PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Werner Piotr

Tytuł/Stopieńprof. dr hab.
ImięPiotr
NazwiskoWerner
Jednostka Pracownia Systemów Informacji Przestrzennej
Telefon225520652
Pokój109B
Emailpeter@uw.edu.pl
Konsultacje
Pełnione funkcje
>> mgr geografii,  Zakład Geografii Regionalnej Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniw. Warszawski - 1979 /M.Sc. in geography/
>> kursy zastosowań informatyki TWP, IPI PAN Wydz. Mat., Mechaniki i Informatyki UW 1983-1984
>> dr geografii ekonomicznej Inst. Geogr. i Przestrzennego Zagosp. PAN - 1984 /PhD/
>> Universität des Saarlandes, Saarbruecken, Niemcy 1984/1985
>> Universite Paul Valery, Montpellier, Francja, 1989
>> Universiteit Utrecht, Holandia, 1990/1991
>> Eötvös Loránd University, Budapest, Węgry, 1999
>> dr hab. Nauk o Ziemi, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniw. Warszawski - 2004
>> College of Tourism and Hotel Management, Nicosia, Cyprus, 2007
>> Eberhard Karls Universität Tübingen, Tübingen, Niemcy, 2008
>> Instituto Politecnico de Braganca, Braganca, Portugalia, 2011
Badania:
• 2012-2015 Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na zagrożenia naturalne w Polsce (NCN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)
• 2011-2014 Interakcje przestrzenne i efekty zewnętrzne zmian użytkowania ziemi na obszarach metropolitalnych Polski (NCN, we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
• 2009-2011 Metoda badania i prognozowania zmian użytkowania ziemi z zastosowaniem algebry map i automatów komórkowych (we współpracy z Instytutem Geodezji i Kartografii)
• 2010 - FP6 PLUREL (2007-2011) research on urban, peri-urban and rural interaction and strategies focusing on sustainable land use changes (IGiPZ PAN)
• 2009 - Infrastruktura społeczna o znaczeniu międzynarodowym i krajowym - stan i prognoza (ekspertyza dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego)
• 2008 - uczestnik Zespołu Ekspertów Zewnętrznych ds. Analiz Delphi Narodowego Programu Foresight Polska 2020
• 2008 Information Society Development Level in Carpathian Region w ramach programu INTERREG III B CADSES CARPATHIAN PROJECT (na zamówienie Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych w Gliwicach, we współpracy z Inst. Geodezji i Kartografii).
• 2005-2007 Warunki i wskaźniki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w kontekście wykorzystania danych przestrzennych (we współpracy z Inst. Geodezji i Kartografii).
• 2006 Opracowanie mapy cyfrowej roślinności potencjalnej Polski (we współpracy z Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)
• 2000 Kompleksowa mapa roślinności i waloryzacji przyrodniczej warszawskiego odcinka międzywala Wisły w wersji numerycznej (we współpracy z Inst. Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN)

Książki

Piotr Korcelli, Mirosław Grochowski, Elżbieta Kozubek, Ewa Korcelli-Olejniczak, Piotr Werner, (2012). Development of Urban-Rural Regions: From European to Local Perspective. Warszawa: IGiPZ PAN.

Piotr Werner, (2010). Łatwa ścieżka. Społeczeństwo a przestrzeń telekomunikacji i mediów elektronicznych.. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Piotr Werner, Elżbieta Kozubek, (2009). Infrastruktura społeczna o znaczeniu międzynarodowym i krajowym - stan i prognoza. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Piotr Werner, Elżbieta Kozubek, (2008). Information Society Development Level in Carpathian Region. Gliwice: Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych.

Piotr Werner, (2004). Wprowadzenie do systemów geoinformacyjnych. Warszawa: WGiSR UW, Jark Sp. z o.o..

Piotr Werner, (2003). Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury technologii informacyjnych w Polsce. Warszawa: Wyd. WGSR UW.

Piotr Werner, (1997). Zmiany struktury systemów energetycznych panstw Unii Europejskiej w latach 1979-1992. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski.

Rozdziały w książkach

Piotr Werner, Dorota Rucińska, Bartłomiej Iwańczak, (2015). Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społecznej na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce. [w:] Społeczno-gospodarcze aspekty bezpieczeństwa Polski - wyzwania i zagrożenia. s. 76-90. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego.

Piotr Werner, Piotr Korcelli, Elżbieta Kozubek, (2014). Land Use Change and Externalities in Poland’s Metropolitan Areas Application of Neighborhood Coefficients. [w:] Computational Science and Its Applications ICCSA 2014. s. 215-226. London: Springer.

Piotr Werner, Piotr Korcelli, (2014). Land Use Change and Externalities in Poland’s Metropolitan Areas Application of Neighborhood Coefficients. [w:] Computational Science and Its Applications ICCSA 2014. s. 0-0. Szwajcaria: Springer International Publishing.

