PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Wites Tomasz

Tytuł/Stopieńdr
ImięTomasz
NazwiskoWites
Jednostka Zakład Geografii Regionalnej Świata
Telefon225520646
Pokój203B
Emailt.wites@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) wtorek 14:00-15:00
(2017L) środa 10:00-13:00
Pełnione funkcje
Absolwent LO im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie
Finalista XXII Olimpiady Geograficznej w roku szkolnym 1995/1996
Geograf, doktor nauk o Ziemi, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Geografii Regionalnej Świata.

Specjalizacja - geografia regionalna i geografia ludności, szczególnie badania zjawisk i procesów ludnościowych zachodzących na świecie.

Pełnione funkcje:
Od 2000 r. członek Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w latach 2004-2009 Sekretarz Oddziału Warszawskiego PTG, od 2009 r. Sekretarz Zarządu Głównego PTG.

Sekretarz redakcji czasopisma AsiaPacific Studies wydawanego na WGSR Uniwersytetu Warszawskiego (2005-2011).
Redaktor merytoryczny czasopisma MISCELLANEA GEOGRAPHICA - Regional Studies on Development (od 2012 r.)
Członek Komisji Standaryzacji Nazw Geograficznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przy Głównym Geodecie Kraju (od 2013 r.)

NAGRODY za działalność naukową:
2001 - wyróżnienie Diploma Honorificum J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za ukończenie studiów magisterskich w gronie 5% najlepszych absolwentów UW
2004 – stypendium tygodnika „POLITYKA” – Zostańcie z nami
2005 - wyróżnienie Dziekana Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego za pracę doktorską pt. Przestrzenne zróżnicowanie oraz przyczyny wyludniania Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu
2006, 2007 - stypendium Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
2008 – Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej – START

Doświadczenie dydaktyczne:
2002-2004 nauczyciel geografii w VI LO im. Reytana w Warszawie
2006-2012 praca w Komisji Dydaktycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW

NAGRODY za działalność dydaktyczną:
2009 – Pierwsze miejsce w konkursie AZYMUTY 2009 dla najlepszego pracownika dydaktycznego na kierunku Geografia, WGSR UW
2009, 2010 – List gratulacyjny Dziekana WGSR UW za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, uznanie przez Zarząd Samorządu Studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych za najlepszego nauczyciela akademickiego i wychowawcę
Staże naukowe:

2008 - Uniwersytet Technologiczny Nanyang (Singapur)
2012 – Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Moguncja, Niemcy)
Lifelong Learning Programme – ERASMUS Programme Teaching Staff Mobility (STA)
Rok akademicki 2012/2013 Department of Social Geography and Regional Development Charles University in Prague (Czechy)

Rok akademicki 2013/2014 Departament de Geografia, Universitat Autonoma de Barcelona (Hiszpania)
Prowadzenie wykładów “Socio-economic changes and depopulation in Russia”: Socio-economic transformation after the collapse of the Soviet Union;
Religious diversity – from the religious persecution to the development of sects
The changes in population. Depopulation processes – spatial diversity, causes, effects.
The development of social pathologies.

03.02.2014-13.02.2014
Wyjazd terenowy – Algieria, w ramach „Przestrzeń turystyczna w strukturze przestrzennej miasta na wybranych przykładach z państw Maghrebu”.
Opieka nad doktorantem - Maciej Kałaska – Diamentowy grant. N N 190300-501-59-175
Wizyta w Algierze na Faculté des Sciences de la Terre, de Géographie et de l’Aménagement du Territoire. Spotkanie z pracownikami Wydziału oraz Rektorem uczelni.

Pasja życia – podróże
Najczęściej wybieram się na wschód, bliższy – do państw poradzieckich (Estonia, Litwa, Łotwa, Kazachstan, Mołdawia, Rosja, Ukraina) oraz do państw azjatyckich (Brunei, Chiny, Indie, Indonezja, Izrael, Malezja, Singapur, Turcja). Wśród podróży do innych części świata niezapomniane wrażania pozostaną z Afryki (Algieria, Etiopia, Kenia, Maroko, Tanzania, Uganda) oraz Ameryki Łacińskiej (Belize, Brazylia, Ekwador, Gwatemala, Kostaryka, Meksyk). Podróż życia – mam nadzieję jeszcze przede mną.

Książki

Andrzej Markowski, Andrzej Czerny, Romuald Huszcza, Tomasz Wites, (2013). Urzędowy wykaz polskich nazw geograficznych świata. : Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Ewa Wolnicz-Pawłowska, Andrzej Markowski, Andrzej Czerny, Romuald Huszcza, Tomasz Wites, (2013). Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niesamodzielnych. : .

Dorota Makowska, Stanisław Osiński, Tomasz Wites, Andrzej Wieloński, (2010). Geografia społeczno-ekonomiczna świata i Polski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Tomasz Wites, Dorota Makowska, Marzenna Owczarz, Michał Janosz, Joanna Błaszkiewicz, (2010). Geografia. Poradnik dla Nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Tomasz Wites, (2007). Wyludnianie Syberii i rosyjskiego Dalekiego Wschodu. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Rozdziały w książkach

Tomasz Wites, (2013). Perspektywy współpracy rosyjsko-chińskiej a potencjał demograficzny azjatyckiej części Rosji. [w:] Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych.. s. 183-196. Kraków.

