somorowska, (2010). Temporal changes in precipitation inferred from radar and rain-gauge data. [w:] Hydrological Responses of Small Basins to a changing environment. Book of Abstracts. s. 107-110. Seggau Castle, Austria: The Austrian Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Env. and Water Mngt,Uni BOKU Wien.

Urszula Somorowska, Izabela Piętka, (2010). Dynamika wód strefy aeracji w zlewni nizinnej w świetle koncepcji stabilności czasowej. [w:] Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN, Hydrologia w Ochronie i kształtowaniu. s. 193-203. Warszawa: Komitet Inżynierii Środowiska PAN.

Małgorzata Gutry-Korycka, Dariusz Woronko, Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Urszula Somorowska, Aneta Afelt, Barbara Nowicka, (2009). Uwarunkowania regionalne wezbrań i niżówek rzek polskich. [w:] Ogólnopolskie Seminarium. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. Warszawa, 24-26 listopada 2008. Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń. s. 56-57. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Urszula Somorowska, (2008). Odnawialność zapasów wilgoci glebowej w zlewni Łasicy (Kampinoski Park Narodowy). [w:] Wody na obszarach chronionych. s. 259-268. Piaskowa Skała: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowski Park Narodowy.

Urszula Somorowska, (2008). Changes in the soil moisture regime in lowland basin evaluated from data representing current and future climate conditions. [w:] Hydrological extremes in small basins. s. 0-0. Kraków: Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management.

Urszula Somorowska, (2007). Badania wilgotności gleb w świetle zadań ochrony obszarów Natura 2000. [w:] Program ZMŚP a zadania obszarów Natura 2000. s. 57-66. Izabelin: KPN, IOŚ.

Urszula Somorowska, (2007). Quantifying uncertainties in the terrestrial water storage - streamflow relation using in situ soil moisture data. [w:] Proceedings of 11th biennial conference of the Euro-Mediterranean network of experimental and representative basins (ERB) 2006: Uncertainties in the ‘monitoring-conceptualisation-modelling’ sequence of catchment research. s. 35-41. Paris: UNESCO.

Urszula Somorowska, (2007). Zmienność uwilgotnienia gleb jako element dynamiki procesów hydrologicznych w zlewni. [w:] Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym środowisku. s. 249-257. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej.

Urszula Somorowska, (2007). Zastosowanie przestrzennych danych gridowych w badaniach dynamiki wód glebowych. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju. s. 249-257. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Urszula Somorowska, (2006). Physical insights into soil water storage in the soil-plant-atmosphere system. [w:] Climate Variability and Change - Hydrological Impacts (Proceedings of the Fifth FRIEND World Conference held at Havana, Cuba, November 2006). s. 0-650. Wallingford, UK: IAHS Press.

Urszula Somorowska, (2005). Ustroje hydrologiczne. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 165-168. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Urszula Somorowska, (2004). Temporal patterns of the subsurface water storage inferred from the TDR soil moisture measurements. [w:] Progress in Surface and Subsurface water studies at the plot and Small Basin Scale. s. 0-0. Turin: Italian national Research Council.

Urszula Somorowska, (2002). Linking research, policy and practice for managing dynamic water resource in a protected area. [w:] International Assessment and Decision Support pprocedings of the 1st biennal meeting of the International Environmental Modeling and Software Society. s. 66-71. University of Lugano: International EnvironmentalModeling and Software Society.

Urszula Somorowska, (2002). Simulation of the soil water storage in risk situations. Management framework of the wetness conditions at a basin scale. [w:] Risk Analysisi III. s. 573-582. Southampton, Boston: WIt Press.

Urszula Somorowska, (2002). Extreme stage of the basin wetness conditions. Variabity of the soil moisture in the lowland basin. [w:] FRIEND 2002 -REGIONAL HYDROLOGY: Bridging Gap between Research and Practice. s. 0-395. Wallingford: IAHS Press.

Urszula Soczyńska, Barbara Nowicka, Urszula Somorowska, (1998). Application of the rainfall-runoff models to design flood computation. [w:] L. Llasat, P. Versace, E. Ferrari (ed.) Heavy rains and flash floods. s. 63-72. a: FRIEND.