Piotr Werner, (2012). Tourist maps versus computer maps. [w:] Teaching Crossroads: 7th IPB Erasmus Week. s. 0-0. Bragança: Instituto Politécnico de Bragança.

Piotr Werner, Elżbieta Kozubek, (2011). Visualization of Land Use Changes in Poland Based on Neighborhood Analysis (1990-2006). [w:] Proceedings of the 25th International Cartographic Conference Held in Paris. s. 0-0. Paris: International Cartographic Association.

Piotr Werner, (2009). Metoda modelowania interakcji przestrzennych za pomocą wskaźników dostępności cyfrowej (DAI) i potencjału ludnościowego. Przykład oceny poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionach Karpat. [w:] GIS - platforma integracyjna geografii. s. 0-0. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Piotr Werner, (2009). Głos w dyskusji. [w:] IV Forum geografów polskich. Studia regionalne a rozwój geografii. s. 0-0. Warszawa: WGiSR UW.

Piotr Werner, Elżbieta Kozubek, (2007). Dostępność sieci teleinformatycznych na wybranych przykładach. [w:] Przemiany społeczno-ekonomiczne a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach „nowej gospodarki”. s. 0-0. Siedlce: WSFiZ.

Piotr Werner, (2007). Simulating of accessibility of ICT infrastructure in Poland using geographical potential models. [w:] Proceedings of the 16th International Conference on Systems Science. s. 0-0. Wrocław: Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej.

Piotr Werner, Elżbieta Kozubek, (2007). Syntetyczne miary dostępności sieci telekomunikacyjnych. [w:] Roczn.Geomatyki. s. 0-0. Warszawa: PTIP.

Piotr Werner, (2007). Znaczenie Internetu w realizacji regionalnej polityki turystycznej. [w:] Regionalne i lokalne organizacje turystyczne jako czynnik aktywizacji i integracji społeczności lokalnych wokół turystyki,. s. 0-0. Warszawa: WSTiR.

Piotr Werner, (2004). Ewolucja systemów geoinformacyjnych (GIS) a rozwój Internetu. [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. s. 0-0. Kraków: Rabid.

Piotr Werner, (2003). Konstrukcja i interpretacja modeli potencjału geograficznego w symulacji rozwoju infrastruktury technologii informacyjnych. [w:] Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geografii społeczno - ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. s. 0-0. Poznań: Bogucki Wyd. Nauk.

Piotr Werner, (2001). Percepcja TI przez studentów szkół wyższych w świetle badań ankietowych. [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Dylematy kształcenia ustawicznego,. s. 0-0. Kraków: RABID.

J Matuszkiewicz, Piotr Werner, (2000). Kompleksowa mapa rolinnosci i waloryzacji przyrodniczej warszawskiego odcinka międzywala Wisły w wersji numerycznej. [w:] Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

J Matuszkiewicz, Piotr Werner, (2000). załącznik do artykułu: prezentacja na CD-ROM Kompleksowa mapa rolinnoci i waloryzacji przyrodniczej warszawskiego odcinka międzywala Wisły w wersji numerycznej. [w:] Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwa Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Małgorzata Gutry-Korycka, Piotr Werner, (1996). Generation of Sequences of Air Temperature and Precipitation for Estimation of the Hydrological Cycle in Changing Climatic Conditions in Poland. [w:] Regional Hydrological Response to Climate Change. s. 181-196. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Artykuły w czasopismach

Piotr Werner, (2105). Możliwości zastosowania logiki rozmytej i zintegrowanego podejścia do badań zmienności przestrzennej wrażliwości na zagrożenia naturalne. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 7-19.

Piotr Werner, Dorota Rucińska, Bartłomiej Iwańczak, (2015). Zintegrowany miernik wrażliwości społecznej na zagrożenia naturalne w Polsce. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 0-0.

Piotr Werner, Michał Kowalewski, (2015). Zintegrowana ocena zróżnicowania przestrzennego wrażliwości społecznej na wybrane zagrożenia pogodowe w Polsce. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 89-101.

Piotr Werner, Artur Magnuszewski, Dorota Rucińska, (2015). Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społecznej na zagrożenia powodziowe w Polsce. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 57, s. 67-74.

Piotr Werner, Bartłomiej Iwańczak, (2015). Impacts of ICT on the Spatial Differentiation of Social Vulnerability to Natural Hazards in Poland. Miscellanea Geographica. Tom: 19, Zeszyt: 4, s. 0-0.

Piotr Werner, Piotr Korcelli, Elżbieta Kozubek, (2014). Population Potential as a Modulator of Land use Changes in Poland’s Metropolitan Areas. Quaestiones Geographicae. Tom: 33, Zeszyt: 2, s. 37-50.

Piotr Werner, (2014). The Rebound Effect of Information and Communication Technologies Development in the European Union. Applied Spatial Analysis and Policy., s. 0-0.

Piotr Werner, Piotr Korcelli, (2014). Population Potential as a Modulator of Land use Changes in Poland’s Metropolitan Areas. Quaestiones Geographicae. Tom: 33, Zeszyt: 2, s. 37-50.

