PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Sosnowska Agnieszka

Tytuł/Stopieńdr
ImięAgnieszka
NazwiskoSosnowska
Jednostka Zakład Geoekologii
Telefon225520755
Pokój304
Emaila.sosnowska@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 13:00-14:30
Pełnione funkcje

Książki

Rozdziały w książkach

Agnieszka Sosnowska, (2011). Przywracanie równowagi geochemicznej geosystemu na gruntach porolnych (na przykładzie okolic Krasnegostawu). [w:] Rozwój zrównoważony regionów Polski. s. 0-0. Toruń: UMK.

Barbara Braun, Agnieszka Sosnowska, (2009). Charakterystyka próchnicy jako wskaźnika procesów erozji w glebach użytkowanych rolniczo. [w:] Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego. Konferencja Naukowa z okazji 100 rocznicy urodzin Profesora Bohdana Dobrzańskiego. s. 0-0. Lublin: Instytut Agrofizyki PAN w Lublinie, Oddział PAN w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Agnieszka Sosnowska, (2007). Gleby. [w:] Przewodnik tatrzański do ćwiczeń terenowych z geografii. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Agnieszka Sosnowska, (2007). Ochrona przyrody. [w:] Przewodnik tatrzański do ćwiczeń terenowych z geografii. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Artykuły w czasopismach

Agnieszka Sosnowska, (2013). Geochemiczne przekształcenia krajobrazu pod wpływem zmian użytkowania ziemi (na przykładzie okolic Stanisławowa).. Problemy Ekologii Krajobrazu. Tom: 33, s. 145-151.

Agnieszka Sosnowska, (2012). Land use change impact on soil organic matter. Loess landscape case study.. Miscellanea Geographica. Tom: 2, Zeszyt: 16, s. 11-15.

Agnieszka Sosnowska, (2011). Geochemiczne przekształcenia pokrywy glebowej pod wpływem zmian użytkowania ziemi (na przykładzie okolic Krasnegostawu). Prace i Studia Geograficzne. Tom: 49, Zeszyt: 49, s. 107-114.

Agnieszka Sosnowska, (2010). Issues of secondary succession in the subalpine forest glades of the Carpathian Mountains (case study). Miscellanea Geographica. Tom: 14, s. 221-227.

(2010) Dostosowanie klasyfikacji gleb Polski i ich parametryzacja na potrzeby modelu SWAT" w ramach projektu Pilotażowe wdrożenie Ramowej Dyrektywy Wodnej i budowa narzędzi do zarządzania zlewnią; Okres: 2007-2011; [współpracujący]; PL0014,
Ekologia krajobrazu w Unii Europejskiej
Kompleksowe ćwiczenia z geografii fizycznej i ekonomicznej
Metody badań terenowych
Ćwiczenia terenowe (geografia fizyczna)
Gleboznawstwo i geografia gleb
Zainteresowania naukowe:
- dynamika przekształcania krajobrazów
- funkcjonowanie krajobrazów porolnych
- sukcesja roślinna i przekształcenia gleb

Pozostałe zainteresowania:
- przyroda, historia i kultura krajów dawnego ZSSR
- architektura modernistyczna
- edukacja ekologiczna