PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Szmigiel-Rawska Katarzyna

Tytuł/Stopieńdr
ImięKatarzyna
NazwiskoSzmigiel-Rawska
Jednostka Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
Telefon225520650
Pokój54
Emailk.szmigiel@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
KATARZYNA
SZMIGIEL- RAWSKA, DR


Dane personalne

Data urodzenia: 17.12.1979
Narodowość: Polska
Adres korespondencyjny: ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa
Adres e-mail: k.szmigiel@uw.edu.pl

Wykształcenie

2007 Doktor nauk o Ziemi
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Praca dyplomowa pt.: Międzynarodowe relacje samorządów województw

2003 Magister gospodarki przestrzennej
Uniwersytet Warszawski, Instytut Ameryk i Europy, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG
Praca dyplomowa pt.: Regionalizacja a współpraca transgraniczna – na przykładzie województwa lubelskiego

2001 Licencjat w zakresie nauk politycznych
Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
Praca dyplomowa pt.: Rola Polski w procesach integracyjnych Litwy i Ukrainy ze strukturami Zachodu


Przebieg pracy zawodowej:


2007- Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych,
Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej
Adiunkt
Dydaktyka, prace naukowo-badawcze

2003 Wydział Współpracy Europejskiej Biura Strategii Rozwoju i Integracji Europejskiej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Asystentka
Współpraca przy opracowywaniu Mapy środków pomocowych dla miasta st. Warszawy

2002 Instytut Spraw Publicznych
Asystentka
Współpraca przy projekcie: Do jakiej polityki wobec Ukrainy Polska jest w stanie i powinna przekonywać Niemcy?, gromadzenie materiałów źródłowych

2001 Kolegium Europejskie w Natolinie
Asystentka Vice-Rectora Kolegium
Obsługa asystencka biura Vice-Rectora Kolegium Piotra Nowiny-Konopki

2000-2001 Biuro Parlamentarne, Sejm RP
Asystentka
Obsługa asystencka biura parlamentarnego

1999-2000 Firma transportowa
Spedytor
Obsługa spedycyjna w transporcie międzynarodowymDziałalność naukowo-badawcza

Projekty badawcze

2013-2015 Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej
Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany przez Zespół Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej WGiSR UW
Członek zespołu badawczego

2013-2016 Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway
Projekt finansowany przez narodowe Centrum Badan I Rozwoju, realizowany przez zespół Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej WGiSR UW
Członek zespołu badawczego

2010-2011 Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza
Projekt realizowany przez zespół z Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej WGiSR UW i Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
Członek zespołu badawczego

2010-2011
Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania
Projekt realizowany przez ECORYS, WARR i Geoprofit na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego
Członek zespołu badawczego

2010 Kluczowe kierunki rozwoju gospodarki województwa świętokrzyskiego
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Biura Innowacyjności Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Członek zespołu badawczego

2010 Analiza stanu innowacyjności województwa opolskiego
Badanie i raport przygotowywane przez Geoprofit na zlecenie Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
Członek zespołu badawczego

2010 Polityka wspierania przedsiębiorczości w Warszawie
Badanie i raport przygotowywane przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Członek zespołu badawczego

2009-2010 Trwałość partnerstw międzynarodowych tworzonych w ramach współpracy przygranicznej
Projekt realizowany przez Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej WGiSR UW finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Kierownik projektu

2009 Analiza sytuacji w województwie na podstawie danych zastanych: analiza wyników badań stanu innowacyjności województwa z lat 2004-2008
Badanie i raport przygotowane przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Członek zespołu badawczego

2008-2010 Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy
Projekt realizowany przez Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej WGiSR UW finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Członek zespołu badawczego

2008-2010 Samorządy lokalne w sieciach gospodarczych
Projekt realizowany przez Zakład Rozwoju i Polityki Lokalnej WGiSR UW finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Członek zespołu badawczego

2008-2009 Diagnoza barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Warszawie. Punkt widzenia przedsiębiorcy
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Biura Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy
Członek zespołu badawczego