Artykuły w czasopismach

Urszula Somorowska, (2013). Detekcja struktury pola opadów ekstremalnych w skali zlewni na podstawie danych naziemnych i radarowych. MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN., Zeszyt: 35, s. 5-19.

Urszula Somorowska, Izabela Piętka, (2012). Streamflow changes in mesoscale lowland catchment under future climate conditions. PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP. Tom: 19, s. 53-65.

Urszula Somorowska, (2012). Annual and seasonal precipitation patterns across lowland catchment derived from rain gauge and weather radar data. Journal of Water and Land Development. Tom: 17, s. 3-10.

Urszula Somorowska, (2011). Temporal changes in precipitation impacting groundwater and stream flow. BODENKULTUR. Tom: 62, Zeszyt: 1-4, s. 111-117.

Urszula Somorowska, (2009). Impact of climate change on the soil water resources in Poland. PAPERS ON GLOBAL CHANGE IGBP., Zeszyt: Vol. 16, s. 55-67.

Urszula Somorowska, (2009). Wzrost zagrożenia suszą hydrologiczną w różnych regionach geograficznych Polski w XX wieku. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 43, s. 99-114.

Urszula Somorowska, (2009). Glebowe zasoby wodne w Polsce w warunkach zmieniającego się klimatu. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN. Tom: CXXIV, s. 50-62.

Urszula Somorowska, (2008). Dynamika glebowych zasobów wodnych w Polsce współcześnie i w przyszłości. Przegląd Geofizyczny. Tom: 53, Zeszyt: 2, s. 155-165.

Urszula Somorowska, (2004). Infering changes in dynamic groundwater storage from recesion curve analysis of discharge data. Miscellanea Geographica. Tom: 11, s. 155-162.

Urszula Somorowska, (2004). Water storage in the vadose zone evaluated from TDR soil moisture Measurment. Acta Agrophysica. Tom: 4, Zeszyt: 1, s. 169-176.

Urszula Somorowska, (2003). Risk assesment of the occurence of extreme groundwater level, discharge and soil moisture stages. Ecohydrology & Hydrobiology. Tom: 3, Zeszyt: 2, s. 311-321.

Somorowska U., (2003). Risk assessment of the occurrence of extreme groundwater levels, discharge and soil moisture stages. Ecohydrology & Hydrobiology. Tom: 03, s. 311-321.

Urszula Somorowska, (2003). Analiza i przetwarzanie danych topograficznych w modelowaniu struktury sieci rzecznej i granic zlewni. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 31, s. 97-104.

Urszula Somorowska, (2002). Rekonstrukcja historycznych stanów retencji strefy aeracji w zlewni przekształconej antropogenicznie. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH. Tom: obieg ..., Zeszyt: 7, s. 87-94.

Urszula Somorowska, (2002). Perspectives of water managment in a protected area of the Kampinos National Park. Miscellanea Geographica. Tom: 10, s. 167-174.

Urszula Somorowska, (2001). Wieloletni rytm zmian opadów, stanów wód podziemnych i przepływów w małej zlewni nizinnej. Przegląd Geofizyczny. Tom: LXVI, Zeszyt: 3, s. 97-107.

Urszula Soczyńska, Barbara Nowicka, Urszula Somorowska, (2000). Application of the rainfall-runoff models to design flood computation. Miscellanea Geographica. Tom: 9, s. 95-104.

Urszula Somorowska, (2000). Wpływ zasilania podziemnego na odpływ rzeczny Nidy w profil Pińczów. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 69-79.

Urszula Somorowska, (1998). Seasonal changes of wetness condition in the Łasica catchment (Poland). Miscellanea Geographica. Tom: 8, s. 87-94.

(2011) Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności; Okres: 2008-2011; [współpracujący]; Nr PL0268,
(2010) Opracowanie metod odtworzenia pierwotnych warunków wodnych Kampinoskiego Parku Narodowego w celu powstrzymania degradacji przyrodniczej i poprawienia stanu bioróżnorodności; Okres: 2008-2011; [koordynator]; PL0246 ,
(2010) IHP FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data), Project 5: Catchment Hydrological and Biogeo-chemical Processes in a Changing Environment; Okres: 2007-2011; [uczestnik]; ,
Hydrologia dynamiczna
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
Metody badań i opracowań hydrologicznych I
Seminarium doktoranckie (MISDOMP)
Hydrologia i oceanografia