Tomasz Wites, (2012). Ludność świata a rozwój gospodarczy. [w:] Bieda i bogactwo we współczesnym świecie. Studia z geografii rozwoju.. s. 112-134. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Tomasz Wites, (2011). Przestrzeń turystyczna w Brunei. [w:] Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany.. s. 413-422. Warszawa: Uniwersytet Warszawski Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Tomasz Wites, (2010). Zagospodarowanie przestrzeni w mieście Bandar Seri Begawan. [w:] Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. s. 187-193. Łódź: PTG, Wydział Nauk Geograficznych UŁ.

Tomasz Wites, (2009). Rola turystyki w gospodarce Brunei. [w:] Rola turystyki w gospodarce regionu. s. 395-403. Wrocław: Wyższa Szkoła Handlowa.

Tomasz Wites, (2009). Changes in the spatial distribution of suicide and homicide in Russia. [w:] Global Changes: Their Regional and Local Aspects. s. 79-85. Warszawa: University of Warsaw.

Tomasz Wites, (2008). Forms of and Prospects for the Development of Gulag Tourism in Russia. [w:] Tourism in The New Eastern Europe Global Challenges - Regional Answers. s. 119-124. Warszawa: College of Tourism and Hospitality Management in Warsaw.

Tomasz Wites, (2008). Atrakcyjność turystyczna Zakarpacia. [w:] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej. Geografia człowieka. s. 255-261. Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.

Tomasz Wites, (2008). Starzenie się ludności Rosji po rozpadzie Związku Radzieckiego. [w:] Pomyślne starzenie się w perspektywie nauk społecznych i humanistycznych. s. 258-267. Łódź: Zakład Demografii i Gerentologii Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego.

Tomasz Wites, (2008). Asian Part of Russia - the Peripheries of Globalization?. [w:] Challenges for Humanity in the 21st Century. s. 83-91. Warszawa: Institute of Regional and Global Studies, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw, Polish Aid.

Tomasz Wites, (2007). Uwarunkowania oraz przestrzenne zróżnicowanie zgonów nienaturalnych w Rosji. [w:] Badania regionalne - wybrane problemy. s. 0-0. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej.

Tomasz Wites, (2007). Być sobą na Syberii. Czy Syberia jest przeludniona?. [w:] W poszukiwaniu tożsamości. Humanistyczne rozważania interdyscyplinarne. s. 147-162. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Tomasz Wites, (2007). Depopulating processes in the urban areas in Asian part of Russia. [w:] Cities of the World - Selected Issues. s. 0-0. Kielce: Jan Kochanowski University in Kielce.

Tomasz Wites, (2006). Rosja i inne kraje Wspólnoty Niepodległych Państw - region w trudnej transformacji. [w:] Geografia regionalna świata. s. 53-77. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Tomasz Wites, (2006). Miasto. Geografia miast.. [w:] Encyklopedia Szkolna WSiP. Geografia. s. 0-0. Warszawa: WSiP.

Tomasz Wites, (2006). Urbanizacja. Geografia miast. [w:] Encyklopedia Szkolna WSiP. s. 0-0. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Tomasz Wites, (2005). Kobiety w migracjach Żydowskiegi Obwodu Autonomicznego. [w:] Kobiety i młodzież w migracjach. s. 223-240. Warszawa: Neriton.

Tomasz Wites, (2005). Rosja wobec Północy, Północ wobec Rosji. [w:] Północ wobec Południa. Południe wobec Północy. s. 323-334. Warszawa: ASPRA-JR.

Tomasz Wites, (2005). Zmiany w zaludnieniu i zagospodarowaniu Nowej Ziemi. [w:] Struktury i procesy społeczno-gospodarcze w różnych wymiarach terytorialnych. s. 46-50. Szczecin: Oficyna IN PLUS.

Tomasz Wites, (2004). Specyfikacja transportowa w regionach pogranicza rosyjskiego. [w:] Badania geograficzne w poznawaniu środowiska. s. 626-631. Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Tomasz Wites, (2004). Zróżnicowanie przestrzenne aborcji w Rosji. [w:] Społeczne skutki globalizacji. Globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne.. s. 223-240. Warszawa: Wyd. UW.

Tomasz Wites, (2003). Niejednorodność podziału administracyjnego Rosji ograniczeniem gospodarowania przestrzenią geograficzną. [w:] Geograficzne aspekty globalizacji i integracji europejskiej. s. 627-632. Opole: PTG - Oddział Opolski.

Tomasz Wites, (2003). Organizacje społeczne w Rosji przed i po rozpadzie Związku Radzieckiego. [w:] Organizacje pozarządowe w krajach rozwijających się i Europie Wschodniej. s. 0-0. Warszawa: Wyd. WGSR UW.