2008 Wpływ projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach ZPORR na rozwój gospodarczy województwa małopolskiego
Badanie ewaluacyjne na zlecenie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Członek zespołu badawczego

2006 Innowacyjność samorządów lokalnych w konkurowaniu o zewnętrzne czynniki rozwoju
Projekt realizowany w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego finansowany z funduszy strukturalnych ZPORR
Członek zespołu badawczego

2005-2007 Pasywność samorządów lokalnych jako czynnik zwiększający zróżnicowania regionalne w Polsce w świetle członkostwa w UE
Projekt finansowany ze środków KBN
Członek zespołu badawczego

2005-2006 Badanie przedsiębiorstw Warmii i Mazur w zakresie konkurencyjności i innowacyjności
Projekt finansowany z funduszy strukturalnych ZPORR
Członek zespołu zarządzającego projektem


Ekspertyzy

2013 Roczny raport – monitoring realizacji strategii rozwoju Gminy Dywity do roku 2020. Rok 2012
Ekspertyza firmy Geoprofit na zlecenie Urzędu Gminy Dywity

2012 „Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza” – raport z badania porównawczego, zrealizowanego w ramach warsztatów międzynarodowych
Raport przygotowany na zlecenie Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie na podstawie warsztatów „Najlepsze praktyki z Europy dla Mazowsza” w ramach projektu Trendy Rozwojowe Mazowsza
Autor raportu (wraz z Katarzyną Szmigiel-Rawską)

2011 Instrumenty rozwoju lokalnego – praktyka i możliwości wdrażania nowych rozwiązań
Ekspertyza firmy Geoprofit na zlecenie Ministerstwa Rozwoju regionalnego

2010 Propozycja katalogu wskaźników potencjału innowacyjnego miasta
Ekspertyza firmy Geoprofit na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

2010 Analiza zewnętrznych źródeł finansowania dla potencjalnych przedsiębiorców w Warszawie
Ekspertyza firmy Geoprofit na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

2009 Potencjał rozwojowy gmin Lubelszczyzny
Ekspertyza firmy Geoprofit na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego


Prace w zakresie strategii regionalnych i lokalnych

2013/2014 Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020
Projekt realizowany przez konsorcjum Ecorys, Geoprofit, WARR SA na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego
Członek zespołu

2013 Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Mieleckiego Obszaru Funkcjonalnego
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Miasta Mielec
Członek zespołu

2013 Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Elbląga w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Miasta Elbląg
Członek zespołu

2013 Strategia Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Miasta Olsztyn
Członek zespołu

2013 Opracowanie założeń do metabazy systemu monitoringu, opracowanie podręcznika metodologicznego i słownika pojęć dotyczącego systemu monitoringu innowacyjności
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
Koordynator

2013 Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2020
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Gminy i Miasta Gołdap
Członek zespołu

2011-2012 System monitorowania i ewaluacji Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Członek zespołu opracowującego system

2011-2012 System monitoringu i ewaluacji RSU w województwie warmińsko-mazurskim oraz przeprowadzenie badania pilotażowego monitoringu RSU
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Członek zespołu opracowującego system

2011 Wskaźniki realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Członek zespołu

2010-2011 Planowanie strategiczne – poradnik dla administracji publicznej
Poradnik dla administracji publicznej na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Członek zespołu opracowującego poradnik

2010 System Monitorowania RSI w województwie warmińsko-mazurskim
Projekt realizowany przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Członek zespołu badawczego

2010 PRO EGO – Program interwencji samorządów terytorialnych w celu zmiany społeczno-gospodarczej i integracji wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego
Program działań przygotowany przez Geoprofit na zlecenie Stowarzyszenia Powiatów, Miast i Gmin EGO Kraina Bociana
Członek zespołu opracowującego program

2010 Strategia rozwoju gminy Dywity
Strategia rozwoju przygotowana przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Gminy w Dywitach
Członek zespołu opracowującego strategię

