PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Tsermegas Irena

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięIrena
NazwiskoTsermegas
Jednostka Zakład Geomorfologii
Telefon225520653
Pokój208
Emailargiro@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje

Książki

Irena Tsermegas, (2013). Funkcjonowanie stoków starasowanych na Wyspach Egejskich. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Ewa Wolnicz-Pawłowska, Elżbieta Chudorlińska, Andrzej Czerny, Jerzy Duma, Sabina Kacieszczenko, Agnieszka Pietrzak, Elzbieta Rudolf-Ziółkowska, Irena Tsermegas, (2009). Nazewnictwo geograficzne świata. Warszawa: Wyd. GUGiK.

Rozdziały w książkach

Katarzyna Zwalińska, Irena Tsermegas, (2015). Wpływ czynników środowiskowych na rozwój tafoni. [w:] Warsztaty Geograficzne "Madera 2015" Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Madery. s. 175-184. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Polskie, Towarzystwo Geograficzne.

Irena Tsermegas, (2015). Zagospodarowanie i współczesne przekształcenia obszarów wulkanicznych – na przykładzie stoków starasowanych. [w:] Warsztaty Geograficzne "Madera 2015" Środowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju Madery. s. 141-157. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Polskie, Towarzystwo Geograficzne.

Irena Tsermegas, Maciej Dłużewski, (2015). Współczesne funkcjonowanie stoków starasowanych – na przykładzie chińskich tarasowych pól ryżowych i stopni tarasowych na wyżynie lessowej. [w:] W kolebce cywilizacji – od pustyń do tropików. s. 0-0. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Polskie, Towarzystwo Geograficzne.

Irena Tsermegas, (2014). Wybrane zagadnienia z geologii Attyki, Wysp Jońskich i wybrzeży Zatoki Korynckiej. [w:] Wyspy Jońskie 2014 – Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu. s. 95-106. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Irena Tsermegas, Tadeusz Palmowski, Ewa Nowak, (2014). Kanał Koryncki jako szlak komunikacyjny – idea i możliwości budowy a współczesne znaczenie w transporcie morskim, turystyce i rozwoju regionu. [w:] Wyspy Jońskie 2014 – Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu. s. 67-73. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Irena Tsermegas, Maciej Dłużewski, Lech Wysokiński, (2014). Wpływ podłoża na tempo infiltracji na stokach starasowanych (na przykładzie Wysp Egejskich i Krety. [w:] X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń 16-19 września 2014, „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość, Streszczenia. s. 114-115. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Irena Tsermegas, Kalliopi Gaki-Papanastassiou, Dimitris Papanastassiou, (2014). Wartość interpretacyjna analizy morfometrycznej tarasów morskich na SE wybrzeżu Ikarii (Grecja). [w:] X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń 16-19 września 2014, „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość, Streszczenia. s. 115-116. Toruń: Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kazimierz Krzemień, Maciej Dłużewski, Lidiya Dubis, Irena Tsermegas, (2014). Funkcjonowanie koryt rzecznych w warunkach okresowego niedoboru opadów – uwarunkowania naturalne i antropogeniczne. [w:] Wyspy Jońskie 2014 – Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu. s. 175-183. Warszawa: Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polskie Towarzystwo Geograficzne.

Maciej Dłużewski, Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, (2013). Rzeźba Ponidzia. [w:] Georóżnorodność Ponidzia na tle innych obszarów północnej części zapadliska przedkarpackiego. s. 17-19. Kielce.

Irena Tsermegas, Małgorzata Bielawska, (2012). Antropogeniczna degradacja szlaku turystycznego w Wąwozie Samaria (zachodnia Kreta). [w:] Krajobrazy Krety i Santorini – dzieło przyrody i cywilizacji. s. 117-124. Warszawa: KNG PAN, WGiSR UW, WNoZ UŚ, PTG.

Irena Tsermegas, (2012). Minojska erupcja Santorynu i jej skutki. Mity i rzeczywistość. [w:] Krajobrazy Krety i Santorini – dzieło przyrody i cywilizacji. s. 31-40. Warszawa: KNG PAN, WGiSR UW, WNoZ UŚ, PTG.

Irena Tsermegas, (2012). Rola człowieka we współczesnym modelowaniu rzeźby wyspy Ikarii (Grecja). [w:] Antropopresja w wybranych strefach morfoklimatycznych – zapis zmian w rzeźbie i osadach. s. 402-409. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi.

Irena Tsermegas, (2012). Współczesna aktywność wulkaniczna Grecji. [w:] Krajobrazy Krety i Santorini – dzieło przyrody i cywilizacji. s. 23-30. Warszawa: KNG PAN, WGiSR UW, WNoZ US, PTG.

Irena Tsermegas, (2012). Specyfika społeczno-kulturowa Krety. [w:] Krajobrazy Krety i Santorini – dzieło przyrody i cywilizacji. s. 143-153. Warszawa: KNG PAN, WGiSR UW, WNoZ UŚ, PTG.

