Na skróty -> | Spis Pracowników | Plany Zajęć | Kontakt | PL EN|

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa

Sekcja Ekonomiczno-Finansowa
Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
Krakowskie Przedmieście 30
00-927 Warszawa
parter pokój 21
tel. (0-22) 55 20 667
 
Sekcja Ekonominczo-Finansowa zajmuje się rozliczaniem środków finansowych budżetowych i pozabudżetowych Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW oraz rozliczaniem dotacji.

Pełnomocnik Kwestora - mgr Anna Kowalska

Zespół:

mgr Magdalena Dobrowolska - specjalista

mgr Agnieszka Berlińska  - starszy referent

mgr Iwona Orzechowska - urlop

 

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00.


Numer konta Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW
27 1160 2202 0000 0000 6084 9388

PŁATNOŚCI ZWIĄZANE ZE STUDIAMI
Wszelkie płatności związane ze studiami powinny być wpłacane na odpowiednie konta bankowe.

Opłatę za legitymację ELS należy wnosić na konto Uniwesytetu Warszawskiego:

56 1160 2202 0000 0000 7648 6236

Tytułem "Opłata za wydanie legitymacji (duplikatu legitymacji)".

Studenci figurujących w systemie USOS zobowiązani są wnosić opłaty za studia na indywidualne konta bankowe. Wszystkie należności są widoczne w zakładce PŁATNOŚCI.

Studenci bez dostępu do USOSa zobowiązani są wnosić opłaty związane ze studiami (czesne, powtarzanie przedmiotu, warunek, wznowienie studiów, dyplomy) na konto podstawowe Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW:

27 1160 2202 0000 0000 6084 9388

FAKTURA VAT DLA STUDENTA LUB SŁUCHACZA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Zgodnie z art. 106 ust 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) fakturę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (a taką osobą jest student lub słuchacz studiów podyplomowych) wystawiamy jedynie na żądanie tych osób po dokonaniu przez nich wpłaty i zgłoszone w ciągu trzech miesięcy od dnia dokonania opłaty za studia.

Żądania wystawienia faktury można zgłosić wypełniając odpowiedni druk dostępny w dziekanacie lub sekretariacie studiów podyplomowych. Po upływie tego terminu nie będzie możliwe wystawienie faktury.

Faktura VAT dokumentująca opłatę za studia może być wystawiona tylko i wyłącznie na nabywcę usługi edukacyjnej tj. podmiot z którym Uniwersytet Warszawski zawarł umowę. W związku z powyższym, podmiotem uprawnionym do otrzymania faktury jest student.

Nie jest możliwe wystawienie faktury VAT na firmę, która refunduje studentowi ponoszone przez niego koszty nauki.

Zakup artykułów papierniczych

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-362-75/2016 na dostawę artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego na okres 12 miesięcy od dnia 03.11.2016 r. lub do wyczerpania kwoty została wybrana firma PAPIER-HURT Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa.

 

Zakup materiałów biurowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-128/2015 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2016” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o.

 

Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr BG-362-77/2016 w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego na okres 12 miesięcy (od dnia 2 września 2016 do 1 września 2017 r.) lub do wyczerpania kwoty, została wybrana firma MAK Sp. z o.o. ul. Kozacka 3, 87-100 Toruń.

 

Dokumentem finansowym do rozliczenia zakupów jest faktura VAT lub rachunek (tylko w przypadku sprzedawcy nie będącego płatnikiem VAT).

Faktura lub rachunek powinny być wystawione na:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP 525-001-12-66

W przypadku płatności kartą lub przelewem z konta osobistego należy dołączyć pokwitowanie z terminala lub potwierdzenie przelewu.

Prawidłowo wystawiona faktura (rachunek) powinna być szczegółowo opisana oraz zatwierdzona przez osobę odpowiedzialną za jej finansowanie (w przypadku grantów - kierownik tematu; BST, DSM - kierownik jednostki, etc.). Konieczne jest również podanie źródła finansowania.

Przy rozliczeniach z kontrahentami zagranicznymi należy dodatkowo podać następujące dane:

  • nr NIP z prefiksem sprzedającego, np. DE 0010010000;
  • kraj, z którego pochodzi dany towar (miejsce wysyłki, które nie zawsze jest tożsame z miejscem zakupu);
  • datę wykonania płatności (w przypadku zapłaty z prywatnego konta);
    datę otrzymania towaru oraz dokumenty potwierdzające otrzymanie towaru, np. protokół odbioru - jeżeli jednostka posiada;
  • w przypadku usługi - moment jej wykonania (dokładne daty);
  • w przypadku towarów - waga netto;
  • w przypadku książek - symbol ISBN;
  • w przypadku czasopism - symbol ISSN.
Przedpłaty krajowe i zagraniczne

W zależności od rodzaju przepłaty należy dostarczyć do Sekcji:

Pismo musi być prawidłowo opisane (ze źródłem finansowania) i podpisane przez osobę upoważnioną.

Każdą przedpłatę należy rozliczyć fakturą VAT w możliwie najkrótszym terminie.

 

 

Podróży służbowe krajowe i zagraniczne

należy rozliczać zgodnie z wytycznymi Uniwersytetu Warszawskiego.

Zagraniczne podróże służbowe należy rozliczać w Sekcji Obrotu Zagranicznego (pokój 406 w Kwesturze), która przyjmuje interesantów w godz. 10:00 - 14:00 od poniedziałku do piątku.

Krajowe podróże służbowe należy rozliczać u pani Iwony Orzechowskiej w Sekcji Ekonomiczno-Finansowej.