2009 Analiza wdrażania RSI w województwie warmińsko-mazurskim na podstawie realizacji projektów innowacyjnych realizowanych w regionie, finansowanych ze środków Unii Europejskiej
Badanie i raport przygotowane przez Geoprofit na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Członek zespołu badawczego

2004 Strategia promocji gospodarczej Łomży
Współautor

2003 Ekspertyza na potrzeby opracowania Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Współautor


Edukacja, szkolenia i warsztaty

2003-2013 Wykładowca akademicki
W roku akademickim 2013-2014 godziny dydaktyczne: około 250.
Prowadzone tematy: Polityka regionalna Unii Europejskiej, Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityki regionalnej, Współpraca międzynarodowa samorządów regionalnych i lokalnych, Seminarium licencjackie

2012 Szkolenie „Planowanie strategiczne w kontekście nowej perspektywy UE”
Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
Przygotowanie koncepcji szkolenia i materiałów szkoleniowych

2011-2012 Szkolenie „Monitoring strategiczny”
Szkolenia i doradztwo w urzędach dla przedstawicieli starostw powiatowych w Końskich, Skarżysku -Kamiennej oraz w Starachowicach

2009 Szkolenie „Atrakcyjność inwestycyjna i strefy aktywności ekonomicznej”
Szkolenie na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w KrakowieKsiążki

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Anna Julia Dąbrowska, Sylwia Dudek-Mańkowska, Wojciech Dziemianowicz, Julita Łukomska, Marta Lackowska, Mariusz Kowalski, Paulina Nowicka, Jerzy Solon, Dariusz Świątek, (2012). Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Jan Charkiewicz, Anna Laszuk, Tomasz Sałański, (2012). Obserwatoria terytorialne i inne najlepsze praktyki dla Mazowsza. Warszawa: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Sylwia Dołzbłasz, (2012). Trwałość współpracy przygranicznej. Warszawa: CeDeWu.

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, Anna Julia Dąbrowska, Paulina Nowicka, (2012). Planowanie strategiczne. Poradnik dla pracowników administracji publicznej. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Wojciech Dziemianowicz, Jacek Szlachta, (2010). Subregionalne bieguny wzrostu w kontekście transformacji gospodarczej, reformy administracyjnej i gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Wojciech Dziemianowicz, Jacek Szlachta, (2010). Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Katarzyna Szmigiel, (2009). Regionalne po co i z kim? Internacjonalizacja relacji polskich województw. Warszawa: GEOPROFIT.

Rozdziały w książkach

Katarzyna Szmigiel, (2010). Innowacyjna Warszawa - potencjał innowacyjny Warszawy w świetle danych statystycznych. [w:] Warszawa potencjałem innowacji. s. 0-0. Warszawa: Urząd m.st. Warszawa.

Katarzyna Natalia Szmigiel-Rawska, (2010). Udział samorządów gminnych w sieciach gospodarczych. [w:] Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2010). Udział samorządów gminnych w sieciach gospodarczych. [w:] Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2010). Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych-koncepcja badawcza. [w:] Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2010). Sieci gospodarcze-ujęcie teoretyczne. [w:] Samorzad lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Wojciech Dziemianowicz, Jacek Szlachta, (2010). Samorząd w sieciach gospodarczych-synteza. [w:] Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Marta Derek, (2009). Tourism in the development policy of local government in the Warmia and Mazury region. [w:] Global changes: their local and regional aspects. s. 0-0. Warszawa: Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Katarzyna Szmigiel, (2008). "Relacje, konkurencja, współpraca. Próby znalezienia właściwych definicji dla działań podejmowanych przez regiony administracyjne w ramach kontaktów międzynarodowych". [w:] "PRZEKSZTAŁCENIA REGIONALNYCH STRUKTUR FUNKCJONALNO–PRZESTRZENNYCH „Europa bez granic–nowe wyzwania”". s. 0-0. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Katarzyna Szmigiel, (2007). Wykorzysanie środków zewnętrznych na przykładzie ZPORR. [w:] Gmina pasywna. s. 0-0. Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania.

