PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Wilk Waldemar

Tytuł/Stopieńdr hab.
ImięWaldemar
NazwiskoWilk
Jednostka Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzennej
Telefon225520637
Pokój113
Emailwwwilk@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) czwartek 11:00-13:00
Pełnione funkcje
Wykształcenie (w kolejności ukończenia):
•Magister geografii w zakresie geografii ekonomicznej, 1990, WGiSR UW (tytuł pracy: Lokalizacja i funkcjonowanie zakładów przemysłu mięsnego w województwie siedleckim);
•Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, 1999,
WGiSR UW (tytuł pracy: Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie)
•Doktor habilitowany nauk o Ziemi w zakresie geografii, 2014, WGiSR UW (tytuł pracy: Koncepcja sieci a geografia zorganizowanego handlu detalicznego w Polsce)
-----------------
Publikacje:
•Książki – 5 (jedna w języku angielskim; dwie – współautor)
•Artykuły i rozdziały w książkach – 37 (19 w języku angielskim, 1 w języku francuskim; 12 współautor)

Książki

Waldemar Wincenty Wilk, (2009). Global Changes: Their regional and Local Aspects. : Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Waldemar Wilk, (2001). Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie. Warszawa: WGiSR UW.

Rozdziały w książkach

Andrzej Lisowski, Dorota Mantey, Waldemar Wilk, (2014). Lessons from Warsaw: The Lack of Coordinated Planning and Its Impacts on Urban Sprawl. [w:] Confronting Suburbanization. Urban Decentralization in Postsocialist Central and Eastern Europe. s. 225-255. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd..

Waldemar Wilk, (2013). Obecność handlu dyskontowego a poziom rozwoju regionów w państwach Grupy Wyszehradzkiej. [w:] Problemy współpracy transgranicznej i kształtowania ponadkrajowych powiązań gospodarczych. s. 0-0. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Waldemar Wilk, (2008). The battle between retailers and planners. Conflicts accompanying the location of new large scale retail developments in Polish cities. [w:] The Re-creation of the European City: Governance, Territory and Policentricity. s. 0-0. Amsterdam: Techne Press.

Waldemar Wilk, (2007). Miasto jako miejsce. [w:] Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW.

Andrzej Kowalczyk, Waldemar Wilk, (2006). Retailing and services. [w:] Natural and human environment of Poland. s. 0-0. Wydania: Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organization / Polish Geogrphical Society.

Waldemar Wilk, (2006). Konkurencyjność Warmii i Mazur na tle regionów UE. [w:] Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur. s. 0-0. Warszawa-Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Waldemar Wilk, (2006). The services sector in the new socio-economic Reality. [w:] Poland in the geographical centre of Europe. Political, social and economic consequences. s. 0-0. New York: Nova Science Publishers, Inc..

Waldemar Wilk, Mirosław Grochowski, Marek Pieniążek, (2005). Qualitative attractivity analysis - migration model. [w:] Urban Sprawl. Warsaw aglomeration case study. s. 0-0. Warszawa: Wyd.UW.

Waldemar Wilk, (2005). Zachodnioeuropejskie sieci handlowe w Czechach, w Polsce i na Słowacji: podobieństwa i różnice. [w:] Przekształcania regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Regionalny wymiar integracji europejskiej. s. 0-0. Wrocław: IGiRR UWrocławski.

Waldemar Wilk, (2003). Accessibility of service in Poland on the example of retail banks. [w:] Geographical space at the turn of the century. s. 0-0. Warszawa: WYd. WGSR UW.

Waldemar Wilk, (2000). Usługi dla przedsiębiorstw i usługi konsumpcyjne w Warszawie - zmiany rozmieszczenia w latach 1986 - 2000. [w:] XIII Konwersatorium Wiedzy o Miecie. s. 0-0. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Artykuły w czasopismach

Waldemar Wilk, (2013). Miasta zbyt małe na handel z dyskontem. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica. Tom: 15, s. 21-37.

Waldemar Wilk, (2011). How far is from retail chain to business network?. Miscellanea Geographica. Tom: 15, s. 153-169.

Marek Pieniążek, Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Mikołaj Madurowicz, Waldemar Wilk, Tomasz Zegar, (2006). Warsaw Metropolitan Area in an international relations network. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 215-223.

Waldemar Wilk, (2006). Western European Retail Chains in the Chech Republic, Poland and Slovakia - similarities and differences. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 205-214.

Marek Pieniążek, Mirosław Grochowski, Waldemar Wilk, Tomasz Zegar, (2006). Trends of economic development of Warsaw and their spatial implications. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 225-231.

Waldemar Wilk, (2005). Spatial differentiation of supply and demand for consumer services in Poland - in seaech of potential markets. AUC Geographica. Tom: 28, Zeszyt: 1, s. 495-508.

Waldemar Wilk, (2005). Miejsce miast w sieciach handlowych - przykład Polski. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 35, s. 129-153.

Magdalena Fuhrmann, Mirosław Grochowski, Marek Pieniążek, Waldemar Wilk, Zegar Tomasz, (2005). Warszawa – Obszar Metropolitalny – Mazowsze. Relacje międzygminne: współpraca czy obojętność?. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Tom: XV, s. 17-37.

Waldemar Wilk, (2004). The Effect of Changes in Administrative Division on the Economic Position of the Largest Cities in Poland. Miscellanea Geographica., Zeszyt: 11, s. 233-240.

Waldemar Wilk, (2003). Między zakupami a rozrywką - nowe znaczenie centrum handlowego. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 32, s. 205-224.

Andrzej Lisowski, Waldemar Wilk, (2002). The changing spatial distribution of services in Warsaw. EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES. Tom: 9, Zeszyt: 1, s. 81-89.

Waldemar Wilk, (2002). Zmiany lokalizacji wybranych usług w Waezawie. PRACE GOGRAFICZNE INSTYTUTU GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA PAN. Tom: 184, s. 229-239.

Waldemar Wilk, (1998). Agencje nieruchomości w Warszawie - czynniki lokalizacji. Prace i Studia Geograficzne. Tom: 23, s. 107-117.

Waldemar Wilk, (1998). Real estate agents in Warsaw - location factors. AUC Geographica. Tom: 32, s. 419-425.

Waldemar Wilk, (1998). The development of telephone services in Poland 1989-1996. Miscellanea Geographica. Tom: 8, s. 171-177.

Geografia usług
Globalne sieci produkcji i wymiany
Human Geography of Poland (ERASMUS)
Lokalizacja działalności gospodarczej
Przestrzenie produkcyjne i usługowe
Transport i mobilność w mieście
Zachowania przestrzenne
Geografia przedsiębiorstw
Geografia usług
Human geography of Poland (ERASMUS)
Organizacja przestrzenna usług publicznych
Od początku pracy na Uniwersytecie moje zainteresowania naukowe skupiają się na zagadnieniach rozwoju i funkcjonowania działalności usługowych i handlowych.
Punktem wyjścia jest zwykle pytanie o lokalizację działalności gospodarczej, o czynniki wpływające na zachowania przestrzenne firm.
Przedmiotem badań jest przedsiębiorstwo, w różnych skalach działania, od rynku lokalnego (miasto), po regionalny (Polska, Europa Środkowa).
Celem jest znalezienie prawidłowości w rozmieszczeniu, w organizacji przestrzennej grup przedsiębiorstw reprezentujących określone rodzaje usług.