PL EN
  • Geografia na Uniwersytecie Warszawskim
  • Studia geograficzne
  • Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • geografia i gospodarka przestrzenna
  • Studia dzienne, zaoczne i podyplomowe
 
SPIS PRACOWNIKÓW

Zaborowski Tomasz

Tytuł/Stopieńdr inż. arch.
ImięTomasz
NazwiskoZaborowski
Jednostka Zakład Geografii Rozwoju i Planowania Przestrzennego
Telefon225523244
Pokój57
Emailt.zaborowski@uw.edu.pl
Konsultacje (2017L) wtorek 15:00-16:00
(2017L) środa 12:00-13:00
Pełnione funkcje
Doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w specjalności gospodarka przestrzenna. Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2013 r., p.t.: "Kształtowanie koncentracji osadnictwa w polityce zrównoważonego rozwoju przestrzennego. Porównanie ustaleń polityki przestrzennej obowiązującej w regionach miejskich Bristolu, Hanoweru i Wrocławia.". Studia magisterskie na kierunku "Architektura i urbanistyka" na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, ukończone w 2004 r. Pobyty naukowe w University of the West of England, Bristol, Wielka Brytania, 2007; Universität Hannover, Niemcy, 2006; Fachhochschule Wiesbaden, Niemcy, 2001-2002.

Książki

Rozdziały w książkach

Tomasz Zaborowski, (2015). Polityka kształtowania koncentracji osadnictwa. Propozycja konceptualizacji i instrumentalizacji na podstawie polityk przestrzennych Anglii i Niemiec. [w:] Gospodarowanie przestrzenią miast i regionów - uwarunkowania i kierunki. s. 0-0. Warszawa: KPZK PAN.

Tomasz Zaborowski, (2014). Suburbanization in the light of sustainable spatial development principles. [w:] Suburbanization Versus Peripheral Sustainability of Rural-Urban Areas Fringes. s. 1-38. New York: Nova Science Publishers.

Artykuły w czasopismach

Tomasz Zaborowski, (2013). Zrównoważony rozwój regionu czy dalszy wzrost dysproporcji? Komentarz do projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 r. Innowacyjne Mazowsze. SAMORZĄD TERYTORIALNY. Tom: 2013, Zeszyt: nr 11, s. 32-44.

Planowanie i polityka przestrzenna
Podstawy planowania przestrzennego
Transport miejski i regionalny
Ochrona zespołów urbanistycznych - ćwiczenia
Planowanie przestrzenne II - studium
Podstawy architektury
planowanie przestrzenne, urbanistyka, architektura, teoria rozwoju zrównoważonego, polityka przestrzenna, polityka transportowa