PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Suchożebrski Jarosław

Tytuł/Stopieńdr
ImięJarosław
NazwiskoSuchożebrski
Jednostka Zakład Hydrologii
Telefon225520635
Pokój123
Emailjsuch@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
Data ukończenia studiów magisterskich: grudzień 1996 r.

Data uzyskania stopnia doktora: 19.12.2000 r.

Praca doktorska pt: "Warunki migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych na obszarach nizinnych użytkowanych rolniczo" (promotor – prof. dr hab. inż. Urszula Soczyńska)

Książki

Rozdziały w książkach

Jarosław Suchożebrski, Anna Marcinkowska, (2013). Wykorzystanie historycznych i współczesnych map topograficznych do oceny zmiany warunków odpływu w zlewni Potoku Bielańskiego w Warszawie. [w:] Kamienie milowe w kartografii. s. 0-0. Warszawa: Zespół Historii Kartografii przy IHN PAN, NDAP, MHW, APW,.

Jarosław Suchożebrski, (2011). Wykorzystanie archiwalnych map i planów do analizy zmian starorzeczy Wisły w okolicach Warszawy. [w:] Z dziejów kartografii. s. 0-0. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN Zespół Historii Kartografii.

Jarosław Suchożebrski, (2010). Ocena hydromorfologiczna rzek metodą RHS – problemy praktyczne. [w:] Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. s. 0-0. Warszawa: Komitet Inżynierii Środowiska PAN.

Małgorzata Gutry-Korycka, Dariusz Woronko, Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Urszula Somorowska, Aneta Afelt, Barbara Nowicka, (2009). Uwarunkowania regionalne wezbrań i niżówek rzek polskich. [w:] Ogólnopolskie Seminarium. Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce. Warszawa, 24-26 listopada 2008. Tom streszczeń i rozszerzonych streszczeń. s. 56-57. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Iwona Szumacher, (2009). Abiotic resources. [w:] Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. s. 21-40. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Maciej Lenartowicz, Jarosław Suchożebrski, Iwona Szumacher, Maciej Falkowski, K. Nowicka-Falkowska, (2009). Possibilities of economic use of environment. [w:] Brudzeń Landscape Park - Natural and cultural environment and state of land use structure. s. 75-79. Warsaw: Faculty of Geography and Regional Studies, Inter-Faculty Studies in Environmental Protection, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies at University of Warsaw Editorial Office.

Małgorzata Gutry-Korycka, Artur Magnuszewski, Jarosław Suchożebrski, Witold Jaworski, Michał Marcinkowski, Michał Szydłowski, (2006). Numerical estimation of flood zones in the Vistula River valley, Warsaw, Poland. [w:] Climate Variability and Change - Hydrological Impacts (Proceedings on the Fifth FRIEND World Conference held at Havana, Cuba, November 2006). s. 0-0. Wallingford: IAHS Press.

Jarosław Suchożebrski, (2006). Monitorowanie i ochrona krajobrazu miejskiego. [w:] Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. s. 0-0. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu.

Małgorzata Gutry-Korycka, Jarosław Suchożebrski, M. Szydłowski, (2006). Hazard of Warsaw flooding by Vistula river. [w:] First Workshop of the EARSeL, Special Interested Group on Geological Applications, Abstract Book. s. 0-0. Warszawa: National Library of Warsaw.

Artur Magnuszewski, Jarosław Suchożebrski, Małgorzata Gutry-Korycka, Michał Szydłowski, (2005). Floodzones - a risk for the urban areas. [w:] Urban Sprawl. Warsaw aglomeration case study. s. 0-0. Warszawa: Warsaw University Press.

Jarosław Suchożebrski, (2005). Typy poziomów wodonośnych. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarosław Suchożebrski, (2005). Quantity and quality of surface water and groundwater resources. [w:] Urban Sprawl. Warsaw aglomeration case study. s. 0-0. Warszawa: Warsaw University Press.

Jarosław Suchożebrski, (2005). Cechy chemiczne. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarosław Suchożebrski, (2005). Zmiany zanieczyszczenia. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jarosław Suchożebrski, (2005). Zasoby wód. [w:] Geografia fizyczna Polski. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Piotr Wałdykowski, Ewa Smolska, Jerzy Solon, Jarosław Suchożebrski, Piotr Szwarczewski, Jolanta Wawer, (2004). Environmental impacts and consequences. [w:] The Consequences of Urban Sprawl: A case Study of Warsaw Agglomeration. Program badawczy Projektu Europejskiego URBS PANDENS. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Jarosław Suchożebrski, (2001). Warunki migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych w nizinnejzlewni rolniczej (na przykładzie zlewni górnej Wilgi). [w:] Dynamika obiegu wody w zlewniach rzecznych. s. 0-0. Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Jarosław Suchożebrski, (2001). Zastosowanie metod geoinformacyjnych do oceny warunków migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych w nizinnych zlewniach rolniczych. [w:] Wpływ użytkowania terenu i antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego na elementy obiegu wody w zlewni rzecznej. s. 0-0. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej.

Artykuły w czasopismach

Marcin Piątek, Jarosław Suchożebrski, (2015). Mokradła w Gorczańskim Parku Narodowym. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 58, s. 65-78.

Jarosław Suchożebrski, Maciej Lenartowicz, Małgorzata Gutry-Korycka, (2013). Zastosowanie GIS w modelowaniu struktury systemu drenażu zlewni. MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN. Tom: 35, s. 21-32.

Jarosław Suchożebrski, Dariusz Woronko, Małgorzata Gutry-Korycka, (2013). Wykorzystanie analizy częstotliwości regionalnej do oceny maksymalnego przepływu prawdopodobnego zlewni niekontrolowanych. MONOGRAFIE KOMITETU GOSPODARKI WODNEJ PAN. Tom: 36, s. 15-33.

Jarosław Suchożebrski, (2010). Śródlądowe drogi wodne w Finlandii. Gospodarka Wodna. Tom: Nr 6, Zeszyt: 6, s. 239-242.

Małgorzata Gutry-Korycka, Dariusz Woronko, Jarosław Suchożebrski, (2009). Uwarunkowanie regionalne maksymalnych prawdopodobnych przepływów rzek. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 43, s. 25-50.

Jarosław Suchożebrski, (2005). Impact of water and sewage management in rural areas on the quqlity of grounwater in lowland agricultural basin. AUC Geographica. Tom: 38, Zeszyt: 1, s. 421-430.

J. Suchożebrski, (2003). Jakość wód podziemnych na obszarach rolniczych województwa mazowieckiego (na przykładzie zlewni górnej Wilgi). Przegląd Geofizyczny. Tom: Z. 1-2, s. 33-44.

Jarosław Suchożebrski, (2003). Zmienne diagnostyczne w badaniu warunków migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 31, s. 137-152.

Jarosław Suchożebrski, (2003). Jakość wód podziemnych na obszarach rolniczych województwa mazowieckiego (na przykładzie zlewni górnej Wilgi). Przegląd Geofizyczny. Tom: XLVIII, Zeszyt: 1-2, s. 33-44.

Jarosław Suchożebrski, (2003). Ocena warunków migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych w zlewni górnej Wilgi. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 31, s. 153-163.

Jarosław Suchożebrski, (2002). A method for assessing the conditions of migration of pollutants to the groundwater on the agriculturally used lowland areas. Miscellanea Geographica. Tom: 10, s. 175-184.

Jarosław Suchożebrski, (2001). Obiektywne metody określania rozmiaru pola podstawowego w badaniach hydrologicznych. Przegląd Geofizyczny. Tom: 46, Zeszyt: 1,2, s. 37-50.

(2011) Synteza i analiza pilotażowych badań dotyczących zarządzania zlewnią górnej Zgłowiączki. Bilans wodnogospodarczy (Norweski Mechanizm Finansowy - Woda - PL0014 NMF Woda); Okres: 2007-2011; [współpracujący]; ,
Gospodarka wodna
Matematyka i statystyka
Statystyka
Zastosowanie matematyki i statystyki w geografii
Ćwiczenia terenowe (geografia fizyczna)
Hydrologia i oceanografia
Hydrologia obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich
Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia
Przyrodnicze podstawy gospodarowania II
Statystyka
Zainteresowania naukowe
- gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich i miejskich
- ocena stanu ekologicznego wód powierzchniowych
- woda jako przyczyna konfliktów
- zastosowanie GIS w hydrologii
- zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych

Hobby i zainteresowania prywatne
- fotografia i fotografika (Photogeography )
- podróże
- góry
- turystyka rowerowa
- stare mapy