Katarzyna Szmigiel, Andrzej Wieloński, (2007). Regionalne strategie innowacji jako czynnik aktywizacji polskiej przestrzeni przemysłowej. [w:] Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni. s. 0-0. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Katarzyna Szmigiel, (2007). Pasywność gmin rozważana przez pryzmat relacji w województwie. [w:] Gmina pasywna. s. 0-0. Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania.

Katarzyna Szmigiel, (2007). Pomoc zewnętrzna skierowana do samorządów lokalnych w Polsce. [w:] Gmina pasywna. s. 0-0. Warszawa: Polska Akademia Nauk Komitet Przestrzennego Zagospodarowania.

Andrzej Wieloński, Katarzyna Szmigiel, (2006). Europejskie uwarunkowania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. [w:] Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju przemysłu. s. 0-0. Warszawa-Kraków.

Katarzyna Szmigiel, (2005). Główne czynniki integracji gospodarczej i politycznej na świecie. [w:] Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0. Warszawa: Nowa Era.

Katarzyna Szmigiel, (2005). Podział polityczny świata w XX wieku a zróżnicowanie poziomu rozwoju. [w:] Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0. Warszawa: Nowa Era.

Katarzyna Szmigiel, (2005). Kierunki współpracy międzynarodowej polskich województw. [w:] Przekształcania regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. s. 0-0. Wrocław: IGiRR UWrocławski.

Katarzyna Szmigiel, (2005). Konflikty zbrojne we współczesnym świecie. [w:] Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0. Warszawa: Nowa Era.

Katarzyna Szmigiel, (2005). Polska w światowych procesach integracyjnych. [w:] Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0. Warszawa: Nowa Era.

Katarzyna Szmigiel, (2005). Międzynarodowe działania na rzecz ochrony środowiska. [w:] Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0. Warszawa: Nowa Era.

Katarzyna Szmigiel, (2005). Integracja europejska. [w:] Geografia 2. Podręcznik dla liceum ogólnokrształcącego profilowanego i technikum. s. 0-0. Warszawa: Nowa Era.

Artykuły w czasopismach

Katarzyna Szmigiel-Rawska, Julita Łukomska, (2015). Finansowe aspekty współpracy samorządów. Studia Regionalne i Lokalne. Tom: 3(61), s. 84-101.

ANNA DĄBROWSKA, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2015). Postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 16, s. 87-107.

Anna Julia Dąbrowska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2015). Czynniki kształtujące postawy liderów lokalnych wobec współpracy w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. MAZOWSZE Studia Regionalne. Tom: 16, s. 87-107.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2014). Lekcja współpracy przez granice. Wybrane problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi na podstawie doświadczeń współpracy przygranicznej. Zarządzanie Publiczne., Zeszyt: nr 1 (27), s. 55-64.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2014). Koncepcja zależności od ścieżki jako narzędzie wyjaśniania w badaniach ekonomicznej geografii politycznej. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 54, s. 163-175.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2014). Sustainability of cross-border cooperation: PHARE CBC partnership development paths. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES., s. 0-0.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2013). The institution of co-operation in border regions – examples of the activities of Polish organisations. Miscellanea Geographica. Tom: 17, Zeszyt: 1, s. 15-24.

Wojciech Dziemianowicz, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2012). Działania prorozwojowe samorządu lokalnego na Mazowszu. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 11, s. 87-106.

Julita Łukomska, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2012). Pozaekonomiczne czynniki konkurencyjności Mazowsza. MAZOWSZE Studia Regionalne., Zeszyt: 10, s. 107-124.

Katarzyna Szmigiel, (2009). Przestrzenny wymiar relacji międzynarodowych samorządów województw. Zarządzanie Publiczne., Zeszyt: 2(8), s. 45-62.

Wojciech Dziemianowicz, Paulina Nowicka, Jacek Szlachta, Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2009). Potencjał rozwojowy gmin województwa lubelskiego. BAROMETR REGIONALNY., s. 25-40.

Katarzyna Szmigiel-Rawska, (2007). Motywowanie gmin przez marszałków. WSPÓLNOTA., s. 54-56.

Katarzyna Szmigiel, Wojciech Dziemianowicz, (2007). Pasywność samorządów. WSPÓLNOTA., s. 52-55.

Katarzyna Szmigiel, (2007). Współpraca międzynarodowa a pozyskiwanie środków unijnych. WSPÓLNOTA., s. 52-55.

Katarzyna Szmigiel, Wojciech Dziemianowicz, (2006). Konkurencyjność Warmii i Mazur. WSPÓLNOTA., Zeszyt: 29, s. 18-21.

Katarzyna Szmigiel, (2004). Współpraca międzynarodowa w regionie peryferyjnym–na przykładzie województwa lubelskiego. Studia Regionalne i Lokalne., Zeszyt: nr 1, s. 45-65.

(2015) Local Public Sector Reforms: An International Comparison (LocRef) - COST Action; Okres: 2014-2016; [uczestnik]; ,
(2014) COST (European Cooperation in Science and Technology) Action Local Public Sector Reforms ('LocRef'); Okres: 2013-2017; [współpracujący]; ,
(2014) Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (POLCITCLIM); Okres: 2013-2016; [uczestnik]; ,
(2014) Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej; Okres: 10-18; [uczestnik]; ,
(2014) Diagnoza obszaru metropolitalnego Warszawy; Okres: 2014-2014; [uczestnik]; ,
(2013) Klaster instytucji otoczenia biznesu na Mazowszu - potencjał i czynnik rozwoju - przewodnik; Okres: 2013-2013; [uczestnik]; ,
(2013) Podręcznik metodologiczny systemu monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego wraz ze Słownikiem; Okres: 2013-2013; [uczestnik]; ,
(2013) Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Gołdap do roku 2020 - współautorka; Okres: 2013-2013; [uczestnik]; ,
(2013) Najlepsze praktyki w Europie dla Mazowsza – raport z badania porównawczego, zrealizowanego w ramach warsztatów międzynarodowych; Okres: 2013-2013; [uczestnik]; ,
(2013) Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (POLCITCLIM); Okres: 2013-2016; [uczestnik]; ,
(2013) Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej; Okres: 2013-2015; [uczestnik]; ,
(2013) Organizing for resilience. A comparative study on institutional capacity, governance, and climate change adaptation in Poland and Norway (POLCITCLIM); Okres: 2013-2016; [uczestnik]; ,
(2013) Czynniki rozwoju polskich gmin w kontekście kryzysu gospodarczego i nowych wyzwań Unii Europejskiej; Okres: 2013-2015; [uczestnik]; ,
(2012) Trwałość partnerstw międzynarodowych tworzonych w ramach współpracy przygranicznej; Okres: 2009-2012; [koordynator]; NN114122237,
(2012) Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza; Okres: 2010-2012; [uczestnik]; ,
(2011) Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza; Okres: 2010-2011; [uczestnik]; ,
(2011) Konkurencyjność Mazowsza i jej uwarunkowania; Okres: 2010-2011; [uczestnik]; ,
(2011) Trwałość partnerstw międzynarodowych tworzonych w ramach współpracy przygranicznej; Okres: 2010-2012; [koordynator]; ,
(2010) Trwałość partnerstw międzynarodowych tworzonych w ramach współpracy przygranicznej; Okres: 2009-2012; [koordynator]; ,
(2010) Społeczne, polityczne i ekonomiczne stymulanty i destymulanty rozwoju Mazowsza; Okres: 2011-2012; [uczestnik]; ,
Obserwatorium Mazowsza
Polityka regionalna w UE
Seminarium licencjackie I
Teoria regionu społeczno-ekonomicznego i polityka regionalna
Teorie rozwoju regionalnego i lokalnego
Governance III
Proseminarium licencjackie
Seminarium licencjackie II
Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej
Współpraca terytorialna