Piotr Werner, Tomasz Opach, (2013). Core and Periphery of Information Society: Significance of Geospatial Technologies. Quaestiones Geographicae. Tom: 32, Zeszyt: 2, s. 39-50.

Piotr Werner, (2013). Kreatorzy, gestorzy i internauci - od baz danych przestrzennych do map numerycznych i wirtualnych globusów. Człowiek i Społeczeństwo. Tom: XXXVI, Zeszyt: 2, s. 239-250.

Piotr Werner, (2012). Neighborhood Coefficients of Cellular Automata for Research on Land Use Changes with Map Algebra. Miscellanea Geographica. Tom: 1, Zeszyt: 16, s. 57-63.

Piotr Werner, Bogdan Ney, Elżbieta Kozubek, (2011). Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2005-2010. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: 6, Zeszyt: 9, s. 103-114.

E. Kozubek, B. Ney, P. Werner, (2009). Spatial distribution of information society development in Poland. Geoinformation Issues. Tom: Vol. 1, no 1, s. 53-67.

Piotr Werner, (2008). Rewolucja przemysłowa społeczeństwa informacyjnego (cz II). GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 2, s. 4-8.

Piotr Werner, (2008). Rewolucja przemysłowa społeczeństwa informacyjnego (cz I). GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 1, s. 5-11.

Piotr Werner, Elżbieta Kozubek, (2007). Syntetyczne miary dostępności sieci telekomunikacyjnych. Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]. Tom: 5, Zeszyt: 1, s. 53-62.

Piotr Werner, (2006). Simulation of Changes of the Warsaw Urban Area 1969-2023 (Application of Cellular Automata ). Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 329-336.

Piotr Werner, (2005). Symulacja zmian zasięgu obszaru zurbanizowanego aglomeracji Warszawy - eksperyment zastosowania automatów komórkowych. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., Zeszyt: 219, s. 212-220.

Piotr Werner, (2005). Symulacja zmian zasięgu obszaru zurbanizowanego aglomeracji Warszawy (eksperyment zastosowania automatów komórkowych). Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., s. 0-0.

Piotr Werner, (2002). A. S. Fortheringham, C. Brundsdom, M. Chariton - Quantitative Geography. Perspectives on Spatial Data Analysis. Przegląd Geograficzny. Tom: 74, Zeszyt: 1, s. 121-125.

Piotr Werner, Wojciech Pokojski, (2002). Zastosowanie technik komputerowych w badaniach geograficznych. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 30, s. 125-128.

Piotr Werner, (2002). A few remarks on the interpretation of Uhorczak. Miscellanea Geographica. Tom: 10, Zeszyt: 10, s. 271-277.

Piotr Werner, (2001). Jeszcze o interpretacji typogramu F.Uhorczaka jako narzędzia prezentacji i typologii zjawisk wielocechowych. Polski Przegląd Kartograficzny. Tom: 33, Zeszyt: 2, s. 137-142.

Małgorzata Gutry-Korycka, Piotr Werner, (1994). Influence of global climate changes on spatial distribution of air temperature and precipitation in Poland. Miscellanea Geographica., Zeszyt: 6, s. 83-92.

Małgorzata Gutry-Korycka, Piotr Werner, Bogumił Jakubiak, (1994). Generation of time series of the meteorological values in changing climate conditions. Geographia Polonica. Tom: 62, s. 66-71.

(2015) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2012-2015; [koordynator]; UMO-2011/03/B/HS4/04933,194000/GR-4224
(2012) Interakcje przestrzenne i efekty zewnętrzne zmian użytkowania ziemi na obszarach metropolitalnych Polski; Okres: 2011-2014; [współpracujący]; UMO-2011/01/B/HS4/05194,IGiPZ PAN
(2012) Zróżnicowanie przestrzenne wrażliwości społeczeństwa informacyjnego na wybrane zagrożenia naturalne w Polsce; Okres: 2012-2015; [koordynator]; UMO-2011/03/B/HS4/04933,194000/GR-4224
(2011) Metoda badania i prognozowania zmian użytkowania ziemi z zastosowaniem algebry map i automatów komórkowych; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; N N526 140335,
(2010) Metoda badania i prognozowania zmian użytkowania ziemi z zastosowaniem algebry map i automatów komórkowych; Okres: 2009-2011; [uczestnik]; N N526 140335,
(2010) FP7: PLUREL, Użytkowanie terenów w strefach peri-urban: instrumenty oceny, strategie i zasady zrównoważonego rozwoju; Okres: 2009-2011; [współpracujący]; PLUREL,
Analizy przestrzenne w GIS
Podstawy geoinformatyki I
Metody modelowania i symulacji danych przestrzennych
Podstawy informatyki
Seminarium licencjackie (G)
Systemy Informacji Geograficznej
Systemy Informacji Przestrzennej
konsultacje: wtorek godz. 13:00-14:00
urlop: 17.07.2017-23.07.2017, 31.07-1.09.2017