Elżbieta Rojan, Michał Gołaszewski, Irena Tsermegas, (2010). Wpływ wybranych elementów środowiska przyrodniczego na stan szlaków turystycznych w Dolinie Pięciu Stawów Polskich. [w:] Nauka a zarządzanie obszarem Tatr i ich otoczeniem. s. 0-0. Zakopane: Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Irena Tsermegas, (2009). Skutki antropopresji w korytach małych cieków na egejskiej wyspie Ikarii (Grecja). [w:] Funkcjonowanie geosystemów zlewni rzecznych, 5, Rozwój dolin rzecznych w warunkach zmian klimatu i zróżnicowanej antropopresji. s. 45-46. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.

Irena Tsermegas, (2009). Antropogeniczne formy rzeźby terenu na Wyspach Egejskich - próba oceny ilościowej. [w:] Konferencja Geomorfologów Polskich nt. Metody badań w geomorfologii. s. 189-190. Kielce: Instytut Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Irena Tsermegas, (2008). Rola człowieka w modelowaniu rzeźby wyspy Ikarii (Grecja). [w:] Międzynarodowa konferencja naukowa n.t. Antropopresja w górach i na przedpolu – zapis zmian w formach terenu i osadach. s. 29-30. Sosnowiec: Uniwersytet Śląski.

Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas, (2007). Intensywność współczesnych procesów rzeźbotwórczych w zlewni Megala Pefka (Attyka-Grecja). [w:] Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych. Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. s. 0-0. Poznań: Bogucki Wyd.Nauk.

Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas, Lidia Dubis, Kazimierz Krzemień, (2006). Intensywność współczesnych procesów rzeźbotwórczych w zlewni Megala Pefka (Attyka, Grecja). [w:] Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych 4.Procesy ekstremalne w środowisku geograficznym. s. 0-0. Poznań-Storkowo: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Artykuły w czasopismach

Michał Szadura, Irena Tsermegas, (2015). Współczesna erozja wodna na drogach i odsłoniętych fragmentach zwałowiska zewnętrznego KWB "Bełchatów". Prace i Studia Geograficzne. Tom: 58, s. 45-65.

Irena Tsermegas, (2015). Anthropogenic transformation of the relief of the Aegean Islands. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 2, s. 40-49.

Irena Tsermegas, Maciej Dłużewski, Katarzyna Biejat, Adam Piotr Szynkiewicz, (2012). Degradacja teras rolnych w warunkach śródziemnomorskich – wybrane przykłady z Wysp Egejskich (Grecja). Prace i Studia Geograficzne. Tom: 49, s. 151-171.

Kazimierz Krzemień, Katarzyna Biejat, Maciej Dłużewski, Irena Tsermegas, (2012). Formy i procesy fluwialne w obszarze Morza Egejskiego na przykładzie Ikarii (Grecja). Prace i Studia Geograficzne. Tom: 49, s. 119-136.

Irena Tsermegas, (2012). Wpływ budowy geologicznej i rzeźby terenu na możliwość tworzenia i użytkowania teras rolnych – na przykładzie Wysp Egejskich (Grecja). Landform Analysis. Tom: 19, s. 67-80.

I. Tsermegas, (2012). Effects of human impact on the beds of minor watercourses of the Aegean Island of Icaria (Greece). Questiones Geographicae. Tom: 31, Zeszyt: 1, s. 91-98.

Irena Tsermegas, (2012). Geological structure and paleogeography of the site Kerame (SE Ikaria, Greece). Folia Quaternaria. Tom: 80, s. 41-43.

Małgorzata Bielawska, Irena Tsermegas, (2009). Anthropogenic degradation of the tourist trawl in the Samaria Gorge (Western Crete). Landform Analysis. Tom: Vol. 10, s. 77-85.

Irena Tsermegas, (2009). Uwarunkowania współczesnych procesów rzeźbotwórczych w Grecji. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 41, s. 223-233.

Irena Tsermegas, Małgorzata Bielawska, (2009). Anthropogenic degradation of the tourist trail in the Samaria Gorge (Western Crete). Landform Analysis., Zeszyt: 10, s. 5-10.

Elżbieta Rojan, Irena Tsermegas, (2004). Region Pińczowski jako przykład rzeźby poligenetycznej W: Czwartorzęd obszaru Polski na tle struktury starszego podłoża. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH., Zeszyt: 13, s. 43-51.

Irena Tsermegas, Piotr Szwarczewski, Elżbieta Rojan, Barbara Woronko, K Recielski, (2000). Ewolucja i dynamika rzeźby okolic Pińczowa. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 27, s. 11-41.

(2012) Degradacja stoków sterasowanych w obszarach śródziemnomorskich (na przykładzie Grecji); Okres: 2010-2012; [koordynator]; N N306 469238,3045
(2011) Degradacja stoków sterasowanych w obszarach śródziemnomorskich (na przykładzie Grecji); Okres: 2010-2012; [koordynator]; N N306 469238,GR-3045
(2010) Degradacja stoków sterasowanych w obszarach śródziemnomorskich (na przykładzie Grecji); Okres: 2010-2012; [koordynator]; N N306 469238,190100-501-66-3045
Ewolucja krajobrazu naturalnego Polski
Geografia fizyczna świata
Podstawy geologii
Proseminarium licencjackie (F)
Rekultywacja terenów zdegradowanych
Zastosowanie matematyki i statystyki w geografii
Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu
Ćwiczenia terenowe (geografia fizyczna)
Globalne zmiany Ziemi
Seminarium licencjackie (F)