Tomasz Wites, (2002). Kazachstan – zmiany i wyzwania gospodarcze na przełomie XX i XXI wieku. [w:] Afryka, Azja, Ameryka Łacińska: wyzwania społeczno-gospodarcze w XXI wieku. s. 0-0. Warszawa: Multi Print.

Artykuły w czasopismach

Tomasz Wites, Alina Awramiuk-Godun, (2015). Vosprijatie obrazov Rossii i Polszi studentami univeristetov. SOTSIOLOGICHESKIE ISSLEDOVANIYA. Tom: 371, Zeszyt: 3, s. 113-119.

Anna Dudek, Tomasz Wites, (2015). Uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach niezurbanizowanych Wysp Galapagos. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN., Zeszyt: 256, s. 93-111.

Tomasz Wites, Alina Awramiuk-Godun, Oleg Mulava, (2013). Rossia i Rossijanie glazami polskih studentov. VESTNIK SANKT-PETERBURGSKOGO UNIVERSITETA SERIYA 7 GEOLOGIYA GEOGRAFIYA. Tom: 7, Zeszyt: 1, s. 98-107.

Tomasz Wites, Alina Awramiuk-Godun, (2013). The Image of Russia and Russians as seen by Polish university students. Quaestiones Geographicae. Tom: 32, Zeszyt: 2, s. 91-103.

Tomasz Wites, (2011). Natural Environment vs. Creating Tourist Product in Brunei. Current Issues of Tourism Research. Tom: 1, Zeszyt: 1, s. 26-31.

Tomasz Wites, (2010). Peryferyjność a potencjał turystyczny Wysp Kurylskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki. Tom: 590, Zeszyt: 52, s. 281-293.

Tomasz Wites, (2009). Peripherality of the Kuril Islands - a Development Barrier or a Development Factor?. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 6, s. 81-95.

Tomasz Wites, Florian Plit, (2008). Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Czasopismo Geograficzne. Tom: 79, Zeszyt: 1-2, s. 161-167.

Tomasz Wites, (2008). Przemiany ludnościowe w państwach byłego ZSRR. GEOGRAFIA W SZKOLE., Zeszyt: 3, s. 19-28.

Tomasz Wites, (2007). Depopulation processes in the urban areas in Asian part of Russia. PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH. Tom: 15, s. 57-69.

Tomasz Wites, (2006). Depopulation of the Russian Far East. Magadan Oblast: a case study.. Miscellanea Geographica. Tom: 12, s. 185-196.

Tomasz Wites, (2006). Zjawisko depopulacji w azjatyckiej części Rosji. DOKUMENTACJA GEOGRAFICZNA. Tom: 33, s. 272-276.

Tomasz Wites, (2006). Frontier Delimitation of the North in Europe. ACTA GEOGRAPHICA UNIVERSITATIS COMENIANAE. Tom: 49, s. 71-80.

Tomasz Wites, (2005). Russian Studies - An Introduction. ASIA AND PACIFIC STUDIES. Tom: 2, s. 177-179.

Tomasz Wites, (2005). Abortions in Russia before and after the fall of the Soviet Union. Miscellanea Geographica. Tom: 11, s. 217-228.

Tomasz Wites, (2004). Aid Operations in Russia. ASIA AND PACIFIC STUDIES., Zeszyt: 1, s. 83-96.

Tomasz Wites, (2003). Przyrodnicze uwarunkowania rozwoju ekoturystyki w państwach Azji Centralnej powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Czasopismo Geograficzne. Tom: 74, Zeszyt: 4, s. 369-384.

Tomasz Wites, (2001). Zesłańcy w społeczeństwie Kazachstanu. AFRYKA, AZJA, AMERYKA ŁACIŃSKA. Tom: 78, s. 35-49.

(2016) Wizyta studyjna w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) z funduszy norweskich oraz funduszy EOG ; Okres: 2016-2016; [uczestnik]; FSS/2016/SV/W/0087/U/0056,116013000822
(2015) The Grants of Aurora – Towards Modern and Innovative Higher Eduacation; Okres: 2014-2015; [koordynator]; European372117-EM-1-2012-1-FI-ERAMUNDUS-EMA21,
(2014) The Grants of Aurora – Towards Modern and Innovative Higher Eduacation; Okres: 2014-2015; [koordynator]; 372117-EM-1-2012-1-FI-ERAMUNDUS-EMA21,
(2012) Migration Flows in the Contemporary World; Okres: 2012-2012; [uczestnik]; ,
(2011) Percepcja stosunków polsko-rosyjskich przez studentów; Okres: 2010-2011; [koordynator]; ,
Geografia regionalna
Geografia regionalna obszarów międzyzwrotnikowych
Geografia Rosji
Geography of the World (ERASMUS)
Global problems in the contemporary world (ERASMUS)
Metodologia i współczesne kierunki badań geograficznych (2)
Proseminarium licencjackie (E)
Seminarium licencjackie I
Seminarium magisterskie I
Seminarium magisterskie III
Proseminarium licencjackie
Seminarium licencjackie (E)
Seminarium licencjackie II
Seminarium magisterskie II
Seminarium magisterskie IV
Szkolenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej