PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Szwarczewski Piotr

Tytuł/Stopieńdr
ImięPiotr
NazwiskoSzwarczewski
Jednostka Zakład Geomorfologii
Telefon225520666
Pokój2
Emailpfszwarc@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Jerzy Ginter, Urszula Kossowska-Cezak, Elżbieta Dowgiałło, Tomasz Nowacki, Wiesław Ostrowski, Piotr Szwarczewski, Maria Wilczyńska-Wołoszyn, (2004). Przyroda. Pytania dzieci odpowiedzi dorosłych. Warszawa: Wyd. SWPR.

Rozdziały w książkach

Maciej Dąbski, Piotr Szwarczewski, (2007). Stanowisko Bagno Żegarskie. Charakterystyka geologiczna i geomorfologiczna. [w:] VI Warsztaty Terenowe Sejny-Suwałki pt. Zapis działalności człowieka w środowisku przyrodniczym, 14-16 czerwca 2007, przewodnik terenowy, streszczenia wystąpień, Tom IV. s. 0-0. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Piotr Szwarczewski, Maciej Dąbski, (2006). Budowa geologiczna i rzeźba powierzchni. [w:] Ziemia Sejneńska - przyroda, człowiek, turystyka. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Szkłoy Wyższej Przymierza Rodzin.

Piotr Szwarczewski, Maciej Dąbski, (2006). Agroturystyka w okolicach Sejn. [w:] Ziemia Sejneńska - przyroda, człowiek, turystyka. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Szkłoy Wyższej Przymierza Rodzin.

Piotr Wałdykowski, Ewa Smolska, Jerzy Solon, Jarosław Suchożebrski, Piotr Szwarczewski, Jolanta Wawer, (2004). Environmental impacts and consequences. [w:] The Consequences of Urban Sprawl: A case Study of Warsaw Agglomeration. Program badawczy Projektu Europejskiego URBS PANDENS. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGiSR UW.

Artykuły w czasopismach

Biro Biro, Darja Kavšek, Jakub Karasiński, Piotr Szwarczewski, Ewa Bulska, Darinka Brodnjak Vončina, (2014). Geochemical investigation of alluvial sediments: validation of ICP-OES determination of heavy metals. A case study from Utrata river valley (central Poland). Central European Journal of Chemistry. Tom: 12, Zeszyt: 6, s. 687-699.

Ewa Smolska, Piotr Szwarczewski, (2014). Landscape changes based on sedimentological and geochemical studies in the region of Brudzeń Duży. Miscellanea Geographica. Tom: 18, Zeszyt: 1, s. 52-60.

Miglė Stančikaitė, Audronė Bliujienė, Dalia Kisielienė, Jonas Mažeika, Ričardas Taraškevičius, Sebastian Messal, Piotr Szwarczewski, Jarosław Kusiak, Rimutė Stakėnienė, (2013). Population history and palaeoenvironment in the Skomantai archaeological site, West Lithuania: Two thousand years. QUATERNARY INTERNATIONAL. Tom: 308-309, s. 190-204.

Audronė Bliujienė, Miglė Stančikaitė, Dalia Kiselienė, Jonas Mažeika, Ričardas Taraškevičius, Piotr Szwarczewski, Sebastian Messal, Jarosław Kusiak, Rimutė Stakėnienė, (2012). SKOMANTAI HILL-FORT IN WESTERN LITHUANIA: A CASE STUDY ON HABITATION SITE AND ENVIRONMENT. Archeologia Baltica., Zeszyt: 17, s. 101-135.

Piotr Szwarczewski, (2009). The formation of deluvial and alluvial cones as a consequence of human settlement on a loess plateau: an example from the Chroberz area (Poland). RADIOCARBON. Tom: 51, Zeszyt: 2, s. 445-455.

Dariusz Ciszewski, Ireneusz Malik, Piotr Szwarczewski, (2004). Pollution of he Mała Panew River Sediments by Heavy Metals: Part II. Effect of Changes in River Valley Morphology. Polish Journal of Environmental Studies. Tom: 13, Zeszyt: 6, s. 597-605.

Ciszewski D., Malik I., Szwarczewski P., (2003). Wplyw antropogenicznej transformacji koryta Malej Panwi na warunki akumulacji osadow zanieczyszczonych. Czasopismo Geograficzne. Tom: 74, s. 295-311.

Irena Tsermegas, Piotr Szwarczewski, Elżbieta Rojan, Barbara Woronko, K Recielski, (2000). Ewolucja i dynamika rzeźby okolic Pińczowa. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 11-41.

(2014) Archeologiczne, archeobotaniczne i paleośrodowiskowe badania w zachodniej części Niecki Nidziańskiej; Okres: 2014-2017; [uczestnik]; 2013/11/B/HS3/03822,
(2012) Przekształcenia przestrzeni olsadniczej wczesnopiastowskich osrodków administracji terytorialnej - przykłąd osady i cmentarzyska na stanowsiku nr 4 w Radomiu; Okres: 2010-2013; [uczestnik]; ,
(2012) Radom. Korzenie miasta i regionu; Okres: 2009-2013; [uczestnik]; ,
(2011) Sedymentacja pozakorytowa na równinie zalewowej Wisły w świetle analiz litofacjalnych, geochemicznych i radioizotopowych ; Okres: 2008-2011; [uczestnik]; N 306 424834,
(2011) Sekwencje węglanowo - biogeniczne torfowisk źródliskowych z obszaru Polski jako wskaźnik późnoglacjalnych i holoceńskich zmian środowiskowych ; Okres: 2008-2011; [uczestnik]; N N306 279035,
(2011) Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej – przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu; Okres: 2009-2012; [uczestnik]; ,
Environmental change - from Ice Age to global warming (ERASMUS)
Pozyskiwanie i analiza danych
Teledetekcja i GIS w badaniach krajobrazu
Geologia - rozszerzenie
Geologia II
Landscape of the Earth
Metody badawcze w geografii fizycznej
Metody badawcze w geografii fizycznej (CW)
Szkolenia terenowe z geografii fizycznej